Drukuj PDF

Poniżej godzinowa rozpiska wg nazwisk na egzamin ustny z części szczególnej prawa karnego. Egzamin odbywa się na platformie MS TEAMS. Polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania z zakresu objętego wykładem kursowym. Ocena pozytywna uzyskana w trakcie egzaminu będzie modyfikowana w przypadku uzyskania zaliczenia ćwiczeń (+ 0,5 oceny) dopiero po wpisaniu jej do systemu przez egzaminatora. Jeżeli ktoś zapisał się na więcej niż jeden termin, podchodzi do terminu wcześniejszego i jest usuwany z późniejszego. Prosimy o pozostawanie dostępnym na TEAMS w godzina wskazanych poniżej. W przypadku problemów technicznych lub braku „wywołania” we wskazanym okienku czasowym przez egzaminatora – proszę pisać na czacie TEAMS do dr Witold Zontka.

 

Egzamin 1 LUTEGO 2021 r.: osoby, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

BLA – KAS godzina 9:00 – 11:40

KAW – PRZY godzina 15:00 – 17:00

STE – WOJ godzina 17:45-19.15

 

Egzamin 3 LUTEGO 2021 r.; osoby, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

BAN – BRO godzina 11:00 – 12:30

CIE – FIL godzina 10:00 – 11:30

FU – JAROS godzina 9:00 – 10:30

JAROT – MAC godzina 15:00 – 17.30

MAR – POD godzina 9:00 – 11:30

SA – SO godzina 9:00 – 11:00

SR – Ź godzina 11:30 – 13:00

 

EGZAMIN 8 LUTEGO 2021 r.; osoby, których nazwiska rozpoczynają się od liter:

CI – JA godzina 11:30 – 13:30

KO – MĄ godzina 10:00 – 12:30

NO – SA godzina 9:00 – 11:30

SI – WĘ godzina 17:00-19.30

WI – Ż godzina 9:00 – 10:15

 

Wykład „PSYCHOLOGIA I PRAWO” 2020/21: HARMONOGRAM EGZAMINÓW i ZAPISÓW

Egzaminy z przedmiotu „Psychologia i prawo” (WPA-10.P-3348) odbędą się w następujących terminach:

Poniedziałek, 25 stycznia 2021, godz. 10.00 – 13.00 (egzamin przedterminowy)
Wtorek, 2 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 12.00
Czwartek, 4 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 12.00
Czwartek, 18 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 12.00


Zapisy (rejestracja) na poszczególne terminy egzaminu za pośrednictwem USOS:
- zapisy na egzamin przedterminowy w dniu 25.01.2021 – do dnia 22.01.2021, godz. 23.59
- zapisy na pozostałe terminy do przedostatniego dnia przed egzaminem tzn. odpowiednio do 31.01.2021, do 2 lutego 2021 oraz do dnia 16 lutego 2021 do godz. 23.59.
W tych samych terminach możliwe jest wyrejestrowanie się z terminu egzaminu.

Wszystkie egzaminy odbędą się zdalnie na platformie Pegaz – Egzaminy.

Materiały do egzaminu zostały zamieszczone na platformie Microsoft Teams w zakładce PLIKI w dwóch folderach: LITERATURA OBOWIĄZKOWA DO EGZAMINU oraz PREZENTACJE Z WYKŁADU PSYCHOLOGIA I PRAWO (pliki pdf i ppt).

Bliższe informacje dotyczące przebiegu egzaminu będą przekazane po zamknięciu rejestracji na dany termin również za pośrednictwem MS Teams.
 

Zakres wymagań z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2020/2021

Drukuj PDF
Zakres wymagań do egzaminu z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2020/2021:

Akty prawne:
 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, art. 286, 296 – 316;
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 586 – 595 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, art. 601, 134, 136, 138b, 138c;
 4. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 115 do 123 i przepisy do których następuje odesłanie);
 7. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 7 – 28a oraz 59e – 59i);
 8. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 15 – 17);
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – art. 171;
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 23 – 27;
 11. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – art. 114;
 13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze;
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – art. 303 – 310 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – art. 178 – 184 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 16. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – art. 287 – 299 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 17. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (zaniechanie ukarania sprawcy – art. 16 – 19; kary za przestępstwa skarbowe; kategorie przestępstw skarbowych);
Literatura:
 1. A. Zoll (red.); Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. III, Komentarz do art. 278 – 363, Warszawa 2016, wyboldowane tezy z komentarza do art. 286, 296 – 316;
 2. M. Rodzynkiewicz:, Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Warszawa 2010 r., komentarz do art. 586 – 595;
 3. Wykłady.
 
Drukuj PDF

Egzamin z prawa karnego w dniu 25 listopada odbędzie się za pośrednictwem Teamsa w godzinach od ok 14. 30 (dla osób o nazwiskach zaczynających sie na  litery: H, K i N) oraz od ok 15. 30. - osoby, których nazwiska zaczynają się na literę W oraz Z. Ponieważ odpowiadają Państwo pojedynczo bardzo prosimy czekać na zgłoszenie się egzaminatora.

