Studia podyplomowe

prawo.ochrony.srodowiska.banner

STUDIA PODYPLOMOWE 2017/2018

„Prawo ochrony środowiska
w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”

Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza zapisy na dwusemestralne studia podyplomowe „Prawo ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”.

 • Studia prowadzone są przez Katedrę Prawa Europejskiego i Katedrę Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów przede wszystkim z Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także z innych ośrodków akademickich oraz przedstawicieli praktyki.
 • Łączna liczba zajęć na studiach wynosi 150 godzin.
 • Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2017  r. i trwać będą do grudnia 2018 r.
 • Zajęcia odbywają się zasadniczo co dwa tygodnie w piątki (w godzinach 16.30 – 19.45) i soboty (w godzinach 10.00-15.00).
 • Uczestnicy studiów otrzymują dostęp do materiałów wykładowych zamieszczanych na bieżąco na specjalnej stronie internetowej.
 • Studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Jagielloński. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zdanie egzaminu końcowego.
 • Liczba uczestników studiów wynosi 40 osób.
 • Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być prawnicy (w szczególności  wykonujący zawód  jako radcowie prawni, adwokaci, sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych), a także osoby bez wykształcenia prawniczego zajmujące się opracowywaniem aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska w organach administracji.  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesieniem opłaty za studia. W przypadku liczby chętnych przekraczającej liczbę miejsc, pierwszeństwo zostanie przyznane osobom wykonującym zawód na terenie województwa małopolskiego.
 • Opłata za studia uiszczana przez uczestnika wynosi 1000 (tysiąc) złotych. Pozostałe koszty studiów pokrywane są z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz ze środków Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zapisy rozpoczną się od dnia 2.10.2017 r. Zgłoszenia przyjmowane będą  w dni robocze, w godz. 8.30 – 14.30, w sekretariacie Katedr prowadzących studia (Kraków 31-007, ul. Olszewskiego 2, pok. 117)

W celu zapisania się na studia podyplomowe „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim” prosimy:

 1. Złożyć w sekretariacie (Kraków 31-007, ul. Olszewskiego 2, pok. 117, poniedziałek – piątek, w godz. 8.30 – 14.30, tel. 12-663-13-76,
  adres email:  sekretariat@cicero.law.uj.edu.pl), komplet wymaganych dokumentów, t.j.:
  a/ dyplom
  b/ dowód osobisty
  c/ wypełniony kwestionariusz osobowy,
  d/ oświadczenie (przy wykształceniu prawniczym)  lub zaświadczenie zakładu pracy (przy wykształceniu innym niż prawnicze)
  e/ wypełniony druk „informacje dodatkowe”Po osobistym złożeniu dokumentów nastąpi podpisanie umowy.
 1. Odebrać z sekretariatu Katedry Prawa Europejskiego UJ  indywidualny nr konta (tzn. nie można przekazywać tego numeru  innym osobom,  za pomocą którego należy uiścić opłatę za studia w wysokości określonej w regulaminie.
  Każdy uczestnik studiów otrzymuje własny, odrębny numer wpłaty składający się m.in. z jego numeru PESEL. Ze względu na wymogi techniczne  systemu komputerowego nie możemy przyjmować numerów PESEL drogą telefoniczną czy e-mailową.
 2. W terminie 5 dni od dnia otrzymania indywidualnego numeru konta należy  dokonać opłaty za studia na poczcie lub w banku i okazanie dowodu zapłaty w sekretariacie Katedry.

Przyjęcie uczestnika może nastąpić jedynie po złożeniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów, w szczególności nie jest możliwe przyjęcie uczestnika bez złożenia kopii dyplomu.

Zapisy są prowadzone do wyczerpania limitu miejsc.


Pliki do pobrania (PDF):