EGZAMIN 15 WRZESNIA - PODZIAŁ NA SALĘ

Drukuj PDF

UWAGA!!!

Osoby piszące egzamin pisemny w dniu 15 września i mające do zaliczenia argumentację i kazus (albo tylko kazus) , których nazwiska rozpoczynają się od lit A do Ka piszą egzamin w Auli Dużej A w budynku przy ul. Krupniczej 33a, od liter Kę do Pi w Auli Dużej B budynku przy ulicy Krupniczej 33a, natomiast osoby, których nazwiska rozpoczynają się od lit. Po- do Tę piszą w sali zielonej w budynku przy ul. Krupniczej 33a, a od lit. To do Ży w sali niebieskiej tegoż budynku. Osoby piszące TYLKO argumentacje (mające zaliczony kazus) piszą egzamin w sali audytoryjnej, Pałacu Larischa, przy ul Brackiej (wejście od ul. Franciszkańskiej)

Dla osób piszących w Auli A i sali zielonej egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00, cz. kazusowa o godz. 10.15

Dla osob piszących w Auli B i sali niebieskiej oraz w Pałacu Larischa egzamin rozpoczyna się o godz. 9.30, cz. kazusowa - dla osób piszących na Krupniczej - o godz. 10.45.

Prosimy o przyjście 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu (cz.kazusowej).

 

Egzamin ustny przeprowadzany jest za pośrednictwem Teamsa. Na stronie katedry w dziale Materiały/legzaminy,kolokwia- listy, wyniki zostały umieszczone listy osób zdających egzamin ustny ze wskazaniem przedziałów czasowych (od 1h do 1,5h) w których zostaną one przepytane. Bardzo prosimy być gotowym do odpowiedzi ok 10 minut przed wskazanym w tabelce czasem odpowiedzi.

 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu z prawa karnego z 6 września zostały już wpisane do systemu (www.egzaminy.law.uj.edu.pl). Przypominamy, że punkty w systemie widoczne są po przeliczeniu (uzyskane za rozwiązanie kazusu po przemnożeniu przez 2, argumentacji przez 4); wynik na czerwonym tle oznacza niezaliczenie części egzaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą sprawdzającą pracę.

Niezaliczenie argumentacji oznacza 0 pkt z testu (nie ma znaczenia dla oceny).

 

Wpis NZAL

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż NZAL dla studentów którzy nie zaliczyli/nie podeszli do przedmiotu Prawo Karne wpisywany będzie do USOS po ogłoszeniu wyników z ostatniego terminu egzaminu. Biorąc pod uwagę liczbę studentów nie ma technicznej i organizacyjnej możliwości spełnienia indywidualnych próśb o wcześniejszy wpis.
 

kolokwium

Drukuj PDF

Przypominamy, że kolokwium w dniu 1 września przeprowadzone zostanie w godzinach od 13.00 do 15.00. Osoby, których nazwiska rozpoczynają się od liter: A do Ko piszą w Auli Dużej A w budynku przy ul. Krupniczej 33 a; osoby, których nazwiska rozpoczynają się od liter: od Ku do Ż - piszą w Auli Dużej B, w tym samym budynku. Bardzo prosimy o przyjście 10 minut wcześniej.

W trakcie obu części kolokwium można mieć kodeks (bez notatek, niepopisany). Część kazusowa trwa 30 minut, cz. argumentacyjna - 60.

 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zapisy (przez USOS) na kolokwium z prawa karnego w dniu 1 września 20201 r. (godz. 13.00-15.00) oraz na egzamin z prawa karnego (6 i 15 września, godz. 9.00-11.00)  rozpoczną się 25 sierpnia.

Przypominamy, że do kolokwium mogą przystąpić jedynie osoby dopuszczone do niego przez prowadzących ćwiczenia, które nie przystępowały do kolokwium w czerwcu. Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej, w Auli A i B (budynek przy ul. Krupniczej 33a).

