Drukuj PDF

Bibliografia publikacji osób związanych z Katedrą Prawa Karnego UJ

(pominięto publikacje popularnonaukowe, publicystyczne i popularyzujące)

2018

 1. Bielski M., Zasady obliczania terminu do wniesienia środków zaskarżenia przez przedstawiciela procesowego w postępowaniu karnym, Palestra 2018, nr 4, s. 72 – 79.
 2. Bielski M., Stosowanie środków zapobiegawczych w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności (w:) red. M. Pająk, R. Zawłocki, Prawo karne wobec Konstytucji, Warszawa 2018, s. 117 – 127.
 3. Kardas P., Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej, Palestra 2018, Nr 1-2, s. 122-138.
 4. Kardas P., Problem reakcji na tzw. czyny przepołowione w świetle ciągłości popełnienia przestępstwa, konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz zasady ne bis in idem, Prok. i Pr. 2018, Nr 3, ss. 5-38.
 5. Kardas P.,Subiektywne komponenty czynu a bezprawność i okoliczności ją wyłączające. Kilka uwag o przyjmowanych w piśmiennictwie karnistycznym płaszczyznach i metodach analizy subiektywnych elementów bezprawności, Acta Iuris Stetinensis, Szczecin 2018, Nr 1 (21), szczecin 2018, ss. 7-44.
 6. Kardas P., Między tradycją a nowoczesnością – wizja rozwoju miesięcznika „Palestra”, Palestra 2018, Nr 11, s. 5-14.
 7. Kardas P.,Gwarancje prawa do obrony oraz dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego. Kilka uwag w świetle Dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata, doktryny Salduz oraz doktryny Miranda, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2018, Nr 43-44, Marzec-Czerwiec 2018, ss. 6-20.
 8. Kardas P.,O sposobach rozwiązywania konfliktu między pokrzywdzonym a sprawcą, czyli kilka uwag o (nie) istniejącej instytucji umorzenia kompensacyjnego, „Palestra Świętokrzyska, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2018, Nr 45-46, Lipiec-Wrzesień 2018.
 9. Małecki M., Karalność współdziałania w popełnieniu wykroczenia, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 7-8, s. 63–77.
 10. Małecki M., Kwiatkowski D., Odpowiedzialność karna za niebezpieczne hamowanie. Studium trzech przypadków, „Paragraf na Drodze” 2018, nr 1, s. 17–33.
 11. Małecki M., Mikuli P., The New Polish ‘Memory Law’: A Short Critical Analysis, „DPCE online” 2018, nr 1, ss. 6.
 12. Małecki M., Pach M., Stan wyższej konieczności konstytucyjnej, współautor: Maciej Pach, „Państwo i Prawo” 2018, nr 7, s. 38–57.
 13. Mamak K., The Past, Present and Future of Clinical Legal Education in Poland, International Journal of Clinical Legal Education, Vol 25, No 2/2018, (współ.: K. Kowalska, E. Milan, P. Klimek) s. 89 – 121.
 14. Zając D., Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne jako okoliczność wpływająca na zakres odpowiedzialności karnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2018, z. 2, s. 89 - 119.
 15. Zontek W., Poland national report: Punitive liability of heads of business (w:) Martletta Angelo (red.), Ligeti Katalin (red.) Punitive liability of heads of business in the EU : a comparative study, Milano 2018,

2017

 1. Bielski M., Oszustwo szkodowe i bezszkodowe jako dwie odmiany przestępstwa oszustwa, w: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XLIII. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej i T. Kalisza, Wrocław 2017, s. 19–32.
 2. Bielski M., Normatywne podstawy dekodowania znamion przedmiotowych przestępstw materialnych z zaniechania jako przestępstw indywidualnych właściwych – przyczynek do wykładni art. 2 k.k., w: J. Giezek, J. Brzezińska, Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017, s. 179–200.
 3. Bielski M., Ograniczenia prawa do obrony wynikające z możliwości stosowania na etapie postępowania przygotowawczego tymczasowego aresztowania na podstawie dowodów niejawnych dla oskarżonego i jego obrońcy – analiza krytyczna art. 250 § 2b Kodeksu postępowania karnego, Kwartalnik o Prawach Człowieka 2017, nr 3-4 (nr 22-23), s. 59–70.
 4. Kardas P., Gutowski M., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, C.H. Beck Warszawa 2017, ss. 850.
 5. Kardas P., Spory ustrojowe a kompetencje sądów (granice bezpośredniego stosowania Konstytucji), Palestra 2017, nr 12, s. 15-36.
 6. Kardas P., Dostęp do sądu. Wystąpienie na Kongresie Prawników Polskich, Palestra 2017, nr 6, s. 21-27.
 7. Kardas P., Konstytucja RP z 1997 r. a model kontroli konstytucyjności prawa, Palestra 2017, nr 4, s. 11-30.
 8. Kardas P., Nie ma odwrotu od czytania Konstytucji RP na serio, Prawo Europejskie w Praktyce. Wydawnictwo Naukowe 2017, nr 3/4 (153/154), marzec-kwiecień 2017, s. 3-14.
 9. Kardas P., O relacjach między demokracją a prawem. Czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej, Palestra 2017, nr 1-2, s. 12-30.
 10. Kardas P., Nowelizacja prawa wykroczeń a zasada ne bis in idem, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2017, Nr 41-42, Lipiec-Grudzień 2017.
 11. Kardas P., Podstawy zapobiegania skutkom niekonstytucyjności prawa i niesłuszności orzeczeń w praktyce stosowania prawa, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2017, Nr 39-40, Marzec-Czerwiec 2017.
 12. Małecki M., Charakter prawny art. 178 § 1a Kodeksu karnego. Uwagi do projektu nowelizacji, współautor: Adrian Duda, „Paragraf na Drodze” 2017, nr 2, s. 5–19.
 13. Małecki M., Etyczny hacking w świetle prawa karnego (na marginesie nowelizacji art. 269b § 1a k.k. i art. 269c k.k.), współautor: Bartosz Kwiatkowski, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2017, s. 507–516.
 14. Małecki M., Wymiar kary za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji po najnowszych nowelizacjach Kodeksu karnego, współautor: Paweł Tabora, „Paragraf na Drodze” 2017, nr 3, s. 5–33.
 15. Małecki M., Płóciennik W., Niepełnosprawność jako następstwo pokrzywdzenia przestępstwem (zagadnienia podstawowe), w: Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami, red. M. Borski, Sosnowiec 2017, s. 331–344.
 16. Małecki M., O usiłowaniu nieudolnym na marginesie glosy K. Kmąka, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 10, s. 129–147.
 17. Małecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., II KK 361/15, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 3, s. 118–127 (krytyczna, stosowanie art. 37a k.k.).
 18. Małecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 marca 2016 r., I KZP 23/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 3, s. 157–165 (aprobująca, kryteria podobieństwa przestępstw).
 19. Małecki M., Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 7/8, s. 221–230 (krytyczna, brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego).
 20. Zając D., Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Wolters Kluwer SA, ISBN 978-83-942238-8-5, Kraków 2017, ss. 616.
 21. Zając D., Karalność obrotu dopalaczami w świetle art. 165 k.k. (analiza dogmatyczna), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, z. 4, s. 51 – 105.
 22. Zając D., Stopień społecznej szkodliwości czynu jako okoliczność rzutująca na wymiar kary, Państwo i Prawo 2017, z. 11, 56 – 68

2016

 1. Artymiak G.J., Barczak-Oplustil A., Bielski M., Duda J., Górczak M., Górowski W., Mamak K., Pyrcak-Górowska M., Sławiński M., Sroka T., Wojtaszczyk A., Zając D., Zontek W., Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, red. M. Małecki, Kraków 2016.
 2. Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Górowski W., Iwański M., Jakubowski M., Jodłowski J., Kardas P., Majewski J., Małecki M., Pilch A., Pyrcak-Górowska M., Raglewski J., Szewczyk M., Tarapata S., Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52 (część 1 i 2), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
 3. Barczak-Oplustil A., Zasada koincydencji winy i czynu w Kodeksie karnym, Kraków 2016.
 4. Derek M., Nieumyślne spowodowanie śmierci płodu ludzkiego w świetle etyki i polskiego prawa karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, z. 2.
 5. Derek M., Odpowiedzialność karna za współdziałanie w wykonaniu czynu zabronionego popełnionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Prawnicze 2016, z. 6.
 6. Iwański M., Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, Kraków 2016.
 7. Kardas P., Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa łaski a możliwość stosowania tzw. abolicji indywidualnej, Palestra 2016, nr 1-2, s.21-39.
 8. Kardas P., Inkwizycyjno-kontradyktoryjny model postępowania jurysdykcyjnego, czyli ustawowy powrót do przeszłości, Prawo Europejskie w Praktyce. Wydawnictwo Naukowe, 2016, nr 1 (139), s. 26-31.
 9. Kardas P., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, Palestra 2016, nr 4, s. 5-30.
 10. Kardas P., Domniemanie konstytucyjności a kompetencje sądów, Palestra 2016, nr 5, s. 44-63.
 11. Kardas P., O podstawach i podmiotach uprawnionych do wnoszenia kasacji w modelu polskiego procesu karnego – artykuł dyskusyjny, Palestra 2016, nr 9, s. 26-45.
 12. Kardas P., Ustawowe terminy do wniesienia środka zaskarżenia w sprawach karnych a standard rzetelnego procesu – propozycje de lege ferenda, Palestra 2016, nr 10, ss. 27-41
 13. Kardas P., Adwokatura jest strażnikiem prawa, nie polityki, Palestra 2016, nr 1-2, s. 7-14.
 14. Kardas P., Tzw. opinia prywatna w procesie karnym. Kilka uwag o podstawach i zasadach wykorzystywania opinii sporządzonej na zlecenie oskarżonego na gruncie znowelizowanych przepisów, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2016, nr 37-38, s. 53-65.
 15. Kardas P., Dostęp do akt postępowania przygotowawczego a tajemnica postępowania karnego, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Prof. Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016, s. 151-166.
 16. Kardas P., Podstawa, charakter i granice wymiaru kary za ciąg przestępstw w świetle nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r., w: Na styku prawa karnego i prawa wykroczeń. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, t. I, s. 208-219.
 17. Kardas P., Pomijalny zbieg przestępstw. Pomijalny zbieg przestępstw na tle mechanizmów redukcyjnych w prawie karnym. Ewolucje konstrukcji przestępstwa ciągłego. Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Czyny współukarane jako szczególny przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw, w: System Prawa Karnego. Tom 4, wyd. 2, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2016, ss. 216 (s. 849-1064.
 18. Kardas P., Przenikanie się odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej – problem podwójnego karania, w: Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, red. M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev, Warszawa 2016, s. 20-41.
 19. Kardas P., Przedsiębiorstwo energetyczne jako pokrzywdzony, w: Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym, pod red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2016, s. 233-256.
 20. Kardas P., Relacje między zatrzymaniem a tymczasowym aresztowaniem. Kilka uwag o systemie reguł gwarancyjnych w postępowaniu typu habeas corpus, w: Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej, red. A. Lach, Toruń 2016, s. 11-51.
 21. Kardas P., W poszukiwaniu tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 165-212.
 22. Kardas P., Sporne kwestie usiłowania przestępstw z narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, w: Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, red. J. Majewski, Warszawa 2016.
 23. Kardas P., Giezek J., O kryteriach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z punktu widzenia podstaw odpowiedzialności karnej – uwagi wprowadzające, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 11-37.
 24. Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016.
 25. Małecki M., Zbiegi i kolizje przypisania skutku, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 317–347.
 26. Małecki M., Jak rozumieć niebezpieczeństwo katastrofy? Problematyka przypisania skutku i tożsamości czynu opisanego w art. 174 Kodeksu karnego, „Paragraf na Drodze” 2016, nr 2, s. 5–28.
 27. Małecki M., Nieostrożność w konstrukcji przestępstwa nieumyślnego, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 5, s. 26–44.
 28. Małecki M., Co zmienia nowelizacja art. 37b k.k.?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 2, s. 19–52.
 29. Małecki M., Nieumyślność (artykuł polemiczny), „Państwo i Prawo” 2016, nr 9, s. 98–112.
 30. Małecki M., Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej (projektowany art. 178b Kodeksu karnego), „Paragraf na Drodze” 2016, nr 10, s. 21–28.
 31. Małecki M., Charakter prawny art. 37a k.k., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11/12, s. 184–198.
 32. Małecki M., Przestępstwo niealimentacji w perspektywie zmian (uwagi do rządowego projektu nowelizacji art. 209 k.k. z 28 października 2016 r.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 4, s. 35–61.
 33. Małecki M., Dudek P.M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2013 r., V KK 99/12, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 2, s. 115–126.
 34. Małecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 marca 2015 r., III KK 274/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 10, s. 1418–1426.
 35. Sroka T., Problems with the organization of medical long-term care for elderly in Poland, „Journal of Health Law and Bioethics” 2016, nr 1.
 36. Sroka T., Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, komentarz do art. 38, 42 ust. 1, 43, 44 i 46.
 37. Tarapata S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016.
 38. Tarapata S., Negatywne przesłanki przypisania sprawstwa przestępstwa skutkowego w kontekście subiektywnych elementów odpowiedzialności karnej, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 348396.
 39. Tarapata S.,O (nie)konstytucyjności art. 517h § 1 k.p.k. słów kilka, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3, s. 6782.
 40. Tarapata S., Pokrzywdzony usiłowaniem nieudolnym. Artykuł polemiczny, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 12.
 41. Tarapata S., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2015 r., I KZP 24/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, z. 1, poz. 6.
 42. Tarapata S., Zakrzewski P., Glosa do postanowienia SN z dnia 31 marca 2015 r., I KZP 1/15), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 78, poz. 70.
 43. Tarapata S., Zakrzewski P., Rozważania o możliwości stosowania konstrukcji opisanej w art. 59a k.k. (tzw. umorzenia konsensualnego) w przypadku poszczególnych form przestępnego współdziałania i wybranych kwestiach problemowych z tym związanych, w:  Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2016, s. 227254.
 44. Tarapata S., Zakrzewski P., Refleksje o charakterze kary za ciąg przestępstw i jej ustawowych granicach w stanie prawnym po 1 lipca 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 1, s. 738.
 45. Zając D., O obronie koniecznej w przypadku przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, Państwo i Prawo 2016, z. 1, s. 87–99.

