Publikacje


 

Wykaz publikacji prof. dr hab. Doroty Malec

 1. Książki (monografie, części w książkowych opracowaniach zbiorowych i monografiach)

  1. “Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922 - 1939 w świetle własnego orzecznictwa”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, ss.262, w oparciu o dysertację doktorską (rec. E. Borkowska-Bagieńska, “Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXII – zeszyt 1 –2000, s.203-205).
  2. “Notariat Drugiej Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, ss.468, rozprawa habilitacyjna, (rec. M. Kuryłowicz, “Rejent” 2002, nr 10, s.167-171; A. Lityński, “Czasopismo Prawno-Historyczne”, t.LV-2003, z. 1, s. 502-505; M.Laclavikowa, „Pravni obzor”, Bratislava 2004 (ročnik 87), nr 5)., s.460-462)).
  3. “Encyklopedia historyczna świata”, t. XIV: Polska, pod red. A. Chwalby, Kraków 2003, - “Ustrój i prawo w XX w.”s. 68-84.
  4. „XXV-lecie Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce”, Warszawa 2005, wyd. NSA, ss. 184 - „Najwyższy Trybunał Administracyjny (1918-1939). Rozważania z dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce”, s. 21-42.
  5. „Notariat polski. Historia i współczesność” (wspólnie z K. Skupieńskim), Wyd. Krajowej Rady Notarialnej, Warszawa 2006, ss. 215, w samodzielnym opracowaniu tekst s. 83-207.
  6. „Dzieje notariatu polskiego”, Wyd. UJ, Kraków 2007, ss. 349.
  7.  „Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współczesność”, red. A. Korobowicz, wyd. Sąd Najwyższy w Warszawie, Warszawa 2007, ss. 437; w samodzielnym opracowaniu „Sąd Najwyższy w latach 1917-1939”, s. 121-189.
  8. „Nauki historycznoprawne w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Historia prawa polskiego i historia prawa na Zachodzie Europy” [w:] „Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej”, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 53-81
  9. „Adwokatura galicyjska na przełomie XIX i XX w. wybrane zagadnienia” [w:] „Adwokatura w dawnej Galicji. Historia samorządności”, Kraków 2011, s. 29-40.
  10. „Prawo niemieckie i jego źródła w dawnej Polsce” [w:] „Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”, Warszawa 2011, red. M. Omilanowska we współpracy z T. Torbusem, s. 162-167.
  11. „Das deutsche Recht und seine Quellen in Altpolen” [w:] “Tür an Tür. Polen – Deutschland 1000 Jahre Kunst und Geschichte”, hrsg. M. Omilanowska und T. Torbus, Köln DuMont Buch Verlag 2011, s. 162-167.
  12. „Trudne początki dolnośląskiego notariatu. Izba notarialna we Wrocławiu” [w:] „Dwadzieścia lat Izby Notarialnej we Wrocławiu 1991-2011”, Wrocław 2012, s. 22-48.
  13. „Od stuleci w Krakowie. O krakowskich notariuszach i tradycjach notarialnych” [w:] „20-lecie Izby Notarialnej w Krakowie”, Kraków 2012, s. 127-146.
  14. „Das ABGB in den Arbeiten der polnischen Kodifizierungskommission 1919-1939. Ein positives oder negatives Modell?” [w:] “200 Jahre ABGB (1811-2011) Die österreichische Kodifikation im internationalen Kontext”, B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt (Hg.), Frankfurt am Main 2012, s. 235-253.
  15. „Geneza upaństwowienia notariatu na tle zmian w wymiarze sprawiedliwości, prokuraturze oraz adwokaturze w Polsce w okresie stalinowskim” [w:] „Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce”, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012, s. 300-314.
  16. „Prospectus Juris Criminalis Walentego Litwińskiego z 1811 r.. Przyczynek do początków nauczania prawa karnego na Wydziale Prawa Akademii Krakowskiej” [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla”, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, t. II, s. 19-36.
  17. „Die Versuche zur Kodifikation des bügrerliches Rechts in POlen in der Zwischenkriegszeit. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch in der Arbeiten der polnischen Kodiefizierungskommission” [w:] „200 let Všeobecného občanského zákoníku”, red. K. Maly, J. Dvořak, Wolters Kluwer Praha 2012, 138-154.
  18. Der Oberste Verwaltungsgerichtshof und seine Rechtsprechung in den Jahren 1922–1939“ [w:] Rechtsprechung in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, Hsg. Zoran Pokrovac, Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 275, 1 und 2, Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers 6, 1 und 2, Frankfurt am Main: Klostermann 2012, bd. 2, s. 541-596.
  19. “Wprowadzenie Kodeksu Napoleona w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego w świetle relacji “Gazety Krakowskiej” [w:] “Regnare- gubernare- administrare”, t. I, „Prawo i władza na przestrzeni wieków”, red. A. Dziadzio, S. Grodziski, Kraków 2012, s. 89-102.
  20. „Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1780-2014” [w:] P. Żukowski „Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. II 1780-2012 (red. D. Malec), Kraków 2014, s.VII-XXV.
  21. „The faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 1780-2014” [w:] P. Żukowski „Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. II 1780-2012 (red. D. Malec), Kraków 2014, s.XXVII- XLVIII.
 1. Podręczniki

