Prof. dr hab. Stanisław Biernat

Lista obejmuje publikacje od 1996 r.

 1. Licencjonowanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, w: Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków 1996, s. 21-42.
 2. Wolność handlu i przemysłu i prawne aspekty oddziaływania państwa na gospodarkę w Szwajcarii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego,1996/2, s. 24-27.
 3. Opinie dla Sejmu RP dotyczące projektów ustaw reformujących centrum administracyjne i gospodarcze państwa, w: Reforma centrum gospodarczego rządu, Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu,1996, s. 121-175(wspólnie z S. Dudzikiem).
 4. Świadczenia zdrowotne a działalność gospodarcza (relacje w aktualnym stanie prawnym), „Studia Iuridica”, 1996/XXXII, s. 43-53.
 5. Koncesja komunalna (ocena koncepcji legislacyjnej w świetle wymagań Układu Europejskiego i prawa Wspólnoty Europejskiej), w: Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, Warunki, Szanse i Zagrożenia, C. Mik(red.),Toruń 1997, s.87 – 102.
 6. Promesa koncesji, w: Gospodarka-Administracja-Samorząd H. Olszewski, B. Popowska (red.), Poznań 1997, s. 37 – 54.
 7. The Impact of European Integration on the Organization and Functioning of Poland’s Legislative and Executive Authorities, Revue Europeenne de Droit Public, 1997, nr 4, s. 1187 -1208.
 8. Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997, ss. 446 (wspólnie z A. Wasilewskim).
 9. Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich, w: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, C. Mik(red.), Toruń 1998, s. 123-150.
 10. Konstrukcja bliższej współpracy w Traktacie Amsterdamskim – ocena z polskiej perspektywy w: Polska wobec reformy UE, S. Miklaszewski(red.), Kraków1998, s. 13-27.
 11. D.J. Galligan, R.H. Langan II, C. S. Nicandrou (red.) Administrative Justice in the New European Democracies: Case Studies of Administrative Law and Process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine, Budapest-Oxford 1998,
  [Raporty dotyczące polskiego prawa]
  • Conferring Benefits: Licensing Private Schools, s. 78-92.
  • Imposing Burdens: Controlling Factory Effluent into Rivers, s. 158-168.
  • Administrative Investigation: Health, Cleanliness and Safety in Restaurants, s. 257-272.
  • Policymaking on a Specific Issue: Choosing Sites for Waste Disposal, s. 366-384.
  • Formal Rulemaking: Maternity Benefits, Police Checks of Cars and Public Drunkenness, s. 443-459.
  • Informal Rulemaking: Maternity Benefits, Police Checks of Cars and Public Drunkenness, s. 501-513.
 12. Kilka uwag o harmonizacji polskiego prawa z prawem Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Legislacyjny, 1998, nr 1-2, s. 20-31.
 13. Constitutional Aspects of Poland’s Future Membership in the European Union, Archivdes Völkerrechts, 1998, vol. XXXVI/4, s. 398-424.
 14. Ustrojowe podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Państwo prawa. Administracja Sądownictwo, Warszawa 1998, s. 35-49.
 15. D.J. Galligan, R.H. Langan II, C. S. Nicandrou (red.) Administratiwnaja justicja w nowych jewropejskich demokratijach, Budapest-Oxford 1999. Jest to rosyjskie tłumaczenie książki wymienionej wyżej, poz. 11. Por.odpowiednio s. 83-98, 169-179, 274-292, 388-407, 470-487, 532-545.
 16. Administracyjno prawne zasady podejmowania działalności gospodarczej (de lege lata i de lege ferenda),w: Księga Pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, s.37-51.
 17. Legitimationsfragender polnischen Verwaltung unter dem Einflußdes Europarechts, w: H. Bauer, R. Hendler, P.M. Huber, B. Popowska, T. Rabska (red.) Entwicklungstendenzen des Allgemeinen Verwaltungsrechtsund des Städtebeurechts, Stuttgart 1999, s.44-61.