2015

 1. Artymiak G., O konstrukcji zbiegu idealnego – uwagi na tle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/12), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, nr 1, s. 51-88.
 2. Barczak-Oplustil A., Wróbel W., Zagadnienia intertemporalne zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz kary łącznej w perspektywie zmian Kodeksu karnego dokonanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz ustawą nowelizującą z 20 lutego 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 1.
 3. Barczak-Oplustil A., Pyrcak M., Zakrzewski P., Środki zabezpieczające, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 4. Bielski M., Przesłanki wymiaru kary łącznej orzekanej w trybach wyroku skazującego i wyroku łącznego na tle nowego modelu kary łącznej, „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 86–95
 5. Bielski M., Kardas P., Kara łączna i ciąg przestępstw, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 6. Bogdan G., Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 7. Bojke J., Wantoła M., Wyłączenie odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej za aborcję. Wybrane zagadnienia, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 3.
 8. Górowski W., Grzywna, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 9. Górowski W., Zmiany w Kodeksie wykroczeń, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 10. Grzęda E., Przesłanka tymczasowego aresztowania z art. 258 § 2 k.p.k. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r. (I KZP 18/11) oraz nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 3.
 11. Iwański M., Jakubowski M., Pałka K., Środki kompensacyjne, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 12. Jodłowski J., Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego, Warszawa 2015.
 13. Jodłowski J., Orzekanie kar w trybach konsensualnych (aspekty procesowe i materialnoprawne), w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 14. Kardas P., Podstawy i ograniczenia przeprowadzania i wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, „Palestra” 2015, nr 1-2, s. 7–23.
 15. Kardas P., Wpływ kontradyktoryjnego modelu rozprawy głównej na przebieg postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 1-2, s. 218–237.
 16. Kardas P., Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 2.
 17. Kardas P., Zbieg przestępstw czy zbieg kar? Kilka uwag o podstawach wymiaru kary łącznej w świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 3.
 18. Kardas P., Ciąg przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., „Palestra” 2015, Nr 7-8.
 19. Kardas P., Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji kodeksu karnego, „Palestra” 2015, nr 7-8.
 20. Małecki M., Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego (art. 28 § 1 k.k.), w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 43–52.
 21. Małecki M., Ustawowe zagrożenie karą i sądowy wymiar kary, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 283–319.
 22. Małecki M., Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w świetle nowelizacji art. 28 § 1 k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 1, s. 23–49.
 23. Małecki M., Usiłowanie podżegania do podżegania do zabójstwa. Studium przypadku, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 5, s. 95–111.
 24. Małecki M., Niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Uwagi zasadnicze na tle pewnego przypadku, „Paragraf na Drodze” 2015, nr 5, s. 30–51.
 25. Małecki M., Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe, „Palestra” 2015, nr 7/8, s. 36–45.
 26. Małecki M., Ustawowa regulacja kryteriów przypisania skutku (analiza wybranych uwag krytycznych), „Państwo i Prawo” 2015, nr 8, s. 91–103.
 27. Małecki M., Granice sztuki w świetle prawa karnego, „Zeszyty Artystyczne” 2015, nr 26, s. 41–55.
 28. Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 marca 2012 r., II AKa 54/12, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 2, s. 102–110 (częściowo krytyczna, podrobienie pieniędzy do gry planszowej).
 29. Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 listopada 2014 r., IV KK 157/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 11, s. 1598–1605 (częściowo krytyczna, strach lub wzburzenie a znamiona obrony koniecznej, usprawiedliwiony błąd co do kontratypu).
 30. Mamak K., Zając D., Dozór elektroniczny, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 31. Nycz P., „Pokrzywdzony” usiłowaniem nieudolnym przestępstwa – uwagi polemiczne, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 4, s. 52–60.
 32. Pilch A., Umorzenie kompensacyjne (art. 59a k.k.), w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 33. Pilch A., Umorzenie kompensacyjne w trybie art. 59a k.k. – wybrane zagadnienia, „Palestra” 2015, nr 7–8, s. 57–64.
 34. Pilch A., Zabezpieczenie praw pokrzywdzonego w nowym procesie karnym – wybrane problemy, w: Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 r. Wybrane zagadnienia, red. D. Kala, I. Zgoliński, Warszawa 2015, s. 206–216.
 35. Pilch A., Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców – wybrane zagadnienia, w: Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Debiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy, Tarnobrzeg 2015, s. 187–205.
 36. Pilch A., W kierunku efektywnej współpracy, w: Bezpieczeństwo-policja-kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktyce, red. J. Czapska, A. Okrasa, Kraków 2015, s. 44–54.
 37. Pyrcak-Górowska M., Wysłuchanie biegłego na posiedzeniu w przedmiocie orzeczenia, zmiany lub uchylenia środka zabezpieczającego – problemy interpretacyjne związane z art. 199b § 2 k.k.w., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 4.
 38. Raglewski J., Środki karne, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 39. Raglewski J., Przepadek, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 40. Rychlewska A., Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., I KZP 19/13, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 3.
 41. Sławiński M., Znamiona przedmiotowe i podmiotowe przepisów penalizujących złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego przez osobę pełniącą funkcję publiczną (wykładnia art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. oraz art. 14 ustawy antykorupcyjnej), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 4.
 42. Sroka T., Kara ograniczenia wolności, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 43. Sroka T., Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności z nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r., „Palestra” 2015, nr 7-8.
 44. Tarapata S., Rozważania na temat aktualnych propozycji ujęcia kryteriów obiektywnego przypisania skutku w ustawie karnej, w: Reforma prawa karnego, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2015, s. 4572.
 45. Tarapata S., Rzecz o wybranych prawnokarnych aspektach ujawniania przez adwokata informacji pozyskanych wskutek świadczenia przez niego pomocy prawnej – ujęcie materialnoprawne i procesowe, w: Etyka i deontologia zawodowa oraz tajemnica adwokacka a kontradyktoryjny kodeks karny (zagadnienia wybrane), red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, s. 339375.
 46. Tarapata S., Obiektywna czy subiektywna przewidywalność. Głos w sprawie sporu dotyczącego nieświadomej nieumyślności, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 1, s. 51100.
 47. Tarapata S., Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia i zatarcia skazania, „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 133143.
 48. Tarapata S., Przedawnienie i zatarcie skazania, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 775828.
 49. Tarapata S., Z problematyki ustalania zamiaru ewentualnego, tożsamości czynu i kryteriów przypisania skutku. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r., II AKa 62/13, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 4.
 50. Wróbel W., Zagadnienia intertemporalne i przepisy przejściowe, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 51. Wróbel W., Umorzenie kompensacyjne z art. 59a k.k. – problemy do rozstrzygnięcia, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 2, s. 715.
 52. Wróbel W., Aktualne problemy intertemporalne okresu przejściowego po wejściu w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Część 1, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 3.
 53. Zoll A., Środki związane z poddaniem sprawcy próbie i zamiana kar, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 54. Zontek W., Zmiany w części szczególnej Kodeksu karnego, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 55. Zontek W., Zmiany w zasadach odpowiedzialności, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 3143, 5263.

2014

 1. Barczak-Oplustil A., Wznowienie postępowania karnego na podstawie art. 540 § 2 k.p.k. Uwagi na marginesie wyroku TK z dnia 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz uchwały SN z dnia 17 marca 2014 r. (I KZP 30/13), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 2.
 2. Barczak-Oplustil A., Dyrektywy wymiaru kary łącznej w projektach nowelizacji Kodeksu karnego, w: Reforma Prawa Karnego, red. Iwona Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014, s. 132-143.
 3. Barczak-Oplustil A., Środki reakcji prawnokarnej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia, lub wolności seksualnej innych osób w perspektywie zasad zawartych w Konstytucji. Wybrane zagadnienia, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 4.
 4. Bielski M., Zasady konstruowania zarzutów apelacyjnych opartych na względnych przyczynach odwoławczych, w: Fiat iustitia pereat mundur. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 35–58.
 5. Bielski M., Plebanek E., Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych, w: Państwo Demokratyczne, Prawne i Socjalne. Studia Prawnicze. Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. Tom 3, red. M. Grzybowski, Kraków 2014, s. 449–469.
 6. Kardas P., Kilka uwag o funkcji i znaczeniu etycznych i deontologicznych standardów wykonywania zawodów prawniczych, „Palestra” 2014, nr 1-2, s. 42-54.
 7. Kardas P., Etyczne i proceduralne determinanty pełnienia funkcji sędziego, obrońcy i oskarżyciela w kontradyktoryjnym procesie karnym, „Palestra” 2014, nr 3-4.
 8. Kardas P., Funkcja obrony na gruncie znowelizowanego kodeksu postępowania karnego – nowe powinności obrońcy w postępowaniu karnym, „Prawo Europejskie w Praktyce”, 2014, nr 1 (115), s. 17-22.
 9. Małecki M., Kontratyp sztuki de lege lata, w: Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 136–149.
 10. Małecki M., Normatywna zawartość art. 178a § 4 k.k. W odpowiedzi na kilka uwag prof. R. A. Stefańskiego, „Paragraf na Drodze” 2014, nr 1, s. 5–13.
 11. Małecki M., Interpretacja art. 231 § 1 k.k. Rzecz o uzasadnieniu i konsekwencjach uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, nr 1, s. 109–124.
 12. Małecki M., Umyślność i nieumyślność w projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Analiza wybranych uwag krytycznych, „Palestra” 2014, nr 5/6, s. 108–117.
 13. Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 2013 r., V KK 351/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, nr 3, s. 418–426 (krytyczna, granica między usiłowaniem a przygotowaniem do kradzieży w supermarkecie).
 14. Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 listopada 2013 r., III KK 326/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, nr 12, s. 1682–1692 (interpretacyjna w zakresie zwrotu „sprawca przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k.”).
 15. Małecki M., Zyzik R., Poczytalność i wina psychopaty w świetle ewolucyjnych koncepcji genezy psychopatii, współautor: Radosław Zyzik, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 3, s. 161–174.
 16. Małecki M., Mamak K., Kryteria oceny dorobku doktorantów, „Państwo i Prawo” 2014, nr 11, s. 92–106
 17. Mamak K., Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2014, ss. 144.
 18. Mamak K., Can flogging be a remedy to the problems of criminal justice?, w: IV International Scientific Conference “Human, Society State: legal aspects of modern world”, Kijów 2014.
 19. Mamak K., Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w świetle badań aktowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, nr 2, s. 139–178.
 20. Mamak K., Ewolucja regulacji dotyczących organizowania zgromadzeń na drogach publicznych, „Paragraf na Drodze” 2014, nr 8, s. 5–14.
 21. Nycz P., Zamieszkiwanie na byłym terytorium Polski jako przesłanka otrzymania rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 11-12, s. 85–98.
 22. Nycz P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2014 r., I OSK 1730/12, „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 2, s. 115–120 [aprobująca, skuteczność wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie wobec innych spadkobierców].
 23. Pilch A., Elementy metodyki pracy mediatora w sprawach karnych a efektywność mediacji i jej implikacje z perspektywy sędziego, w: Mediacja w prawie, red. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014, s. 271–278.
 24. Pilch A., Dowodzenie znamion strony podmiotowej a dowód z opinii psychologa w postępowaniu karnym, w: Psychologia i prawo. Miedzy teorią a praktyką, red. E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska, Sopot 2014, s. 116–129.
 25. Pilch A., Dopuszczalność krzyżowania się form stadialnych i zjawiskowych, w: Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego. Część ogólna wraz z komentarzami. Casebook, red. J. Raglewski, Kraków 2014, s. 82–96.
 26. Pilch A., Brak przedmiotu nadającego się do dokonania na nim czynu zabronionego jako przesłanka usiłowania nieudolnego, w: Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego. Część ogólna wraz z komentarzami. Casebook, red. J. Raglewski, Kraków 2014, s. 61–81.
 27. Sławiński M., New ways of polish criminal law – a few remarks on general ideas of undergoing changes, w: IV International Scienfic Conference “Human, society, state: legal aspects in the modern world”, Kijów 2014, s. 654–656.
 28. Sroka T., Kodeks karny. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2014.
 29. Sroka T., Kilka uwag na temat pojęcia „zdarzenia medycznego”, w:  Funkcjonowanie służby zdrowia. Prawa rynku a prawa pacjenta, red. M. Borawski, T. Sroka, Kraków 2014.
 30. Sroka T., Wybrane problemy związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku zakończenia hospitalizacji pacjenta, w: Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, red. M. Dziubińska, A. Janus, J. Kosturbiec, T. Sroka, P. Szczęśniak, Warszawa 2014.
 31. Sroka T., Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz. Art. 1-31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2014, komentarz do art. 13-17.
 32. Sroka T., Opinia prawna na temat zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2014, nr 3.
 33. Sroka T., Zrozumieć prawa pacjenta, współautor: Tomasz Filarski, Warszawa 2014 (wyd. II zmienione).
 34. Tarapata S., Zając D., Znaczne zwiększenie uprzedniego zagrożenia dla dobra prawnego spowodowanego przez sprawcę jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 3, s. 45-62.
 35. Tarapata S., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego  z 8 kwietnia 2013 r., II KK 206/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, z. 6, poz. 63.
 36. Tarapata S., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 maja 2013 r. V KK 342/12, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11-12, s. 172-187.
 37. Wojtaszczyk A., Zontek W., Criminal Code-Kodeks Karny. Przepisy dwujęzyczne, red. W. Wróbel, Warszawa 2014.
 38. Zając D., Unifikacja prawa karnego a aksjologiczne podstawy wprowadzania regulacji penalnych, w: Stosunki międzynarodowe. Regiony, historia, problemy, red. G. Stachowiak, Kraków 2014 s. 171–180.
 39. Zając D., Kryteria postępu w nauce prawa karnego wybrane zagadnienia, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2014, nr 1, s. 87–105.
 40. Zając D., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 grudnia 2013 r., II AKa 207/131, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2014, nr 2, s. 71–76 [naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym jako kryterium określenia stopnia przekroczenia granic obrony koniecznej, częściowo krytyczna].
 41. Zając D., Kilka uwag na temat mechanizmu naliczania punktów karnych, „Paragraf na Drodze” 2014, nr 4, s. 14-24.
 42. Zając D., Sprawca wypadku drogowego jako gwarant nienastąpienia skutku, „Paragraf na Drodze” 2014, nr 6, s. 35–46.
 43. Zając D., Głosowanie nad winą oskarżonego a zasada in dubio pro reo, „Palestra” 2014, nr 7-8, s. 56–71.
 44. Zając D., Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2013 r., II AKz 338/13, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 9, s. 119–124 [przestępstwa współukarane, glosa częściowo krytyczna].
 45. Zając D., The requirement of double criminality from the view of the principle of citizenship, w: IV International Scientific Conference “Human, Society State: legal aspects of modern world”, publikacja pokonferencyjna, Kijów 2014, s. 707–710.
 46. Zając D., The issue of mens rea in case of participation in the international crime, w: Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право. Збірник матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (25 квітня 2014 року), Lwów 2014, p. 29–34.
 47. Zontek W., Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz. Art. 1-31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2014, komentarz do art. 25-27.

2013

 1. Barczak-Oplustil A., Dyrektywy wymiaru kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 2. Barczak-Oplustil A., Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege – wybrane problemy, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 3.
 3. Bielski M., Normatywne mechanizmy zapobiegające przyjęciu realnego zbiegu przestępstw jako negatywna przesłanka zastosowania instytucji kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk,  red. W.Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 405–427.
 4. Bielski M., Znaczenie znamienia dobra prawnego i znamienia modalnego „w związku z pełnieniem funkcji publicznej” dla wykładni przestępstw korupcyjnych w sferze publicznej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 1, s. 5–28.
 5. Bogdan G., Problematyka wymiaru kary łącznej w ustawodawstwach karnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 6. Ćwiąkalski Z., Niezastosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową (art. 244a k.k.), w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 7. Górowski W., „Złącz niepodjegający łączeniu”, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 8. Jodłowski J., Wpływ regulacji konstytucyjnych na zakres obowiązywania zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia, w: Konstytucja RP w pierwszych dekadach wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013.
 9. Kardas P., Pomijalny zbieg przestępstw. Pomijalny zbieg przestępstw na tle mechanizmów redukcyjnych w prawie karnym. Ewolucje konstrukcji przestępstwa ciągłego. Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Czyny współukarane jako szczególny przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw, w: System Prawa Karnego. T. 4, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2013, ss. 216 (s. 849-1064).
 10. Kardas P., O systemie Prawa Karnego Procesowego, w: System Prawa Karnego Procesowego. T. I. Zagadnienia ogólne, cz. I, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 37-93.
 11. Kardas P., Relacje między prawem karnym materialnym i procesowym, w: System Prawa Karnego Procesowego. T. I. Zagadnienia ogólne, Cz. I, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 574-674.
 12. Kardas P., Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania przygotowawczego, w: Jawność jako wymóg rzetelnego procesu, red. W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa 2013, s. 15-68.
 13. Kardas P., Instytucje probacyjne w perspektywie kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 585-614.
 14. Kardas P., Nowelizacja kodeksu postępowania karnego w perspektywie związków prawa karnego procesowego z prawem karnym materialnym. (Kilka uwag na przykładzie mechanizmów redukcyjnych), w: Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokatura a modele procedur sądowych, red. J. Giezek, Warszawa 2013, s. 76-99.
 15. Kardas P., Obrońca w postępowaniu karnym w świetle znowelizowanej procedury karnej, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2013, nr 25-26 wrzesień-grudzień 2013, s. 61-76.
 16. Małecki M., Kara łączna: obligatoryjna czy fakultatywna? Wyrok łączny: z urzędu czy na wniosek? Szkic zagadnienia, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 473–484.
 17. Małecki M., Karalne czy niekaralne formy form stadialnych?, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, s. 35–45.
 18. Małecki M., Niekaralne, lecz karane przygotowania do przestępstwa, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 141–154.
 19. Małecki M., Przypisanie skutku na przykładzie nieostrożnego prowadzenia pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 4, s. 5–19.
 20. Małecki M., Z problematyki obiektywnego przypisania skutku (przypadek płonącego anioła), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 2, s. 43–75.
 21. Małecki M., Kryteria przypisania zamiaru wynikowego. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r., II AKa 62/13, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 3, s. 29–50.
 22. Małecki M., Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. Uwagi de lege lata, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 10, s. 13–23.
 23. Małecki M., Funkcje ustawowej definicji przygotowania do przestępstwa. Zarys problematyki, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2013, t. XXX, s. 55–72.
 24. Małecki M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 października 2012 r., I KZP 12/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, nr 2, s. 140–145 [aprobująca, obraza uczuć religijnych].
 25. Małecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15 lutego 2012 r., II KK 193/11, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2013, nr 3, s. 89–103 [aprobująca, kryteria przypisania skutku].
 26. Małecki M., Jubileusz Profesora Andrzeja Zolla (Kraków 7 IX 2012), „Państwo i Prawo” 2013, nr 1, s. 110–112 [sprawozdanie].
 27. Mamak K., P. Czarnecki, M. Czerwińska, O. Sharvan, Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2013, publ. elektr.
 28. Mamak K., Triumfy funkcji kompensacyjnej w prawie karnym na marginesie art. 59a k.k., współautor: P. Czarnecki, w: Nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba, Kraków 2013, s. 89-112.
 29. Mamak K., Czy można użyć Google Glass jako kary kryminalnej?, w: Actual problems of human rights, the state and legal system, Lwów 2013, s. 136-137.
 30. Mamak K., Niejasny opis typu czynu a zachowanie zasady nullum crimen sine lege, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 59-71.
 31. Mamak K., Czy można odpowiadać za przewożenie niebezpiecznych narzędzi w samochodzie? Rozważania na gruncie art. 50a Kodeksu wykroczeń, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 5, s. 5-15.
 32. Mamak K., O niecelowości anonimizacji oskarżonych w sprawach medialnych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 3, s. 71-82.
 33. Mamak K., Aplikacje prawnicze 2013. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium, red. P. Fik, K. Mamak, P. Staszczyk, LexisNexis, Wydanie II, Warszawa 2013.
 34. Myśliwiec H., Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby (art. 198 k.k.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 2, s. 77–121.
 35. Myśliwiec H., Krótko o rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” 2013, nr 4, s. 121–130.
 36. Pilch A., Umorzenie absorpcyjne - dlaczego nie działa?, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 37. Pilch A., Umorzenie postępowania w trybie projektowanego art. 59a k.k., „Państwo i Prawo” 2013, z. 4, s. 94–106.
 38. Pilch A., Zasady etyki sędziego i ich implementacja na sali rozpraw, w: Etyka zwodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw, red. G. Borkowski, Lublin 2013, s. 255–266.
 39. Pilch A., Przygotowanie do rozprawy głównej i rozpoczęcie tej rozprawy. Rozdział II, pkt 2 orz. 2.12.2, w: Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Casebook, red. D. Kala, Warszawa 2013, s. 110–139.
 40. Pyrcak M., Środki karne, środki probacyjne i środki zabezpieczające na kara łączna - wybrane problemy orzecznicze związane z karą łączną, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 41. Raglewski J., Kilka uwag o specyficznych mechanizmach redukcyjnych kar w prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 42. Sharvan O., Kara łączna na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 43. Sławiński M., Dyrektywa pierwszego wyroku z art. 85 k.k. i jej konstytucyjne uwarunkowania – rozważania w perspektywie zasady równości, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 563–584.
 44. Sławiński M., Kontradyktoryjność procesu karnego a nowe brzmienie zasad procesowych z art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. - rozważania w kontekście modelowego ujęcie zagadnienia odpowiedzialności karnej, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 446–457.
 45. Sławiński M., Konstytucyjne uwarunkowania zasady nullum crimen sine lege – uwagi na marginesie wykładni art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 23–43.
 46. Sławiński M., Notka do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2012 r., SK 7/10, „Biuletyn Krakowskiej Izby Adwokackiej” 2013, nr 1, s. 23–26.
 47. Sławiński M., Pojęcie tzw. przepisów o charakterze represyjnym – uwagi na tle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5, s. 75–101.
 48. Sroka T., Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku, Warszawa 2013.
 49. Sroka T., Zrozumieć prawa pacjenta, współautor: Tomasz Filarski, Warszawa 2013.
 50. Sroka T., Konstytucyjne aspekty instytucji kary łącznej. Zagadnienia wybrane, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 51. Sroka T., Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, „Forum Prawnicze” 2013, nr 6.
 52. Sroka T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7-8.
 53. Tarapata S., Dobro prawne w kontekście zasady nullum crimen sine lege, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 121-140.
 54. Tarapata S., Głos w sprawie „niebezprawnego naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym” (o przypadku tzw. „płonącego anioła”), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 2, s. 25-42.
 55. Tarapata S., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 maja 2011 r., II AKa 168/11, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 1, s. 105-121.
 56. Tosza S., Wielość ocen, czynów i przestępstw we francuskim prawie karnym, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 57. Wojtaszczyk A., Mechanizmy racjonalizacji odpowiedzialności karnej polegające na sumowaniu działalności sprawcy a instytucja kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 58. Wojtaszczyk A., Wróbel W., Zontek W., Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, w: System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, t. 8, red. L Gardocki, Warszawa 2013.
 59. Wróbel A., Kara łączna w Królestwie Danii, Królestwie Szwecji oraz Królestwie Norwegii, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 60. Wróbel W., Nowy model orzekania kary łącznej, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 61. Zając D., Krytycznie o metodzie dekryminalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 1, s. 29-42.
 62. Zając D., Dysproporcja społecznej szkodliwości czynów opisanych w art. 178a Kodeksu karnego. Analiza statystyk Komendy Głównej Policji, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 5, s. 40-49.
 63. Zając D., Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Studium przypadku, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 9, s. 35-43.
 64. Zając D., Ujęcie na gorącym uczynku oraz przyznanie się do winy a doktrynalna koncepcja faktycznie podejrzanego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 3, s. 83-92.
 65. Zając D., Status reguł postępowania z dobrem prawnym w kontekście zasady nullum crimen sine lege, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 82–94.
 66. Zając D., Problem dowodów pozyskiwanych w postępowaniu przygotowawczym – równowaga broni czy zaburzenie kontradyktoryjności?, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 481–491.
 67. Zakrzewski P., Kara łączna a prawo karne intertemporalne. Analiza problematyki na tle pojęcia czynu, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 68. Zontek W., Zasada „całościowej oceny” w wymiarze kary za wielość zachowań w prawie anglosaskim. Kilka refleksji nad istotą łączenia kar, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.

