Drukuj PDF

DZajac

dr Dominik Zając


Dominik Zając – doktor nauk prawnych (2016), aplikant adwokacki (od 2013). W zakresie jego zainteresowań naukowych pozostają przede wszystkim zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej na gruncie prawa materialnego oraz zasad odpowiedzialności karnej. W 2018 roku otrzymał Stypendium Naukowe START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia. Jest także stypendystą Max Planck Society. Prowadził badania w Instytucie Maxa Placka we Fryburgu Bryzgowijskim oraz na University of Manchester. Autor ponad trzydziestu opracowań z zakresu prawa karnego materialnego.

Prywatnie zaangażowany w działalność Stowarzyszenia SLOT. Stolarz amator.

Data i miejsce urodzenia: 7 kwietnia 1988 r., Brzesko
E-mail:
d.zajac@uj.edu.pl
Języki obce: angielski

Wizytówki

Wykształcenie

 • magister prawa, 2012
 • doktor nauk prawnych, 2016

Rozprawa doktorska

"Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą".

Dydaktyka

 • Prawo karne materialne – ćwiczenia, Uniwersytet Jagielloński

Organizacje naukowe

 • Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Prawa Karnego
 • Member of International Society for the Reform of Criminal Law (Membership number: ISRCL00058937)

Praktyka

 • Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Prawa Karnego
 • Aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacka Macieja Burdy

Projekty badawcze

 • 2019–2020 - Grant China-EU School of Law, "Criminal Responsibility of Collective Entities. Confiscation of instrumentalities and proceeds of crime. Chinese-Polish Comparative Study", kierownik projektu
 • 2018–2021 - Grant badawczy NCN, OPUS: A New Model of Law of Contraventions (theoretical, normative and empirical analysis), Uniwersytet Jagielloński, wykonawca
 • 2018 - Grant badawczy Max Planck Society, The limits of ius puniendi and jurisdiction of a state in internet, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, kierownik projektu
 • 2018 - Grant badawczy finansowany ze środków Ministerstrwa Sprawiedliwości, Surrogate Motherhood and Trafficking of Children, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykonawca.
 • 2017 – 2018 – grant badawczy Wydziału Prawa i Administracji UJ w ramach konkursu dla młodych naukowców, Przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - analiza dogmatyczna na tle teoretycznym, Uniwersytet Jagielloński, wykonawca.
 • 2014-2017 - Grant badawczy NCN, Preludium: Criminal liability for acts committed abroad. The historical, philosophical and normative basis, Uniwersytet Jagielloński, kierownik

Doświadczenie międzynarodowe

 • Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim -  pobyt badawczy w ramach grantu przyznanego przez Max Planck Society
 • Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim - pobyt badawczy mający na celu przygotowanie opracowania dotyczącego metod interpretacji norm penalnych w kontekście międzynarodowym, październik 2016 roku;
 • uczestnictwo w programie MNiSW “TransFormation.doc”, podnoszącym kompetencje miękkie i umiejętności kierowania zespołem naukowym - Lund University, Szwecja, 4 – 17 października 2016 r.;
 • University of Manchester, Wielka Brytanua - pobyt badawczy mający na celu przeprowadzenie analizy prawnoporównawczej pomiędzy prawem polskim i angielskim, praca pod kierunkiem dr Hannah Quirk, Manchester, Wielka Brytania, listopad – grudzień 2014 roku;
 • The 7th edition of International Spring Course ‘Crime Prevention through Criminal Law & Security - uczestnictwo w szkole wiosennej Dubrownik, Chorwacja, 23 – 27 marca 2015 roku.

Ważniejsze wystąpienia konferencyjne

 • Internet as a factor of the extension of ius puniendi in space, referat wygłoszony podczas konferencji: “Punishment: Negotiating Society”, 14–16 lutego 2018, Halle, Niemcy, organizowanej przez Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Criminal Liability for Acts Committed Abroad - the Polish Approach, referat wygłoszony podczas konferencji: “The 9th International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era”, 10-11 grudnia 2017, Delhi NCR, Indie, organizowanej przez O. P. Jindal Global University
 • Introduction to the panel discussion (wspólnie z profesorem Josephem Hoffmannem, Indiana University): referat wygłoszony podczas konferencji: Extraterritoriality and the Criminal Law at “2016 Bradley Wolter Colloquium in Comparative Criminal Law & Procedure”, 11-14th March 2016, Krakow, Polska, organizowanej przez Maurer School of Law, Indiana University – Katedrę Prawa Karnego UJ oraz Instytut Prawa Karnego UW

Zainteresowania naukowe

 • Zasady odpowiedzialności karnej
 • Przestrzenne ganice obowiązywanie regulacji penalnych
 • Prawo karne międzynarodowe
 • Struktura przestępstwa
 • Problematyka dobra prawnego
 • Konstytucyjne aspekty prawa karnego
 • Aksjologiczne podstawy prawa karnego
 • Historia prawa
 • Kulturowe uwarunkowania prawa karnego

PUBLIKACJE

Monografie

 1. Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Wolters Kluwer SA, ISBN 978-83-942238-8-5, Kraków 2017, ss. 616.

Komentarze

 1. Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, D. Zając, Kraków 2019 (w druku).
 2. Komentarz do Rozdziału XXXIII - Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 197-277d (cz. 2), Warszawa 2017 (we współautorstwie z W. Wróblem).
 3. Dozór elektroniczny, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, ss. 213–279 (we współautorstwie z K. Mamakiem).