  1. “Historia administracji nowożytnej” (wspólnie z J. Malcem), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, ss. 172 (cop.1997, 1998, 1999).
  2. “Historia prawa. Prawo karne w świetle źródeł” (wspólnie z A. Dziadzio), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka , Kraków 1997, ss. 152.
  3. “Historia prawa. Proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł” (wspólnie z A. Dziadzio), Kraków 2000, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ss.357 (rec. J. Walachowicz, “Czasopismo Prawno-Historyczne” t.LIII-2001-z.1, s.368-369).
  4. “Historia administracji i myśli administracyjnej”, (wspólnie z J. Malcem), Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, ss.257 (rec. W. Witkowski, “Czasopismo Prawno-Historyczne”, t.LIII, 2001, z.2, s.250-253).
  5. “Historia administracji. Wybór źródeł” pod red. J. Malca (wspólnie z M. Hładijem i Z. Zarzyckim) , Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, ss.390.
  6. “Historia administracji i myśli administracyjnej” (wspólnie z J. Malcem), wydanie II zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, ss.267.
  7. „Historia administracji i myśli administracyjnej. Wybór źródeł”, pod red. J. Malca, wspólnie z P. Cichoń, J. Malec, Z. Zarzycki, wyd. II uzupełnione, Kraków 2006, ss. 452
 1. Rozprawy, artykuły, ważniejsze opracowania

