Informacje o Katedrze

Informacje o Katedrze

W 1994 r. została utworzona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pracownia Prawa Europejskiego, która w 1995 r. została przekształcona w Katedrę Prawa Europejskiego. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Stanisław Biernat. Ponadto w Katedrze zatrudnieni są: prof. dr hab. Sławomir Dudzik, dr Małgorzata Kożuch, dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ, dr Monika Niedźwiedź i dr Aleksandra Sołtysińska.

Badania naukowe Katedry Prawa Europejskiego

Przedmiotem prowadzonych obecnie badań pracowników i doktorantów Katedry są m.in.: konstytucyjne podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, stosunek prawa wspólnotowego do prawa państw członkowskich, europejskie prawo administracyjne, stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, zasada subsydiarności i solidarności państw członkowskich, wzmocniona współpraca, ochrona praw jednostek, odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich, swobodny przepływ towarów, przepływ osób, wolność zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług, uznawanie kwalifikacji, wykonywanie zawodów prawniczych, prawo konkurencji, pomoc państwa dla przedsiębiorstw, położenie prawne przedsiębiorstw publicznych.

Pracownicy i doktoranci Katedry uzyskali następujące stopnie naukowe:

w 2002 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał Sławomir Dudzik na podstawie rozprawy p.t. „Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem”;

w 2001 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymały:

Małgorzata Kożuch na podstawie rozprawy pt.: „Swoboda zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług przez prawników w prawie Wspólnoty Europejskiej i prawie polskim”,

Nina Półtorak na podstawie rozprawy pt.: „Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa Wspólnot Europejskich”,

Aleksandra Sołtysińska (doktorantka w latach 1996-1999) na podstawie pracy pt.: „Zasada równego traktowania przedsiębiorców w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej i Polski”;

w 2002 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymał Saulius Lukas Kalėda (doktorant w latach 1999-2002) na podstawie rozprawy pt.:  „Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwa członkowskie: zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe”

w 2003 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Monika Niedźwiedź (doktorantka w latach 1999-2002, asystentka od 2002) na podstawie rozprawy p.t. „Umowy międzynarodowe mieszane świetle prawa Wspólnoty Europejskiej”

w 2004 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Monika Sudoł (doktorantka w latach 1998-2002, asystentka od 2002) na podstawie rozprawy p.t. „Relacja między instytucjami Wspólnoty Europejskiej a organami państw członkowskich w dziedzinie ochrony konkurencji”

w 2004 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymał Bartłomiej Kurcz na podstawie rozprawy pt.: Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego”

w 2005 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Inga Kawka (doktorantka w latach 2000-2005) na podstawie rozprawy pt.: „Rola krajowych organów regulacyjnych w sprawach telekomunikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Problematyka prawna” – promotor: prof. dr hab. Sławomir Dudzik

w 2006 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Agnieszka Grzelak na podstawie rozprawy pt. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej”

w 2007 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Małgorzata Nowaczek-Zaremba na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ traktatowych swobód rynku wewnętrznego na liberalizację rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej” – promotor: prof. dr hab.  Sławomir Dudzik

w 2008 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Aleksandra Czekaj-Dancewicz na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Prawa członków rodzin obywatela migrującego Unii Europejskiej” – promotor: prof. dr hab.  Sławomir Dudzik

w 2009 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Agnieszka Kastelik-Smaza na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Procedura pytań prejudycjalnych a ochrona praw jednostki”

w 2010 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymał Bogusław Srebro na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Zagadnienia prawne i instytucjonalne finansowania Unii Europeskiej” – promotor: prof. dr hab. Stanisław Biernat

w 2011 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymała Katarzyna Tosza na podstawie rozprawy doktorskiej pt.:  „Efficiencies in EU Competition Law”  – promotor: prof. dr hab.  Sławomir Dudzik

w 2013 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymał Mariusz Baran na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich” – promotor: prof. dr hab. Stanisław Biernat

w 2014 r.  stopień doktora nauk prawnych otrzymała Monika Kawczyńska na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej” – promotor: prof. dr hab. Stanisław Biernat

w 2015 r. stopień doktora nauk prawnych otrzymali:

Konrad Stolarski na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej” – promotor: prof. dr hab.  Sławomir Dudzik