 18. Wpływ prawa Wspólnoty Europejskiej na legitymację i działalność prawotwórczą organów administracji publicznej w Polsce, w: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s.51-69.
 19. Miejsce prawa pochodnego Wspólnoty Europejskiej w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, C. Mik (red.), Toruń 1999, s. 171-190.
 20. Wolność gospodarcza w Europie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000, ss. 221 (wspólnie z A. Wasilewskim).
 21. Źródła prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zarys problematyki), w: Administracja publiczna u progu XXI wieku, Przemyśl 2000, s. 58-79.
 22. Studia z prawa Unii Europejskiej (w pięciolecie Katedry Prawa Europejskiego UJ), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 590 (redakcja).
 23. Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w: Studia z prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 27-75.
 24. IGC2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate states, http://www.consuniv.org/frame_en.html (wspólnie z S. Dudzikiem).
 25. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, Przegląd Sądowy, 2001/11-12, s. 5-46.
 26. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.),Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002 (autorstwo rozdziałów: 8. Źródła prawa Unii Europejskiej, s. 177-199; 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej, s. 201-227; 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, s.229-262; 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych), s. 314-326.
 27. The openness of the Constitution of the Republic of Poland towards European integration, w: G. Amato, G. Braibant, E. Venizelos(red.),The Constitutional Revision in Today’s Europe,  London 2002, s.439-451.
 28. Czy konieczne są zmiany w Konstytucji RP przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej? w: J. Barcz (red.) Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 41-65.
 29. Polska jako państwo członkowskie w Unii Europejskiej, w: J. Barcz (red.) Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 41-65.
 30. The Polish administrative judiciary viewed from the prospect of the accession ofPoland to the European Union and the use of the procedure under Article 234 EC (wspólnie z I. Wiszniewską), 2002, http://193.191.217.21/colloquia/2002/poland.pdf.
 31. Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego (zarys problematyki), „Studia prawno-europejskie”, tom VI, 2002, s.71-111.
 32. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Zakamycze 2003, ss. 318 (współredakcja i słowo wstępne).
 33. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz (red.),Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003 wydanie drugie uzupełnione: autorstwo rozdziałów: 8. Źródła prawa Unii Europejskiej, s. 181-204; 9.Tworzenie prawa Unii Europejskiej, s. 205-231; 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, s. 233-270; 13.Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych), s. 337- 353,Warszawa 2003 (drugie, zmienione wydanie książki, wymienionej wyżej, poz. 26.
 34. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: wyzwania dla organów stosujących prawo, w: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, E. Piontek(red.), Warszawa2003, s. 99-110.
 35. Are the acceding states constitutionally prepared to become members of the European Union?, w: N. Neuwahl (red.) European Union Enlargement: Law and Socio-Economic Changes, Montreal 2004, s. 63-85.
 36. Polen vorder Mitgliedschaft in der Europaeischen Union: steht die polnische Verfassung dem Beitritt entgegen ? w: J. Stelmach, R. Schmidt(red.) Krakauer-Augsburger Rechtsstudien – Probleme der Angleichungdes Europäischen Rechts, Kraków-München 2004, s. 73-92.
 37. Memorandum (writtenevidence) w: The Future Role of the European Court of Justice. Report with Evidence, House of Lords, European Union Committee, 6th Report of Session 2003-04, HL Paper 47, 2004,s.67-69; http://www.statewatch.org/news/2004/mar/hol-ecj-47.pdf
 38. Wydawanie decyzji administracyjnych a prawo wspólnotowe, w: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łodź 2004, s.39-46.
 39. Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP i prawo polskie kilka refleksji, Pań Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP
 40. Europe, its Member States and its citizens: do they need a Constitution, The Irish Journal of European Law, 2004/2, s. 340-345.
 41. The European Constitution from the Perspective of the New Member States,Walter-Hallstein Institut für Europäisches Verfassungsrecht FCE 1/05 – S. Biernat.