2012

 1. Barczak-Oplustil A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z 15 lutego 2012 r., II KK 193/2011, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 4.
 2. Barczak-Oplustil A., Kilka uwag na temat konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie czynu, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa prof. Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 487-502.
 3. Bielski M., Kryteria obiektywnego przypisania skutku na tle współczesnej polskiej dogmatyki prawa karnego, w: Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 503–528.
 4. Bielski M., Nowe typy czynów zabronionych w zakresie przestępstw seksualnych. Kilka uwag dotyczących wykładni art. 197 § 3 pkt 2 i 3 k.k., art. 200a k.k. i art. 200b k.k., w: Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności, red. M. Perz, T. Zawadzki, Kraków 2012, s. 10–18.
 5. Jodłowski J., Wpływ ograniczenia inicjatywy dowodowej sądu na realizację zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, nr 2.
 6. Kardas P., Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego. Rozwój koncepcji odpowiedzialności za współdziałanie. Sprawstwo i sprawcze postaci współdziałania. Niesprawcze postaci współdziałania, w: System Prawa Karnego. T. 3, red. R. Dębski, Warszawa 2012, s. 825-1016.
 7. Kardas P., Szkolenie prawników – doświadczenia polskie i amerykańskie, w: Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, red. G. Borkowski, Lublin 2012. Materiały z Konferencji Naukowej w Kazimierzu Dolnym, s. 164-169.
 8. Kardas P., Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część II. Analiza dogmatyczna, Wrocławskie Studia Sądowe (Kwartalnik), 2012, nr 1, s. 23-56.
 9. Kardas P., Zbieg przepisów art. 284 k.k. i art. 296 k.k. Pozorny czy rzeczywisty problem związany ze wskazaniem właściwej podstawy kwalifikacji prawnej, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, tom II, s. 1165-1186.
 10. Kardas P., Kilka uwag o znaczeniu zmiany normatywnej dla zakresu penalizacji w kontekście zasad intertemporalnych, w: Nauki penalne wobec szybkich zmian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Mariana Filara, Toruń 2012, tom I, s. 200-221.
 11. Kardas P., Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania dowodowego. Przeciwstawne czy komplementarne zasady procesu karnego? (Rozważania o znaczeniu analiz dogmatycznych w procesie przygotowywania zmiany normatywnej na przykładzie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania karnego), w: Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego. Konferencje Naukowe Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, Warszawa 2012, s. 37-78.
 12. Kardas P., Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego. Kilka uwag o przesłankach determinujących założenia projektu ustawy o prokuraturze, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 9, s. 7-49.
 13. Kardas P., Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego, w: Biuletyn Forum Debaty Publicznej 2012. Publikacje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Kardas P., O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, nr 4.
 15. Małecki M., Współsprawstwo wypadku drogowego. Studium nietypowego przypadku, „Paragraf na Drodze” 2012, nr 1, s. 14–24.
 16. Małecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., I KZP 22/11, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, nr 1, s. 101–116 [aprobująca, wykładnia art. 178a § 4 k.k. i jego zbieg z art. 244 k.k.].
 17. Małecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 września 2011 r., V KK 43/11, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11/12, s. 196–205 [częściowo krytyczna, wykładnia art. 200a § 1 i 2 k.k.].
 18. Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 lutego 2008 r., V KK 280/07, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2012, nr 22, s. 131–141 [częściowo krytyczna, współsprawstwo przestępstwa nieumyślnego i kryteria przypisania skutku].
 19. Małecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2011 r., IV KK 356/10, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2012, nr 1 (8), s. 52–64 [częściowo krytyczna, obiektywne przypisanie skutku oraz wykładnia art. 160 § 1 i 2 k.k.].
 20. Mamak K., Odmowa nadania statusu osoby pokrzywdzonej przy przestępstwach przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w kontekście prawa do obrony – wybrane aspekty, w: Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012.
 21. Mamak K., Niszczenie odzieży i obuwia będących własnością Skarbu Państwa na podstawie prawomocnego orzeczenia, „Edukacja Prawnicza” 2012, publ. elektr.
 22. Mamak K., Tymczasowe aresztowanie – wczoraj, dziś i jutro, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2012, nr 2, s. 42-60.
 23. Myśliwiec H., Granice penalizacji seksualnego nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia oraz nadużycia zaufania małoletniego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2012, z. 3, s. 79–115.
 24. Myśliwiec H., Rozważania o bezpieczeństwie w ujęciu prawnokarnym, „Gentes & Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych” 2012, z. 6, s. 109–118.
 25. Myśliwiec H., Podstęp jako znamię przestępstwa zgwałcenia, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 11, s. 64–83.
 26. Nycz P., Ocena propozycji zmian w zakresie przesłanek zaistnienia obrony obligatoryjnej w postępowaniu karnym, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, Zeszyt specjalny (4), s. 38–48.
 27. Nycz P., Zasięg prawa do obrony w kontekście odpowiedzialności z art. 96 § 3 k.w., „Paragraf na Drodze” 2012, nr 6, s. 5–14.
 28. Nycz P., „Prawo do kłamstwa” – uprawnienie oskarżonego, czy okoliczność wpływająca na obostrzenie kary, w: Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. I. Sepioło, Warszawa 2012, s. 221-231.
 29. Nycz P., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 listopada 2011 r., V KK 88/11, „Palestra” 2012, nr 11-12, s. 162–167 [krytyczna, obrona obligatoryjna ze względu na okoliczności utrudniające obronę].
 30. Pilch A., Między ochroną a wolnością: granice prawa karania w przestępstwach abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
 31. Pilch A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 lutego 2012 r., III KK 375/11, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa  i Prokuratury” 2012, z. 2, s. 119–129.
 32. Sławiński M., O niejednolitościach związanych z pojęciem prawa represyjnego – kilka uwag z perspektywy konstytucyjnej, w: Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. I. Sepioło, Warszawa 2012, s. 233–248.
 33. Sroka T., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, nr 4.
 34. Tarapata S., Kontrowersje wokół wyznaczania granic dobra prawnego – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009 r. (sygn. akt I KZP 15/09), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 1, s. 91-151.
 35. Zając D., Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem. Analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI–XVIII wieku, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2012, nr 1, s. 65–72.
 36. Zając D., Czy osoby, które nie prowadziły działalności opozycyjnej przed 1989 rokiem mogą starać się o odszkodowanie na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego? - problem rozbieżności interpretacyjnych w orzecznictwie polskich sądów?, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2012, nr 2, s. 61–68.
 37. Zając D., Regulacje prawa intertemporalnego jako argument obrony w sprawach związanych z ruchem drogowym, w: Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012, s. 349–355.
 38. Zontek W., Granice błędu i bezprawności w prawie karnym. Punkty krytyczne, w: Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. Iwona Sepioło, Warszawa 2012

2011

 1. Barczak-Oplustil A., Sprzeciw wobec podjęcia działań ratujących życie wyrażony względem gwaranta nie będącego lekarzem. Zarys problemu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 4.
 2. Barczak-Oplustil A., Praktyczne aspekty przedawnienia karalności czynu, współautor: J. Raglewski, „Państwo i Prawo” 2011, z. 4.
 3. Barczak-Oplustil A., Błąd co do istnienia zgody ciężarnej na dokonanie zabiegu przerywania ciąży w perspektywie odpowiedzialności  art. 152 § 1 i 153 § 1 k.k. Wprowadzenie do dyskusji, w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Warszawa 2011 r., s. 23-36.
 4. Gąsior J., Szalbierstwo – krytyczna ocena i propozycja zmian, w: Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. A. Światłowski, G. Bogdan, Kraków 2011.
 5. Jodłowski J., Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – spółka jawna czy jej wspólnicy?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 2.
 6. Kardas P., Przestępstwo łapownictwa gospodarczego, w: System Prawa Karnego. T. 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, C.H. Beck, Warszawa 2011 (Rozdział IX, §§ 45-51, ss. 487-519).
 7. Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011, ss. 560.
 8. Kardas P., Kilka uwag o wiążącej mocy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na marginesie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2010 r. w: Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Z. Hołdzie, Warszawa 2011, s. 183-198.
 9. Kardas P., Lex specialis – logiczna czy teleologiczna reguła przesadzająca (decydująca) o pozorności zbiegu przepisów w prawie karnym?, „Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego”, Warszawa 2011.
 10. Kardas P., Obrońca i oskarżyciel w procesie karnym – granice kontradyktoryjności a możliwość współpracy, w: „Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych”. Materiały z III Konferencji Naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w dniu 3 grudnia 2010, red. J. Giezek, Warszawa 2011, s. 29-62.
 11. Kardas P., Konstrukcja działania na szkodę spółki handlowej oraz przestępstwa stanowiące jej odpowiednik – projekt nowelizacji, „Palestra” 2011, nr 1-2, s. 166-182.
 12. Kardas P., Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rzecz o kreatywnej wykładni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu zabronionego określonych w ustawie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 2, s. 79-133.
 13. Kardas P., Karnoskarbowe konsekwencje korekty deklaracji podatkowej. Uwagi o ustawowych przesłankach bezkarności określonych w art. 16a k.k.s., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 3, s. 107-140.
 14. Kardas P., Przesłanki bezkarności sprawcy przestępstwa lub wykroczenia podatkowego w razie złożenia korekty deklaracji podatkowej. (uwagi na marginesie postanowienia SN z dnia 17 maja 2007 r., IV KK 131/07, OSNwSK 2007, poz. 1092), „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2011, nr 15-16, s. 51-60.
 15. Kardas P., Kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny? Rozważania o kierunku projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego,  „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, numer specjalny – Księga dedykowana dr Ewie Weigend, s. 181-193.
 16. Kardas P., Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki – o potrzebie zmian (projekt Komisji Legislacyjnej NRA), Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 8, s. 27-29.
 17. Kardas P., O potrzebie nowelizacji przepisów zawartych w rozdziałach I-III Kodeksu karnego z 1997 r. Analiza założeń wstępnych potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego, Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Warszawa 2011.
 18. Kardas P., Konstrukcja idealnego zbiegu a zakres zastosowania zasady rei iudiciate, „Palestra” 2011, nr 11-12.
 19. Kardas P., Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część I. O nowej regulacji w kontekście procesu legislacyjnego, Wrocławskie Studia Sądowe (Kwartalnik), 2011, nr 1, s. 19-38.
 20. Kardas P., Ochrona tajemnicy obrończej. Kilka uwag o dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów oraz przekazów informacji realizowanych przy użyciu środków technicznych pomiędzy obrońcą a madantem, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 4, s. 1-32.
 21. Kardas P., Glosa do wyroku TK z 7 grudnia 2010 r. (P 11/09) - dotycząca możliwości odczytywania zeznań świadków w postępowaniu jurysdykcyjnym, współautor: Paweł Wiliński, „Palestra” 2011, nr 3-4, s. 133-143.
 22. Karp G., Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, „Palestra” 2011, nr 1-2.
 23. Małecki M., Granice usiłowania przestępstw pedofilskich w świetle art. 200a § 1 i § 2 k.k., „Przegląd Sądowy” 2011, nr 6, s. 50–63.
 24. Małecki M., Posiadasz – odpowiadasz! Komentarz do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 2, s. 149–168.
 25. Małecki M., Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), „Państwo i Prawo” 2011, nr 7/8, s. 89–101.
 26. Małecki M., Na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 r., sygn. V KK 34/10 (o znamieniu „człowiek”), „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 7/8, s. 75–91.
 27. Małecki M., Charakter prawny art. 178a § 4 Kodeksu karnego, „Paragraf na Drodze” 2011, nr 8, s. 27–37.
 28. Małecki M., Zmiana normatywna art. 98 Kodeksu wykroczeń („inne osoby”). Rzecz o regułach wykładni tekstu ustawy karnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 3, s. 153–168.
 29. Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 8 czerwca 2010 r., II AKa 48/10, „Ius Novum” 2011, nr 2, s. 164–173 [krytyczna, współsprawstwo zgwałcenia zbiorowego].
 30. Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 września 2009 r., II AKa 181/09, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 2, s. 167–175 [krytyczna, trzy problemy z czynem ciągłym].
 31. Małecki M., Glosa do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2011 r., II GPS 1/11, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2011, nr 3, s. 189–201 [aprobująca, transport drogowy „bez wymaganej licencji”].
 32. Mamak K., Czy zakaz opuszczania kraju ma sens?, w: Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy, red. P. Nycz, R. Duszkiewicz, Kraków 2011.
 33. Mamak K., Idea sprawiedliwości naprawczej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w: Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2011.
 34. Mamak K., Wyłączenie bezprawności czynu na gruncie prawa wykroczeń, w: Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. A. Światłowski, G. Bogdan, Kraków 2011.
 35. Myśliwiec H., Raport: wyniki ankiety przeprowadzonej wśród sędziów i prokuratorów w sprawie ochrony obowiązujących rozwiązań w zakresie podstaw odpowiedzialności karnej, publikacja internetowa: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/konferencje/rok-2011/, dostęp: 1 stycznia 2015 r. (referat wygłoszony na konferencji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego „Podstawy odpowiedzialności karnej” dnia 29 czerwca 2011 r.).
 36. Nycz P., Gwarancje poszanowania konstytucyjnych praw jednostki w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, w: Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe, red. E. Grzęda, Ł. Zbyszyński, Kraków 2011, s. 125-139.
 37. Nycz P., Penalizacja na gruncie kodeksu wykroczeń niezrealizowania obowiązku udzielenia przez właściciela pojazdu informacji o osobie, która w danym czasie dysponowała pojazdem (art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym), w: Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. A. Światłowski, G. Bogdan, Kraków 2011, s. 123-135.
 38. Nycz P., Standardy dotyczące tymczasowego aresztowania na przykładzie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy, red. P. Nycz, R. Duszkiewicz, Kraków 2011, s. 33-50.
 39. Nycz P., Obrona obligatoryjna związana ze stanem psychiki oskarżonego – uwagi na marginesie postanowienia SN z 29 czerwca 2010 r., I KZP 6/10, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 3, s. 49–71.
 40. Nycz P., Początek prawnokarnej ochrony życia ludzkiego w świetle unormowań konstytucyjnych i standardów europejskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 1, s. 119–144.
 41. Sławiński M., Przedłużające się tymczasowe aresztowanie a zatrzymanie i ukaranie. Kilka uwag w oparciu o habeas corpus i istotę kary, w: Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy, red. P. Nycz, R. Duszkiewicz, Kraków 2011, s. 15–32.
 42. Sławiński M., O pojęciu odpowiedzialności na przykładzie odpowiedzialności za wykroczenie, w: Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. A. Światłowski, G. Bogdan, Kraków 2011, s. 9–23.
 43. Sławiński M., Czy naprawienie szkody w procesie karnym musi być tak trudne?, w: Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2011, s. 305–321.
 44. Sroka T., Chosen problems concerning the establishment of proper sequence of granting out-patients’ specialist clinic treatment in Poland, w: Conference Book with the materials from V All-Ukrainian scientific-practical Conference in Medical Law (IV International scientific-practical Conference in Medical Law), Lviv 2011.
 45. Sroka T., Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 1.
 46. Sroka T., Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, publikacja elektroniczna: www.czpk.pl, pozycja 8/2011.
 47. Tarapata S., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2008 r., III KK 221/08, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 4, s. 137-155.
 48. Zając D., Hierarchia dóbr prawnych: różnice i podobieństwa pomiędzy systemem prawa stanowionego a romanipenem, w: Prawo a kultura - kultura a prawo, Kraków 2011, ISBN: 978-83-61026-82-2, s. 319–339.

