Konferencja jubileuszowa prof. Stanisława Biernata

Konferencja jubileuszowa
Profesora Stanisława Biernata

Prawo publiczne w demokratycznym państwie prawnym

Kraków, 6 czerwca 2019 r.

formularz_rejestracyjny_konf


Założenia konferencji

Celem konferencji jest uczczenie jubileuszu Prof. Stanisława Biernata, wybitnego polskiego prawnika, specjalisty w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa  administracyjnego i konstytucyjnego. Profesor Stanisław Biernat jest założycielem Katedry Prawa Europejskiego UJ, którą kierował do września 2018 r. Jego osiągnięcia naukowe zostały potwierdzone m.in. tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie. Profesor Stanisław Biernat posiada również wielkie zasługi dla ugruntowania zasad państwa prawnego w Polsce. Przez blisko 30 lat pełnił służbę publiczną m.in., jako wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, członek Rady Legislacyjnej i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ostatnio, do czerwca 2017 r., jako sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Zainteresowania naukowe Profesora Stanisława Biernata obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego prawa konstytucyjnego, oraz prawa europejskiego. Koncentrowały  się szczególnie wokół takich problemów i zjawisk jak: prawne formy działania administracji, rozdział dóbr przez państwo, prywatyzacja zadań publicznych, wolność gospodarcza i reglamentacja działalności gospodarczej, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, ustrojowe uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, system prawny Unii Europejskiej, europeizacja polskiego prawa administracyjnego, ochrona praw człowieka. Tym, co przewija się w całym niezwykle bogatym dorobku naukowym Jubilata jest dążenie do ugruntowania i ochrony w Polsce podstawowych zasad europejskiego dziedzictwa prawnego: wolności, równości, demokracji, rządów prawa i praw człowieka. Tematyka konferencji stara się choć w części nawiązywać do najważniejszych wątków tego dorobku.

Konferencja została zorganizowana w miejsce tradycyjnej księgi jubileuszowej. Jej termin zbiega się z 30-tą rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce z 4 czerwca 1989 r. Zapoczątkowały one przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze, które przywróciły w Polsce ład demokratyczny, doprowadziły do uchwalenia nowej Konstytucji, a także zaowocowały członkostwem naszego kraju w NATO i Unii Europejskiej. W 2013 r. Sejm RP ustanowił dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.


Ramowy plan Konferencji

Data i miejsce Konferencji:
6 czerwca 2019 r. (czwartek), Kraków, ul. Krupnicza 33a, Centrum Dydaktyczne WPiA UJ

Patronat:
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

10.30-12.00 – Jubileusz Profesora Stanisława Biernata – uroczyste otwarcie konferencji

12.00-12.30 – Przerwa kawowa

12.30-14.00 – I sesja plenarna: Państwo prawa – współczesne wyzwania dla prawa publicznego w Polsce i Europie

Referaty:
Prof. dr hab. Lech Garlicki
Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski

14.00-15.00 – Lunch

15.00-16.30 – II sesja plenarna: Polska w Unii Europejskiej. Znaczenie członkostwa Polski w UE dla zapewnienia przestrzegania zasady państwa prawa

Referaty:
Prof. dr hab. Ewa Łętowska
Prof. dr hab. Maciej Szpunar
Prof. dr hab. Anna Wyrozumska

16.30-17.00 – Przerwa kawowa

17.00-19.00 – III sesja plenarna. Państwo prawa a administracja i gospodarka

Referaty:
Prof. dr hab. Leon Kieres
Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
Prof. dr hab. Irena Lipowicz
Prof. dr hab. Stanisław Piątek


Organizator konferencji:
Katedra Prawa Europejskiego UJ

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Sławomir Dudzik,
dr Monika Kawczyńska,
dr Małgorzata Kożuch,
dr hab. Monika Niedźwiedź,
Prof. UJ dr hab. Nina Półtorak,
dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca

Zgłoszenia udziału w Konferencji:
formularz_rejestracyjny_konf

Kontakt:
dr Monika Kawczyńska, adres e-mail: konferencja.kpe@uj.edu.pl
Elżbieta Karaś, e.karas@uj.edu.pl; tel. 12 663 13 76

Katedra Prawa Europejskiego
Uniwersytet Jagielloński
ul. Olszewskiego 2
31-007 Kraków