mgr Maciej Toroń

  1. Prawo do życia w polskim systemie prawnym, Edukacja Prawnicza, 2009, nr 5,(część artykułu ukazała się w wersji papierowej na s. 24, natomiast całość –w wydaniu internetowym);
  2. Sprzedaż praw do transmisji meczów piłkarskich a unijne reguły konkurencji [w:] „Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją”, pod red. M. Kalińskiego i M. Koszowskiego, AT Wydawnictwo, Kraków 2011, s. 149 – 165;
  3. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach ochrony konkurencji w świetle unijnego prawa do dobrej administracji [w:] „Europeizacja Prawa Administracyjnego”, pod red.I. Rzucidło, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Lublin 2011, s. 159 – 173;
  4. From criminal law to European administrative law. Application of ne bis in idem principle in antimonopoly proceedings before the European Commission [w:] „Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka”, (artykuł oddany do druku w ramach publikacji pokonferencyjnej z II Zjazdu Studentów Administratywistów „Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka”, przewidywana data publikacji: marzec 2013 r.);
  5. Pytać – ale kogo? Dylematy sądów RP związane ze stosowaniem zasady nadrzędności Konstytucji oraz pierwszeństwa prawa unijnego, artykuł przedłożony do opublikowania w ramach publikacji pokonferencyjnej z IV Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego „15 lat funkcjonowania Konstytucji RP w polskim porządku prawnym”, przewidywana data publikacji: pierwsze półrocze 2013 r.);