2010

 1. Barczak-Oplustil A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r.,  I KZP 161/10, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 4.
 2. Bielski M., Koncepcja kontratypów jako okoliczności wyłączających karalność, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 2.
 3. Bielski M., Rzecz o usiłowaniu przestępstw formalnych i materialnych – na przykładzie art. 200 § 1 k.k. i art. 200a k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 3.
 4. Bielski M., Prawnokarne aspekty wykorzystania wiedzy psychologicznej w zakresie reakcji penalnej na przestępczość seksualną, w: Przestępstwa seksualne z perspektywy psychologicznej i prawniczej, red. R. Polczyk, Kraków 2010.
 5. Bielski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2009 r. I KZP 6/09 (dot. wymiaru kary przy podżeganiu, wykładni art. 22 § 2 k.k.), Przegląd Sądowy 2010, nr 5, s. 127–134.
 6. Bielski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 29 lipca 2009 r. I KZP 8/09 (dot. zasady nullum crimen sine lege, wykładni art. 231 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 109658 (publikacja elektroniczna).
 7. Bielski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 30 lipca 2008 r., II KK 21/08 (dot. zbiegu przepisów art. 197 k.k. i 198 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 110470 (publikacja elektroniczna)
 8. Bielski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 9 listopada 2009 r., III KK 161/09 (dot. wykładni art. 204 § 4 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 114141 (publikacja elektroniczna)
 9. Górczak M., Wymiar kary w ramach kumulatywnej kwalifikacji – trudne spojrzenie na pozorną oczywistość, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 1, s. 121-144.
 10. Janisławski A., Kwiatkowski B., Analiza krytyczna ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, CzPKiNP 2010, z. 1.
 11. Kardas P., Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowania w postępowaniu jurysdykcyjnym (współautor M. Dąbrowska-Kardas), Państwo i Prawo 2010, Nr 1.
 12. Kardas P., Standard rzetelnego procesu a prawo wglądu do akt sprawy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, czyli historia jednej nowelizacji – złożone do druku w jubileuszowym numerze Prok. i Pr. 2010, Nr 1-2.
 13. Kardas P., Glosa do postanowienia SN z 8 kwietnia 2009 r., IV KK 407/08 (dot. konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz reguł wyłączania wielości ocen w prawie karnym), Palestra 2010, Nr 1-2.
 14. Kardas P., Problem usprawiedliwienia błędu a podstawy wyłączenia winy (złożone do druku w materiałach z VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego pt. „Okoliczności wyłączające winę”, red. J. Majewski, Toruń 20010, s. 85-115.).
 15. Kardas P., Garść refleksji o standardzie rzetelnego procesu w kontekście zasady prawdy materialnej oraz konstrukcji czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym (w:) red. J. Skorupka, W. Jasiński, Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., Warszawa 2010, s. 145-170.
 16. Kardas P., Adwokat jako obrońca – funkcja publiczna czy usługa prywatna” – złożone do druku w materiałach z konferencji „Adwokatura w systemie organów wymiaru sprawiedliwości”, Wrocław 4 grudnia 2009, Wolters Kluwer Warszawa 2010.
 17. Kardas P., Problem „idealnego zbiegu przestępstw” na tle aktualnego stanu dogmatyki i orzecznictwa (w:) red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 143-162.
 18. Kiziukiewicz P., Stanowienie i stosowanie środków karnych w świetle zasady proporcjonalności (w:) red. T. Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010, s. 301-314
 19. Kiziukiewicz P., Problematyka zgodności z Konstytucją RP środka karnego obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (cz. 2). Palestra 2010, nr 1-2, s. 40-49.
 20. Kiziukiewicz P.,  Problematyczna konstytucyjność art. 50 k.k. Uwagi w związku z wyrokiem Trybunału  Konstytucyjnego z 16 kwietnia 2009 (sygn. P 11/08), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 1, s. 111-121.
 21. Kućka M., Palka K., Granice testu proporcjonalności na przykładzie wybranych orzeczeń dotyczących przepisów art. 212 i 213 kodeksu karnego, w: red. T. Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 22. Kwiatkowski B., Naprawienie szkody i rekompensata finansowa dla pokrzywdzonego w węgierskim postępowaniu karnym, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1/2010 (4) (publikacja elektroniczna dostępna na stronie internetowej www.tbsp.uj).
 23. Łopalewski B., Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu 2010 (współautor P. Cetnarowski).
 24. Małecki M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 września 2009 r., III KK 105/09, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2010, nr 1 (4), s. 52–64 [krytyczna, odpowiedzialność nieletniego za czyn ciągły].
 25. Małecki M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2009 r., IV KK 168/09, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2010, nr 3/4, s. 139–146 [aprobująca, tożsamość czynu w wypadku znęcania się nad kilkoma osobami].
 26. Małyniuk G., Proporcjonalność reakcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w: red. T. Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 27. Myśliwiec H., Zgwałcenie pedofilskie i kazirodcze - charakterystyka nowych kwalifikowanych typów zgwałcenia, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 3, s. 73-100.
 28. Pająk P., Kontrola operacyjna do kontroli konstytucyjnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 2.
 29. Pilch A., Oszustwo sądowe - trójkątne oszustwo, Przegląd Sądowy 2010, z. 1, s. 125-139.
 30. Pilch A., Kryteria tożsamości czynu, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 12 , s. 48–70.
 31. Pilch A., Charakter obowiązku naprawienia szkody w trybie art. 46 k.k. a problemy praktyki orzeczniczej, w: Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2010.
 32. Piróg E., Piróg P., Prawnomiędzynarodowe aspekty zobowiązania do naprawienia szkody przez sąd w postępowaniu karnym, w: red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, Wolters Kluwer 2010.
 33. Pyrcak M., Specyfika pracy z klientami pozbawionymi wolności, Klinika 2010 nr 1 (12), s. 15-19.
 34. Pyrcak M., Opinie sądowo – psychiatryczne przy orzekaniu środka zabezpieczającego z art. 94 k.k. – analiza pod względem formalnym, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2010 nr 1 (4), s. 65-74.
 35. Raglewski J., Wybrane zagadnienia zbiegu przepisów w prawie wykroczeń, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 1, s. 145-161.
 36. Raglewski J., Znaczenie zasady proporcjonalności w wyznaczaniu modelu normatywnego prawnokarnej regulacji przepadku (w:) red. T. Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 37. Sroka T., Kradzież energii czy oszustwo energetyczne? Kilka uwag o prawnokarnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie energii, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 1, s. 87-110.
 38. Sroka T., Chosen remarks on abiding the patents’ rights at the caretaking and medical treatment facilities, w: Conference Book with the materials from ІV All-Ukrainian scientific-practical Conference in Medical Law (III International scientific-practical Conference in Medical Law), Lviv 2010.
 39. Sroka T., Czasowy aspekt obiektywnego przypisania skutku, w: Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010.
 40. Sroka T. (red.), Adamiec J., Garncarz J., Goliński S., Kryczko M, Kwiatkowski B., Małecki M., Pawlik I., Pokrzywka G., Pyrcak M., Reimus J., Respekta K., Stańczyk E. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, red. T. Sroka, Kraków 2010.
 41. Sroka T. (red.), Goliński S., Kwiatkowski B., Małecki M., Pyrcak M., Respekta K., Stańczyk E., Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010.
 42. Sroka T. (red.), Pyrcak M., Stańczyk E., Szudy G., Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010.
 43. Sroka T. (red.), Pacek P., Pyrcak M., Stańczyk E., Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010.
 44. Tarapata S., Dysputy wokół kompensacyjnych instrumentów prawa karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 4, s. 75-99.
 45. Ściślicki P., Orzeczenie w sprawie Viking i jego wpływ na fińskie i litewskie prawo pracy w świetle raportów krajowych, „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2010, ISSN 1429-9585
 46. Tosza S., Glosa do uchwały z 30 czerwca 2008 r. I KZP 8/2008, Państwo i Prawo 2010, z. 1, s. 130.
 47. Wojtaszczyk A., Wypadek mniejszej wagi jako szczególny przypadek proporcjonalności w prawie karnym, w: red. T. Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 48. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, ss. 607.
 49. Wróbel W., Wznowienia postępowania w sprawach karnych – wybrane zagadnienia w perspektywie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego, t. IV, Warszawa 2010, s. 265-276.
 50. Wróbel W., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w praktyce orzeczniczej sądów, w: red. J. Skorupka, W. Jasiński, Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., Warszawa 2010, s. 184-194.
 51. Wróbel W., Konstytucyjne prawo do obrony w perspektywie prawa karnego, w: red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 215-230
 52. Zimmermann-Cychosz S., Pozaustawowe znamiona przestępstwa w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności, w: red. T. Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 53. Zoll A., Kwalifikacja prawna czynu i wina niepoczytalnego sprawcy, w: Okoliczności wyłączające winę, red. J. Majewski, Toruń 2010, s. 9-19.
 54. Zoll A., Charakter prawny przekroczenia granic obrony koniecznej, w: red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wófcikiewicz, Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 267-277.
 55. Zontek W., Sposoby wyznaczania zakresu treści normy sankcjonowanej - uwagi na marginesie uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r. (sygn. akt I KZP 35/08). Cz. II., „Palestra” 2010, nr 1-2.
 56. Zontek W., Zasady orzekania zakazu prowadzenia pojazdów. Pytania o (nie)proporcjonalność w kontekście aktualnych regulacji prawnych i orzecznictwa, w: red. T. Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warszawa 2010.
 57. Zontek W., Jak posiadać, aby nie posiadać? Kilka refleksji nad orzecznictwem sądowym ostatnich lat w sprawach narkotykowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 1, s. 43-58.

2009

 1. Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Górowski W., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Wróbel W., Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, Warszawa 2009, ss. 332.
 2. Barczak-Oplustil A.,W związku z pełnieniem funkcji publicznych”, jako znamię dookreślające czynność sprawczą tzw. korupcji urzędniczej – zarys wybranych problemów, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 3, s. 75-96.
 3. Barwina Z., Przepis art. 114 § 4 kodeksu karnego w świetle Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”2009, z. 1, s. 69-77.
 4. Barwina Z., Glosa do uchwały SN z dnia 3 marca 2009 r. (I KZP 30/08), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 2, s. 137-148.
 5. Barwina Z., Przekazanie skazanego lub odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania a wymiar kary pozbawienia wolności, Europejski Przegląd Sądowy 2009/10.
 6. Barwina Z., Kolizje norm umów międzynarodowych z normami ustaw implementujących decyzje ramowe, Europejski Przegląd Sądowy 2009/12.
 7. Bielski M., Wokół „przepołowionego” charakteru przestępstwa rozboju, Państwo i Prawo 2009, z. 2, s. 89-101.
 8. Ćwiąkalski Z., Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. Red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak. Wwa 2009, „Wolter Kluwers”.
 9. Ćwiąkalski Z., Wstęp (w:) Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1989-2009. Pod red. T. Szymanowskiego, J. Cegielskiej, J. Czołgoszewskiego, S. Lelentala i J. Pomiankiewicza.
 10. Dyl K., Glosa do uchwały z dnia 29 stycznia 2009 r., I KZP 25/08, Przegląd Sądowy 2009 nr 7-8.
 11. Górowski W., Z doświadczeń Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli czy aparat fotograficzny może się przydać podczas przeglądania akt sprawy karnej. Klinika 2009 nr 6 (10), s. 12 – 14.
 12. Iwański M., Zwyczaj jako „okoliczność wyłączająca bezprawność” wręczenia lub przyjmowania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 1, s. 193-224
 13. Iwański M., Działanie żołnierza w ostatecznej potrzebie w polskim prawie karnym (w:) Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborov. Zbornik prispeskov z vedeckiej konferencie a medzinarodnou ucast'ou konanej 5.novembra 2009 v Kosicach., red. J. Madiliak, J. Mihal'ov, Kosice 2009, s. 116-122.
 14. Janisławski A., Konopka P., Zagadnienie penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego”, Palestra 2009, nr 1-2.
 15. Janisławski A., Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne. Zarzut popełnienia zbrodni wojennej na przykładzie sprawy ostrzelania przez polskich żołnierzy afgańskiej wioski Nangar Khel 16 sierpnia 2007 r. – studium przypadku (w:) Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborov. Zbornik prispeskov z vedeckiej konferencie a medzinarodnou ucast'ou konanej 5.novembra 2009 v Kosicach., red. J. Madiliak, J. Mihal'ov, Kosice 2009
 16. Kardas P., Podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania a procesowa konstrukcja zakazów dowodowych. Próba analizy dogmatycznej na tle aktualnego stanu orzecznictwa, w: red. Ł. Pohl, Aktualne problemy prawa karnego. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 225-247.
 17. Kardas P., O zależnościach między prawem materialnym i procesowym na przykładzie tożsamości czynu w prawie karnym [w:] red. J. Skorupka, Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 719-746.
 18. Kardas P., O podstawach  odpowiedzialności nieletnich na zasadach określonych w kodeksie karnym. Uwagi na tle sporów dotyczących wymierzenia nieletniemu kary [w:] red. P. Hofmański, S. Waltoś, W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiatkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, Warszawa 2009, s. 89-109.
 19. Kardas P., Kontrowersje wokół uprawnienia (i obowiązku) sądu do badania trafności kwalifikacji prawnej w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania – przyczynek do wykładni przepisów art. 249 § 1 i 2, art. 258 § 2 i art. 259 § 2 i 3 kodeksu postępowania karnego w praktyce sądowej, Adwokatura gwarantem prawa do obrony, red. J. Giezek, Warszawa 2009, s. 55-92.
 20. Kardas P., Kontrowersje wokół uprawnienia (i obowiązku) sądu do badania trafności kwalifikacji prawnej w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Przegląd Sądowy 2009 nr 10 s. 5-36.
 21. Kardas P., Refleksje po dziesięciu latach obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. (Uwagi o przyjmowanych kryteriach i metodach oceny obowiązującej kodyfikacji karnej) (w:) red. M. Mozgawa, K. Dudka, Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian, Warszawa 2009.
 22. Kardas P., Dozwolone ryzyko sportowe – pozaustawowa okoliczność wyłączająca bezprawność czynu (kontratyp) czy element precyzujący płaszczyznę bezprawności? – Przegląd Sądowy 2009, Nr 1, s. 7-22.
 23. Kardas P., O kolizjach między przepisami stanowiącymi wynik implementacji decyzji ramowych a umowami międzynarodowymi, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, Nr 1, s. 5-68.
 24. Kardas P., Rola i znaczenie wykładni prowspólnotowej w procesie dekodowania norm prawa karnego. Uwagi na marginesie uchwały SN z dnia 3 marca 2009 r. (I KZP 30/08), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, Nr 2, s. 7-31.
 25. Kardas P., Uprawnienia obrony do wglądu w akta postępowania przygotowawczego w toku procedury habeas corpus. Rzecz o obstrukcji organów wymiaru sprawiedliwości, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, Nr 3, s. 149-168.
 26. Kardas P., Kilka uwag o ochronie tajemnicy statystycznej i podstawach prawnych jej wykorzystywania w postępowaniu karnym. Obowiązek zachowania poufności danych statystycznych – względny czy bezwzględny zakaz dowodowy?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, Wydanie specjalne, s. 47-68.
 27. Kardas P., Zatrzymanie prawa jazdy. Prawny charakter tego środka oraz organy właściwe do orzekania o zasadności zatrzymania i rozstrzygania wniosku o zwrot tego dokumentu. Paragraf na drodze 2009 nr 10 s. 12-29.
 28. Karp G., Zakres przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych - Państwo i Prawo, 2009, z. 9, s. 92.
 29. Karp G., Analiza prawnokarnej odpowiedzialności administratora danych jako gwaranta nienastąpienia skutku za przestępstwa popełnione przez zaniechanie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 2, s. 209-227.
 30. Kiziukiewicz P., Problematyka zgodności z Konstytucją RP środka karnego obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (cz. 1). Palestra 2009, nr 11-12, s. 19-32.
 31. Kiziukiewicz P., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. (sygn. akt P 15/08) (dot. odpowiedzialności organizatora zgromadzeń spontanicznych), publikacja elektroniczna na stronie www.prawaczlowieka.edu.pl.
 32. Kiziukiewicz P., Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06) (dot. przejścia prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa), publikacja elektroniczna na stronie www.prawaczlowieka.edu.pl.
 33. Konieczny J., Podmiot czynu zabronionego a podmiot odpowiedzialności karnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 3, s. 65-73;
 34. Konieczny J., Komentarz do wyroku SN z dnia 2 października 2007 r. II CSK 269/2007 (dot. czasowego przebywania osadzonych w przeludnionej celi), publikacja elektroniczna na stronie http://www.prawaczlowieka.edu.pl
 35. Kwiatkowski B., Przestępczość w Wojsku Polskim – analiza statystyczna wybranych zagadnień (w:) Trestné činy súvisiace s činnosťou ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Zborník príspevkov z  vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5. novembra 2009 v Košiciach, red. J. Madiliak, J. Mihal'ov, Košice 2009.
 36. Łopalewski B., Glosa do uchwały SN z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. III CZP 143/08, Monitor Prawniczy 17/2009,
 37. Łopalewski B., Glosa do uchwały SN z dnia 25 czerwca 2009 r., sygn. III CZP 36/09, Palestra 7-8/2010 (współautor P. Cetnarowski).
 38. Małyniuk G., Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 sygn. akt K 42/07 (dot. zasady udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego), publikacja elektroniczna na stronie http://www.prawaczlowieka.edu.pl
 39. Małyniuk G., Komentarz do uchwały składu trzech sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. I KZP 37/06 (dot. upływu terminu tymczasowego aresztowania), publikacja elektroniczna na stronie http://www.prawaczlowieka.edu.pl
 40. Małyniuk G., Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2008 r. sygn. akt K 38/07 (dot. braku sądowej kontroli postanowienia prokuratora), publikacja elektroniczna na stronie http://www.prawaczlowieka.edu.pl
 41. Małyniuk G., Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2009 roku sygn. akt P 48/06 (dot. ustanowienia obrońcy z urzędu (prawo do obrony)), publikacja elektroniczna na stronie http://www.prawaczlowieka.edu.pl
 42. Mazur E., Sprawozdanie z V Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego nt. Nadzwyczajny wymiar kary (Warszawa, 14 maja 2008r.) Prokuratura i Prawo nr 11 - 12 z 2009r. s. 168 i n.
 43. Pacyna M., Duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa jako przesłanka stosowania środków zapobiegawczych, CzPKiNP 2009, z. 1.
 44. Padlewska M., Tajemnica statystyczna w świetle Konstytucji i prawa karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009 r., Wydanie specjalne, s. 11-25.
 45. Pająk P., Kilka uwag o istocie i konstytucyjności prowokacji policyjnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 1.
 46. Pilch A., Status pokrzywdzonego w świetle przepisów art. 233 k.k. i art. 270 k.k., „Państwo i Prawo” 2009, z. 8, s. 85-97.
 47. Piróg E., Piróg P., Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu w sprawach nieletnich - zagadnienia wybrane (w:) red. P. Hofmański, S. Waltoś, W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiatkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, Warszawa 2009, s.135-144.
 48. Plebanek E., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007, V KK 39/07, Prokuratura i Prawo 2009/9.
 49. Pyrcak M., Rozkaz wojskowy w polskim prawie karnym (w:) Trestné činy súvisiace s činnosťou ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Zborník príspevkov z  vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5. novembra 2009 v Košiciach, red. J. Madiliak, J. Mihal'ov, Košice 2009.
 50. Raglewski J., Stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary w świetle zasad sądowego wymiaru kary (w:) Nadzwyczajny wymiar kary, red. J. Majewski, Toruń 2009, s. 49-58 oraz Głos w dyskusji, s. 131-134.
 51. Raglewski J., Glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2009 r., III KK 107/09 „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 4, s. 139-144.
 52. Szewczyk M., Małoletni jako podmiot wyrażający zgodę w świetle art. 192 k.k. (w:) red. P. Hofmański, S. Waltoś, W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiatkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, Warszawa 2009, s. 165-174.
 53. Tarapata S., (Nie)profesjonalne zawody sportowe?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 1, s. 219-239.
 54. Tarapata S., Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot służący do popełnienia przestępstwa – uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r. (sygn. akt I KZP 20/08), CzPKiNP 2009, z. 3, s. 131-148.
 55. Wróbel W., Nowy model kształcenia wstępnego kadr sądownictwa, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa 2009, nr 2.
 56. Wróbel W., Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego (w:) red. Ł. Pohl, Aktualne problemy prawa karnego. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 619-631.
 57. Wróbel W., Opinia w sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego (druki sejmowe 432 i 433) Przegląd Sejmowy 3(92)/2009, s.139-199.
 58. Wróbel W., Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle polskiego prawa. Medycyna Praktyczna 9(223) 2009, s. 160-167.
 59. Wróbel W., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (druk nr 433) Przegląd Sejmowy 6 (95)/2009.
 60. Wróbel W., Prawnokarne regulacje przeciwdziałania zjawiskom korupcji w administracji publicznej. (w:) red. M. Stec, K. Bandarzewski, Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 276-288.
 61. Wróbel W., Zasady odpowiedzialności żołnierza w polskim prawie karnym (w:) Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborom (red. J.Madliak, J.Mihalov) Kosice 2009.
 62. Wróbel W., Czy powrót do racjonalizmu? Projekty nowelizacji kodeksu karnego w perspektywie zmian dokonanych w prawie karnym w latach 2005-2007 (w:) red. Z.Sienkiewicz, R.Kokot, Populizm penalny i jego przejawy w Polsce, Wrocław 2009.
 63. Wróbel W., Glosa do wyroku TK z 16.04.2009 r. P 11/08 (współautor: S. Zabłocki) [Dot. naruszenia trybu legislacyjnego w zakresie ustawy nowelizującej k.k., a w następstwie utraty mocy obowiązującej przepisu w zakresie sankcji z art. 148 § 2 k.k.]. Palestra 2009 nr 7/8 s. 290-308
 64. Zakrzewski P., Rodzajowość kar w Kodeksie karnym z 1997 r. – Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2009 r. (I KZP 30/08), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009 z. 2, s. 149-165.
 65. Zoll A., Polityka karna w kontekście obowiązku poszanowania godności osoby karanej (w) J. Utrat – Milecki (red.) Kara w nauce i kulturze, Warszawa 2009.
 66. Zoll A., W sprawie kontratypów (polemika z artykułem T. Kaczmarka) PiP 2009/4.
 67. Zoll A., Karalność pomówienia w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w) Archiwum Kryminologii T. XXIX-XXX, Warszawa 2009.
 68. Zoll A., Czy nieletniość jest okolicznością wyłączającą winę? (w:) red. P. Hofmański, S. Waltoś, W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiatkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, Warszawa 2009, s. 191-198.
 69. Zoll A., Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego, RPEiS 2009, z. 2, s. 175-183.
 70. Zoll A., Glosa do wyroku SN z dnia 25 czerwca 2008 r. IV KK 39/2008, OSP 2009, z. 3, poz. 25 [dot. sprawstwa kierowniczego i współsprawstwa do przestępstw indywidualnych]
 71. Zoll A., Przedmowa (w:) Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym. Materiały konferencyjne (Kraków, 19.01.2009 r.), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, wydanie specjalne, s. 5-6.
 72. Zontek W., Sposoby wyznaczania zakresu treści normy sankcjonowanej - uwagi na marginesie uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r. (sygn. akt I KZP 35/08). Cz. I. Palestra nr 11-12/2009.