Egzaminie z prawa karnego w dniu 26 listopada odbędzie się za pośrednictwem Temasa w nastepujących godzinach:

ok godz. 13.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na litery Ka

ok godz. 14.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na litery od Ki do Kz

ok godz. 15.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na literę M

ok godz. 14.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na litery od A do B

ok. godz. 14. 45 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na literę G

ok godz. 15.30 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na literę O

ok  godz. 16.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na literę P

 

 

egzamin listopadowy

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin listopadowy (egzamin ustny) odbędzie się w dniach 24 -26 listopada, w formie zdalnej. Będzie to egzamin ustny, jednolity (całościowo oceniana wypowiedź) w ramach którego będzie sprawdzana także  umiejętnośc argumentacji oraz rozwiązywania kazusów. 
 

Wykład z prawa karnego gospodarczego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż wykład z prawa karnego gospodarczego, rozpocznie się zdalnie i planowo w dniu 09.10.2020 r., o godz. 08.15 na kanale„20/21Z - Prawo karne gospodarcze prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski” w programie Teams. Kod do kanału który umożliwi Państwu szybkie dołączenie to: dz1ve5m

 

W czasie wykładu będzie dostępna dla uczestników opcja zadawania pisemnego pytania prowadzącemu.


 

Wykład 1 z Części szczególnej prawa karnego 06.10.2020 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż wykład z części szczególnej, rozpocznie się zdalnie i planowo w dniu 6.10.2020 r., o godz. 17.45 na kanale „Część szczególna prawa karnego Wykład 20/21 WPA-10.P(Z)-3003” w programie Teams. Kod do kanału który umożliwi Państwu szybkie dołączenie to: eeht8u4

 

Wykład odbędzie się jako zdarzenie na żywo – na kanale zamieszczony zostanie link do transmisji. W czasie wykładu będzie dostępna dla uczestników opcja zadawania pisemnego pytania prowadzącemu.

 

 

Wykład 1 z Prawa Karnego Materialnego 05.10.2020 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż wykład z prawa karnego materialnego, prowadzony przez Pana Prof. dr. hab. Piotra Kardasa rozpocznie się zdalnie i planowo w dniu 5.10.2020 r., o godz. 12.30 na kanale „Prawo karne materialne –Wykład 20/21 WPA-10.P-109” w programie Teams. Kod do kanału który umożliwi Państwu szybkie dołączenie to: 3ndomn6

 

Wykład odbędzie się jako zdarzenie na żywo – na kanale zamieszczony został link do transmisji. W czasie wykładu będzie dostępna dla uczestników opcja zadawania pisemnego pytania prowadzącemu.

 

 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale materiały dydaktyczne-wykłady,ćwiczenia,seminaria/seminaria została umieszczona lista osób (numery indeksu) przyjetych na seminarium IV r. prowadzone przez dr hab. Agnieszkę Barczak-Oplustil i dr Mikołaja Małeckiego.

 

Rozpoczęcie zajęć 2020/2021

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia z Części szczególnej prawa karnego rozpoczną się od 12 października 2020 r.
Ćwiczenia z prawa karnego (część ogólna) odbywające się w ramach studiów stacjonarnych we wskazanej w USOS formie rozpoczną się od 19. X; pomiędzy 12 a 16. X zostaną przeprowadzone ćwiczenia organizacyjne - za pośrednictwem MS Teams albo za pośrednictwem maila. Dokładne informacje przekażą prowadzący poszczególne grupy ćwiczeniowe.
Seminaria z prawa karnego rozpoczną się po 16 października 2020 r.

 

Zajęcia w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ w roku akademickim 2020/2021

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą przez Zakład zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki”. Jest to całoroczny przedmiot podstawowy, realizowany w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu dostępne są w USOSie. Wykłady będą prowadzone online, zaś ćwiczenia - hybrydowo. Pierwszy wykład odbędzie się 2 października b.r., ćwiczenia rozpoczynają się od 6 października b.r.

Informujemy również, że przedmiot "Prawo medyczne z elementami bioetyki" będzie dostępny także dla studentów studiów niestacjonarnych. Wykłady będą prowadzone online, zaś ćwiczenia - stacjonarnie. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu są dostępne w USOSie.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dra Tomasza Srokę. Seminarium będzie odbywać się w piątki. Zgłoszenia na powyższe seminarium przyjmowane są mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 27 września b.r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów cywilistycznych i karnistycznych oraz informację na temat ewentualnej równoległej aplikacji na seminarium z prawa karnego. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2020/2021 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie przesłana mailowo do 30 września b.r. Pierwsze seminarium odbędzie się 2 października b.r.

Ponadto kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku - zapisy przez USOS.
 

Nowe granty Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów

Drukuj PDF

Miło nam poinformować, że dwójka doktorantów Katedry Prawa Karnego UJ uzyskała granty badawcze z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 17.

 • Daniel Kwiatkowski uzyskał grant na projekt badawczy pt. "Różnice w orzekanych karach i ewentualne sposoby ich niwelowania. Rozważania o granicach dyskrecjonalności władzy sędziego w zakresie wymiaru kary",
 • Łukasz Duśko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Szkoda wyrządzona przestępstwem jako przesłanka ujednolicenia modelu procesu karnego i cywilnego" (projekt ten będzie realizował wspólnie z kolejnym doktorantem naszej Katedry Mateuszem Szurmanem).
 

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

Drukuj PDF
Miło nam poinformować, że dr Mikołaj Małecki - adiunkt w Katerze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.