  1. "Polen" (wspólnie z L. Łysiakiem i J. Malcem) [w:] "Gedruckte Quellen der Rechtsprechung in Europa (1800-1945)", Herausgegeben und eingeleitet von Filippo Ranieri. Vittorio Klostermann -Frankfurt a/M 1992, s.765-786.
  2.  "Najwyższy Trybunał Administracyjny w świetle dotychczasowych badań", “Zeszyty Naukowe UJ” 1992, z.141, s.37-51.
  3. “Z dziejów Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1922- 1939. Uchylanie zaskarżonych decyzji administracyjnych z powodów formalnych” [w:] “Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-Kwiatkowskiej”, Wydawnictwo UJ, Kraków 1997, s.129-142.
  4. “Prawo ochrony przyrody w Drugiej Rzeczypospolitej. Z prac nad ustawą z dnia 10 marca 1934 r.”, [w:] “Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki” pod red. J. Malca i W. Uruszczaka, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, s. 231-244.
  5. “Koncepcje organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce w okresie międzywojennym” [w:] “Dzieje wymiaru sprawiedliwości” pod. red. Tadeusza Maciejewskiego, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, Koszalin 1999, s. 327-338.
  6. “Pierwsze nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym”, “Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. V, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków 2000, s.221-228.
  7. „Encyklopedia Krakowa”, wyd. PWN, Kraków 2000, hasła: A-„Notariat”, hasło autorskie, s.667-668 B-“Naczelny Sąd Administracyjny”, s. 653 C-“Państwowe Biuro Notarialne”, s. 737
  8. “Z dziejów notariatu w II Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego”, “Rejent” 2000, nr 9 (113), s.181-205.
  9. “Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918-1933”, “Czasopismo Prawno-Historyczne”, t.LII, 2000, z.1-2, s.127-150.
  10. “Pojęcie interesu publicznego w polskiej ustawie o ochronie przyrody z 10 marca 1934 r.”, “Czasopismo Prawno-Historyczne”, t.LIII-2001-z.1, s.317-327; jako odrębna publikacja także w materiałach Zjazdu Katedr Historyczno-Prawnych (por. niżej)
  11. ”Pojęcie interesu publicznego w polskiej ustawie o ochronie przyrody z dnia 10 marca 1934 r.” [w] “Przez tysiąclecia: państwo-prawo-jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 r.” pod red. A. Lityńskiego i M. Mikołajczyka, Katowice 2001, t.II, s.161-171.
  12. “Prawne środki ochrony przyrody w projekcie ustawy Komisji Kodyfikacyjnej z 1928 r.”, [w:] “Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej” pod red. J.Malca i W.Uruszczaka, Kraków 2001, s.515-526.
  13. “Początki polskiego ustawodawstwa ochrony przyrody. Wybrane zagadnienia”, (wspólnie z J. Malcem) [w:] “Instytucje współczesnego prawa administracyjnego”, Kraków 2001, s.435-444.
  14. “Notariat w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej”, “Czasopismo Prawno-Historyczne”, t.LIII, 2001, z. 2, s.185-202.
  15. “Kwalifikacje zawodowe notariuszy w II Rzeczypospolitej. Problemy teorii i praktyki”, “Rejent” 2001, nr 10 (126), s.150-175.
  16. “Franciszek Jakubowski- notariusz Wolnego Miasta Krakowa. Przyczynek do dziejów krakowskiego notariatu w XIX w.”, “Rejent” 2002, nr 6 (134), s.175-188.
  17. “Notariat Drugiej Rzeczypospolitej. Stan opracowania i podstawowe problemy badawcze.”; “Czasopismo Prawno-Historyczne”, t.LIV-2002-z.2, s.90-115.
  18. “Z dziejów polskiego notariatu. Krakowski polityk i notariusz Tadeusz Starzewski (1860-1931”, “Rejent” 2002, nr 12, s.192-204.
  19. “Adwokatura a notariat w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia z dziejów obu instytucji”, cz. I, “Palestra” 2003, nr 7-8, s. 167-174.
  20. “Adwokatura a notariat w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia z dziejów obu instytucji”, cz. II, “Palestra” 2003, nr 9-10, s. 143-151.
  21. “O dorobku polskiego notariatu i notariuszy okresu międzywojennego. Uwagi z okazji jubileuszu 70-lecia “Konstytucji notariatu polskiego”; materiały sesji naukowej “70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie” w dniu 18 listopada 2003 r. w Warszawie na Zamku Królewskim; materiały sesji naukowej w maszynopisie powielonym , s. 11-31.
  22. To samo, tj. “O dorobku polskiego notariatu i notariuszy okresu międzywojennego. Uwagi z okazji jubileuszu 70-lecia “Konstytucji notariatu polskiego” [w:] “70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie. Materiały z sesji naukowej”, Warszawa 2003, wydawca: Krajowa Rada Notarialna, s.23-43
  23. “Koncepcje budowy wieloinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w Polsce 1918-2002” [w:] “Krakowskie studia z historii państwa i prawa” pod red. W. Uruszczaka i D. Malec, Kraków 2004, Wydawnictwo UJ, s.281-295.
  24. “Historia notariatu na ziemiach polskich zaboru austriackiego i pruskiego w XIX i początkach XX w.”, “Nowy Przegląd Notarialny” 2004, nr 1 (20), s.97-107.
  25. „U progu niepodległości. Notariat polski w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej”, „Nowy Przegląd Notarialny” nr 2 (21), s.104-114
  26. „Unifikacja prawa o notariacie w Drugiej Rzeczypospolitej”, „Nowy Przegląd Notarialny” 2004, nr 3 (22), s.108-119
  27. „Z dziejów prawa hipotecznego Wolnego Miasta Krakowa”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2004, t.LVI, z.1, s.75-96
  28. „Le notariat polonais au cours de l’histoire” [w:] „Le Notariat polonais. Magazine informatif du Conseil national du notariat polonais”, no 1, 2004, s.33-53
  29. „Reorganizacja i zmiany polskiego notariatu po wprowadzeniu zunifikowanego prawa o notariacie z 27 października 1934 r.”, „Nowy Przegląd Notarialny” , 2004, nr 4 (23), s.115-125.
  30. „200 lat kodyfikacji napoleońskich (konferencja, Kraków 15-16 X 2004 r.), „Państwo i Prawo” 2005, z.2, s. 116
  31. „Notariat w badaniach historyków prawa” [w:] „Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX-XX w.” pod red. S. Piątkowskiego i K. Skupieńskiego, Radom 2004 (ukazało się 2005), s.19-25
  32. „Polska ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934 r. na tle ustawodawstwa europejskiego pierwszej połowy XX w.”, „Miscellanea iuridica”, t.6, Tychy 2005, s.53-61.
  33. „Polski notariat w latach II wojny światowej”, „Nowy Przegląd Notarialny” 2005, nr 2 (25), s.144-15
  34. „Polski notariat w okresie PRL”, „Nowy Przegląd Notarialny” 2005, nr 3 (26), s.83-93„O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego (1841-1919)”, „Państwo i społeczeństwo” 2004 (ukazało się 2005), nr 4, s.63-70.
  35. „Koncepcje organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach, 2005, nr 1-2, s. 179 –191.
  36. „Wpływy Code Civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, z.2, s.69-87
  37. „Jan Długosz (1415-1480): wybitny historyk, dyplomata, duchowny i notariusz” , Nowy Przegląd Notarialny nr 1 (28) 2006, s. 95-100
  38. „Elementy zasady państwa prawa w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego” [w:] „Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje. XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego” pod red. Pawła Sarneckiego, Kraków 2006, s. 88-99.
  39. „Jan Łaski (1456-1531), notariusz, kanclerz wielki koronny, prymas Polski, polityk i kodyfikator prawa”, „Nowy Przegląd Notarialny” 2006, nr 2, s.87-95.
  40. „Jan Wincenty Bandtkie (1783-1846), wybitny uczony i notariusz”, „Nowy Przegląd Notarialny” 2006, nr 3, s. 101-108.
  41. „O życiu powstańca styczniowego, notariusz, polityka i społecznika. Edmund Klemensiewicz (1836-1916)”, „Nowy Przegląd Notarialny” 2006, nr 4, s. 93-100.
  42. „Adam Niemirowski (1841-1921), wybitny propagator, znawca i bibliograf notariatu”, „Nowy Przegląd Notarialny” 2007, nr 1, s. 101-106.
  43. „Sądownictwo administracyjne jako element państwa prawa u progu Drugiej Rzeczypospolitej”, „Miscellanea Iuridica”, t. I, Tychy 2007, s. 49-60
  44. „Franciszek Jakubowski (1798-1868)- krakowski notariusz, poeta, dramaturg, powstaniec”, „Nowy Przegląd Notarialny” 2007, nr 2, s. 99-105.
  45. „Notariat w czasach Bolesława Leśmiana”, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 4 (93) 2007, s. 4-10.
  46. „O wielkim poprzedniku „Rejenta” – „Przeglądzie Notarialnym” i innych polskich czasopismach środowiska notariuszy w XIX- XX w.”, [w:] „Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego” pod red. E. Drozda, A. Oleszko, M. Pazdana, Kluczbork 2007 (wyd. Klucz-Druk), s. 439-449.
  47.  „Nauki historycznoprawne w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Historia prawa polskiego i historia prawa na Zachodzie Europy” [w:] „Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej”, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 53-81.
  48. „Konstanty Wolny (1877-1940). Działacz narodowy i polityczny na Śląsku, marszałek Sejmu Śląskiego, adwokat i notariusz”, Nowy Przegląd Notarialny 2008, nr 1, s. 61-67.
  49.  „Witold Prądzyński (1882-1952)- wybitny poznański prawnik”, Nowy Przegląd Notarialny 2008, nr 2, s. 55-62
  50. „Czy notariusz może być prezydentem Krakowa? O życiu działalności Bolesława Czuchajowskiego (1896-1941)”, „Rejent” 2008, nr 7-8, s. 175-188.
  51. „Programma umieiętności politycznych Piotra Bartynowskiego z 1828 r. O staraniach przyszłego profesora prawa rzymskiego o Katedrę Umiejętności Politycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim” (wspólnie z J. Malcem) [w:] „Leges sapere. Studia i prace dedykowane proesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej” pod red. W. Uruszczaka, P. Święcickiej, A. Kremera, Kraków,  2008, s. 285-293
  52. „Szymon Landau (1852-1934) – warszawski notariusz”, Nowy Przegląd Notarialny 2008, nr 3, s. 72-78.
  53. „Prokuratura Sądu Najwyższego w Polsce w latach 1917-1928” [w:] „Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin”, red. M. Małecki, Bielsko-Biała 2009, s. 821-830.
  54. „Akt notarialny w świetle przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku Prawo o notariacie” [w:] „Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi”, red. D. Malec, S. Grodziski i inni, Kraków 2010, t.II, s. 657-670
  55. „Warszawski prawnik Adam Bagniewski i jego starania o Katedrę Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (wspólnie z J. Malcem) [w:] „W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski”, red. S. Godek, D. Makiłła, M. Wilczek-Karczewska, Warszawa 2010, s. 221-230
  56. Z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mikołaja Moroza Hoszowskiego (1778-1828) starania o Katedrę Umiejętności Politycznych (wspólnie z J. Malcem) [w:] „O prawie i jego dziejach księgi dwie”, ks. 1, Białystok-Katowice 2010, s. 729-730.
  57. Wstęp [w:] „Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi” red. D. Malec, S. Grodziski i inni, , Kraków 2010, t.I, s. XVII- XX
  58. „Od redaktorów” [w:] „Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, t. 3, Kraków 2010
  59. Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wacława Uruszczaka” (wspólnie z W. Uruszczakiem, J. Matuszewskim), „Czasopismo Prawno- Historyczne” 2010, z. 2, s. 423-435.
  60. „Wincenty Szpor (1796-1856) i jego program umiejętności politycznych. Z dziejów Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (wspólnie z J. Malcem), „Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, t. 3, Kraków 2010, s. 99-110
  61. „Zagadnienia administracji w Konstytucji marcowej. Uwagi z okazji 90. Rocznicy uchwalenia Konstytucji z 17 marca 1921 r., „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 1, s. 11-26.
  62. „Stanisław Płaza (8 XI 1927-13 II 2006)” [w:] „Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2005/2006”, red. A. Banach, Kraków 2011, s. 321-323.
  63. “Szkic z dziejów adwokatury galicyjskiej na przełomie XIX I XX wieku”, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego” 2011, t. XIV, s.199-212.
  64. “ABGB w pracach Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1939). Wzorzec pozytywny czy negatywny?”, Czasopismo Prawno-Historyczne 2011, z. 2, s. 31-48.
  65. „Czy asesor był sędzią? Instytucja asesora sądowego w prawie o ustroju sądów powszechnych w Polsce od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienie”, , „W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka” pod red. D. Szpopera, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXVII , Gdańsk 2012, s. 245-254.
  66. „To już było: dwustopniowe studia prawnicze. Z dziejów kształcenia prawników w Polsce Ludowej” [w:] „Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna”, W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Warszawa 2013, s. 830-844.
  67. „Temida w gronostajach czyli o sądzie rektora Akademii Krakowskiej”, „Alma Mater” 2013, nr 160, s. 74-78.
  68. „Koncepcja administracji oraz jej kontroli w Konstytucji marcowej z 1921 r.”, „Zagadnienia sądownictwa konstytucyjnego” nr 1 (5)/2013, s. 7-17.
  69.  „Themis clothed in Ermine. Some remarks on the Jurisdiction Exercised by the Rector of Krakow Academy", “Krakowskie Studia z Historii Państwa i prawa” 2014, t. 7, z. 147-157.
  70.  "Obywatelstwo państwa polskiego w świetle orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1922-1939, Miscellanea Historico Iuridica, t.XZIV, z.2, s. 73-97
 1. Artykuły recenzyjne i recenzje, prace drobne

