Konferencja jubileuszowa prof. Stanisława Biernata

Konferencja jubileuszowa
Profesora Stanisława Biernata

Prawo publiczne w demokratycznym państwie prawnym

Kraków, 6 czerwca 2019 r.

Poniżej znajdują się odnośniki do nagrań referatów wygłoszonych podczas konferencji zamieszczonych na kanale WPiA

Prof. dr hab. Lech Garlicki – Państwo prawa – orientacja seksualna – religia

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – Orzecznictwo dyscyplinarne Sądu Najwyższego w wolnej Polsce w latach 2002-2015

Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski – Iluzja bezpieczeństwa konstytucyjnego

Prof. dr hab. Maciej Szpunar – Integracja europejska: od wspólnego rynku do skutecznej ochrony   sądowej

Prof. dr hab. Ewa Łętowska – Race to the bottom – nowe zagrożenia państwa prawa. Polska: Herostratesem czy katalizatorem?

Prof. dr hab. Anna Wyrozumska – Wpływ Polski na rozwój systemu ochrony przestrzegania praworządności w UE

Prof. dr hab. Leon Kieres – Wolność gospodarcza podmiotów publicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak – O metodologii dyskursu w przedmiocie ochrony praworządności

Prof. dr hab. Irena Lipowicz – Zasada związania administracji prawem jako gwarancja wolności we współczesnym państwie – kultura paradoksu?

Prof. dr hab. Stanisław Piątek – Blaski i cienie stanowienia i stosowania publicznego prawa gospodarczego


LAUDACJA

z okazji Jubileuszu Profesora dra hab. Stanisława  BiernataIMG_20190606_192244

Panie Dziekanie !

Szanowni Państwo !

Zacny i Drogi Jubilacie !

Na wstępie przypomnieć trzeba, że w ‘Założeniach konferencji’ jej organizatorzy wyraźnie podkreślają, iż celem tego uroczystego spotkania:  „(…) jest uczczenie jubileuszu Prof. Stanisława Biernata, wybitnego polskiego prawnika, specjalisty w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa  administracyjnego i konstytucyjnego.”

Jubilat urodził się dnia 2 sierpnia 1949 r. w Tarnowie, ale Jego rodzinnym gniazdem jest miasto Brzesko (woj. małopolskie), które nota bene swą pierwotną lokalizację miejską uzyskało w 1289 r. (czyli dokładnie 730 lat temu).

W 1966 roku podjął On studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ), które ukończył  z wyróżnieniem (sic !) w dniu 25 czerwca 1971 r., przygotowując  na seminarium śp. Profesora dr hab. Franciszka Gizbert-Studnickiego (1924-1994) pracę magisterską nt. ‘Odpowiedzialność  osób prawnych za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym’.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów, w latach 1971-1973 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie i w czasie jej trwania został zatrudniony z dniem 1 lipca 1972 r. (czyli 47 lat temu) na Uniwersytecie Jagiellońskim w istniejącym wówczas na Wydziale Prawa i Administracji UJ  Instytucie Administracji i Zarządzania, w którym po czterech latach – w dniu 25 października 1976 r. uzyskał stopień naukowy ‘doktora prawa’ na podstawie pracy doktorskiej  nt. ‘Administracyjnoprawne działania wspólne w zarządzaniu gospodarką państwową’ (wersja poszerzona tej  rozprawy została następnie w 1979 r. opublikowana jako monografia pt. ‘Działania wspólne w administracji państwowej’ – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk  Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 264).

W okresie od 1 lutego 1981 r. do 31 lipca 1981 r. Jubilat przebywał na półrocznym stypendium naukowym w USA na University of Wisconsin – Stevens Point.

W wyniku reorganizacji WPiA UJ, z dniem 1 października 1982 r. Jubilat kontynuował nadal swą karierę akademicką w Instytucie Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UJ. W tym czasie przygotował swą rozprawę habilitacyjną nt. ‘Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo’ (opublikowaną w serii ‘Rozprawy habilitacyjne – Nr 96’ i wydaną nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1985 r., ss.217), na podstawie której w dniu 2 grudnia 1985 r. uzyskał  stopień naukowy ‘doktora habilitowanego’ – przy czym Jego rozprawa habilitacyjna otrzymała I nagrodę (sic !) w konkursie ‘Państwa i Prawa’ na najlepsze rozprawy habilitacyjne, a jej zaktualizowana i poszerzona wersja została w 1989 r. opublikowana jako monografia pt. ‘Rozdział dóbr przez państwo – uwarunkowania społeczne i konstrukcje prawne’ – przez  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk (ss. 344).