 

2008

 1. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 3, Kraków 2008 “Wolter Kluwers” ss. 1430 + 1270.
 2. Bielski M., Wykładnia znamion „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w doktrynie i orzecznictwie sądowym, Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XII: 2008, z. 1.
 3. Bogdan G. [w:] Pr. zbior. ZEUS (Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu). Ocena aktualnego stanu obciążenia wymiaru sprawiedliwości prowadzeniem postępowań przygotowawczych i procesów sądowych związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. J. Sehna. Kraków 2008.
 4. Cychosz P., Zimmermann S., Funkcjonowanie nowego trybu przyspieszonego. Sprawozdanie z badań. Czas.Prawa Karn. 2008 nr 1 s. 45-80.
 5. Czyż M., Kawulok E. [w:] Blaski Ewelina(red.), Czyż Marta(oprac.), Jędrusiak Paweł(oprac.), Karabowicz Anna(oprac.), Kawulok Edyta(oprac.), Kula Michał(oprac.), Kuziak Piotr(oprac.), Margańska Anna(oprac.). Prawo karne. Repetytorium. Red. Ewelina Blaski. Wyd. 3.Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 235, bibliogr., indeks rzeczowy.
 6. Dyl K., Chuligański charakter czynu a praktyka sądowa, Państwo i Prawo 2008 nr 12.
 7. Górowski W., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 VII 2007, IV KK 147/07. Państwo i Prawo 2008 nr 6, s. 127–132.
 8. Iwański M., Uprawnienia do zestrzelenia cywilnego statku powietrznego (kilka uwag w kwestii zgodności art. 122A Prawa lotniczego z Konstytucją RP). WPP 2008 nr 1 s. 75-85.
 9. Iwański M., Konieczny J. [w:] Konieczny Jan(oprac.) ,Łabuz Urszula(red.), Kościuk Agata(oprac.), Krysta Andrzej(oprac.), Łabuz Urszula(oprac.), Roguski Szymon(oprac.), Iwański Mikołaj(oprac.). Prawo wykroczeń. Repetytorium. Red. Urszula Łabuz. Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 257, bibliogr
 10. Jodłlwski J., Postępowanie mandatowe – wątpliwości konstytucyjne, „Palestra” 2008, nr 1-2.
 11. Kardas P., Das erlaubte Sportrisiko – ein außergesetzlicher Rechtfertigungsgrund (Konträrtypus) oder ein Element zur Präzisierung der Rechtswidrigkeitsebene? [w:] Festschrift fuer A. J. Szwarc, Frankfurt an der Oder 2008.
 12. Kardas P., Współdziałanie przestępne a nowe formy przestępczości, Gdańskie Studia Prawnicze 2008.
 13. Kardas P., Okoliczności wyłączające przestępność lub karalność zachowania a konstrukcja czynu ciągłego, Prokuratura i Prawo 2008, Nr 1, ss. 5-31.
 14. Kardas P., Z problematyki dostępu do akt postępowania w postępowaniu w  przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, [w:] Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, T. I, Warszawa 2008.
 15. Kardas P., Upływ określonego w art. 41 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 248 § 2 k.p.k. 24-godzinnego terminu a możliwość wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, Rok XII, Nr 1, ss. 113-143.
 16. Kardas P., O wzajemnych relacjach między przepisem art. 76 § 1 k.k.s. a przepisem art. 286 § 1 k.k. (uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 19 marca 2008 r., II KK 347/08, BPK 2008, Nr 9, poz. 1.2.2.), Prok. i Pr. 2008, Nr 12, s. 5-30.
 17. Kardas P., Z problematyki dostępu do akt sprawy  w postępowaniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, Rok XII, Nr 2.
 18. Kardas P. (współautor), O niekonstytucyjności odmowy dostępu do akt sprawy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, Palestra 2008, Nr 7-8, s. 23-36.
 19. Kawulok E., Orzekanie nawiązki w prawie karnym. Prz.Sądowy 2008 nr 2 s. 83-90.
 20. Kućka M., Zastaw rejestrowy na przynależności nieruchomości obciążonej hipoteką. Prz.Sądowy 2008 nr 11/12 s. 36-52.
 21. Mazur E., Glosa do uchwały SN z 17.03.2005 r. I KZP 4/05. [Dot. przepadku korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa]. Jurysta 2008 nr 7/8 s. 72-74.
 22. Opar A., Z filozoficznych i teoretycznoprawnych problemów ochrony życia ludzkiego w świetle ustawowej określoności zabójstwa kwalifikowanego. Czas.Prawa Karn. 2008 nr 1 s. 185-209.
 23. Raglewski J., Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym), Kraków 2008, Wydawnictwo „Polska Akademia Umiejętności”, s. 463.
 24. Raglewski J., Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, stan prawny na 1 lipca 2008 r., LEX.
 25. Raglewski J., Kilka uwag w kwestii nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności oraz grzywną, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, z. 1, s. 253-265.
 26. Raglewski J., Kilka uwag w kwestii reklamy produktów leczniczych na gruncie ustawy Prawo farmaceutyczne, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 3, s. 132-139.
 27. Raglewski J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 lutego 2008 r., III KK 363/07, dot. stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w ramach konstrukcji ciągu przestępstw, LEX nr 89083.
 28. Raglewski J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2008 r., II KK 29/08, dot. przepadku przedmiotów, LEX nr 89073
 29. Raglewski J., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05, dot. konstytucyjności regulacji tzw. kontratypu dozwolonej krytyki z art. 213 § 2 k.k., LEX nr 90042
 30. Raglewski J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07, dot. odpowiedzialności za zniesławienie (zniewagę), LEX nr 92441.
 31. Rams M., Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP a Europejski nakaz aresztowania. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania. Materiały konferencyjne (Kraków, 30-31.03.2007 r.). Red. i wstęp K. Górka, T. Litwin. Kraków 2008 UJ s. 89-96.
 32. Rams M., Zasada efektywnego obywatelstwa jako próba odejścia od systemu standardowych przeszkód ekstradycyjnych w kontekście zwiększenia efektywności wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania, CzPKiNP 2008, z. 2, s. 107-132.
 33. Rataj O., Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich w kodeksie karnym. Prokuratura i Prawo 2008 nr 1 s. 126-138.
 34. Siwiec M., Usiłowanie nieudolne kradzieży kieszonkowej - przestępstwo czy wykroczenie? Edukacja Prawnicza 2008 nr 2 s. 18-22.
 35. Sroka T., Granica stosowania typów czynów zabronionych zawierających znamię "człowiek". Uwagi na marginesie uchwały SN z 26.10.2006 r. Pal. 2008 nr 11/12 s. 131-150, Sum.
 36. Szewczyk M., System pomocy prawnej oraz prawne uwarunkowania do sądu w sprawach karnych. CzPKiNP 2008, nr 1, s. 177-184.
 37. Szewczyk M., Recenzja monografii Teresy Dukiet-Nagórskiej, prof. Uniwersytetu Śląskiego, zatytułowanej „Autonomia pacjenta w polskim prawie karnym”, Prawo i Medycyna 2008, nr 4, str. 130.
 38. Tosza S., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych we francuskim i polskim prawie karnym. Analiza porównawcza. Czas.Prawa Karn. 2008 nr 1 s. 281-301.
 39. Tosza S., Wróbel W., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w polskim i hiszpańskim prawie karnym W: Księga Jubileuszowa Pani Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej. Wa-wa 2008.
 40. Wojtanowska K., Glosa I do uchwały SN z 27.02.2007 r. I KZP 36/06. [Dot. pojęcia środka odurzającego]. Prokuratura i Prawo 2008 nr 12 s. 141-153.
 41. Wojtaszczyk A., Wróbel W., Polish Penal Law and the Constitution from the Year 1997. Archivum Iuridicum Cracoviensis 2008.
 42. Wróbel T., Dostęp obrońcy podejrzanego do akt sprawy w postępowaniu mającym za przedmiot tymczasowe aresztowanie na etapie prejurysdykcyjnym procesu karnego - regulacja polska w świetle standardów europejskich. Czas.Prawa Karn. 2008 nr 1 s. 145-176.
 43. Wróbel W., Naruszenie prawa materialnego jako podstawa kasacyjna. Studia i analizy Sądu Najwyższego. T. 2. Red. Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel. Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 315., s. 151-163.
 44. Wróbel W., Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kształtowanie się pojęć i instytucji prawnych. W: Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska. Red. T.Bąkowski, K.Grajewski, J.Warylewski. Wolters-Kluwer 2008, s.75-89.
 45. Wróbel W., Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnej. W: Represyjność polskiego prawa karnego. Red. A.J.Szwarc. Poznań 2008, s. 11-25.
 46. Wróbel W., Funkcje gwarancyjne rozumowań prawniczych w prawie karnym. W: Rozumność rozumowań prawniczych. Red. M. Wyrzykowski. Warszawa 2008.
 47. Wróbel W., Zagadnienie naruszenia reguł wymaganej ostrożności. W: Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne. Red. L.Gardocki, J.Godyń, M.Hudzik. L.Paprzycki, W-wa 2008, s. 169-181.
 48. Wróbel W. (współautor J. Migdał), Zagadnienie naruszenia reguł wymaganej ostrożności. W: Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne. Red. L.Gardocki, J.Godyń, M.Hudzik. L.Paprzycki, W-wa 2008, s. 169-181.
 49. Wróbel W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. (SNO 44/07) oraz postanowienia Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 10 stycznia 2008 r. (SNO 84/07) Państwo i Prawo nr 7, 2008.
 50. Zoll A., Kontratypy a okoliczności wyłączające bezprawność czynu. W: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Red. i przedmowa Jarosław Majewski. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego (Warszawa, 2007.05.16). Toruń 2008 TNOiK s. 9-19.
 51. Zoll A., Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej a prawo lekarza do strajku. Prawo i Medycyna 2008 nr 1 s. 6-13.
 52. Zoll A., Społeczeństwo obywatelskie w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji. W: Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. red. M. Zubik Warszawa 2008 Biuro RPO s. 67-75.
 53. Zoll A., Glosa do postanowienia SN z 12.12.2007 r. III KK 245/07. [Dot. dopuszczalności nadzwyczajnego złagodzenia kary w wypadku skazania za zbrodnię z art. 148 § 2 k.k.; kwalifikacji prawnej czynu z art. 148 § 2 k.k.]. OSP 2008 nr 10 poz. 113 k.
 54. Zoll A., Glosa do postanowienia SN z 23.05.2007 r. V KK 265/06. [Dot. usiłowania; bezpośredniego zmierzania do dokonania czynu zabronionego]. OSP 2008 nr 1 poz. 13 k.