  1. Recenzja z: Wojciech Witkowski, “Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815-1876”, Lublin 1986 [w:] "Archeion" 1989 LXXXVI, s.200-203.
  2. Recenzja z: "Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands 1815-1945: Organisation- Aufgaben- Leistungen der Verwaltung", hg. von G.Heinrich, F.W.Henning K.Jeserich , Stuttgart [usw.]: Kohlhammer 1993 [w:] “Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtgeschichte”, Frankfurt am Main, Bd. XXII, Hrsg. v. Dieter Simon und Michael Stolleis, Frankfurt am Main 1995, s.454 – 456.
  3. Notka informacyjna: Kolokwium habilitacyjne dra Jerzego Malca [nt. Polska myśl administracyjna XVIII wieku], “Czasopismo Prawno-Historyczne” 1989, z.2 s. 257.
  4. “Jubileusz Profesora Stanisława Płazy”, “Acta Universitatis Iagellonicae”, nr 8 (236) rok XVI, kwiecień 1999, s.5.
  5. “Jubileusz Profesora Stanisława Płazy”, “Czasopismo Prawno-Historyczne”, t.LI, z.1-2,1999, s.516-519.
  6. “Wybór pytań egzaminacyjnych do nauki historii prawa w Polsce na tle porównawczym” pod red. B. Migdy, Z. Zarzyckiego [wspólnie z innymi], Wydawnictwo Editio, wyd. I Kraków 2000, ss.209; wyd. II Kraków 2001, ss.231; wyd. III Kraków 2002, ss.233.
  7. „De L’histoire du notariat polonais”, s.3-7, Warszawa 2005, Wydawnictwo Krajowej Rady Notarialnej.
  8. „Notariat polski w rozwoju dziejowym”, strona internetowa Krajowej Rady Notarialnej, http://www.krn.org.pl/notariat_historia_notariatu_w_polsce.htm
  9. „Historia notariatu polskiego”, katalog wystawy 2005, s.6-12, Warszawa 2005.
  10. Głos w dyskusji [w:] „200 lat kodyfikacji napoleońskich. Materiały sesji naukowej. Dyskusja”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, z.2, s.164-165.
  11. Głos w dyskusji [w:] „200 lat kodyfikacji napoleońskich. Materiały sesji naukowej. Dyskusja”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, z.2, s. 168-169.
  12. „Prof. dr hab. Stanisław Płaza (1927-2006)”, „Palestra” 2006, nr 3-4, s.320-324.
  13. Głos w dyskusji [w:] „Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje. XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego” pod red. Pawła Sarneckiego, Kraków 2006, s.127-128.
  14. Głos w dyskusji [w:] „Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje. XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego” pod red. Pawła Sarneckiego, Kraków 2006, s.193-194.
  15. Głos w dyskusji [w:] „Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje. XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego” pod red. Pawła Sarneckiego, Kraków 2006, s.197-198.
  16. Rec. z: „Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP” pod red. S. Wronkowskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2006, ss. 228 w: „Rejent” 2006, nr 7-8, s. 205-216
  17. „Od Budzisława do współczesnego notariusza. Notariat polski na przestrzeni wieków”, „Rzeczpospolita” z dn. 13 października 2006 r., dodatek „Notariusze”, s. 1, 6-7.
  18. Rec. z: „Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP” pod red. S. Wronkowskiej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2006, ss. 228 w: „Państwo i Prawo” 2006, nr 12, s. 101-104
  19. „Kilka uwag o poszukiwaniu źródeł notariatu publicznego w działalności staropolskich kancelarii sądowych”, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. X, s. 147-157
  20. „Stanisław Madeyski (1841-1919). Wybitny mąż stanu, polityk, uczony i notariusz”, NPN 2007, nr 3, s. 61-67.
  21. Recenzja z Grzegorz Ławnikowicz, Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli politycznej II Rzeczypospolitej”, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 6, s. 215-219.
  22. „Profesorowie Andrzej Murzynowski i Henryk Olszewski doktorami honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Państwo i Prawo” 2010, z. 9, s. 126-127
  23. „Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Profesora Henryka Olszewskiego”, „Czasopismo Prawno- Historyczne” 2010, z. 2, s. 490-491.
  24. „Siła tradycji”, Tygodnik Powszechny, z dnia 4 września 2012 r., nr 37/20012, dodatek specjalny „Notariat – bezpieczeństwo i zaufanie”, s. ; to samo także w wersji elektronicznej http:// tygodnik.onet.pl/ 30,0,77951, sila_ tradycji, artykul.html
  25. „Międzynarodowa konferencja naukowa w Pradze dla uczczenia jubileuszu ABGB”, Czasopismo Prawno-Historyczne 2012, z. 1, s. 316-317.
  26. Artykuł recenzyjny monografii Grzegorza Smyka Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864-1915, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 456, “Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 5/2012, z. 4, Kraków 2013, s. 375-379.
  27. Uwagi nad książką: Marek Krzymkowski, "Rada Stanu Księstwa Warszawskiego", “Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 6/2013, z. 1, s. 63-69.
  28. Recenzja z Piotr Krzysztof Marszałek, „Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczpospolitej”, Wrocław 2011, ss. 403, „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. LXV -2013- z. 2, s. 466-471.
 1. Redakcja