 42. „Europejskie” orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Przegląd Sądowy nr 2005/2, s. 3-24.
 43. „Europejskie” orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, w: B. Dolnicki(red.) Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe, Bydgoszcz-Katowice 2005, s. 159-177; praca zbliżona treścią do publikacji poz. 42.
 44. Możliwe następstwa odmowy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego przez jedno lub kilka państw członkowskich, w: S. Dudzik (red.) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, s. 453-485.
 45. Kwestia dopuszczalności pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych w: W. Popiolek, L. Ogiegło, M. Szpunar (red.) Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s. 569-584.
 46. Die „europäische” Rechtsprechung polnischer Gerichte vor dem Beitritt zur Europäischen Union, w: J. Masing, W. Erbguth (red.), Die Bedeutung der Rechtsprechung im System der Rechtsquellen. Europarechtund nationales Recht, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, RichardBoorbergVerlag, Stuttgart 2005, s. 191-207.
 47. Problemy ratyfikacji traktatu konstytucyjnego, w: A. Łazowski, R. Ostrihansky(red.),Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej, Zakamycze2005, s.81-98.
 48. „European” Rulings of Polish courts Prior to Accession to the European Union, The Polish Foreign Affairs Digest, 2005/1, s. 127-149.
 49. Ratification oft he Constitutional Treaty and Procedures for theCase of Veto, w: I.Pernice, J. Zemanek (red.), The Treaty on the Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond, Nomos, Baden-Baden 2005,s. 97-125.
 50. Some Reflections on the Expansion of Executive, Judicial and Legislative Powers, w: D. Curtin, A.E. Kellermann, S. Blockmans (red). The EU Constitution: The Best Way Forward?, The Hague 2005, s. 351-354.
 51. Demokratie prinzip im polnischen Verfassungssystem, w: P.M. Huber, K.-P. Sommermann, H. Bauer(red.), Demokratie in Europa, Mohr-Siebeck,Tübingen 2005, s.79-106.
 52. Glosa do orzeczenia TK z 11 V 2005 r. (K 18/04), Kwartalnik Prawa Publicznego, 2005/4, s. 185-206.
 53. Impact of EU Accession on the National Legal Orders of New Member States: Poland,w: A. E. Kellermann, J. Czuczai, S. Blockmans, A. Albi,W. Th.Douma,(red.) The Impact of EU Accession on the Legal Orders of New Member States and (Pre-) Candidate Countries. Hopes and Fears, The Hague 2006, s. 419-436
 54.  Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (red. J. Barcz),Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, (autorstwo rozdziałów: 8. Źródła prawa Unii Europejskiej, s. 191-223; 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej, s. 225-251; 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, s. 253-303; 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych), s. 381- 404, Warszawa 2006
 55. Recenzja: Albi A. EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe,  Przegląd Sejmowy, 2006/3, s. 146-150
 56. Znaczenie niepublikowanych wspólnotowych aktów prawnych dla organów i sądów administracyjnych, w: Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 355-383
 57. Stosowanie prawa Wspólnoty Europejskiej w polskim sądownictwie administracyjnym (wspólnie z P. Wróblem), Studia prawno-europejskie, Tom IX, 2007, s. 7-48
 58. Offene Statlichkeit: Polen, w: A. von Bogdandy. P. Cruz Villalón, P. Michael Huber (red.), Handbuch Ius Publicum Europaeum, Band II: Offene Staatlichkeit – Wissenschaft vom Verfassungsrecht, Heidelberg 2008, s. 243-27
 59.  The Framework Decision as a legal instrument in the third pillar of the European Union, w: A. Górski, P. Hofmański (red.),The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, Warszawa 2008, s. 3-9
 60. Perspektiven der Ratifikation. Polnische Erfahrungen und Erwartungen, w: Der Vertrag ohne Verfassung ? w: I. Pernice (red.), Berlin 2008,  s. 204-206
