Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że tzw. kolokwium katedralne z prawa karnego dedykowane wszystkim studentom zdającym w tym roku akademickim przedmiot: Prawo karne, odbędzie się w następujących terminach:

8 czerwiec, godz. 16.00, budynek Wydziału Prawa przy ul. Krupniczej 33a, Aula Duża A i B.

13 czerwiec, godz. 14.00, budynek Wydziału Prawa przy ul. Krupniczej 33a, Aula Duża A i B.

Kolokwium dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 11 czerwca o godz. 14.00, budynek Wydziału Prawa przy ul. Krupniczej 33a, Aula Duża A.

Zapisy na kolokwium będą odbywały sie za pośrednictwem systemu USOS. Do kolokwium można przystąpić tylko raz. O dopuszczeniu do kolokwium decyduje osoba prowadzaca ćwiczenia, w których uczestniczył student/studentka. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie ćwiczeń oraz w regulaminie zaliczenia przedmiotu umieszczonych na stronie katedry (https://www.law.uj.edu.pl/karne/index.php/MATERIALY/REGULAMINY/?orderby=4). W razie pytań prosimy o maila na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl

 

Ogłoszenie dotyczące egzaminu z przedmiotu „Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń” w roku akademickim 2021/2022

Drukuj PDF
1/ Terminy egzaminów:
a) I termin – (przedtermin) - 6 czerwca 2022 r. godz. 15.00 –miejsce egzaminu: Pałac Larischa, ul. Bracka 12, sala „Sztuka”
b) II termin – 20 czerwca 2022 r. godz. 17.00 –miejsce egzaminu: ul. Krupnicza 33a, sala nr 12
c) III termin – 5 września 2022 r. godz. 17.00 –miejsce egzaminu: ul. Krupnicza 33a, sala nr 12

2/ Zapisy odbywają się przez system USOS

3/ Zasady przeprowadzania egzaminu:
a) Student zapisuje się na egzamin przez system USOS.
b) Przed przystąpieniem do egzaminu następuje sprawdzenie obecności połączone z weryfikacją tożsamości (dokument tożsamości z widocznym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem).
c) Egzamin przeprowadzany jest w formie testu, składającego się 30 pytań jednokrotnego wyboru.
d) Czas wypełnienia testu wynosi 45 minut.

4/ Zasady zaliczenia egzaminu:
a) Za każde poprawnie rozwiązane pytanie testowe można otrzymać 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 16 punktów.
b) Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę 5 daje 3 dodatkowe punkty na egzaminie; na ocenę 4,5 daje 2 punkty; na ocenę 4 daje 1 punkt.
c) Skala ocen:
16-18 - dostateczny
19-20 - plus dostateczny
21-24 - dobry
25-26 - plus dobry
27-33 - bardzo dobry
d) Osoby, które z egzaminu odbywającego się w dniu 6 czerwca 2022 r. uzyskają poniżej 16 pkt mogą przystąpić do egzaminu jeszcze dwukrotnie. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu odbywającego się w dniu 6 czerwca 2022 r. nie będzie wpisywana do systemu USOS.
 

egzamin poprawkowy

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że - po zasięgnięciu opinii osób zdających - termin egzaminu poprawkowego z prawa karnego (tzw. egzaminu zimowego) został ustalony na 5 i 12 maja 2022 r., godz. 13.00., s. 123. Zapisy na egzamin odbywają się poprzez przesłanie maila na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl
 

Egzaminy z prawa medycznego z elementami bioetyki na studiach niestacjonarnych

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzaminy z prawa medycznego z elementami bioetyki na studiach niestacjonarnych odbędą się w poniższych terminach. Egzamin będzie prowadzony w formie pisemnej.

Przedtermin: 3.06. godz. 15.00 - 18.00
I letni: 25.06. godz. 9.00 - 12.00
II letni: 30.06. godz. 16.00 - 19.00
I poprawkowy: 2.09. godz. 16.00-19.00
II poprawkowy: 12.09. godz. 16.00-19.00
 

egzaminy z prawa karnego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że egzamin z prawa karnego odbędzie się w formie stacjonarnej w dniach: 20 i 29 czerwiec oraz 5 i 14 wrzesień. Rozpoczęcie egzaminu - godz. 15.00.

 

egzamin i kolokwium "zimowe"

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że przełożone kolokwium z prawa karnego i egzamin odbędą się tuż po powrocie do nauczania stacjonarnego. Kolokwium odbędzie się 14 marca, o godz. 12.00, zaś egzamin 18 i 22 marca. Termin egzaminu poprawkowego oraz dokładna godzina egzaminu zostanie podana pod koniec tygodnia.