Następnie, w okresie od 1 marca 1989 r. do 28 lutego 1990 r. Jubilat przebywał na rocznym stypendium naukowym Fundacji im. Alexander von Humboldt’a w Ruprecht-Karls-Universitaet  – Institut fuer deutsches und europaeisches Verwaltungsrecht w Heidelbergu (RFN).

Z kolei, po ponownej reorganizacji WPiA UJ, po likwidacji Instytutu Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Jubilat kontynuował swe zatrudnienie na tymże Wydziale od dnia 1 lutego 1994 r. w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego WPiA UJ.

Równocześnie, w okresie od 1 października 1994 do 30 września 1998 był kierownikiem ‘studium doktoranckiego’ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W międzyczasie – w 1995 r., na podstawie dorobku naukowego Jubilata, obejmującego wówczas kilkadziesiąt publikacji oraz przygotowanej przezeń monografii pt. ‘Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna” (Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa-Kraków 1994, ss. 161) Jubilat uzyskał tytuł naukowy ‘profesora nauk prawnych’, a od 2000 r. jest zatrudniony na stanowisku ‘profesora zwyczajnego’ na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nota bene, dotychczasowy dorobek publikacyjny Jubilata, który dotyczy problematyki z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego i prawa konstytucyjnego oraz w wyjątkowo szerokim zakresie problematyki prawa europejskiego, obejmuje łącznie sto kilkadziesiąt pozycji publikowanych w Polsce i poza jej granicami (w języku polskim, angielskim i niemieckim).

W pełni trafna jest konstatacja organizatorów dzisiejszej uroczystości, wedle której:  „Tym, co przewija się w całym niezwykle bogatym dorobku naukowym Jubilata jest dążenie do ugruntowania i ochrony w Polsce podstawowych zasad europejskiego dziedzictwa prawnego: wolności, równości, demokracji, rządów prawa i praw człowieka.”

Przy czym, na szczególne podkreślenie zasługuje w tym kontekście fakt, że właśnie z inicjatywy Jubilata utworzona została na WPiA UJ w 1994 r. naprzód Pracownia Prawa Europejskiego, której był Kierownikiem począwszy od dnia 1 grudnia 1994 r. –  przekształcona następnie w 1995 r. w Katedrę Prawa Europejskiego, którą kierował nieprzerwanie do dnia 30 września 2018 r.

I to właśnie wówczas z inicjatywy Jubilata, zaproszony został do Polski znany polski i brytyjski prawnik i filozof, a zarazem specjalista prawa europejskiego śp. Profesor Dominik Lasok (1921-2000) – emerytowany profesor prawa europejskiego z Exeter (Wielka Brytania), który w latach 1995-1997 prowadził gościnnie na WPiA UJ wykłady z ‘Prawa Unii Europejskiej’

Równocześnie, w okresie od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2012 r. sprawował Jubilat funkcję naprzód ‘p.o. Kierownika’, a w okresie od dnia 1 października 2012 r do dnia  30 września 2016 r. funkcję Kierownika Katedry Prawa Ochrony Środowiska WPiA UJ.

Ponadto, poza swą pracą na macierzystej Uczelni, pełnił Jubilat w tym czasie cały szereg funkcji publicznych, pośród których wymienić należy w szczególności następujące:

1)= Od 1989 do 1992 i od 1998 do 2001 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

2)= W latach 1991-2004 prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

3)= Od 2001 r. do 2008 roku był sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie w latach 2005-2008 –sprawował funkcję  Naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA.

4)= W dniu  26 czerwca 2008 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego RP, natomiast w dniu 3 grudnia 2010 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego RP i funkcję tę sprawował do dnia 26 czerwca 2017 r. czyli do dnia przejścia w stan spoczynku.

5)= Jest członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.

6)= Od 2013 r. jest redaktorem naczelnym miesięcznika ‘Europejski Przegląd Sądowy’.

7)= Pełni funkcję Prezesa  Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

8)= Jest członkiem zarządu Societas Iuris Publici Europaei, a także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich (PECSA), Societas Humboldtiana Polonorum, European Constitutional Network oraz European Group of Public Law.