Egzamin z prawa karnego zasadniczo przeprowadzany jest w formie pisemnej (stacjonarnie). Jedynie osoby, dla których termin wrześniowy jest II terminem egzaminu, jak też cudzoziemcy, mogą zdawać egzamin w sesji poprawkowej ustnie (online). W USOS-ie, dla każdego z terminów egzaminu założone zostały dwie grupy: jedna dla osób, zdających pisemnie, druga - dla osób zdających ustnie (grupy są opisane dokładnie w USOS). Bardzo prosimy o uwagę przy zapisywaniu się na egzamin!. Dokładne godziny egzaminu ustnego zostaną podane po zamknięciu zapisów na egzamin i weryfikacji osób, które wybrały tę formę egzaminu. Zarówno egzamin w fomie pisemnej, jak i ustnej, składa się - podobnie jak egzamin czerwcowy - z dwóch części: kazusowej i argumentacyjnej.

 
Drukuj PDF

Egzamin z prawa karnego w dniu 6 i 15 września odbędzie się zgodnie z planem stacjonarnie, w godz. od 9.00 od 11.00. Przypominamy, że podobnie jak egzamin ustny, składa się z dwóch części: kazusowej (30 minut) i argumentacyjnej (1h). Zapisy na egzamin będą przez USOS. Także egzamin ustny dla osób, które nie zdały w czerwcu, a zdecydują się na tę formę egzaminu, odbędzie się w dniu 6 i 15 września. Zapisy na egzamin rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Kolokwium dopuszczeniowe odbędzie się także zgodnie z planem 1 września, stacjonarnie. W przyszlym tygodniu zostanie podana dokładna godzina.

Uwaga! Osoby, które zdecyduja się na przystąpienie do egzaminu z prawa karnego w sesji zimowej, nie muszą tego faktu nikomu zgłaszać wcześniej.

 

egzamin -imformacje dodatkowe

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że jutro zostaną zwiększone  limity na egzamin z prawa karnego odbywający się w dniu 28 i 29 czerwca. Osoby, które zdają tylko jedną część (druga została zaliczona na kolokwium) nie muszą tego faktu nikomu zgłaszać. Jeżeli ktoś rezygnuje ze zwolnienia uzyskanego na kolokwium to prosimy o przesłanie takiej informacji najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu na adres agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl.Taka rezygnacja jest ostateczna.

Przypominamy: podejście do egzaminu w czerwcu, uniemożliwia podejście do kolokwium we wrześniu. Osoby zapisane na dwa lub więcej terminów w czerwcu zostana administracyjnie skreślone z późniejszego terminu.

 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale materiały/regulaminy został umieszczony regulamin egzaminu z prawa karnego. W razie wątpliwości prosimy o maila na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl. Przypominamy także, że nie ma poprawy egzaminu w sesji letniej. Osoby, które zapiszą sie na dwa lub więcej terminów egzaminu w sesji letniej zostają skreślone z późniejszych terminów egzaminu.
 

Egzaminy z prawa karnego 2021

Drukuj PDF

Egzaminy z prawa karnego w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzany jest w formie ustnej w sesji letniej oraz (zasadniczo) w formie pisemnej - w sesji poprawkowej. Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: kazusowej oraz argumentacyjnej (w trakcie której sprawdzana będzie także tzw.  wiedza podstawowa, dotyczas weryfikowana przy pomocy testu)

Sesja letnia:

egzaminy ustne: od 22 do 25 czerwca oraz od 28 i 29 czerwca.

Zapisy na egzamin zostaną uruchomione 12 czerwca wieczorem.
Sesja poprawkowa:
egzaminy pisemne: 6 i 15 wrzesień; dla osób poprawiających niezaliczony egzamin w czerwcu możliwa do wyboru forma ustna.
W przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym podejściu, nie ma możliwości poprawiania egzaminu w sesji letniej!!! Istnieje możliwość podejścia po raz pierwszy do egzaminu w sesji poprawkowej.
Uwaga!
Osoby, które zdecydują sie przystąpić do kolokwium katedralnego 1 września automatycznie podejmują decyzję o przystąpieniu do egzaminu z prawa karnego w sesji poprawkowej (prace z 1.09 zostaną sprawdzone przed pierwszym terminem egzaminu); przystapienie do zdawania egzaminu w czerwcu wyklucza podejście do kolokwium we wrześniu.
 