Egzamin w dniu 18 i 22 marca: godz. 11.-13.00, sala 223.

 

Egzamin z prawa karnego gospodarczego

Drukuj PDF
Egzaminy z prawa karnego gospodarczego w dniu 21 i 24 lutego 2022 r. zostaną przeprowadzone zdalnie.
 

egzamin z prawa karnego gospodarczego

Drukuj PDF
UWAGA!!!! Egzamin z prawa karnego gospodarczego w dniu 28 stycznia 2022 r., jak też w dniu 1 lutego 2022 r. zostanie przeprowadzony zdalnie, w formie ustnej!
 

Egzamin z Częsci szczególnej prawa karnego

Drukuj PDF
Uwaga!!! Ze wwzględu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w kraju egzamin z Części szczególnej prawa karnego odbędzie się w formie zdalnej (nie stacjonarnej). Dokładne informacje na temat terminów egzaminu zostaną podane do końca tygodnia.
 

egzamin z Cz. ogólnej prawa karnego

Drukuj PDF

UWAGA!!! W związku z pogarszającą się gwałtownie sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz chęcią zapewnienia studentom możliwości zdawania egzaminu z prawa karnego, cz. ogólna w formie stacjonarnej (tzw. egzamin zimowy) zmuszeni jesteśmy do korekty terminów egzaminu z prawa karnego. Egzamin z prawa karnego w formie stacjonarnej zostanie przeprowadzony w marcu 2022 r, dokładne terminy zostaną podane w połowie lutego, jak będzie wiadomo jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w kraju. Osoby, które ze względu na plany naukowe muszą przystąpić do egzaminu w sesji zimowej proszone są o kontakt; dla nich zostanie przeprowadzony egzamin w formie ustnej, zdalnie.

Co do ostatecznego terminum kolokwium decyzja zostanie podjęta po konsultacji ze studentami, jeszcze w tym tygodniu. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl

 

Zakres wymagań z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2021/2022

Drukuj PDF
Zakres wymagań do egzaminu z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2021/2022:

Akty prawne:
 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, art. 286, 296 – 316;
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 586 – 595 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, art. 601, 134, 136, 137, 138b, 138c, 139a.
 4. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 115 do 123 i przepisy do których następuje odesłanie);
 7. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 7 – 28a, 59e-59i);
 8. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 15 – 17);
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – art. 171;
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 23 – 27;
 11. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – art. 114;
 13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze – art. 522-523.
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – art. 303 – 310 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – art. 178 – 184 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 16. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – art. 287 – 299 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 17. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (zaniechanie ukarania sprawcy – art. 16 – 19; kary za przestępstwa skarbowe; kategorie przestępstw skarbowych);
Literatura:
 1. A. Zoll (red.); Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. III, Komentarz do art. 278 – 363, Warszawa 2022, wyboldowane tezy z komentarza do art. 286, 296 – 316;
 2. M. Rodzynkiewicz:, Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Warszawa 2010 r., komentarz do art. 586 – 595;
 3. Wykłady.
 
Drukuj PDF

Egzamin z prawa karnego dla osób powtarzających rok odbędzie się w dniu 31 stycznia i 7 lutego 2022 r. oraz (poprawki) w dniu 21 lutego. Egzamin przeprowadzany jest w formie stacjonarnej na tych samych zasadach co w ubiegłym roku akademickim, we wrześniu. Kolokwium dla osób uczęszczających na tzw. ćwiczenia dla powtarzających przedmiot, dopuszczone do tego kolokwium przez prowadzacego, odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. Uwaga! Osoby uczęszczające na ćwiczenia całoroczne nie mogą przystąpić do tego egzaminu.

 

Nowe granty Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów

Drukuj PDF

Miło nam poinformować, że dwójka doktorantów Katedry Prawa Karnego UJ uzyskała granty badawcze z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 17.

 • Daniel Kwiatkowski uzyskał grant na projekt badawczy pt. "Różnice w orzekanych karach i ewentualne sposoby ich niwelowania. Rozważania o granicach dyskrecjonalności władzy sędziego w zakresie wymiaru kary",
 • Łukasz Duśko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Szkoda wyrządzona przestępstwem jako przesłanka ujednolicenia modelu procesu karnego i cywilnego" (projekt ten będzie realizował wspólnie z kolejnym doktorantem naszej Katedry Mateuszem Szurmanem).
 

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

Drukuj PDF
Miło nam poinformować, że dr Mikołaj Małecki - adiunkt w Katerze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.