Drukuj PDF
Uwaga! Egzamin z prawa karnego (tzw. trzeci termin) odbędzie się jutro, 19.09. w godz. od 9.00 do 14.30. Do godz. 20.00 osoby, które przesłały maila powinny otrzymać informację o dokładnych godzinach cz. testowej i kazusowej oraz cz. argumentacyjnej. Przypominamy, że osoby, które przystępują do tego terminu jako 3 terminu egzaminu,  przystępują  do wszystkich trzech części!
 

Egzamin z prawa karnego w dniu 17 września 2020 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zamieszczone zostały listy na egzamin z prawa karnego w dniu 17.09.2020. Jednocześnie informujemy, że ze względu na dużą liczbę egzaminowanych, są oni zobowiązani sprawdzić ogłoszenia na stronie głównej katedry Prawa Karnego przed godz. 9.00 w dniu 17.09.2020 celem sprawdzenia czy nie doszło do zmiany godzin egzaminowania poszczególnych osób.
 

Zajęcia w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ w roku akademickim 2020/2021

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą przez Zakład zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki”. Jest to całoroczny przedmiot podstawowy, realizowany w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu dostępne są w USOSie. Wykłady będą prowadzone online, zaś ćwiczenia - hybrydowo. Pierwszy wykład odbędzie się 2 października b.r., ćwiczenia rozpoczynają się od 6 października b.r.

Informujemy również, że przedmiot "Prawo medyczne z elementami bioetyki" będzie dostępny także dla studentów studiów niestacjonarnych. Wykłady będą prowadzone online, zaś ćwiczenia - stacjonarnie. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu są dostępne w USOSie.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dra Tomasza Srokę. Seminarium będzie odbywać się w piątki. Zgłoszenia na powyższe seminarium przyjmowane są mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 27 września b.r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów cywilistycznych i karnistycznych oraz informację na temat ewentualnej równoległej aplikacji na seminarium z prawa karnego. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2020/2021 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie przesłana mailowo do 30 września b.r. Pierwsze seminarium odbędzie się 2 października b.r.

Ponadto kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku - zapisy przez USOS.
 
Drukuj PDF

W związku z licznymi nieobecnościami na egzaminie z prawa karnego w dniu dzisiejszym (16.09) bardzo prosimy osoby, które zapisały się wcześniej na egzamin w dniu 17.09, a nie zamierzają już do niego przystąpić, o jak najszybsze przesłanie informacji na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl. Kilkukrotne wybieranie numeru osoby, która zrezygnowała z egzaminu automatycznie opóźnia egzamin kolejnych osób.

Listy na egzamin z prawa karnego w dniu 17. 09 zostaną umieszczone na stronie katedry ok godz. 18.00. Uwaga - ze względu na nieprzewidziany problem techniczny listy będe umieszczone ok 21.00.

 

Seminaria z Prawa Karnego 2020/2021

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 w Katedrze Prawa Karnego będą prowadzone następujące seminaria i proseminaria z prawa karnego:

Seminaria IV roku dla studentów studiów stacjonarnych

  • prof. dr hab. Piotr Kardas
  • dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ,
  • dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil + dr Mikołaj Małecki (dwóch prowadzących) - wtorek, godz. 9:45-11:15, zajęcia w formie spotkań stacjonarnych na uczelni

Proseminarium dla studentów studiów stacjonarnych

  • prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

Seminarium IV r. dla studentów niestacjonarnych

  • prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

Kontynuowane będą także seminaria V roku dla osób uczestniczących w seminariach IV roku.

Zapisu na seminarium należy dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie Katedry w terminie od 21.09.2020 do 29.09.2020, do godz.20.00), zaznaczając w nim m.in. seminarium, na które chciałoby się uczęszczać w pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności, podając oceny ze wskazanych w formularzu przedmiotów, średnią ze studiów itp. W uwagach dodatkowych można wpisać uczestnictwo w konferencjach, pobyty badawcze, studia na innych kierunkach, hobby itp. Pierwszeństwo w przyjęciu na seminarium IV roku mają osoby uczęszczające na proseminarium z prawa karnego. Osoby przyjęte na poszczególne seminaria zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo do 30 września 2020 r.

W Katedrze uruchomione zostanie także seminarium IV i V roku dla studentów studiów niestacjonarnych prowadzone przez prof. dr hab. Z. Ćwiąkalskiego. Zajęcia na tym seminarium będą się odbywały w trakcie zjazdów. Zapisy na to seminarium odbywają się poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, numer indeksu, ocenę uzyskaną z prawa karnego i z innych tzw. przedmiotów karnistcznych oraz średnią ocen z ostatniego roku studiów, na adres mailowy: prawokarne@uj.edu.pl do dnia 30.09.2020 r.