  1.  “Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, redakcja, wspólnie z Wacławem Uruszczakiem, Kraków 2004, Wydawnictwo UJ.
  2. Opracowanie i redakcja materiałów „200 lat kodyfikacji napoleońskich. Materiały sesji naukowej. Dyskusja”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, z.2, s.163-184.
  3.  „Krakowskie Studia z historii państwa i prawa”, T. 2, , Wydawnictwo UJ, redakcja, wspólnie z Wacławem Uruszczakiem, Kraków 2008.
  4.  „Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi”, Kraków 2010, t.I, (wspólnie z S. Grodziskim, A. Karabowicz, M. Stusem), ss.633
  5. „Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi”, Kraków 2010, t.II, (wspólnie z S. Grodziskim, A. Karabowicz, M. Stusem), ss.627 (635-1262)
  6. „Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, t. 3, redakcja (wspólnie z W. Uruszczakiem i M. Mikułą), Kraków 2010.
  7. "Krakowskie studia z historii państwa i prawa" t. 4, redakcja (wspólnie z W. Uruszczakiem, M. Mikułą i K. Baranem), Kraków 2011.
  8. "Krakowskie studia z historii państwa i prawa" t. 5/2012, redakcja (współnie z W. Uruszczakiem i M. Mikułą), Kraków 2013.
  9.  "Krakowskie studia z historii państwa i prawa", t. 6/2013, redakcja (wspólnie z W. Uruszczakiem i M. Mikułą), Kraków 2013
  10.  "Krakowskie studia z historii państwa i prawa", t.7/2014, redakcja (wspólnie z W. Uruszczakiem, M. Mikułą i A. Dziadzio), Kraków 2014.
  11.  "Krakowskie studia z historii państwa i prawa", t. 8/2015, redakcja (współnie z W. Uruszczakiem, M. Mikułą, K. Krzysztofek, M. Stusem.
  12. „Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. II 1780-2012 (redakcja), Kraków 2014, ss. LXXXI + 681.