2007

 1. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe. Autorzy: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel. Warszawa 2007 Wolters Kluwer ss. 297.
 2. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. T. 1. Komentarz do art. 1-116 k.k. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 3. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 1290.
 3. Barwina Z., Prawo pomocy w sprawach karnych w Republice Federalnej Niemiec. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 203-233.
 4. Bielski M., Odpowiedzialność karna sędziego za przestępstwo urzędnicze niedopełnienia prawnego obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Przegląd Sądowy 2007 nr 6 s. 37-52.
 5. Błachut J., Karnoskarbowa problematyka internetowych zakładów bukmacherskich. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 143-152
 6. Bogdan G., Raglewski J. [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Aut.: Grzegorz Bogdan, Adam Nita, Janusz Raglewski, Andrzej R. Światłowski. Gdańsk 2007 "Arche" ss. 913.
 7. Ćwiąkalski Z., Ujawnienie przestępstwa na podstawie art. 229 § 6 k.k. a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego. W: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. Red. K. Krajewski. Wolters Kluwer 2007 s. 25-34.
 8. Czechowicz K., Padlewska M. [w:] Czechowicz Katarzyna, Dyl Krzysztof(red.), Padlewska Maria(przedm.), Zoll Andrzej(przedm.), Seminarium z okazji 110 rocznicy urodzin Profesora Władysława Woltera. Red. Krzysztof Dyl. Wstęp Maria Padlewska. Słowo końcowe Andrzej Zoll. Kraków 2007 UJ ss. 124.
 9. Górowski W., Przestępstwo handlu ludźmi (Wybrane zagadnienia). Państwo i Prawo 2007 nr 12, s. 62-75.
 10. Górowski W. [w:] Prawo karne. Testy dla studentów. Aut. Krzysztof Dyl, Wojciech Górowski, Krzysztof Kudela, Marek Żurek. Wolters Kluwer wyd. I/2007 oraz wyd. II/2008, ss. 266, bibliogr.
 11. Iwański M. [w] Kryminologia. Repetytorium. Red. A. Papierz. Aut.: K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Iwański, P. Jakubek, J.Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, A. Papierz, M. Stożek. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 192, bibliogr.
 12. Juszka K., Studia nad przerwą w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Lublin 2007 "Verba" ss. 120, bibliogr.
 13. Kardas P., Recenzja książki Agnieszki Liszewskiej „Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna”, Łódź 2004, Prokuratura i Prawo 2007, Nr 3.
 14. Kardas P., Podżeganie i pomocnictwo ad incertam personam, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007.
 15. Kardas P., Karnoprawne aspekty posłużenia się fakturą nierzetelną, Prokuratura i Prawo 2007, Nr 2.
 16. Kardas P., Z problematyki odpowiedzialności za nadużycie władzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, Prok. i Pr. 2007, Nr 7-8, s. 5-41.
 17. Kardas P., Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. A. Gaberle, Kraków 2007.
 18. Kardas P., Błąd w sztuce medycznej a odpowiedzialność karna lekarza. Kilka uwag o przesłankach bezprawności zachowania lekarza wykonującego zabieg diagnostyczny lub leczniczy, Bioetyczne Zeszyty Pediatrii, Kraków 2007.
 19. Kardas P., Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2007, Nr 2., Rok XI, ss. 53-99.
 20. Kardas P., Glosa do uchwały składu 7-sędziów SN z dnia 9 czerwca 2006 r., (I KZP 11/03, OSNKW 2006, Nr 7-8, poz. 64) – dotycząca problemu orzekania kary łącznej w wyroku łącznym w sytuacji, gdy wszystkie wymierzone za pozostające w realnym zbiegu kary zostały w całości wykonane). Przegląd Sądowy 2007, Nr 2, ss. 139-155.
 21. Kardas P., Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2006 r., (IV KK 40/06) – dotycząca konstrukcji sprawstwa pojedynczego, sprawstwa pośredniego w kontekście możliwości realizacji znamienia wprowadzenia w błąd przewidzianego w art. 286 § 1 k.k. „za pośrednictwem innej osoby”. Przegląd Sądowy 2007, Nr 6, s. 150-168.
 22. Kisielewska-Tracz Katarzyna (współautorka E. Wyszogrodzka), Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie konfliktu jurysdykcji w postępowaniu karnym. Europ.Prz.Sądowy 2007 nr 6 s. 19-29, Sum.
 23. Kućka M. (współautorka K. Pałka), Glosa do wyroku TK z 30.10.2006 r. P 10/06. [Dot. zgodności z Konstytucją art. 212 § 1 i 2 k.k.]. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 271-288.
 24. Miąsik M., Instytucja zobowiązania do zwrotu bezprawnie uzyskanej korzyści majątkowej (art. 52 k.k.) w świetle badań ankietowych. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 153-201.
 25. Naworyta R., Padlewska M., Problematyka obiektywnego przypisania skutku w działalności naukowej Profesora Władysława Woltera. W: Seminarium z okazji ... s. 109-122.
 26. Pacyna M., Sukcesja statusu pokrzywdzonego w przypadku przekształcenia, połączenia lub podziału spółek prawa handlowego w toku postępowania karnego. Prz.Sądowy 2007 nr 9 s. 100-118.
 27. Pacyna M., Z problematyki klasyfikowania przepisów represyjnych w obręb jednego z modeli odpowiedzialności prawnej. Uwagi na marginesie postanowienia SN z 24.02.2006 r. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 5-18.
 28. Raglewski J., Analiza krytyczna wybranych regulacji przepisów karnych kodeksu spółek handlowych, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2007, nr 7.1, s. 195-207.
 29. Siwiec M. (współautorka D. Wszołek-Lech), Komentarz do wyroku TK z 5.05.2004 r. P 2/03. [Dot. konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej za umieszczenie sprostowania wbrew warunkom art. 32 ust. 5 prawa prasowego]. Monitor Prawniczy 2007 nr 4 s. 211-216.
 30. Słupska M., Zwalczanie terroryzmu powietrznego w świetle prawa niemieckiego. WPP 2007 nr 1 s. 19-26.
 31. Sroka T., Glosa do uchwały SN z 24.02.2006 r. I KZP 54/05. [Dot. warunkowego przedterminowego zwolnienia]. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 289-295.
 32. Stachura I., Karcenie wychowawcze i ryzyko sportowe. Próba analizy statusu normatywnego wybranych kontratypów pozaustawowych. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 125-142.
 33. Szewczyk M., Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności? W: Nauki penalne..., s. 103-112.
 34. Tosza S., Postępowanie przyspieszone w hiszpańskiej procedurze karnej. Wybrane zagadnienia. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 235-269.
 35. Wojtaszczyk A., Zontek W., Czy art. 12 k.k. jest ciągłym problemem? Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 111-123.
 36. Wróbel W., O dwóch aspektach konstytucyjnej zasady domniemania niewinności. W: Nauki penalne...
 37. Wróbel W., Drogi i bezdroża reformy prawa karnego (o rządowym projekcie nowelizacji kodeksu karnego). PiP 2007 nr 9.
 38. Wróbel W., Zasada domniemania niewinności – wybrane zagadnienia na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r. (I KZP 8/06). Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Tom I, Warszawa 2007.
 39. Wróbel W., Opinia w sprawie projektu nowelizacji art. 30 i art. 38 Konstytucji i zgodności z Konstytucją projektu ustawy z dnia 30 marca 2004 r. o świadomym rodzicielstwie. Przegląd Sejmowy 2007 Nr 3(80).
 40. Wróbel W., Opinia w sprawie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP. Przegląd Sejmowy 2007, Nr 3.
 41. Wróbel W., Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea i rzeczywistość. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2007 nr 1.
 42. Wróbel W., Ochrona informacji niejawnych i tajemnicy w postępowaniu sądowym w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia. W: Nowe technologie dowodowe a proces karny. Red. L.Gardocki, J.Godyń, M.Hudzik. L.Paprzycki. W-wa 2007 s. 101-111.
 43. Zoll A., Charakter prawny eksperymentu medycznego. W: Nauki penalne..., s. 149-160.
 44. Zoll A., Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego w świetle Konstytucji. W: Formy stadialne..., s. 9-21.
 45. Zoll A., Słowo końcowe w książce „Seminarium z okazji 110 rocznicy urodzin Profesora Władysława Woltera”. Red. Krzysztof Dyl. Wstęp Maria Padlewska. Słowo końcowe Andrzej Zoll. Kraków 2007 UJ ss. 124.
 46. Zoll A., Społeczeństwo obywatelskie. W: Iudices electionis custodes. Księga pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej. Red. i wstęp Ferdynand Rymarz. Wwa 2007 Wydawn.Krajowego Biura Wyborczego s. 217-222.
 47. Zoll A., Glosa do postanowienia SN z 9.03.2006 r. V KK 271/105. [Dot. czynu ciągłego; kryterium "krótkich odstępów czasu" w rozumieniu art. 12 k.k.]. OSP 2007 nr 1 poz. 1 k.
 48. Zontek W., Glosa do orzeczenia SN z 29.08.2007 r. I KZP 23/07. [Dot. możliwości orzeczenia obok obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z art. 42 § 2 k.k. także zakazu prowadzenia pojazdu innego rodzaju]. Czas.Prawa Karn. 2007 nr 2 s. 297-305.

2006

 1. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut.: A. Barczak-Oplutil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 2. Kraków 2006. "Zakamycze" ss. 1438 + 1412.
 2. Barwina Z., "Ujawnienie informacji" jako przesłanka stosowania instytucji małego świadka koronnego z art. 60 § 3 i 4 k.k. (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego). Prz.Sądowy 2006 nr 7/8 s. 158-183.
 3. Barwina Z., Niekonstytucyjność europejskiego nakazu aresztowania w prawie niemieckim. Europ.Prz.Sądowy 2006 nr 1 s. 19-28, Sum.
 4. Bielski M., Zasady wymiaru kary za podżeganie i pomocnictwo. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006 nr 2 s. 25-41.
 5. Bielski M., Sprawstwo zleceniodawcze w projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Prokuratura i Prawo 2006 nr 10 s. 46-68.
 6. Bogdan G., Jedność i wielość zachowań i ocen prawnych w nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. CzPKiNP 2006 Nr 1 s. 5-19.
 7. Ćwiąkalski Z., Das Sanktionensystem und die Suche nach neuen Strafmitteln. W: Das dritte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskollquium (Poznań, 2003.06.01-07.)... Aktuelle Probleme des deutschen, japanischen und polnischen Strafrechts. Red. und Vorwort Andrzej J. Szwarc. Poznań 2006 s. 106-129.
 8. Ćwiąkalski Z., Nadzwyczajny wymiar kary w kodeksie karnym z 1997 roku po nowelizacjach - próba oceny. W: Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu Karnego z 1997 roku. (Lublin, 2005.09.20-22.). Red.: T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk. Wstęp T. Bojarski. Lublin 2006 UMCS s. 105-122.
 9. Ćwiąkalski Z., Materialnoprawne zagadnienia ugody zawartej między podejrzanym a prokuratorem w trybie art. 335 i art. 343 k.p.k. W: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Ksiega jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka. Red. J. Giezek. Zakamycze 2006 s. 119-134.
 10. Ćwiąkalski Z., Glosa do uchwały SN z 24.05.2004 r. I KZP 13/05. [Dot. pojęcia wprowadzenia do obrotu w rozumieniu art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej]. PiP 2006 nr 1 s. 120-125.
 11. Czechowicz K., Iwański M., Padlewska M., Rams M., Wojtanowska K., Złotek A. [w:] Baliga Benedykt(oprac.),Dyl Krzysztof(red.), Czechowicz Katarzyna(oprac.), Dziedzic Eliza(oprac.), Iwański Mikołaj(oprac.), Janicki Grzegorz(oprac.), Koszmider Marcin(oprac.) ,Łabuz Urszula(oprac.), Łuczyński Paweł(oprac.) ,Miętkowski Łukasz(oprac.), Nieczarowska Aleksandra(oprac.), Padlewska Maria(oprac.), Rams Michał(oprac.), Wojtanowska Katarzyna(oprac.), Złotek Adam(oprac.). Prawo karne. Część szczególna. Kazusy. Red. Krzysztof Dyl. Kraków-Wwa 2006 "Zakamycze", Wolters Kluwer ss. 159, indeks rzeczowy
 12. Górowski W., Charakter prawny aberratio ictus. Państwo i Prawo 2006 nr 11, s. 80-92.
 13. Kardas P., Prawnokarne aspekty uchylania się od wykonania zobowiązania podatkowego w podatku VAT – oszustwo skarbowe czy oszustwo klasyczne? Prokuratura i Prawo 2006, Nr 5, s. 28-48.
 14. Kardas P., Recenzja książki Tomasza Karczmarka pt. „Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości”, Warszawa 2006 PiP 2006, Nr 9.
 15. Kardas P., Tak zwane niewłaściwe (nieumyślne) podżeganie i pomocnictwo do przestępstwa nieumyślnego a problematyka przypisania skutku. [w:] Przestępstwo-kara-polityka...
 16. Kardas P., Działanie na szkodę spółki – konkretne czy abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo, Państwo i Prawo 2006, Nr 2.
 17. Kardas P., Złożenie sądowi rejestrowemu listy wspólników niezgodnej z treścią wpisów w księdze udziałów. Kilka uwag o kontrowersjach związanych z wykładnią znamion strony przedmiotowej przestępstwa przewidzianego w art. 587 k.s.h. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, Nr 1, Rok X, ss. 21-51.
 18. Kardas P., Sporne problemy wykładni przestępstwa nadużycia zaufania. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, Nr 2, Rok X.
 19. Kardas P., Zasada ochrony wolności a odpowiedzialność karna za wymuszenie zwrotu wierzytelności [w:] Prawnokarne aspekty wolności, Lublin-Warszawa 2006.
 20. Kardas P., Zbieg przepisów kryminalizujących klasyczne oszustwo oraz oszustwo skarbowe [w:] Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego pod red. J. Majewskiego, Toruń 2006, ss. 113-164.
 21. Kardas P., Sprawstwo kierownicze i polecające – wykonawcze czy niewykonawcze postaci sprawstwa? Przegląd Sądowy 2006, Nr 5, s. 75-106.
 22. Kardas P., Konsensualismus im Strafverfahren, [w:] Drittes deutsch-japanisch-polnisches Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung, Posen 2006.
 23. Mazur E., Kraków. 2005.12.01. Dziecko jako obiekt seksualny perspektywy psychiatryczne, psychologiczne i prawne. Oprac. Ewelina Mazur. Prokuratura i Prawo 2006 nr 9 s. 158-162.
 24. Mazur E., Problematyka relatywizacji modelu sądowego wymiaru kary w praktyce sądowej w kontekście prowadzonych badań empirycznych. Czas.Prawa Karn. 2006 nr 1 s. 95-119.
 25. Opar A., Filozoficzno-metodologiczne aspekty teorii negatywnych znamion czynu przestępnego. Czas.Prawa Karn. 2006 nr 2 s. 5-24.
 26. Plebanek E., O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności. Czas.Prawa Karn. 2006 nr 1 s. 71-94.
 27. Raglewski J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2005 r., V KK 128/05, dot. stosowania art. 89 k.k., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, z. 7-8, s. 441-443.
 28. Szewczyk M. (współautorzy E. Błasik W. Taras), Sposób zakończenia postępowania wszczętego z urzędu na skutek sprzeciwu prokuratora w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, Casus 2006 nr 42 s. 37-39.
 29. Szyrmer S., Nowelizacja prawa karnego w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego i ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 163, poz. 1363). Czas.Prawa Karn. 2006 nr 1 s. 53-69.
 30. Wróbel W. (współautor A. Wąsek), Der Stand des Strafrechts in Polen. W: Das dritte deutsch-japanisch-polnische...
 31. Wróbel W., Wina i zawinienie a strona podmiotowa czynu zabronionego, czyli o potrzebie posługiwania się w prawie karnym pojęciem winy umyślnej i winy nieumyślnej. W: Przestępstwo – kara – polityka...
 32. Wróbel W., Z problematyki tak zwanego pozornego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym. W: Zbieg przepisów...
 33. Wróbel W., Tryb przyspieszony i występek chuligański w projekcie ustawodawczym. Prokurator 3(27)/2006.
 34. Wróbel W., O domniemaniach w zakresie przesłanek odpowiedzialności karnej. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków 2006, Nr 96 s. 245-254.
 35. Wróbel W., Skarga konstytucyjna – problemy do rozwiązania. W: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Red. M. Zubik. Warszawa 2006.
 36. Wróbel W., Adoptando los estándardes internationales: la experiencia polacca en la unificación y armonización del Dérecho Penal W: Hacia la unificación del Dérecho Penal. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Strafrecht, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Mexico 2006 INACIPE, s. 65-82.
 37. Zoll A., Brak zgody pacjenta na zabieg. (Uwagi w świetle postanowienia SN z 27 października 2005 r. III CK 155/05). Prawo i Medycyna 2006 nr 4 s. 5-9.
 38. Zoll A., Czy podżeganie i pomocnictwo są postaciami zjawiskowymi przestępstwa? W: Przestępstwo – kara – polityka..., s. 713-726.
 39. Zoll A., Die Europäisierung des Strafrechts aus der polnischen Sicht, Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft 2006, vol. 117, nr 4, s. 749–765;
 40. Zoll A., Dostęp do informacji prawnej jako prawo obywatelskie. W: Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX (Gdańsk, 19-20 czerwca 2006). Red. K. Grajewski, J. Warylewski. Wwa 2006 Wolters Kluwer s. 15-22.
 41. Zoll A., Godność człowieka jako źródło wolności i praw. W: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak. Red. Antoni Dębiński, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałgas, Krzysztof Wiak. Lublin 2006 s. 279-286.
 42. Zoll A., Przedmowa do książki „Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka”. Red. Jan Halberda, Michał Hosowicz, Anna Karabowicz. Pr.Inst.Prawa Własn.Intelekt.UJ 2006 nr 96 ss. 319.
 43. Zoll A., Problemy realizacji prawa każdego do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich. W: Wolność i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce. Red. Leszek Wiśniewski. Wwa 2006 Wydawn.Sejmowe s. 282-296.
 44. Zoll A., Przedmowa do książki Tomasza Kaczmarka „Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości”. Wwa 2006 Wydawn.Kodeks ss. 838, bibliogr.
 45. Zoll A., Zasada określoności czynu zabronionego pod groźbą kary w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W: Księga XX-lecia..., s. 525-538.
 46. Zoll A., Zbieg przepisów określających typy czynów zabronionych o zróżnicowanej stronie podmiotowej. W: Zbieg przepisów..., s. 83-90.
 47. Zoll A., Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa karnego materialnego. Ruch PES 2006 nr 2 s. 323-335, Sum.