 

 

Wpis NZAL

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż NZAL dla studentów którzy nie zaliczyli/nie podeszli do przedmiotu Prawo Karne wpisywany będzie do USOS po ogłoszeniu wyników z ostatniego terminu egzaminu. Biorąc pod uwagę liczbę studentów nie ma technicznej i organizacyjnej możliwości spełnienia indywidualnych próśb o wcześniejszy wpis.
 

egzamin w dniu 19.09

Drukuj PDF

Osoby, które uzyskały zgodę Pani Dziekan na przystapienie do 3 terminu egzaminu z prawa karnego będą mogły przystąpić do tego egzaminu w sobotę 19.09. Informację o chęci przystąpienia wraz ze skanem zgody prosimy przesłać do 17.09 do godz. 20.00 na adres agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl (oraz barczak32@wp.pl). Przypominamy, że przy podejściu do 3 termin egzaminu (podobnie jak to miało miejsce przy nadzwyczajnym powtarzaniu przedmiotu w ramach tego samego roku akademickiego) przystępuje się do wszystkich trzech części egzaminu.

Osoby, które w dniu dzisiejszym przystapiły do egzaminu z prawa cywilnego i z tego powodu nie mogły przystąpić - także w dniu dzisiejszym - do egzaminu z prawa karnego, mają - po udokumentowaniu tego faktu - usprawiedliwioną nieobecność na egzaminie z prawa karnego i moga przystąpić do egzaminu w dniu 19 września na zasadach ogólnych. Informację o chęci przystąpienia proszę przesłać do 17.09, do godz. 20.00 na adres agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl (oraz barczak32@wp.pl).

Uwaga! Zakończyły się zapisy na egzamin w dniu 19.09. O ewentualnym uruchomieniu dodatkowego terminu poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

 

Egzamin z prawa karnego w dniu 17 września 2020 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zamieszczone zostały listy na egzamin z prawa karnego w dniu 17.09.2020. Jednocześnie informujemy, że ze względu na dużą liczbę egzaminowanych, są oni zobowiązani sprawdzić ogłoszenia na stronie głównej katedry Prawa Karnego przed godz. 9.00 w dniu 17.09.2020 celem sprawdzenia czy nie doszło do zmiany godzin egzaminowania poszczególnych osób.
 

Dyżury po kolokwium i egzaminach z części ogólnej prawa karnego (wrzesień)

Drukuj PDF

Zamieszczamy informacje o dyżurach związanych z kolokwium i egzaminami z prawa karnego materialnego - część ogólna. Przypominamy, że omówienie kazusu możliwe jest wyłącznie z pracownikiem, który oceniał dany kazus.

dr Mikołaj Małecki - uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci uzyskania informacji o popełnionych błędach w ramach sprawdzanego przeze mnie kazusu na adres mikolaj.malecki@uj.edu.pl, najpóźniej do końca dnia 10 września 2020 r.

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil - uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci uzyskania informacji o popełnionych błędach w ramach sprawdzanego przeze mnie kazusu na adres agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl, najpóźniej do końca dnia 13 września 2020 r.

dr Małgorzata Pyrcak-Górowska - uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci uzyskania informacji o popełnionych błędach w ramach sprawdzanego przeze mnie kazusu na adres małgorzata.pyrcak-górowska@uj.edu.pl, najpóźniej do końca dnia 13 września 2020 r.

dr Mikołaj Iwański - uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci uzyskania informacji o popełnionych błędach w ramach sprawdzanego przeze mnie kazusu na adres mikolaj.iwanski@uj.edu.pl, najpóźniej do końca dnia 13 września 2020 r.

Dyżur dra Dominika Zająca odbędzie sie w formie zdalnej, na platformie teams, 14 września 2020 r., od godziny 9:30. Osoby zainteresowane omówieniem wyników egzaminu proszone są o wczesniejszy kontakt mailowy pod adresem d.zajac@uj.edu.pl - do godziny 12:00 dnia 13 września, celem ustalenia kolejności, w ktorej będą wzywane.

 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zapisy na egzamin z prawa karnego przeprowadzany zdalnie zostaną otworzone we wtorek, 1 wrzesnia 2020 r. Egzamin odbędzie się w następujących terminach: 6,7,8 oraz 15,16 i 17 września.