Wykaz publikacji dr. hab. Pawła Cichonia

 1. Monografie

  1. Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim 1807-1815, Kraków 2006, ss. 277, (w oparciu o doktorat)
  2. Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846.  Studium historyczno–prawne, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 439
 1. Publikacje podręcznikowe

  1. W. Uruszczak, S. Płaza, K. Baran, A. Dziadzio, D. Malec, Z. Zarzycki, A. Zarzycka, M. Kwiecień, M. Małecki, B. Migda, P. Cichoń, W. Pęksa, I. Lewandowska-Malec, Wybór pytań egzaminacyjnych do nauki historii prawa w Polsce na tle porównawczym, pod red. B. Migdy i Z. Zarzyckiego, Kraków 2001, wyd. 2, ss. 211,
  2. W. Uruszczak, S. Płaza, K. Baran, A. Dziadzio, D. Malec, Z. Zarzycki, A. Zarzycka, M. Kwiecień, M. Małecki, B. Migda, P. Cichoń, W. Pęksa, I. Lewandowska-Malec, Wybór pytań egzaminacyjnych do nauki historii prawa w Polsce na tle porównawczym, pod red. B. Migdy i Z. Zarzyckiego, Kraków 2002, wyd. 3, ss. 233,
  3. Paweł Cichoń, Michał Hładij, Dorota Malec, Jerzy Malec, Zdzisław Zarzycki, Historia administracji i myśli administracyjnej wybór źródeł, pod red. J. Malca, wyd. UJ II uzupełnione, Kraków 2006, ss. 452,
  4. Paweł Cichoń, Michał Nowakowski, Historia administracji ( testy), Warszawa 2010, s. 214.
 1. Rozprawy, artykuły

  1. Korpus urzędniczy w myśli administracyjnej Księstwa Warszawskiego 1807-1815 - Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Kraków 2004, s. 147-172. (ss. 25)
  2. Koncepcje protekcjonistyczne jako próba ożywienia gospodarczego Księstwa Warszawskiego - Czasopismo Prawno-Historyczne, T. LVIII-2006-Z. 1, s. 53-85, (ss. 32)
  3. Dominika Krysińskiego program ożywienia gospodarki Księstwa Warszawskiego – Podstawy materialne państwa zagadnienia historyczno-prawne, Szczecin 2006, s. 829-842, (ss. 13)
  4. J. N. Horaina „Prawidła policyjne” - Państwo i Społeczeństwo, IV: 2004, nr 4, s. 71-83, (ss. 12)
  5. Pozycja ustrojowa dozorcy w administracji Rzeczypospolitej szlacheckiej, Państwo i Społeczeństwo, VI: 2006, nr 4, s. 53-72, (ss. 19)
  6. Verwaltung im frühneuzeitlichen Polen. Ein Literaturüberlick (1995-2005), Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte, R.19, 2007, pod red. prof. E.V. Heyen, s. 285-298, (ss. 13)
  7. Kwalifikacje zawodowe urzędników jako podstawa kształtowania się systemu biurokratycznego w Księstwie Warszawskim, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom 1, Lublin – Siedlce 2008, s. 133-146, (ss. 13)
  8. Dzieje administracji w I Rzeczypospolitej w literaturze polskiej z lat 1995-2007. Przegląd krytyczny, Czasopismo Prawno - Historyczne, t. LX, 2008, z. 2, ss.121 – 143, (s. 22)
  9. Urząd ministra policji w Księstwie Warszawskim, [w:] Księstwo Warszawskie w historii i tradycji napoleońskiej (1807-2007), Częstochowa 2008, s. 231-244, ss. 14,
  10. Haupttendenzen der Verwaltungsentwicklung im Herzogtum Warschau [w:] Vetera Novis Augere, studia dedykowane prof. W. Uruszczakowi, Kraków 2010, t. 1, s. 115-124, ss. 10.
  11. Stan i potrzeba badań nad dziejami Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa [w:] Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee / pod red. Jacka Przygodzkiego i Mariana J. Ptaka, Wrocław : Kolonia Limited, 2010, s. 451-459, ss. 9.
  12. Początki nauczania administracji w Księstwie Warszawskim [w:] w Kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski, Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi, Warszawa 2010, ss. 203-219
  13. The Diet of the Duchy of Warsaw (1807-1815)- materiały pokonferencyjne 60ICHRPI (International Commission for the History of Representative and Parliamentary institutions) 1-7 września 2009 r. Lizbona – Coimbra), Parliaments: The Law, The Practice and The Representations From the Middle Ages to the Present Day, Lisbon 2010, ss. 123-127
  14. Die Kollegialität in der Zentralverwaltung der gröβten Staaten des Ostseeraumes im XVIII Jh. – złożono do druku [w:] materiały pokonferencyjne 6th Conference in Legal History in the Baltic Sea Area, 3 – 6 czerwca 2010, Tartu – Ryga
  15. O rządach prawa w Wolnym Mieście Krakowie uwag kilka (złożony do druku)
  16. Droga do zawodu sędziego w Księstwie Warszawskim (złożony do druku)
  17. Przyczynek do dziejów Żandarmerii Wolnego Miasta Krakowa (złożony do druku)
 1. Prace drobne, recenzje

