Nagrody i wyróżnienia

Rok 2020

III miejsce dla drużyny UJ w XVth ICC International Commercial Mediation Competition in Paris / International Chamber of Commerce w Paryżu. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

II miejsce w finałowym etapie turnieju dla studentów wydziałów prawa i administracji – Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Drużyna studentów UJ w składzie: Kinga Kanecka, Tomasz Mielko, Maciej Glis – Januszewski, Rafał Rutkowski, Karol Witas i Michał Kulikowski, pod opieką dr Aleksandry Sołtysińskiej.

Nagroda Prorektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej za rok 2019/2020 dla dr Moniki Kawczyńskiej

Laureaci I – III miejsca oraz 11 finalistów w Konkursie wiedzy o prawie Unii Europejskiej organizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk oraz Katedrę Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z okazji przypadającej w 2020 roku 70. rocznicy podpisania Deklaracji Schumana oraz 20. rocznicy przyjęcia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Opiekun drużyny dr Monika Kawczyńska

Rok 2019

I nagroda w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę doktorską z zakresu ochrony konkurencji dla dr Kamila Dobosza. Praca Pana K. Dobosza pt. Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy Państw Członkowskich, została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Dudzika.

I miejsce dla drużyny UJ  w 5th Bucerius Mediation Competition Hamburg. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Nagroda dla drużyny UJ Special Award for the Best Interaction with the Mediator w XIVth ICC International Commercial Mediation Competition in Paris / International Chamber of Commerce w Paryżu. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Laureaci I – III miejsca oraz 18 finalistów w Konkursie wiedzy o prawie Unii Europejskiej organizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk oraz Katedrę Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z okazji przypadającej w 2019 roku 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 40-lecia pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Opiekun drużyny dr Monika Kawczyńska

Rok 2018

Nagroda Prorektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej za rok 2017/2018 dla dr Moniki Kawczyńskiej

Drużyna UJ w 1/8 finału w XIIIth ICC International Commercial Mediation Competition in Paris / International Chamber of Commerce w Paryżu. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

IV miejsce studentki Anny Owsińskiej w CDRC VIAC Wiedeń International Mediation and Negotiation Competition. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Rok 2017

Nagroda Prorektora UJ za indywidualne osiągnięcia naukowe 2017 r. dla dr Aleksandry Sołtysińskiej za publikację „Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz„, Warszawa 2016 r.

I miejsce dla drużyny UJ  w kategorii Consuelling Client w prestiżowym międzynarodowym konkursie mediacyjnym w Indiach. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Drużyna UJ w gronie 32 najlepszych na świecie w International Negotiation Competition w Oslo. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Rok 2015

Prof. dr hab. Stanisław Biernat otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie. W wygłoszonych w trakcie uroczystości wystąpieniach zarówno Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Jenie Prof. dr Walter Pauly, jak i Prof. dr Johannes Masing (sędzia Związkowego Trybunału Konstytucyjnego i profesor prawa na Uniwersytecie we Freiburgu) podkreślali szczególne zasługi Profesora Biernata dla rozwoju nauki prawa administracyjnego, konstytucyjnego i europejskiego, jego ogromne zaangażowanie w rozwój polsko-niemieckiej współpracy naukowej, a także najwyższe uznanie, jakim cieszy się w prawniczych środowiskach naukowych w Europie

Rok 2014

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne 2014.
dla Pani dr Małgorzaty Kożuch z Katedry Prawa Europejskiego UJ za osiągnięcia polegające na opiece nad drużynami studentów prawa naszego Wydziału odnoszącymi wielkie sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Mediacyjnym w Sprawach Gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition). W 2013 r. drużyna UJ wygrała VIII Międzynarodowy Konkurs Mediacyjny w Sprawach Gospodarczych w Paryżu.

I Nagroda w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych dla dr Mariusza Barana za pracę pt. „Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Biernata.

I miejsce oraz puchar dla drużyny UJ w kategorii Drużyna Mediatorów (Mediator Team), w Międzynarodowego Turnieju Mediacji w Kijowie. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Drużyna UJ w 1/4 finału w IXth ICC International Commercial Mediation Competition in Paris / International Chamber of Commerce w Paryżu. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

II miejsce w kategorii mediator dla studenta Jacka Czai drużyna UJ w CDRC VIAC Wiedeń. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Rok 2013

II Nagroda w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne  z dziedziny nauk prawnych dla Prof. UJ dr hab. Niny Półtorak za pracę Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010.

