Dr Monika Kawczyńska

  1. Status sankcji ekonomicznych ONZ w systemie prawnym Unii Europejskiej a ochrona praw jednostek w dobie walki z terroryzmem, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ, nr 14-15, 2008, s. 65 – 89
  2. Europejski Konstytucjonalizm oraz Trzy Modele Socjalnej Europy – przekład tekstu Adwokata Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Miguela Poiares Maduro, Nowa Europa, Natolin, nr VII, 2009, s. 317-343
  3. Swobodny przepływ pacjentów w Unii Europejskiej [w:] Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Warszawa 2009, s. 296-322
  4. Procedura pytań prejudycjalnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Warszawa 2010, s. 172-207
  5. Kontrola zgodności z Konstytucją aktów unijnego prawa pochodnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym [w:] Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, S. Dudzik, N. Półtorak (red.), Warszawa 2014, s. 213 – 243
  6. Concurrent Liability of the European Union and the Member States [w:] Responsibility, Accountability and Control of the Constitutional State and the European Union in Changing Times, J. Iliopoulos-Strangas, S. Biernat, M. Potacs (red.) Heidelberg 2014, s. 73 – 93
  7. Sprawozdanie z Kongresu SIPE „Odpowiedzialność i Kontrola w Państwie Konstytucyjnym oraz Unii Europejskiej w Czasach Przemian„, wspólnie z M. Kiełbasa, Państwo i Prawo, 12/2014, s. 105 – 107
  8. Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej, Warszawa 2016, monografia (500 s.)
  9. The Role of Polish Constitution in European and Global Governance (ERC project No 284316), wspólnie z S. Biernat [w:] The Role of National Constitutions in European and Global Governance, A. Albi (red.), Asser Press/Springer, The Hague, 2016 (50 s.)
  10. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego w związku z naruszeniem obowiązku notyfikacji przepisów technicznych – z perspektywy prawa UE [w:] M. Taborowski, Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016 (38 s.)