 61. Der Beitritt und die neuen Mitgliedstaaten – Polen,  w:  F. Merli, S. Huster (red.) Die Verträge zur EU Osterweiterung, Berlin 2008, s. 597-616
 62. S. Biernat, M. Piłaszewicz-Kulikowska, A. Wilk, P. Florianowicz-Błachut, P. Wróbel, Consequences of the Incompatiblility with EC Law for Final Administrative Decisions and Final Judgements of Administrative Courts in the Member States, Warszawa 2008, s. 213
 63. Zagadnienia prawne Traktatu konstytucyjnego (traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy), Prace Komisji Spraw Europejskich PAU, tom II, 2008, s. 37-43
 64. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 20 listopada 2006 r., I SA/Wa 1569/06, Orzecznictwo Sądów Polskich , 2008/7-8, s. 581-585
 65. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej, S. Biernat, S. Dudzik (red.), Wolters Kluwer 2009, ss. 393
 66. The Polish administrative judiciary viewed from the prospect of the accession of Poland to the European Union and the use of the procedure under Article 234 EC, (w:) Journal of constitutional law in Eastern and Central Europe. Bd. 16 (2009), 2, s. 247-259 (wspólnie z I. Wiszniewską)
 67. Migration in Europe from the Prespective of Basic Rights and Fundamental Freedoms: Conclusions, (w:) H. Bauer, P. Cruz Villalon, J. Iliopoulos-Strangas (red.), The new Europeans – Migration and integration in Europe, Societas Iuris Publici Europaei, No 5, 2009, s.  343-354
 68. Pytania prejudycjalne polskich sądów administracyjnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (doświadczenia i perspektywy), (w:) J. Supernat (red.) Miedzy tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław 2009, s. 28-36
 69. Zmagania sądów administracyjnych z prawem wspólnotowym (na przykładzie spraw transportowych), (w:) A Janik (red.) Rozprawy i studia. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, Warszawa 2009, s. 233-244
 70. Czym się zajmuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu ?, Prace Komisji Spraw Europejskich PAU, tom IV, 2010, s. 9-18
 71. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego po Traktacie z Lizbony, Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXV, 2011, ss. 47-61
 72. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, (w:) S. Biernat, S. Dudzik (red.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 63-105
 73. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, . S. Biernat, S. Dudzik (red.), Warszawa 2011, ss. 404
 74. Die Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeit im Lichte der Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichtshofs, (w:) P-Ch. Müller Graff, S. Schmahl, V. Skouris (red.) Europäisches Recht zwischen Bewährung und Wandel, Baden-Baden 2011, s. 509-525
 75. The Status of the Principle of Primacy in the Lisbon Architecture, (w:) Europe’s Constitutional Challenges in the Light of the Recent Case Law of National Constitutional Courts, J-M. Beneyto, I. Pernice (red.), Baden-Baden 2011, s. 281-295
 76. Der Name des Unionsbürgers – eine Frage auch des EU- (Wirtschaftsrechts-)rechts ? Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Öffentliches Wirtschaftsrecht im Zeitalter der Globalisierung. Grundsätze, Methoden, Perspektiven, H. Bauer, D. Czybulka, W. Kahl, J. Stelmach, A. Voβkuhle (red.), 2012, s. 105-123
 77. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP (wspólnie z M. Niedźwiedź) (w:) System prawa administracyjnego, t. 2,  R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, (red.) Warszawa 2012, s. 89-125
 78. Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej obowiązuje w Polsce ?  (w:) Państwo prawa i prawo karne, T. I, red. P. Kardas, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 59-77
 79. Grundzüge des polnischen Verwaltungsrechts in gemeineuropäischer Perspektive, (wspólnie z D. Dąbek) (w:) A. von Bogdandy, P. Huber, S. Casese (red) , Ius Publicum Europeaum, tom V, (w druku)
 80. Kontrowersje dotyczące nazwisk a prawo Unii Europejskiej, (w druku)