II Nagroda w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych dla dr Katarzyny Tosza za pracę „Efficiencies in EU Competition Law”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Sławomira Dudzika.

I nagroda im. Davida Planta dla drużyny UJ w VIIIth ICC International Commercial Mediation Competition in Paris / International Chamber of Commerce w Paryżu. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Rok 2012

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe dla dr hab. Niny Półtorak, prof. UJ

Nagroda specjalna ICC dla drużyny UJ „Special Award for the Best Engagement in the Brainstorming Options” za za najlepsze opcje gospodarcze w VIIth International Commercial Mediation Competition in Paris, w Paryżu. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch

Rok 2011

Nagroda Prorektora UJ za indywidualne osiągnięcia naukowe 2011 r. dla dr Aleksandry Sołtysińskiej za publikację „Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz„, Warszawa 2010 r.

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Ilony Przybojewskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2010/2011 pt. Cap-and-trade: na pograniczu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Nagroda specjalna ICC dla drużyny UJ „Special Award for the Best Interaction with the Mediator” za najlepszą współpracę z mediatorem w VIth International Commercial Mediation Competition in Paris, w Paryżu. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Rok 2010

Nagroda Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN przyznana w ramach ósmej edycji  konkursu na najlepsze prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP dla mgr Katarzyny Trzópek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2009/2010 pt. „Koncepcja renomowanych znaków towarowych i ich ochrona w przepisach i praktyce organów Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Marty Godlewskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2009/2010 pt. „Transgraniczne przemieszczanie się spółek w obrębie UE”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Katarzyny Pawlikowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2009/2010 pt. „Wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych jako środek zapewniający efektywność prawu europejskiemu i jego realizacja w polskim prawie”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w XLV Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla dr Agnieszki Kastelik-Smazy za rozprawę doktorską, pt. „Das Vorabentscheidungsverfahren aus der Sicht des individuellen Rechtsschutzes” („Procedura prejudycjalna a ochrona praw jednostki”, praca nadesłana w języku polskim i w języku niemieckim), napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Rok 2009

III miejsce drużyny UJ w IVth International Commercial Mediation Competition in Paris, International Chamber of Commerce w Paryżu. Opiekun drużyny dr Małgorzata Kożuch.

Rok 2008

Wyróżnienie za wysoką jakość pracy dydaktycznej dla mgr Moniki Kawczyńskiej za rok akademicki 2007/2008

II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Anny Mielczarek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2007/2008 pt. „Transgraniczna opieka medyczna w prawie Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Karoliny Dordy, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2007/2008 pt. „Kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do badania prawa Unii Europejskiej na tle unijnej ochrony praw człowieka”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji dla mgr Tomasza Kozieła, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2007/2008 pt. „Private Enforcement we wspólnotowym prawie kartelowym. Interferencje między kompensacyjną i prewencyjną funkcją roszczeń odszkodowawczych”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji dla mgr Piotra Sitarka, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2007/2008 pt. „Prawo własności intelektualnej a prawo konkurencji w systemie prawnym Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

Rok 2007

Wyróżnienie w XLII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa dla dr Agnieszki Grzelak na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa za rozprawę doktorską, pt. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Anny Piestrak (ex aequo z Maciejem Płeszką) absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2006/2007 pt. „Obowiązek interpretacji prawa krajowego zgodnie z celami i brzmieniem prawa wspólnotowego”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Macieja Płeszki (ex aequo z Anną Piestrak), absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2006/2007 pt. „Aktywizm sędziowski w polskich przepisach proceduralnych przy stosowaniu prawa wspólnotowego”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisława Biernata

II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Jolanty Zatorskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2006/2007 pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszające prawo wspólnotowe działanie organów władzy sądowniczej”, napisaną pod kierunkiem dr Niny Półtorak.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Jadwigi Urban, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2006/2007 pt. „Dopuszczalne wyjątki od zasady swobodnego przepływu towarów ze względu na ochronę zdrowia publicznego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

II Nagroda w V edycji Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej dla mgr Agnieszki Grzesiek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2005/2006, pt. „Klauzule nie dozwolone w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta” napisaną pod kierunkiem prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

III Nagroda w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Banku BISE im. Prof. Witolda Kuli dla mgr Agnieszki Grzesiek, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. „Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowymi polskim prawie ochrony konsumenta”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika

Rok 2006

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgra Marcina Kiełbasy, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. „Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych w prawie wspólnotowym i polskim”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Marii Burchard, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. „Zagadnienie bezpośredniego skutku dyrektyw wspólnotowych”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA dla mgr Katarzyny Kozak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2005/2006 pt. „Współpraca Wspólnoty Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w sprawach ochrony konkurencji”, napisaną pod kierunkiem Prof. UJ dra hab. Sławomira Dudzika.

I Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla Dra Bartłomieja Kurcza za książkę pt. „Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego”

III Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla Dr Moniki Niedźwiedź za książkę pt. „Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej”

III Nagroda w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego na prace z dziedziny prawa europejskiego dla mgra Bogusława Srebro za książkę pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej”

Rok 2005

Wyróżnienie w XL Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dra Bartłomieja Kurcza za rozprawę doktorską „Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Joanny Kaczanowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. „Swoboda przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Karoliny Kluczna, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. „Udział parlamentów narodowych w tworzeniu prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Magdaleny Kłysz, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. „Rodzina w prawie Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgra Łukasza Wosika, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ, za pracę obronioną w roku akademickim 2004/2005 pt. „Prawna regulacja rozdziału środków pomocowych z funduszy strukturalnych” napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

Rok 2004

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Magdaleny Jagiełło, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. „Obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej wynikające z międzynarodowej umowy mieszanej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Bogusława Srebro, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 2003

Pierwsza nagroda dla Dra hab. Sławomira Dudzika w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa za rozprawę habilitacyjną „Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem”. Nagrodę wręczono 14 czerwca 2004 r.

Druga nagroda w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dra Sauliusa Lukasa Kaledy za rozprawę doktorską „Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie-zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata. Nagrodę wręczono 14 czerwca 2004 r.

Nagroda im. Profesora Janusza Łętowskiego w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego dla Dr Niny Półtorak za książkę „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich”

III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Agnieszki Malczewskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt.”Programy komputerowe w prawie autorskim i patentowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Polski”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Anny Czarnoty, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. „Odwrotna dyskryminacja na tle swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie wspólnotowym”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Alicji Sikory, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. „Dyrektywa wspólnotowa w wewnętrznym porządku prawnym na przykładzie Francji”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermanana najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ dla mgr Bogusława Srebro, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2002/2003 pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 2002

Wyróżnienie w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Państwa i Prawa na najlepszą rozprawę doktorską i habilitacyjną z zakresu prawa dla Dr Niny Półtorak za rozprawę doktorską „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską dla Dr Niny Półtorak za pracę pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Nagroda im. Profesora Janusza Łętowskiego w Konkursie Fundacji Promocji Prawa Europejskiego dla pracy zbiorowej pod red. Prof. dra hab. Stanisława Biernata

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Patrycji Dąbrowskiej, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2000/2001 pt. „Skutki orzeczenia wstępnego wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na mocy art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ dla mgr Katarzyny Gałki, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2001/2002 pt. „Swobodne przemieszczanie się studentów. Od uprawnień pracowniczych po uprawnienia wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I nagroda w konkursie Kwartalnika Prawa Publicznego na najlepszą publikację w roku 2001 dla Dra Łukasza Kaledy za artykuł „Natychmiastowe działanie prawa wspólnotowego w nowym państwie członkowskim. Zagadnienia międzyczasowe”

Rok 2001

II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Agnieszki Grzelak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1999/2000 pt. „Europeizacja prawa karnego w świetle prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ dla mgr Justyny Stróżczyk, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 2000/2001 pt. „Zasada ściślejszej współpracy w prawie Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

III miejsce dla drużyny studentów z Wydziału Prawa i Administracji UJ (pod opieką Dr Niny Półtorak), w składzie: Paulina Biduś, Katarzyna Gałka, Magdalena Węglarz w 7 edycji konkursu „Central and East European Moot Court Competition”, Praga 2001, organizowanego przez Uniwersytet w Cambridge, w tym wyróżnienie w konkursie na „best speaker” dla Pauliny Biduś.

Rok 2000

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1998/99 pt. „Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr Agnieszki Grzelak, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1999/2000 pt. „Europeizacja prawa karnego w świetle prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Rok 1999

I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgra Zbigniewa Zguda, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1997/98 pt. „Zasada subsydiarności w prawie europejskim”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego, obronioną w Polsce dla mgr Moniki Sudoł, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1997/98 pt. „Umowy franchisingowe w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Polski”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata.

I Nagroda w konkursie im. Profesora Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa obronioną na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla mgr (obecnie dr) Moniki Niedźwiedź, absolwentki Wydziału Prawa i Administracji UJ za pracę obronioną w roku akademickim 1998/99 pt. „Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Stanisława Biernata. „Studia z prawa Unii Europejskiej”