2005

 1. Balon A., Granice między wolnością słowa i prawem do informacji a prawem jednostki do ochrony czci - wybrane zagadnienia. Czas.Prawa Karn. 2005 nr 2 s. 27-43.
 2. Barczak-Oplustil A., Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problemu. CzPKiNP 2005 nr 2 s. 79-96.
 3. Błachut J., Pozorowana pornografia dziecięca. PiP 2005 nr 4 s. 71-82.
 4. Błachut J., Prawne konsekwencje tworzenia prac dyplomowych na zlecenie. Prokuratura i Prawo 2005 nr 5 s. 153-162
 5. Błachut J., Wybrane problemy stosowania instytucji obrony koniecznej w prawie karnym. Monitor Prawniczy 2005 nr 4 s. 190-195.
 6. Błachut J., Glosa do uchwały SN z 30.11.2004 r. I KZP 23/04. [Dot. znamion przestępstwa z art. 12a ust. 1 ustawy z 02.03.2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych]. Apelacja Gdańska 2005 nr 1 s. 132-142.
 7. Bielski M., Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo - uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r. V KK 37/04. Przegląd Sądowy 2005 nr 4 s. 119-133.
 8. Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek. Państwo i Prawo 2005 nr 10 s. 75-89.
 9. Ćwiąkalski Z. [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Aut.: Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Wyd. 4. Kraków 2005 "Zakamycze" ss. 909.
 10. Ćwiąkalski Z., Recenzja książki Oktawii Górniok „Odpowiedzialność karna menadżerów (z uwzględnieniem przepisów ustaw dodatkowych, w tym KSH”. PiP 2005 nr 10 s. 112-116.
 11. Ilczyszyn A., La notion d'ekstradition dans le statut de Rome de la cour pénale internationale. Mis.Iur.Gen. 2005/2006 nr 8/9 s. 53-70.
 12. Kardas P., Proces integracji prawa karnego z perspektywy Corpus Iuris i Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok IX, 2005, Nr 2.
 13. Kardas P., Niesprawcze postaci współdziałania a problematyka przypisania skutku. Rozważania o przydatności konstrukcji obiektywnego przypisania w procesie ustalania podstaw odpowiedzialności karnej za podżeganie i pomocnictwo. [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005.
 14. Kardas P., Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rozważania na tle modeli interpretacyjnych prezentowanych w piśmiennictwie karnistycznym i orzecznictwie Sądu Najwyższego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok IX, 2005, Nr 1, s. 23-56.
 15. Kardas P., Zbieg przepisów ustawy a sprawcze i niesprawcze postaci współdziałania, Prokuratura i Prawo 2005, Nr 7-8, ss. 87-124.
 16. Kardas P., Istota współsprawstwa w polskim prawie karnym. Uwagi na marginesie trzech orzeczeń Sądu Najwyższego, Prokuratura i Prawo 2005, Nr 12, s. 7-37.
 17. Kardas P., Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a problem odpowiedzialności karnej lekarza za niewypełnienie obowiązku zapobiegania skutkowi, Przegląd Sądowy 2005, Nr 10, s. 55-84.
 18. Kawulok E., Glosa do uchwały SN z 21.05.2004 r. I KZP 4/04. [Dot. wykładni dolnej granicy grzywny przewidzianej w sankcji art. 219 ust. 1 ustawy z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych]. Czas.Prawa Karn. 2005 nr 1 s. 191-196.
 19. Raglewski J. (współautor J. Migdał), Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej. Gdańsk 2005, Wydawnictwo „Arche”, s. 184.
 20. Raglewski J., Materialnoprawna regulacja przepadku w polskim prawie karnym, Kraków 2005, Wydawnictwo „Polska Akademia Umiejętności”, s. 228.
 21. Raglewski J., Odpowiedzialność karna za korupcję gospodarczą (art. 296a k.k.), „Prawo Spółek” 2005, nr 6, s. 32-40.
 22. Raglewski J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2004 r., V KK 224/04, dot. dopuszczalności orzekania kary łącznej, „Jurysta” 2005, nr 10-11, s. 50-52.
 23. Raglewski J., Glosa do uchwały SN z dnia 21 maja 2004 r., I KZP 6/04, dot. wykładni art. 323 § 3 k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 111-117.
 24. Raglewski J., Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, dot. wykładni zwrotu „zanim zapadł pierwszy wyrok” z art. 85 k.k., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, z. 12, s. 678-681.
 25. Słupska M., Sroka T., Glosa do wyroku TK z 3.11.2004 r. K 18/03. [Dot. zgodności art. 5 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji]. PiP 2005 nr 8 s. 121-126.
 26. Szewczyk M., Kilka uwag na temat funkcji środków karnych na tle obowiązującego kodeksu karnego. W: W kręgu teorii...
 27. Szewczyk M., Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 20.01.2005 r. I KZP 30/04. [Dot. zaliczenia w całości na poczet orzekanej kary łącznej kary pozbawienia wolności uznanej za odbytą w rozumieniu art. 82 k.k.]. OSP 2005 nr 9 poz. 102 k.
 28. Szewczyk M. (współautorzy E. Błasik, W. Taras), Głos Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w sprawie zasadności stwierdzenia nieważności decyzji starosty w przedmiocie rejestracji pojazdu, Casus 2005 nr 37 s. 32-36.
 29. Szewczyk M., Właściwość samorządowych kolegiów odwoławczych oraz inne wybrane zagadnienia związane z przekazaniem gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe, Casus 2005 nr 38 s. 30-34.
 30. Szyrmer S., Wybrane zagadnienia związane z orzekaniem obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego. Czas.Prawa Karn. 2005 nr 1 s. 69-89.
 31. Wróbel W., Prawotwórcze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Mity czy rzeczywistość. W: W kręgu teorii..., s. 383-397.
 32. Wróbel W., Wybrane zagadnienia orzecznictwa kasacyjnego Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego. W: Działalność orzecznicza Sądu najwyższego a prawo wspólnotowe i unijne. Red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K .Paprzycki. Rajgród 2005, s. 67-81.
 33. Wróbel W., Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. (Projekt nowych uregulowań). PiP 2005 nr 9, s. 3-17.
 34. Wróbel W., Zmiany w kodeksie karnym w świetle poglądów sędziów i prokuratorów. PiP 2005 nr 12, s. 3-21.
 35. Wróbel W., Zum Aufbau der Straftat, insbesondere zum formellen/materiellen Straftatbegriff. W: Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Zwieschen Bewaeltigung und neuen Herausforderungen. Red. A. Eser, J. Arnold, J. Trappe. Druncker & Humblot Berlin 2005.
 36. Zoll A., Rzecznik Praw Obywatelskich. Zadania konstytucyjnoprawne oraz funkcje publiczne w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zamość 2005 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji ss. 24.
 37. Zoll A., "Pozaustawowe" okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy. W: W kręgu teorii..., s. 425-438.
 38. Zoll A., Demokratyzacja i legitymizacja Unii Europejskiej (wprowadzenie do dyskusji panelowej). W: Demokratyzacja i wzmocnienie legitymacji Unii Europejskiej. Red. Jan Barcz. Wwa 2005 Wydawn.Prawo i Praktyka Gospodarcza s. 14-17.
 39. Zoll A., Nieprawidłowości w procesie tworzenia prawa - fragmenty informacji RPO prof. Andrzeja Zolla. Jurysta 2005 nr 8 s. 18-25.
 40. Zoll A., Prawa wyborcze w świetle doświadczeń Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W: Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka. Red. i wstęp Ferdynand Rymarz. Wwa 2005 Krajowe Biuro Wyborcze s. 401-410.
 41. Zoll A., Rzecznik Praw Obywatelskich z perspektywy de lege ferenda. W: Państwo w służbie obywateli. Księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza. Łódź 2005 Agencja Master s. 89-100.
 42. Zoll A., Skargi konsumentów w praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich. W: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne). Red. i wstęp Cezary Banasiński. Wwa 2005 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów s. 241-248.
 43. Zoll A., Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w praktyce lekarskiej. Prawo i Medycyna 2005 nr 2 s. 5-21.

2004

 1. Kodeks karny. Część ogólna. T. 1. Komentarz do art. 1-116. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 2. Kraków 2004 "Zakamycze" ss. 1515.
 2. Barczak-Oplustil A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. CzPKiNP 2004 nr 1 s. 173-203; nr 2 s. 199-222.
 3. Bielski M., Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2004 nr 1 s. 25-46.
 4. Czyż M. (współautor M. Krawczyk), Przystąpienie Unii Europejskiej do Protokołu do Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych. W: Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Wwa 2004 Urząd Patentowy RP ss. 83s. 23-26
 5. Czyż M., Skutki prawne rozszerzenia Unii Europejskiej w odniesieniu do Wspólnotowych Znaków Towarowych. W: Ochrona znaków towarowych ... s. 19-21.
 6. Kardas P. (współautor), Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz [w:] Komentarz do Kodeksu Spółek handlowych. T. V, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Kardas P., Konsensualne sposoby rozstrzygania spraw karnych w polskim procesie karnym w świetle materialnych podstaw odpowiedzialności karnej oraz nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., Prok. i Pr. 2004, Nr 1.
 8. Kardas P., Przypisanie skutku przy przestępnym współdziałaniu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2004, Nr 4, ss. 73-112
 9. Kardas P. (współautor J. Giezek), Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych - propozycje de lege ferenda, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 4, ss. 181-207.
 10. Kardas P., Der Integrationsprozess des Strafrechts aus der Sicht des Corpus Juris und des Statuts des Internationales Strafgerichtshofes, Krakauer Augsburger Rechtsstudien, Kraków 2004.
 11. Owczarek J., Instrumenty prawa wspólnotowego w zakresie odpowiedzialności karnej osób prawnych. Czas.Prawa Karn. 2004 nr 2 s. 5-25.
 12. Pawlik R., Odpowiedzialność kursanta i instruktora oraz egzaminowanego i egzaminatora w razie spowodowania wypadku w komunikacji. Paragraf na drodze 2004 nr 8 s. 17-29.
 13. Pawlik R., Odpowiedzialność osoby prowadzącej holowany pojazd mechaniczny. Prokuratura i Prawo 2004 nr 7/8 s. 187-198.
 14. Pilch A., Warunkowe zwolnienie - progi minimalne na gruncie art. 79 k.k. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2004 nr 1 s. 117-129.
 15. Pilch A., Warunkowe zwolnienie - progi minimalne na gruncie art. 79 k.k. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2004 nr 1 s. 117-129.
 16. Raglewski J., Kilka uwag odnośnie strony podmiotowej czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 23-27.
 17. Raglewski J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2002 r., V KKN 9/01, dot. usiłowania nieudolnego dokonania kradzieży z włamaniem pieniędzy z bankomatu, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 2, s. 151-159.
 18. Raglewski J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02. Kto odpowiada za czynności spółki, jako płatnika podatku?, „Prawo Spółek” 2004, nr 2, s. 49-52.
 19. Szewczyk M., Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Kollektivpersonen im Lichte des neuen polnischen Strafrechts, W: Probleme der Angleichung des Europäischen Rechts. Krakauer-Augsburger Rechtstudien. Red. i wstęp Jerzy Stelmach, Reiner Schmidt. Kraków 2004 Wolters Kluwer, "Zakamycze".
 20. Szewczyk M., Glosa do wyroku SN z 09.02.2004 r. V KK 194/03. [Dot. zakresu ustawowego prawa do obrony w procesie karnym]. OSP 2004 nr 12 poz. 160 k.
 21. Wróbel W., Czy obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne dobrze służą rozwojowi probacji. W: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP w dniach 1-2 grudnia 2004. Warszawa 2004.
 22. Zoll A., Wina i kara. Nauka 2004 nr 1 s. 31-46.
 23. Zoll A. [w:] Uniwersyteckie wykłady na koniec starego i początek nowego tysiąclecia. Autorzy: Marek Safjan, Andrzej Zoll, Leszek Balcerowicz. Wwa 2004 UW ss. 252.

2003

 1. Barczak-Oplustil A.,Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. CzPKiNP 2003 nr 2 s. 185-207.
 2. Bogdan G.,Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne. Podręcznik i skrypt dla wykładowcy. Wyd. Politechniki Krakowskiej - Kraków 2003/2004 – publikacja elektroniczna.
 3. Guzik A.,Obowiązek naprawienia szkody w wybranych orzeczeniach Sądu Najwyższego. Czas.Prawa Karn. 2003 nr 2 s. 97-108.
 4. Kardas P. (współautor J. Giezek),Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz, Wyd. I, Kraków 2003, ss. 717.
 5. Kardas P.,Prawnokarne instrumenty ochrony interesów przedsiębiorstwa [w:] Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, red. A. Adamski, Toruń 2003.
 6. Kardas P. (współautor G. Łabuda),Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2003, Nr 3, ss. 60-87.
 7. Pawlik R.,Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała. Paragraf na drodze 2003 nr 2 s. 5-13.
 8. Raglewski J. [w:] Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka akcyjna i przepisy karne. T. 1. Red. Radosław Potrzeszcz, Tomasz Siemiątkowski. Aut.: Jerzy P. Naworski, Krzysztof Strzelczyk, Janusz Raglewski, Tomasz Siemiątkowski, Radosław Potrzeszcz. Wwa 2003 Wydawn.Prawn."LexisNexis" ss. 841.
 9. Raglewski J.,Kontrowersje związane z orzekaniem kary łącznej na tle kodeksu karnego. PiP 2003 nr 5 s. 82-93.
 10. Raglewski J.,Usiłowanie nieudolne dokonania czynu zabronionego - analiza krytyczna. Prokuratura i Prawo 2003 nr 12 s. 34-47.
 11. Raglewski J.,Glosa do uchwały SN z 29.01.2002 r. I KZP 31/01. [Dot. przechowywania znaków akcyzy przez osobę nieuprawnioną]. Jurysta 2003 nr 7/8 s. 56-57.
 12. Szewczyk M.,Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 22.01.2003 r. I KZP 39/02. [Dot. bezpodstawnego uchylenia się od zeznania niewypełniającego znamion występku z art. 233 § 1 k.k.]. OSP 2003 nr 11 poz. 145 k.
 13. Szewczyk M.,Samorządowe kolegia odwoławcze wobec reformy sądownictwa administracyjnego. W: Polski model sądownictwa administracyjnego. Red. Jerzy Stelmasiak, Janusz Niczyporuk, Sławomir Fundowicz. Lublin 2003 "Verba".
 14. Ściślicki P.,Rzymska geneza instytucji zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności denuntiatio z C.8,41,3 PR. a wybrane ustawodawstwa współczesne. Zesz.Prawn.UKSW 2003 nr 3.1 s. 93-138, Sum.
 15. Wróbel W.,Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. Zakamycze Kraków 2003, ss. 730.
 16. Zoll A.,Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego granice. Prawo i Medycyna 2003 nr 13 s. 18-24.
 17. Zoll A.,Problemy teoretyczne struktury przestępstwa - Podstawy regulacji w nowym polskim kodeksie karnym. W: Przestępczość przygraniczna. T. 2. Nowy polski kodeks karny. Materiały konferencyjne. Red. Gerhard Wolf. Słubice-Poznań 2003 Collegium Polonicum UAM, Viadrina s. 19-28.
 18. Zoll A.,Strona podmiotowa i wina w kodeksie karnym z 1997 r. i w projektach jego nowelizacji. W: Prawo - społeczeństwo - jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu. Red. Adam Łopatka, Barbara Kunicka-Michalska, Stefan Kiewlicz. Wwa 2003 Dom Wydawn.ABC s. 407-421.
 19. Zoll A.,Wymiar kary w aspekcie godności człowieka. W: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Wwa 2003 Biuro RPO, Agencja "Master" s. 183-196.
 20. Zoll A.,Człowiek jako podmiot wolności i praw w jednoczącej się Europie. Horyzonty Wychowania 2003 nr 3 s. 19-34.
 21. Zoll A.,Dobra administracja jako prawo obywatela. Biul.BIRE 2003 nr 4 s. 9-10.
 22. Zoll A. [wprow.] Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Wprowadzenie Andrzej Zoll. Projekt, uzasadnienie i dyskusja (Kraków, Lublin). Czas.Prawa Karn. 2003 nr 1 s. 5-169