Aktualnie w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UJ zatrudnionych jest siedem osób, w tym poza Jubilatem są to: prof. dr hab. Sławomir Dudzik (sprawujący obecnie funkcję kierownika Katedry), prof. UJ dr hab. Nina Półtorak, a także dr hab. Monika Niedźwiedź oraz dr Monika Kawczyńska, dr Małgorzata Kożuch i dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca. Ponadto, w realizacji prac naukowych oraz zadań dydaktycznych Katedry uczestniczą również doktoranci i grono stałych współpracowników naukowych spoza tutejszego Wydziału, którzy swe stopnie naukowe uzyskiwali w tutejszej Katedrze. Prowadzą oni zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, proseminaria, ćwiczenia) z zakresu prawa Unii Europejskiej, a także wykłady, seminaria oraz szkolenia z dziedziny prawa europejskiego dla różnych zainteresowanych tą problematyką grup odbiorców (np. dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, aplikantów, urzędników administracji publicznej i przedsiębiorców) – przy czym największym dotychczasowym przedsięwzięciem tego rodzaju był cykl kompleksowych szkoleń z zakresu prawa wspólnotowego dla urzędników państwowych i samorządowych z Małopolski w okresie od listopada 2000 r. do kwietnia 2001 r. w ramach programu Tempus Phare Institutional Building Joint European Project 14140-99 – przy współpracy European Public Law Center w Grecji oraz uniwersytetów w Rzymie, Neapolu, Paryżu i Dreźnie, a także Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Wojewódzkiego

O niewątpliwych osiągnięciach naukowych i dydaktycznych Całego Zespołu pracowników, współpracowników i doktorantów Katedry Prawa Europejskiego WPiA UJ najlepiej świadczą liczne nagrody i wyróżnienia jakie dotychczas były ich udziałem, pośród których wymienić można przykładowo w szczególności:

Po pierwsze – Nagrody przyznawane w ‘Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk prawnych’, a mianowicie: I-sza nagroda za pracę habilitacyjną przyznana w 2003 r. Panu prof. dr hab. Sławomirowi Dudzikowi (aktualnemu kierownikowi Katedry Prawa Europejskiego WPiA UJ) oraz II-ga nagroda za pracę habilitacyjną przyznana w 2013 r. Pani prof. UJ dr hab. Ninie Półtorak (aktualnie sprawującej również funkcję sędzi Sądu Unii Europejskiej).

Po drugie – Liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane w ‘Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk prawnych. oraz nagrody za prace doktorskie przyznawane przez Fundację Promocji Prawa Europejskiego – w tym m. in. dotychczas już wielokrotnie (!!!) za prace, których promotorem był Jubilat (przepraszam, że nie wymieniam jednak tym razem z imienia i nazwiska wszystkich nagrodzonych doktorantek lub doktorantów Jubilata, albowiem obawiam się, aby kogoś z tego licznego grona nagrodzonych nie pominąć!).

Po trzecie – Przyznana w  2014 r. nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Pani dr Małgorzaty Kożuch z Katedry Prawa Europejskiego WPiA UJ za osiągnięcia polegające na opiece nad drużynami studentów prawa naszego Wydziału odnoszącymi wielkie sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Mediacyjnym w Sprawach Gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition).- nota bene w 2013 r. to właśnie przygotowana przez Nią drużyna WPiA UJ wygrała VIII Międzynarodowy Konkurs Mediacyjny w Sprawach Gospodarczych w Paryżu.

Po czwarte – Liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane były także począwszy od 1999 r. w kolejnych latach absolwentom WPiA UJ , którzy przygotowywali swe prace magisterskie na seminariach prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Europejskiego ( prof. dr hab. St. Biernata, prof. dr  hab. S. Dudzika oraz panią dr hab. Ninę Półtorak) w ‘Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ’, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Katedra Prawa Europejskiego utrzymuje również kontakty naukowe z wieloma uniwersytetami i innymi instytucjami w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech, Grecji, Włoszech, Francji, a pracownicy i doktoranci Katedry biorą udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych oraz organizują wykłady gościnne w Krakowie.

Last but not least, nie sposób nie wspomnieć tutaj również o anonimowym udziale w osiągnięciach Jubilata Zacnej Jego Małżonki – Pani Małgorzaty  (zawodowo czynnej prawniczki), która od samego początku wiernie MU sekunduje.

Wymienione wyżej –  zarówno osobiste osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesora dr hab. Stanisława Biernata, a także osiągnięcia Całego stworzonego przezeń Zespołu Pracowników Doktorantów oraz Współpracowników Katedry  Prawa Europejskiego WPiA UJ sprawiły między innymi, że wielokrotnie był On Laureatem szczególnie prestiżowych wyróżnień, pośród których wymienić należy w szczególności:

=  Przyznany Jubilatowi w 2001 r. przez Komisję Europejską zaszczytny  tytuł ‘Jean Monet Professor of European Law’ [przy czym, przypomnieć należy w tym kontekście, iż Jean Omer Marie Gabriel Monnet  -(1888 – 1979) – francuski polityk i ekonomista, jest nazywany ‘architektem wspólnot europejskich’, a celem działań tzw. Projektu „Jean Monnet” w ramach Programu ERASMUS jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie; przy czym działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE].

-=  Przyznany Jubilatowi  w dniu 12 lipca 2002 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ‘za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej’  ,.

=  A także przyznany Jubilatowi w 2015 r. zaszczytny tytuł ‘doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie’ – Uniwersytetu erygowanego w 1558 roku, który należy do tzw. ‘Grupy Coimbra’, czyli założonej w 1985 r. sieci europejskich uczelni wyższych, w skład której wchodzi 39 najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów z tej części świata, w tym również Uniwersytet Jagielloński.

Zacny i Drogi Jubilacie !

Przyjmij, prosimy,  nasze   SERDECZNE  DZIĘKI  za WSZELKIE  DOBRO

jakim nas obdarowujesz !

Ad multos annos !!!        

 
(-) prof. dr hab. Andrzej Wasilewski, em. prof. zw. UJ

Kraków, w dniu 6 czerwca 2019 rokuIMG_20190606_192436


Założenia konferencji

Celem konferencji jest uczczenie jubileuszu Prof. Stanisława Biernata, wybitnego polskiego prawnika, specjalisty w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa  administracyjnego i konstytucyjnego. Profesor Stanisław Biernat jest założycielem Katedry Prawa Europejskiego UJ, którą kierował do września 2018 r. Jego osiągnięcia naukowe zostały potwierdzone m.in. tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie. Profesor Stanisław Biernat posiada również wielkie zasługi dla ugruntowania zasad państwa prawnego w Polsce. Przez blisko 30 lat pełnił służbę publiczną m.in., jako wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, członek Rady Legislacyjnej i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ostatnio, do czerwca 2017 r., jako sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe Profesora Stanisława Biernata obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego prawa konstytucyjnego, oraz prawa europejskiego. Koncentrowały  się szczególnie wokół takich problemów i zjawisk jak: prawne formy działania administracji, rozdział dóbr przez państwo, prywatyzacja zadań publicznych, wolność gospodarcza i reglamentacja działalności gospodarczej, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, ustrojowe uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, system prawny Unii Europejskiej, europeizacja polskiego prawa administracyjnego, ochrona praw człowieka. Tym, co przewija się w całym niezwykle bogatym dorobku naukowym Jubilata jest dążenie do ugruntowania i ochrony w Polsce podstawowych zasad europejskiego dziedzictwa prawnego: wolności, równości, demokracji, rządów prawa i praw człowieka. Tematyka konferencji stara się choć w części nawiązywać do najważniejszych wątków tego dorobku.

Konferencja została zorganizowana w miejsce tradycyjnej księgi jubileuszowej. Jej termin zbiega się z 30-tą rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce z 4 czerwca 1989 r. Zapoczątkowały one przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze, które przywróciły w Polsce ład demokratyczny, doprowadziły do uchwalenia nowej Konstytucji, a także zaowocowały członkostwem naszego kraju w NATO i Unii Europejskiej. W 2013 r. Sejm RP ustanowił dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

 


Ramowy plan KonferencjiPLAKAT

Data i miejsce Konferencji:
6 czerwca 2019 r. (czwartek), Kraków, ul. Krupnicza 33a, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

Patronat:
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

10.30-12.00 – Jubileusz Profesora Stanisława Biernata – uroczyste otwarcie konferencji

12.00-12.30 – Przerwa kawowa

12.30-14.00 – I sesja plenarna: Państwo prawa – współczesne wyzwania dla prawa publicznego w Polsce i Europie

Referaty:
Prof. dr hab. Lech Garlicki
Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski

14.00-15.00 – Lunch

15.00-16.30 – II sesja plenarna: Polska w Unii Europejskiej. Znaczenie członkostwa Polski w UE dla zapewnienia przestrzegania zasady państwa prawa

Referaty:
Prof. dr hab. Ewa Łętowska
Prof. dr hab. Maciej Szpunar
Prof. dr hab. Anna Wyrozumska

16.30-17.00 – Przerwa kawowa

17.00-19.00 – III sesja plenarna. Państwo prawa a administracja i gospodarka

Referaty:
Prof. dr hab. Leon Kieres
Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
Prof. dr hab. Irena Lipowicz
Prof. dr hab. Stanisław Piątek


Organizator konferencji:
Katedra Prawa Europejskiego UJ

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Sławomir Dudzik,
dr Monika Kawczyńska,
dr Małgorzata Kożuch,
dr hab. Monika Niedźwiedź,
Prof. UJ dr hab. Nina Półtorak,
dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca

Kontakt:
dr Monika Kawczyńska, adres e-mail: konferencja.kpe@uj.edu.pl
Elżbieta Karaś, e.karas@uj.edu.pl; tel. 12 663 13 76

Katedra Prawa Europejskiego
Uniwersytet Jagielloński
ul. Olszewskiego 2
31-007 Kraków