Nagrody i wyróżnienia

Rok 2014

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne 2014.
dla Pani dr Małgorzaty Kożuch z Katedry Prawa Europejskiego UJ za osiągnięcia polegające na opiece nad drużynami studentów prawa naszego Wydziału odnoszącymi wielkie sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Mediacyjnym w Sprawach Gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition). W 2013 r. drużyna UJ wygrała VIII Międzynarodowy Konkurs Mediacyjny w Sprawach Gospodarczych w Paryżu.

I Nagroda w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych dla dr Mariusza Barana za pracę pt. „Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Rok 2013

II Nagroda w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne  z dziedziny nauk prawnych dla Prof. UJ dr hab. Niny Półtorak za pracę Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010.

II Nagroda w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych dla dr Katarzyny Tosza za pracę „Efficiencies in EU Competition Law”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Sławomira Dudzika.

Rok 2012

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe dla dr hab. Niny Półtorak, prof. UJ

Rok 2011

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Ilony Przybojewskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2010/2011 pt. Cap-and-trade: na pograniczu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Rok 2010

Nagroda Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN przyznana w ramach ósmej edycji  konkursu na najlepsze prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP dla mgr Katarzyny Trzópek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2009/2010 pt. „Koncepcja renomowanych znaków towarowych i ich ochrona w przepisach i praktyce organów Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Marty Godlewskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2009/2010 pt. „Transgraniczne przemieszczanie się spółek w obrębie UE”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Katarzyny Pawlikowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2009/2010 pt. „Wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych jako środek zapewniający efektywność prawu europejskiemu i jego realizacja w polskim prawie”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w XLV Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla dr Agnieszki Kastelik-Smazy za rozprawę doktorską, pt. „Das Vorabentscheidungsverfahren aus der Sicht des individuellen Rechtsschutzes” („Procedura prejudycjalna a ochrona praw jednostki”, praca nadesłana w języku polskim i w języku niemieckim), napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Rok 2008

II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Anny Mielczarek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2007/2008 pt. „Transgraniczna opieka medyczna w prawie Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Karoliny Dordy, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2007/2008 pt. „Kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do badania prawa Unii Europejskiej na tle unijnej ochrony praw człowieka”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji dla mgr Tomasza Kozieła, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2007/2008 pt. „Private Enforcement we wspólnotowym prawie kartelowym. Interferencje między kompensacyjną i prewencyjną funkcją roszczeń odszkodowawczych”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji dla mgr Piotra Sitarka, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2007/2008 pt. „Prawo własności intelektualnej a prawo konkurencji w systemie prawnym Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

Rok 2007

Wyróżnienie w XLII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa dla dr Agnieszki Grzelak na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa za rozprawę doktorską, pt. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Anny Piestrak (ex aequo z Maciejem Płeszką) absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2006/2007 pt. „Obowiązek interpretacji prawa krajowego zgodnie z celami i brzmieniem prawa wspólnotowego”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Macieja Płeszki (ex aequo z Anną Piestrak), absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2006/2007 pt. „Aktywizm sędziowski w polskich przepisach proceduralnych przy stosowaniu prawa wspólnotowego”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata

II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Jolanty Zatorskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2006/2007 pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszające prawo wspólnotowe działanie organów władzy sądowniczej”, napisaną pod kierunkiem dr Niny Półtorak.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Jadwigi Urban, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2006/2007 pt. „Dopuszczalne wyjątki od zasady swobodnego przepływu towarów ze względu na ochronę zdrowia publicznego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

II Nagroda w V edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej dla mgr Agnieszki Grzesiek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2005/2006, pt. „Klauzule nie dozwolone w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta” napisaną pod kierunkiem prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

III Nagroda w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Banku BISE im. Prof. Witolda Kuli dla mgr Agnieszki Grzesiek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. „Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowymi polskim prawie ochrony konsumenta”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika

Rok 2006

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgra Marcina Kiełbasy, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. „Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych w prawie wspólnotowym i polskim”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Marii Burchard, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. „Zagadnienie bezpośredniego skutku dyrektyw wspólnotowych”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Katarzyny Kozak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. „Współpraca Wspólnoty Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w sprawach ochrony konkurencji”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

I Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla Dra Bartłomieja Kurcza za książkę pt. „Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego”

III Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla Dr Moniki Niedźwiedź za książkę pt. „Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej”

III Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla mgra Bogusława Srebro za książkę pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej”

Rok 2005

Wyróżnienie w XL Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dra Bartłomieja Kurcza za rozprawę doktorską „Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Joanny Kaczanowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. „Swoboda przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Karoliny Kluczna, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. „Udział parlamentów narodowych w tworzeniu prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Magdaleny Kłysz, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. „Rodzina w prawie Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgra Łukasza Wosika, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. „Prawna regulacja rozdziału środków pomocowych z funduszy strukturalnych” napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Rok 2004

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Magdaleny Jagiełło, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. „Obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej wynikające z międzynarodowej umowy mieszanej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Bogusława Srebro, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 2003

Pierwsza nagroda dla Dra hab. Sławomira Dudzika w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa za rozprawę habilitacyjną „Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem”. Nagrodę wręczono 14 czerwca 2004 r.

Druga nagroda w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dra Sauliusa Lukasa Kaledy za rozprawę doktorską „Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie-zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata. Nagrodę wręczono 14 czerwca 2004 r.

Nagroda im. Profesora Janusza Łętowskiego w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego dla Dr Niny Półtorak za książkę „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich”

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Agnieszki Malczewskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt.”Programy komputerowe w prawie autorskim i patentowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polski”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Anny Czarnoty, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. „Odwrotna dyskryminacja na tle swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie wspólnotowym”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Alicji Sikory, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. „Dyrektywa wspólnotowa w wewnętrznym porządku prawnym na przykładzie Francji”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermanana najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ dla mgr Bogusława Srebro, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 2002

Wyróżnienie w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dr Niny Półtorak za rozprawę doktorską „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską dla Dr Niny Półtorak za pracę pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Nagroda im. Profesora Janusza Łętowskiego w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego dla pracy zbiorowej pod red. Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Patrycji Dąbrowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2000/2001 pt. „Skutki orzeczenia wstępnego wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na mocy art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ dla mgr Katarzyny Gałki, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. „Swobodne przemieszczanie się studentów. Od uprawnień pracowniczych po uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I nagroda w konkursie Kwartalnika Prawa Publicznego na najlepszą publikację w roku 2001 dla Dra Łukasza Kaledy za artykuł „Natychmiastowe działanie prawa wspólnotowego w nowym państwie członkowskim. Zagadnienia międzyczasowe”

Rok 2001

II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Agnieszki Grzelak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1999/2000 pt. „Europeizacja prawa karnego w świetle prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ dla mgr Justyny Stróżczyk, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2000/2001 pt. „Zasada ściślejszej współpracy w prawie Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

III miejsce dla drużyny studentów z Wydziału Prawa i Administracji UJ (pod opieką Dr Niny Półtorak), w składzie: Paulina Biduś, Katarzyna Gałka, Magdalena Węglarz w 7 edycji konkursu „Central and East European Moot Court Competition”, Praga 2001, organizowanego przez Uniwersytet w Cambridge, w tym wyróżnienie w konkursie na „best speaker” dla Pauliny Biduś.

Rok 2000

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1998/99 pt. „Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr Agnieszki Grzelak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1999/2000 pt. „Europeizacja prawa karnego w świetle prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 1999

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgra Zbigniewa Zguda, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1997/98 pt. „Zasada subsydiarności w prawie europejskim”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Moniki Sudoł, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1997/98 pt. „Umowy franchisingowe w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Polski”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1998/99 pt. „Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata. „Studia z prawa Unii Europejskiej”