UWAGA! W związku z wyczerpaniem limtów na egzamin w dniu 6-8 oraz 16 i 17 września uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym (02.09) zostaną zwiększone limity na te terminy.Zapisać będzie można się po migracji danych. Na egzamin w dniu 7 i 8 września zostanie przedłużony termin zapisu - do 4 września, do godz. 20.00. Na egzamin w dniu 6 września będzie można zapisać się - tak jak dotychczas - do 3 września wieczorem.Jednocześnie informujemy, że osoby, które zapisały sie na więcej terminów niż im przysługuje (np. na dwa terminy, pomimo tego. że przysluguje im już tylko jeden termin, poprawkowy) zostaną administracyjnie skreślone z jednego terminu.

 

Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu egzaminów

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa przy przeprowadzanie egzaminów zostały umieszczone w dziale "MATERIAŁY / REGULAMINY".
 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że z powodu sytuacji epidemicznej kolokwium i egzaminy z prawa karnego odbędą się w formie zdalnej, na zasadach takich, jak w sesji letniej (czerwiec 2020 r.).

Zapisy na kolokwium możliwe będa przez USOS od jutra, tj. od 26 sierpnia i potrwają do niedzieli, do godz. 20.00.

Zapisy na egzaminy z prawa karnego rozpoczną się od wtorku, 1 września. Dokładne daty, w których przeprowadzany będzie egzamin (poza 6 i 17 września) zostaną podane pod koniec tygodnia.

 

Egzaminy z przedmiotu "Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń"

Drukuj PDF
Informujemy, że egzaminy z przedmiotu "Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń" odbędą się w następujących terminach:

I termin egzaminu - 1 września 2020 r. o godz. 16.00 w Sali Niebieskiej przy ul. Krupniczej 33a
II termin egzaminu - 10 września 2020 r. o godz. 16.00 w Sali Niebieskiej przy ul. Krupniczej 33a

Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa przy przeprowadzanie egzaminu zostaną umieszczone na stronie Katedry w ostatnim tygodniu sierpnia.
 
Drukuj PDF

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Przypominamy, że pomimo zaliczenia ćwiczeń student ma prawo przystąpić do tej części (tych części) egzaminu, która odpowiada formą zaliczonej/ym przez studenta części/om kolokwium (czyli test lub kazus). W takim przypadku podstawą oceny z egzaminu jest wyłącznie ilość punktów uzyskana na egzaminie. W przypadku niezaliczenia tej części egzaminu wykluczone jest skorzystanie na terminie poprawkowym ze zwolnienia uzyskanego w wyniku zaliczenia ćwiczeń. W przypadku zaliczenia całego kolokwium nie można skorzystać ze zwolnienia tylko z części testowej lub tylko z kazusowej. Osoby, które rezygnują z zaliczonej części kolokwium proszone są o przesłanie maila na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl. UWAGA!! Zapisanie się do grupy dedykowanej dla tej części egzaminu, która została zaliczona na kolokwium, oznacza rezygnacje ze zwolnienia z (wszystkich) części egzaminu uzyskanego w wyniku zaliczenia ćwiczeń.

Uwaga! Raz jeszcze prosimy zwracać uwagę na to, do jakich grup się Państwo zapisują. Na egzaminie w danym terminie trzeba przystąpić do wszystkich niezaliczonych części egzaminu. Jeżeli ktoś się wpisze do grupy dedykowanej dla tych, którym pozostała do zaliczenia tylko argumentacja, a ma niezaliczony jeszcze  kazus, którego nie zdaje w tym terminie, to uzyskują ocene ndst z egzaminu

 
Drukuj PDF
UWAGA!!! Uprzejmie informujemy, że egzamin z prawa karnego w formie tradycyjnej odbędzie się w drugiej połowie lipca, najprawdopodobniej w dniu 20 lipca 2020 r.
 

Ogłoszenie dotyczące egzaminu z przedmiotu „Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń” w roku akademickim 2019/2020

Drukuj PDF
1/ Terminy egzaminów:

a) I termin – 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
b) II termin – 23 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
c) III termin – 1 września 2020 r.
d) IV termin – 10 września 2020 r.