Ilona Przybojewska na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” – promotor. prof. dr hab. Stanisław Biernat

Adam Doniec na podstawie rozprawy doktorskiej pt.:” Stosowanie kar pieniężnych w unijnym i polskim prawie konkurencji w świetle wymogów ochrony praw człowieka” –  prof. dr hab.  Sławomir Dudzik

Piotr Sitarek na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Programy łagodzenia kar w amerykańskim i europejskim prawie konkurencji” –  prof. dr hab.  Sławomir Dudzik

w 2016 r.  stopień doktora nauk prawnych otrzymali:

Maciej Kawecki na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Współpraca administracyjna w sprawach ochrony danych osobowych w prawie Unii Europejskiej”  – promotor: dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ

Maciej Gac na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Group litigation as an instrument of competition law enforcement – analysis based on European, French and Polish experience” (Postępowanie grupowe jako mechanizm stosowania prawa konkurencji – analiza w oparciu o doświadczenia systemu europejskiego, francuskiego i polskiego) – promotor: prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Marcin Kiełbasa na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Prawa socjalne a granice swobód rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej” – promotor: prof. dr hab. Sławomir Dudzik

 

Katedra Prawa Europejskiego utrzymuje kontakty naukowe z wieloma uniwersytetami i innymi instytucjami w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech, Grecji, Włoszech, Francji. Pracownicy i doktoranci Katedry biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, a także organizują wykłady gościnne w Krakowie.

Zebrania naukowe, połączone z seminariami doktorskimi, odbywają się w Katedrze przeciętnie dwa razy w miesiącu. Uczestniczą w nich także referenci i dyskutanci spoza Katedry, również z innych uniwersytetów.

Pracownicy, doktoranci i magistranci Katedry otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia za prace naukowe.

Działalność dydaktyczna Katedry Prawa Europejskiego

W latach akademickich 1995-1997 wykłady z prawa Unii Europejskiej były prowadzone gościnnie przez Dominika Lasoka, emerytowanego profesora prawa europejskiego z Exeter (Wielka Brytania).

Obecnie, pracownicy i doktoranci Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, proseminaria, ćwiczenia) z zakresu prawa Unii Europejskiej na studiach prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UJ (stacjonarnych i zaocznych), a także na studiach licencjackich z zakresu administracji.

Od 2001 r. prof. Stanisław Biernat prowadzi Katedrę Jean Monneta (Jean Monnet Chair) prawa europejskiego. Tytuł ten przyznaje Komisja Europejska.

Od 2002 r. dr hab. Sławomir Dudzik prowadzi stały kurs (Jean Monnet permanent course) „Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w prawie wspólnotowym i polskim”.

Wokół Katedry skupia się spora grupa uzdolnionych studentów, głównie seminarzystów i magistrantów, którzy szczególnie interesują się zagadnieniami prawa europejskiego. Studenci ci przygotowują prace seminaryjne i magisterskie, uczestniczą w seminariach naukowych, wyjeżdżają na stypendia zagraniczne korzystając często z rekomendacji Katedry oraz biorą udział w konkursach na znajomość prawa europejskiego.

Pracownicy i doktoranci Katedry prowadzą także wykłady, seminaria lub szkolenia z dziedziny prawa europejskiego dla różnych odbiorców, np. dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, aplikantów, urzędników administracji publicznej i przedsiębiorców. Największym dotychczasowym przedsięwzięciem był cykl kompleksowych szkoleń z zakresu prawa wspólnotowego dla urzędników państwowych i samorządowych z Małopolski. Szkolenia organizowane były w okresie od listopada 2000 do kwietnia 2001 r. w ramach programu Tempus Phare Institutional Building Joint European Project 14140-99 przy współpracy European Public Law Center w Grecji, Uniwersytetu w Rzymie, Neapolu, Paryżu i Dreźnie, oraz Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Wojewódzkiego. Szkolenia obejmowały ponad 100 godzin, a uczestniczyło w nich stale około 60 urzędników.

Od października 2003 r. rozpoczynają się na Wydziale Prawa i Administracji UJ, pod patronatem Katedry, roczne studia podyplomowe z prawa europejskiego. Dokładne informacje na ten temat są zamieszczone na stronie Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego.