Dr Monika Sudoł

  1. Reguły konkurencji Wspólnoty Europejskiej dotyczące porozumień pionowych (stan obecny i projekt zmian). Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2000 nr 1, s. 19 i n.
  2. Zakres kompetencji sądów krajowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konkurencji (kilka uwag na temat bezpośredniej skuteczności art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 407-423.
  3. Dochodzenie przed sądami krajowymi praw wynikających z naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, Kwartalnik Prawa Publicznego z 2001 r., nr 4.
  4. Relacja między prawem konkurencji Wspólnoty Europejskiej a prawem konkurencji państw członkowskich, Przegląd Prawa Europejskiego z 2003 r., nr 1(12) 2003, s. 21-34.