  1. Obrona pracy doktorskiej mgr Grzegorza M. Kowalskiego - [w:] Czasopismo Prawno-Historycznym, t. LV, 2003, s. 524, (ss. 1)
  2. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej pt. Wychodźstwo z Galicji. Kraków - centrum organizacji ruchu emigracyjnego na przełomie XIX i XX wieku - Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVI, 2004, s. 467, (ss. 1)
  3. Obrona pracy doktorskiej mgr Pawła Dąbka - Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVII, 2005, s. 467, (ss. 1)
  4. artykuł recenzyjny: J. A. Goclon, „Polska na królu pruskim zdobyta” Ustrój, administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku. Wrocław 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego - Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LIII –z. 1, 2001, s. 383-386; (ss.4)
  5. artykuł recenzyjny: G.M. Kowalski Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897-1918, Kraków 2003 - Przegląd Polonijny, R. XXXII- 2006, z. 2, s.111-120, (ss. 9)

Wykaz publikacji dr. Michała Nowakowskiego

 1. Monografie, Publikacje podręcznikowe

  1. Paweł Cichoń, Michał Nowakowski, Historia administracji, (testy), Warszawa 2010.
  2. Michał Nowakowski, Okręgowe Sądy Ubezpieczeń Społecznych, Kraków 2017.
 1. Rozprawy, artykuły

  1. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 września 1997 r. II S.A./Wr 326/96: Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2002, z. 7 – 8,.
  2. Spółki wodne na gruncie polskiego porządku prawnego: Prawo i Środowisko 2003, nr 1.
  3. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 stycznia 2001 r. II SA/Kr 2845/00: Jurysta 2003, nr 3 – 4.
  4. Historyczny rozwój spółki wodnej na ziemiach polskich: Prawo Administracja Kościół - Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2006, nr 4.
  5. Rozwój zasad polskiego prawa ochrony środowiska: Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4.
  6. Początki administracyjnego sądownictwa ubezpieczeń społecznych w Polsce Ludowej, [w:] Społeczeństwo a władza: ustrój, prawo, idee / pod red. Jacka Przygodzkiego i Mariana J. Ptaka, Wrocław 2010,
  7. Prace nad ujednoliceniem sądownictwa ubezpieczeń społecznych w 20-leciu międzywojennym, [w:] Vetera Novis Augere, studia dedykowane prof. W. Uruszczakowi, Kraków 2010, t. 2.
  8. Das polnische Notariat auf dem territorialen Geltungsgebiet des österreichischen Privatrechts, [w:} 200 Jahre ABGB, Warszawa 2011.
  9. Notariat Polski na terenach obowiązywania austriackiego prawa prywatnego, [w:} 200 lat ABGB, Warszawa 2011.
  10. Publikacje profesora Jerzego Malca, [w:} Prawo i władza na przestrzeni wieków, prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi, Kraków 2012 .
  11. O odtworzeniu sądownictwa administracyjnego po II wojnie światowej, [w:} Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi, Kraków 2012. 
  12. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 października 2009 r. II FSK 854/2008, Glosa 2013, nr 1.
  13. Glosa  wyroku WSA w Krakowie z 19 października 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1283/11, Przegląd Orzecznictwa Podatkwoego 2013, nr 3.
  14. Glosa  wyroku WSA w Poznaniu z 16 grudnia 2010 r. sygn. akt III SA/Po 675/10, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2015, nr 2.
  15. Sądy administracyjne europejskich państw socjalistycznych po II wojnie światowej (1944/45 – 1952), [w:} Dzieje biurokracji, tom VI, (red.) T. Bykowa, A. Górak, G. Smyk, Lublin 2016.
  16. Sądownictwo administracyjne w Polce Ludowej, [w:] Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, T II , (red.) A. Mezglewski, Rzeszów 2016.
 1. Prace drobne, recenzje

  1. Recenzja: Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa 2007, Roczniki Nauk Prawnych Prawo, Prawo Kanoniczne i Administracja, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2008.
  2. Das österreichische Recht auf den Polnischen Gebieten, Exponate aus den Beständen der Fakultät für Recht und Verwaltung der Jagiellonen-Universität Krakau, katalog wystawy, Kraków 2011.
  3. Austriackie prawo prywatne na ziemiach polskich, eksponaty ze zbiorów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, katalog wystawy, Kraków 2011

Wykaz publikacji dr. Marka Stusa

 1. Publikacje podręcznikowe

  1. Historia prawa w Polsce i w Europie, Zakamycze 2004, ss. 316 (redakcja naukowa i współautorstwo).
  2. Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa, t. IV: Prawo spadkowe, Zakamycze 2006, ss. 196 (redakcja naukowa i współautorstwo).
  3. Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa, t. V: Prawo rodzinne, Wolters Kluwer 2006, ss. 268 (redakcja naukowa i współautorstwo).
  4. Prawo spadkowe i rodzinne. Testy dla studentów, Wolters Kluwer 2007, 2008 (wyd. 2), 2009 (wyd. 3), ss. 282.
  5. Powszechna historia państwa i prawa. Testy dla studentów, Wolters Kluwer 2009, ss. 246.
 1. Rozprawy, artykuły