Kolokwium z prawa karnego 2021

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że tzw. kolokwium katedralne z prawa karnego odbędzie się w dniach: od 8 do 12 czerwca, w formie ustnej za pośrednictwem aplikacji Teams oraz w formie pisemnej - 1 września (chyba że nastąpi zmiana sytuacji epidemiologicznej). Kolokwium składa sie z dwóch odrębnych części: kazusowej oraz argumentacyjnej, których zdanie zaliczane jest na poczet egzaminu na dotychczasowych zasadach okreslonych w regulaminie ćwiczeń. Student nie musi przystąpić do obu części - może przystąpić do jednej z nich. Zapisy na kolokwium będą za pośrednictwem systemu USOS.

 

Egzamin z przedmiotu „Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń” w roku akademickim 2020/2021

Drukuj PDF
1/ Terminy egzaminów:
a) I termin – 16 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
b) II termin – 23 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
c) III termin – 6 września 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online

2/ Zapisy odbywają się przez system USOS

3/ Zasady przeprowadzania egzaminu:
a) Student zapisuje się na egzamin przez system USOS.
b) W dniu egzaminu o godz. 8.00 każdy student biorący udział w egzaminie loguje się na platformie MS Teams.
c) Od godz. 8.00 następuje sprawdzenie obecności połączone z weryfikacją tożsamości (w tym celu należy zaopatrzyć się w kamerę i mikrofon oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości z widocznym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem).
d) Egzamin przeprowadzany jest w formie testu online umieszczonego na platformie MS Teams, składającego się 30 pytań jednokrotnego wyboru, z wykorzystaniem programu MS Forms udostępnionego na kanale Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń w programie MS Teams.
e) O godz. 9.00 studenci uruchamiają osadzony w platformie Teams formularz testu. W trakcie rozwiązywania testu wymagane jest utrzymanie połączenia telekonferencyjnego.
f) Czas wypełnienia testu wynosi 30 minut. Po upływie 30 minut należy przesłać formularz klikając w przycisk „Prześlij”. Nieprzesłanie testu jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

4/ Zasady zaliczenia egzaminu:
a) Za każde poprawnie rozwiązane pytanie testowe można otrzymać 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 16 punktów.
b) Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę 5 daje 3 dodatkowe punkty na egzaminie; na ocenę 4,5 daje 2 punkty; na ocenę 4 daje 1 punkt.
c) Skala ocen:
16-18 - dostateczny 
19-20 - plus dostateczny
21-24 - dobry
25-26 - plus dobry
27-33 - bardzo dobry
d) Osoby, które z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2021 r. uzyskają poniżej 16 pkt mogą przystąpić do egzaminu jeszcze dwukrotnie. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2021 r. nie będzie wpisywana do systemu USOS.
 

Nowe granty Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów

Drukuj PDF

Miło nam poinformować, że dwójka doktorantów Katedry Prawa Karnego UJ uzyskała granty badawcze z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 17.

  • Daniel Kwiatkowski uzyskał grant na projekt badawczy pt. "Różnice w orzekanych karach i ewentualne sposoby ich niwelowania. Rozważania o granicach dyskrecjonalności władzy sędziego w zakresie wymiaru kary",
  • Łukasz Duśko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Szkoda wyrządzona przestępstwem jako przesłanka ujednolicenia modelu procesu karnego i cywilnego" (projekt ten będzie realizował wspólnie z kolejnym doktorantem naszej Katedry Mateuszem Szurmanem).
 

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

Drukuj PDF
Miło nam poinformować, że dr Mikołaj Małecki - adiunkt w Katerze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.