Książki dydaktyczne

 1. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, współautorzy: G.J. Artymiak, A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, K. Mamak, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński, T. Sroka, A. Wojtaszczyk, D. Zając, W. Zontek, red. M. Małecki, Kraków 2016, ss. 216.

Artykuły

 1. Zagrożenie karą jako przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, preprint nr 4/2018, ss. 31.
 2. Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne jako okoliczność wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2018, z. 2, s. 89 - 119.
 3. Stopień społecznej szkodliwości czynu jako okoliczność rzutująca na wymiar kary, Państwo i Prawo 2017, z. 11, 56 – 68.
 4. Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, z. 4, s. 51 – 105.
 5. O obronie koniecznej w przypadku przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, Państwo i Prawo 2016, z. 1, ss. 87–99.
 6. Wymiar kary w przypadku przestępstwa wypadku drogowego z art. 177 k.k. w świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., Paragraf na Drodze, ss. 22-30.
 7. Dozór elektroniczny w świetle nowelizacji prawa karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ , ss. 127–143 (we współautorstwie z K. Mamakiem).
 8. Znaczne zwiększenie uprzedniego zagrożenia dla dobra prawnego spowodowanego przez sprawcę jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, poz. 8/2014 (we współautorstwie z S. Tarapatą).
 9. Głosowanie nad winą oskarżonego a zasada in dubio pro reo, Palestra nr 7-8/2014, ss. 56-71.
 10. Sprawca wypadku drogowego jako gwarant nienastąpienia skutku, Paragraf na Drodze, nr 6/2014, ss. 35-46.
 11. Kryteria postępu w nauce prawa karnego - wybrane zagadnienia, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1/2014, ss. 87 – 105.
 12. Kilka uwag na temat mechanizmu naliczania punktów karnych, Paragraf na Drodze, nr 4/2014, ss. 14-24.
 13. Dysproporcja społecznej szkodliwości czynów opisanych w art. 178a Kodeksu karnego. Analiza statystyk Komendy Głównej Policji, Paragraf na Drodze nr 5/2013, ss. 40-49.
 14. Ujęcie na gorącym uczynku oraz przyznanie się do winy a doktrynalna koncepcja faktycznie podejrzanego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 3/2013, ss. 83-92.
 15. Krytycznie o metodzie dekryminalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 1/2013, ss. 29-42.
 16. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Studium przypadku, Paragraf na drodze, 9/2013, ss. 35-43.
 17. Czy osoby, które nie prowadziły działalności opozycyjnej przed 1989 rokiem mogą starać się o odszkodowanie na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego? - problem rozbieżności interpretacyjnych w orzecznictwie polskich sądów?, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Numer 2/2012, ISSN-1689-9601, s. 61 – 68.
 18. Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem. Analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI–XVIII wieku, w: Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Numer 1/2012, ISSN-1689-9601, s. 65 – 72.

Glosy

 1. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. II AKz 338/13, Przegląd Sądowy 9/2014, ss. 119-124. [przestępstwa współukarane, glosa częściowo krytyczna].
 2. Naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym jako kryterium określenia stopnia przekroczenia granic obrony koniecznej, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2014, Nr 2, ss. 71–76. [glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 2013 r., II AKa 207/131, częściowo krytyczna].

Prace zbiorowe

 1. Surrogate Motherhood and Trafficking of Children in the Perspective of Internationa Criminal Law, w druku.
 2. Surrogate motherhood (tzw. urodzenie zastępcze) i handel dziećmi w ujęciu prawa karnego międzynarodowego, w druku.
 3. Criminal Responsibility for Crimes Committed Abroad under the Polish Criminal law [w:] Crime and Criminal Law Perspectives on Refugees and Global Migration, Sanjeev P. Sahni ed., 2018
 4. Konsensualne zakończenie sporu przed Prokuratorem Europejskim. Krytyczne uwagi na temat instytucji tzw. transakcji [w:] Reforma prawa karnego, red. I. Sepioło, Warszawa 2014, ss. 498-505.
 5. Problem dowodów pozyskiwanych w postępowaniu przygotowawczym – równowaga broni czy zaburzenie kontradyktoryjności? [w:] Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, ss. 481-491.
 6. Status reguł postępowania z dobrem prawnym w kontekście zasady nullum crimen sine lege [w:] Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, ss. 82 – 94.
 7. The requirement of double criminality from the view of the principle of citizenship [w:] IV International Scientific Conference "Human, Society State: legal aspects of modern world" publikacja pokonferencyjna, Kijów 2014, ss. 707-710.
 8. The issue of mens rea in case of participation in the international crime [w:] Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право. Збірник матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2014 року), Lwów 2014, pp. 29 – 34.
 9. Unifikacja prawa karnego a aksjologiczne podstawy wprowadzania regulacji penalnych [w:] Stosunki międzynarodowe. Regiony, historia, problemy, red. G. Stachowiak, Kraków 2014 ss. 171-180.
 10. Hierarchia dóbr prawnych: różnice i podobieństwa pomiędzy systemem prawa stanowionego a romanipenem [w:] Prawo a kultura - kultura a prawo, Kraków 2011, ISBN: 978-83-61026-82-2, s. 319 – 339.
 11. Regulacje prawa intertemporalnego jako argument obrony w sprawach związanych z ruchem drogowym [w:] Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012, s. 349 – 355.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.