  1. Położenie prawne Tatarów polskich w czasach dawnej Rzeczpospolitej i w okresie międzywojennym, "Zeszyty Prawnicze TBSP UJ" 2003, z. 9-10, s. 181-199.  
  2. Instytucjonalizacja związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych w ustawodawstwie państw europejskich, "Państwo i Prawo" 2005, z.5, s. 74-89.
  3. Stosowanie klauzuli porządku publicznego w Polsce w odniesieniu do europejskiego ustawodawstwa partnerskiego, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2005, z. 1-2, s. 227-252 (wraz z K. Bagan-Kurlutą).
  4. Ewolucja zasad dziedziczenia ustawowego w prawie polskim (1918-1964) cz. I, "Rejent" 2005, nr 10, s. 132-152.
  5. Ewolucja zasad dziedziczenia ustawowego w prawie polskim (1918-1964) cz. II, "Rejent" 2005, nr 11, s. 62-80.
  6. Pacte civil de solidarité - francuski model związków partnerskich, "Zeszyty Prawnicze TBSP UJ" 2005, z. 13, s. 107-122. 
  7. Stosunek państwa do islamu we Francji w świetle ustawodawstwa i praktyki politycznej (1905-2005), [w:] Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 20-23 IX 2006 r., t. I, G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska (red.), Lublin 2006, s. 433-451. 
  8. Staroegipskie prawo karne w świetle źródeł z epoki Nowego Państwa (XVI-XI w. p.n.e.), "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2008, t. LX, z. 2, s. 11-36.
  9. Muzułmanie przy stole Republiki. Wybrane aspekty integracji imigrantów maghrebskich we współczesnej Francji, "Bliski Wschód. Społeczeństwa-polityka-tradycje" 2008, z. 5, J. Danecki (red.), s. 178-194.
  10. Codifier la chari’a. Réflxions sur quelques points de l’histoire assez récente de la culture juridique islamique, [w:] Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, t. II, S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus (red.), Kraków 2010, s. 967-976.
  11. Rewolucja w okowach tradycji. Szkic z dziejów reform prawa małżeńskiego majątkowego w pierwszej połowie XX wieku, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa” 2010, t. 3., W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła (red.), s. 223-236.
  12. Religia w służbie polityki. O stosunku państwa do islamu w krajach współczesnego Maghrebu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 23-37 (w druku).
 1. Prace drobne, recenzje

  1. Ewolucja prawa małżeńskiego majątkowego w prawie polskim na tle porównawczym (1918-1964), [w:] Prawowie żytia: Suczasnij stan ta pierspektiwi rozbitku, Lusk 2007, s. 7-8.
  2. Modernizm, tradycja i akulturacja prawna (Leuven, 29 V – 1 VI 2008), „Państwo i Prawo” 2008, z. 11, s. 134-136.
  3. Rec. z: Jan Bury, J. Kasprzak: Prawo karne islamu, Warszawa 2007, „Państwo i Prawo” 2008, z. 12, 116-118.
  4. Europejskie Forum Młodych Historyków Prawa, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2009, t. LXI 2009, z. 1, ss. 417-424 (wraz z P. Święcicką).
  5. Prawo natury i prawa człowieka (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Grenoble-Vizille, 27-30 V 2009), „Państwo i Prawo” 2009, z. 10, s. 122-124.

Wykaz publikacji dr. Mateusza Mataniaka

 1. Rozprawy, artykuły

  1. ...
 1. Prace drobne, recenzje

  1. ....

Wykaz publikacji dr. Karola Siemaszko

 1. Rozprawy, artykuły

  1. Senat w konstytucyjnej myśli piłsudczyków na przykładzie Konstytucji z 23 kwietnia 1935 r. oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu z 8 lipca 1935 r., [w:] Piłsudski i jego czasy. Materiały
   z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji z okazji 140 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego,
   [red.] M. Hańderek, A. Świątek, Kraków 2007.
  2. Konstytucja kwietniowa w latach 1939 -1990. Stan prawny a praktyka, [w] „Studenckie Zeszyty Historyczne”, z. 13, Kraków 2007.
  3. Między monarchią a republiką. Ustrój Polski od 10 XI 1918 r. do 20 II 1919 r., [w:] Polonia Restituta. Materiały z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, [red.] M. Hańderek, Kraków 2008.
  4. Podżeganie i pomocnictwo do przestępstw indywidualnych na gruncie kodeksu karnego z 1932 roku w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, [w:] Culpa
   et poena. Z dziejów prawa karnego. Materiały z konferencji poświęconej dziejom prawa karnego Uniwersytet Jagielloński, Kraków 11 –13 marca 2008,
   [red.] M. Mikuła, Kraków 2009.
  5. Konstrukcja podżegania i pomocnictwa w pracach nad polskim kodeksem karnym
   z 11 VII 1932 r.
   „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, t. 13, r. 2010.
  6. Konstytucyjne podstany funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji w latach 1945-1990, „Przegląd Naukowo – Dydaktyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 2, r. 2011.
  7. Przestępstwo tzw. Szabru w świetle przepisów małego kodeksu karnego z dnia 13 czerwca 1946 roku na przykładzie orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950, „www. historia. org” ISSN 2083 – 2265.
 1. Prace drobne, recenzje

  1. Konferencja „Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego”, Kraków UJ, 9–11 marca 2009 r., [w:] „Palestra” nr 5 -6, r. 2009.
  2. Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wacława Uruszczaka, wybitnego uczonego i adwokata, [w:] „Palestra”  nr 7-8, r. 2010 (wspólnie z Kamilą Kędzierską)
  3. Międzynarodowa konferencja „Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań: Kraków 11 – 13 marca 2010 r., [w:] „Palestra” nr 9-10, r. 2010 (wspólnie z Kamilą Kędzierską)

 

© 2011 Powered by ISKRA