2/ Zapisy odbywają się przez system USOS

3/ Zasady przeprowadzania egzaminu – czerwiec 2020 r.

a) Student zapisuje się na egzamin przez system USOS
b) W dniu egzaminu o godz. 8.00 każdy student biorący udział w egzaminie loguje się na platformie MS Teams
c) Od godz. 8.00 następuje sprawdzenie obecności połączone z weryfikacją tożsamości (w tym celu należy zaopatrzyć się w kamerę i mikrofon oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości z widocznym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem).
d) Egzamin przeprowadzany jest w formie testu online umieszczonego na platformie MS Teams, składającego się 30 pytań jednokrotnego wyboru, z wykorzystaniem programu MS Forms udostępnionego na kanale Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń w programie MS Teams.
e) O godz. 9.00 studenci uruchamiają osadzony w platformie Teams formularz testu. W trakcie rozwiązywania testu wymagane jest utrzymanie połączenia telekonferencyjnego.
f) Czas wypełnienia testu wynosi 30 minut. Po upływie 30 minut należy przesłać formularz klikając w przycisk „Prześlij”. Nieprzesłanie testu jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

4/ Zasady zaliczenia egzaminu:

a) Za każde poprawnie rozwiązane pytanie testowe można otrzymać 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 16 punktów.
b) Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę 5 daje 3 dodatkowe punkty na egzaminie; na ocenę 4,5 daje 2 punkty; na ocenę 4 daje 1 punkt.
c) Skala ocen:

16-18 - dostateczny
19-20 - plus dostateczny
21-24 - dobry
25-26 - plus dobry
27-33 - bardzo dobry

d) Osoby, które z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2020 r. uzyskają poniżej 16 pkt mogą przystąpić do egzaminu jeszcze dwukrotnie. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2020 r. nie będzie wpisywana do systemu USOS.
 

Kolokwia i egzaminy - terminy

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy o terminach kolokwiów i egzaminów w roku akademickim 2019-2020. O sposobach zapisów na kolokwia i egzaminy poinformujemy w terminie późniejszym.

Kolokwia i egzaminy zdalne

16 i 19 czerwiec - kolokwium ustne dla studentów studiów stacjonarnych,

20 czerwca - kolokwium ustne dla studentów studiów niestacjonarnych – (możliwość przystąpienia do kolokwium także 16 lub 19 czerwca)

23-24 czerwiec - egzamin ustny

29-30 czerwiec - egzamin ustny

Jeżeli będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu z prawa karnego w formie tradycyjnej w drugiej połowie lipca, odbędzie się on 20 lipca 2020 r.

Kolokwia i egzaminy tradycyjne

1 wrzesień 2020 r - kolokwium

6 wrzesień – egzamin

17 wrzesień – egzamin


 

Organizacja zajęć w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Drukuj PDF
Katedra Prawa Karnego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ informują, że:

1. Zajęcia, które miały się odbyć do końca bieżącego tygodnia (tj. do 15 marca), będą odpracowane w sposób ustalony przez prowadzącego. Stosowne informacje zostaną przesłane zainteresowanym osobom.

2. Piątkowy (13 marca) wykład z przedmiotu "Prawo medyczne z elementami bioetyki" odbędzie się online, w formie transmisji na FB Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ albo za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

3. Od kolejnego tygodnia (tj. od 16 marca):

  • Wykłady z przedmiotów kursowych (Prawo karne materialne, Prawo karne skarbowe, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Prawo medyczne z elementami bioetyki) będą się regularnie odbywać online, tzn. będą transmitowane w ramach live-streamingu (za pośrednictwem FB lub platformy Microsoft Teams) albo ich nagrania będą zamieszczane na Spotify, platformie Pegaz lub stronie internetowej Katedry.
  • Ćwiczenia, seminaria i warsztaty będą się odbywać regularnie online, przy czym każdy prowadzący ustali indywidualnie z grupą termin i sposób odbywania zajęć. Studenci mogą zostać poproszeni o używanie określonych aplikacji lub platform internetowych wskazanych przez prowadzącego. Prawdopodobnie w szerszym zakresie zostaną wykorzystane funkcjonalności platformy Microsoft Teams.

4. Prowadzący poszczególne grupy ćwiczeniowe, seminaryjne lub warsztatowe skontaktują się ze studentami do najbliższej soboty (tj. do 14 marca), celem uzgodnienia terminu i sposobu odbywania zajęć online w przyszłym i kolejnych tygodniach.

5. Informacje na temat sposobu odbywania online wykładów będą dodatkowo zamieszczane na FB Katedry i Zakładu.

Katedra Prawa Karnego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ pragną zapewnić, że zastosują wszystkie dostępne sposoby, aby efektywnie przygotować wszystkich zainteresowanych do egzaminów i kolokwiów. Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie komunikatów pojawiających się na FB Katedry i Zakładu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.