2002

 1. Barczak-Oplustil A. (współautor K. Oplustil),Spółki kapitałowe w stadium organizacji. Warszawa 2002 Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza ss. 208.
 2. Guzik A.,Wpływ warunków materialnych sprawcy na nakładanie obowiązku naprawienia szkody. Czas.Prawa Karn. 2002 nr 1 s. 127-140.
 3. Kardas P. (współautor J. Satko), Przestępstwa przeciwko mieniu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego za lata 1918-1999, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2002, ss. 350.
 4. Kardas P.,Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym jako jedna z przesłanek obiektywnego przypisania skutku przestępstwa określonego w art. 177 k.k., „Paragraf na Drodze” 2002, Nr 6, s. 5-25.
 5. Kardas P.,Recenzja książki Jerzego Skorupki „Karnoprawna ochrona wierzycieli”, „Prokuratura i Prawo” 2002, Nr 9, s. 119-128.
 6. Kardas P.,Regulacja współdziałania przestępnego jako podstawa zwalczania przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2002, Nr 10, s. 64-90.
 7. Kardas P.,Zasady odpowiedzialności karnej za łapownictwo. Rozważania na tle projektowanych nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r., „Przegląd Sądowy” 2002, Nr 7-8, s. 5-27.
 8. Kardas P. (współautor J. Giezek),Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, „Palestra” 2002, Nr 9-10, s. 7-27.
 9. Kardas P. (współautor J. Giezek),Działanie na szkodę spółki a przestępstwo nadużycia zaufania – zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielości ocen, „Palestra” 2002, Nr 11-12, s. 13-31.
 10. Kasprzycki J.,Racje tworzenia typu kwalifikowanego przestępstwa zabójstwa. Prokuratura i Prawo 2002 nr 9 s. 26-39.
 11. Raglewski J.,Podstawy orzekania środków zabezpieczających o charakterze administracyjnym w Kodeksie karnym z 1997 roku. Prokuratura i Prawo 2002 nr 4 s. 44-51.
 12. Raglewski J.,Glosa do postanowienia SN z 21.II.2002 r. III KKN 291/99. [Dot. przepadku przedmiotów i narzędzi służących popełnieniu przestępstwa]. Jurysta 2002 nr 10 s. 32-34.
 13. Szewczyk M. (współautorka E. Chotkowska-Szewczyk),Ustawa o pomocy społecznej (wybrane problemy). Casus 2002 nr 23 s. 35-37.
 14. Zoll A.,Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a problem tożsamości europejskiej. Forum Iuridicum 2002 t. 1 s. 59-71, Sum.
 15. Zoll A.,Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ konstytucyjny w Rzeczypospolitej Polskiej. W: Prawo pracy - wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Red. Maria Matey-Tyrowicz, Lesław Nawacki, Barbara Wagner. Wwa 2002 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, "Master", s. 81-89.
 16. Zoll A.,Skuteczność orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W: Ius et Lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza. Red. i wstęp Antoni Dębiński, Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Lublin 2002 KUL s. 239-256.
 17. Zoll A.,Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji. W: Ius et Lex ... s. 431-442.
 18. Zoll A. (współautor E. Weigend) [w:] Polen [w:] Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in Transition prozesse. Red. A. Eser, J. Arnold, t. 5, Polen. Ungarn, Freiburg 2002 s. 31-150.
 19. Zoll A., Juliusz Makarewicz (w:) red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Złota Księga Wydziału Prawa I Administracji, Kraków 2000, s. 277-279

2001

 1. Barczak-Oplustil A. (współautorzy A. Jaskuła, P. Pojnar),Konstytucyjne podstawy prawa karnego w świetle nowych kodyfikacji karnych. W: Racjonalna reforma prawa karnego. Red. Andrzej Zoll. Warszawa 2001 Instytut Spraw Publicznych s. 147-222.
 2. Barczak-Oplustil A.,Współdziałanie wielu osób w popełnieniu czynu zabronionego. Kwestia tzw. niewłaściwego podżegania (pomocnictwa); TEISE 2001 (41), str. 19 – 29.
 3. Bogdan G.[w:] Wzory pism w postępowaniu karnym skarbowym z komentarzem. Aut. Grzegorz Bogdan, Maciej Czajka, Andrzej R. Światłowski. Gdańsk 2001 InfoTrade ss. 287, bibliogr.
 4. Ćwiąkalski Z., Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną. Prokuratura i Prawo 2001 nr 12 s. 7-21.
 5. Ćwiąkalski Z.,Wybrane zagadnienia ochrony prawno-karnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. W: Naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Red. Tadeusz Szymanek. Wstęp Alicja Adamczak. Wwa 2001 Izba Rzeczników Patentowych ss. 384, s. 367-384.
 6. Ćwiąkalski Z. [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. 2 zaktual. i uzup. Red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Oprac.: Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Wwa 2001 Dom Wydawn.ABC ss. 791.
 7. Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze”, Kraków 2001, ss. 988.
 8. Kardas P. (współautor G. Łabuda), Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym, cz. 1, Prokuratura i Prawo 2001, Nr 10, ss. 76-95.
 9. Kardas P.(współautor G. Łabuda), Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym, cz. 2, Prokuratura i Prawo 2001, Nr 11, ss. 23-42.
 10. Kardas P.,Normatywny sposób określenia znamienia skutku przy niektórych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu a zagadnienia wydawania opinii przez biegłych lekarzy, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2001, Nr 3, ss. 197-216.
 11. Kardas P.,Juliusza Makarewicza filozofia prawa karnego a podstawowe zasady odpowiedzialności karnej we współczesnym prawie karnym [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga Pamiątkowa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 2001, ss. 511-534.
 12. Kardas P., Polizei- und Strafrechtszusammenarbeit – Vorbereitungen und Perspektiven in Polen [w:] Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des rechts und die Osterweiterung der Europäischen Union, Hrsg. Franz Merli, Thelem 2001, ss. 79-94.
 13. Kardas P., Wróbel W.,Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw zawartym w druku sejmowym Nr 2510 Sejmu III Kadencji, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2001, Nr 1, ss. 103-193.
 14. Raglewski J., Odpowiedzialność karna skarbowa za naruszenie przepisów podatkowych. Podręczny przewodnik. Skierniewice 2001 "Sigma" ss. 110.
 15. Raglewski J.,Nowelizacja przepisów o przepadku osiągniętych z popełnienia przestępstwa korzyści majątkowych. Pal. 2001 nr 5/6 s. 19-24.
 16. Raglewski J., Przepadek przedmiotów w kodeksie karnym skarbowym zagadnienia materialnoprawne. Prawo Spółek 2001 nr 4 s. 50-59.
 17. Szewczyk M.,Prawno-karne środki zwalczające przestępczość zorganizowaną (zagadnienia wybrane). W: Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska. Red. Janina Błachut, Maria Szewczyk, Józef Wójcikiewicz. Wstęp Andrzej Szwarc. Kraków 2001 Wydawn. Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 18. Szewczyk M.,Prawnokarne środki zwalczające przestępczość zorganizowaną (zagadnienia wybrane). W: Dziedzictwo prawne...
 19. Wróbel W.,Krytycznie o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za przestępstwa komunikacyjne. Państwo i Prawo 2001 nr 7 s. 54-64.
 20. Wróbel W.,Gewicht der heutigen strafrechtsgogmatischen Diskussion in der Praxis aus polnischer Sicht. W: Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften ? Red. H-J.Hirsch. Duncker & Humboldt. Berlin 2001, s. 204-208.
 21. Wróbel W.,Zaostrzenie odpowiedzialności karnej w zmianach prawa karnego. Jurysta 2001 nr 5 s. 11-17.
 22. Zoll A. [red.] Racjonalna reforma prawa karnego. Red. Andrzej Zoll. Wwa 2001 Instytut Spraw Publicznych ss. 337.
 23. Zoll A. [red.] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Red. Andrzej Zoll, Jerzy Stelmach, Jan Halberda. Kraków 2001 UJ, "Zakamycze" ss. 558.
 24. Zoll A.,Czy filozofia ma być służącą czy panią? (uwagi do pewnej wypowiedzi P.J.A. Feuerbacha). W: Dziedzictwo prawne..., s. 19-29.
 25. Zoll A.,Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji. W: Konstytucyjne podstawy systemu prawa. Red. Mirosław Wyrzykowski. Wwa 2001 Instytut Spraw Publicznych s. 183-192.
 26. Zoll A.,Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Stud.Mat.TK 2001 t. 15 s. 93-99.
 27. Zoll A.,Zasady wymiaru kary w projekcie zmiany kodeksu karnego. PiP 2001 nr 1 s. 3-15.
 28. Zoll A., Przedmowa do książki Jerzego Świątkiewicza „Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym”. Wwa 2001 Prawo i Praktyka Gospodarcza ss. 226.

 

2000
 1. Barczak-Oplustil A.,Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej. Próba analizy prawnoporównawczej. CzPKiNP 2000 nr 1 s. 277-333.
 2. Barczak-Oplustil A.,Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka na przykładzie art. 435 k.c. Transformacje Prawa Prywat. 2000 nr 1/2 s. 65-86.
 3. Barczak-Oplustil A.,Skarga konstytucyjna w sprawach cywilnych i administracyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Cz. 1. Transformacje Prawa Prywat. 2000 nr 3 s. 117-147.
 4. Barczak-Oplustil A.,Skarga konstytucyjna w sprawach cywilnych i administracyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Cz. 2. Transformacje Prawa Prywat. 2000 nr 4 s. 115-131.
 5. Bogdan G. [w:] Kodeks karny skarbowy z komentarzem. Aut.: Grzegorz Bogdan, Adam Nita, Zofia Radzikowska, Andrzej R. Światłowski. Gdańsk 2000 Wydawnictwo "Info-Trade" ss. 632.
 6. Bogdan G.,Przepływ informacji podatkowych i jego ochrona metodami prawa karnego. CzPKiNP 2000 nr 1 s. 229-237.
 7. Guzik A.,Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej. Czas.Prawa Karn. 2000 nr 1 s. 173-199.
 8. Kardas P.,Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, Przegląd Sądowy 2000, Nr 11-12, ss. 43-75.
 9. Kardas P.,Sprawozdanie z Konferencji „Kodyfikacje karne po roku” zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości RP, Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów RP, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, Przegląd Legislacyjny 2000, Nr 1, ss. 171-203.
 10. Kardas P.,Prawnokarna ochrona informacji z perspektywy przestępstw komputerowych. Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle obowiązującego stanu prawnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, Nr 1, ss. 25-120.
 11. Kardas P.,Kodyfikacje karne po roku (Konferencja naukowa, Popowo, 21-22.X.1999), Państwo i Prawo 2000, Nr 2, ss. 95-100.
 12. Raglewski J.,Czynny żal po popełnieniu przestępstwa "prania brudnych pieniędzy". Pal. 2000 nr 2/3 s. 61-63.
 13. Raglewski J.,Czynny żal w części ogólnej kk. Wybrane zagadnienia. Jurysta 2000 nr 1 s. 14-17.
 14. Raglewski J.,Kodeks karny skarbowy. Prawo Spółek 2000 nr 2 s. 34-43.
 15. Szewczyk M.,Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza. Czas.Prawa Karn. 2000 nr 1 s. 161-172.
 16. Szewczyk M.,Kilka uwag dotyczących przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Prokuratura i Prawo 2000 nr 6 s. 23-27.
 17. Szewczyk M.,Odszkodowanie za działki przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy z dnia 21.VIII.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych). Casus 2000 nr 17 s. 21-22.
 18. Wróbel W.,Prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, nr 1 s. 121-160.
 19. Zoll A., Juliusz Makarewicz (w:) red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Złota Księga Wydziału Prawa I Administracji, Kraków 2000, s. 277-279
 20. Zoll A. [red.] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia. Red.: Janina Czapska, Andrzej Gaberle, Andrzej Światłowski, Andrzej Zoll. Wwa 2000 Wydawn.Prawn.PWN, UJ ss. 816.
 21. Zoll A.,"Drobna przestępczość" jako problem dogmatyki prawa karnego i polityki karnej. W: Zasady procesu..., s. 450-461.
 22. Zoll A.,Kryteria stanowienia dobrego prawa. Nauka 2000 nr 4 s. 157-163.
 23. Zoll A.,Moje wybory. W: Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000). Red. Ferdynand Rymarz. Wwa 2000 Krajowe Biuro Wyborcze s. 9-21.
 24. Zoll A.,Ochrona prywatności w prawie karnym. Czas.Prawa Karn. 2000 nr 1 s. 221-228.
 25. Zoll A.,Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i przepisy wprowadzające. Oprac. Andrzej Zoll. Prz.Legisl. 2000 nr 2 s. 156-159.
 26. Zoll A.,Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń i przepisy wprowadzające. Oprac. Andrzej Zoll. Prz.Legisl. 2000 nr 2 s. 147-155.
 27. Zoll A.,Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO. Prawo i Medycyna 2000 nr 8 s. 7-15.
 28. Zoll A.,Trzeba uderzać w źródła naruszeń praw człowieka. Wystąpienie na sesji z okazji 10-lecia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Casus 2000 nr 18 s. 26-32.
 29. Zoll A.,Zaniechanie leczenia - aspekty prawne. Prawo i Medycyna 2000 nr 5 s. 31-38.
 30. Zoll A.,Glosa do uchwały SN z 19.VIII.1999 r. I KZP 24/99. [Dot. zbiegu podstawy fakultatywnego nadzwyczajnego obostrzenia wymiaru kary z obligatoryjnym nadzwyczajnym złagodzeniem kary przy ciągu przestępstw]. OSP 2000 nr 2 poz. 25 k.
 31. Zoll A., Glosa do wyroku SN z 22.IX.1999 r. III KKN 195/99. [Dot. możliwości wymierzenia nieletniemu kary 25 lat pozbawienia wolności]. OSP 2000 nr 5 poz. 75 k.

1999

 1. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277; T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kraków 1999 "Zakamycze" ss. 1120 + 978.
 2. Barczak-Oplustil A.,Przestępstwo ciągłe a prawo wykroczeń (w oparciu o regulacje zawarte w Kodeksie wykroczeń i w Kodeksach karnych z 1969 r. 1997 r.). Klinika 1999 nr 1 s. 135-151, Sum., Soderż.
 3. Barczak-Oplustil A.,Wykroczenie jako składnik przestępstwa (przestępstwa ciągłego). CzPKiNP 1999 nr 1 s. 105-117.
 4. Kardas P.,Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 330.
 5. Kardas P. (współautorka M. Dąbrowska-Kardas),Przestępstwa przeciwko mieniu, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 318.
 6. Kardas P. (współautorka M. Dąbrowska-Kardas),Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. Komentarz do art. 12 i art. 91 k.k. z 1997 r., Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 137.
 7. Kardas P.,O metodzie analizy dogmatycznej oraz metodzie prowadzenia polemiki. W odpowiedzi Maciejowi Tarnawskiemu, Palestra 1999, Nr 9-10, ss. 56-64.
 8. Kardas P.,Zasady odpowiedzialności za przestępstwo popełnione w warunkach ciągłości w świetle regulacji nowego polskiego kodeksu karnego z 1997 r., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1999, Nr 1, ss. 71-105.
 9. Kardas P. (współautorka M. Dąbrowska-Kardas),Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego k.k. z 1997 r., cz. I, Palestra 1999, Nr 1-2, ss. 19-38.
 10. Kardas P. (współautorka M. Dąbrowska-Kardas), Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego k.k. z 1997 r., cz. II, Palestra 1999, Nr 3-4, ss. 35-52.
 11. Kasprzycki J.,Zabójstwa kwalifikowane. Czas.Prawa Karn. 1999 nr 2 s. 123-140.
 12. Raglewski J.,Kodeks karny skarbowy z przepisami związkowymi. Skierniewice 1999 "Sigma" ss. 264.
 13. Raglewski J.,Czynny żal sensu largo. Ustawa karna skarbowa. Jurysta 1999 nr 6 s. 5-7.
 14. Raglewski J.,Nowelizacja ustawy karnej skarbowej z 3 lipca 1998 r. Prawo Spółek 1999 nr 1 s. 37-45.
 15. Raglewski J.,Przepadek osiągniętych korzyści majątkowych jako nowy środek karny. Pal. 1999 nr 3/4 s. 52-59.
 16. Szewczyk M.,Idea uniwersyteckich poradni prawnych. Klinika 1999 nr 1 s. 13-18, wersja ang. i ros.
 17. Szewczyk M.,Kara ograniczenia wolności w nowym kodeksie karnym. W: U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi. Red. Oktawia Górniok. Katowice 1999 UŚl.
 18. Szewczyk M.,Spór o właściwość w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (na tle ustawy z 29.XI.1990 o pomocy społecznej). Casus 1999 nr 13 s. 32-34.
 19. Szewczyk M.,Właściwość organu wyższego stopnia w sprawach o zameldowanie na pobyt stały w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. Casus 1999 nr 14 s. 21-22.
 20. Wróbel W.,Spór o definicję przestępczości zorganizowanej. Biuletyn Centrum Europejskiego UW 1999 nr 3/4 s. 71-73.
 21. Wróbel W.,Społeczeństwo informatyczne – szanse i zagrożenia. W: Zagrożenia etyczne wynikające z rozwoju informatyki. Nauka 1999 nr 1, Warszawa 1999, wyd. PAN, s. 159-165.
 22. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej przed austriackim Trybunałem Konstytucyjnym. Państwo i Prawo 1999 nr 11 s. 63-77.
 23. Wróbel W.,Glosa do uchwały pełnego składu Izby Karnej SN z dnia 11.I.1999 r. I KZP 15/98 (dot. zastosowania przepisów nowego k.k. w odniesieniu do spraw warunkowego przedterminowego zwolnienia), Państwo i Prawo 1999 nr 3 s. 103-110.
 24. Wróbel W.,Glosa do postanowienia SN z dnia 10 grudnia 1998 r. I KZP 19/98 (dot. warunków i trybu podjęcia ścigania za przestępstwa popełnione przed wejściem w życie nowego kodeksu karnego) Prokuratura i Prawo 1999 nr 6 s. 81-88.
 25. Zoll A.,Granice legalności zabiegu medycznego. Prawo i Medycyna 1999 nr 1 s. 29-39.
 26. Zoll A.,Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji. Czas.Prawa Karn. 1997 nr 2 s. 97-109.
 27. Zoll A.,O projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego z 6.VI.1997 r. opracowanym przez Sąd Najwyższy. Oprac. Andrzej Zoll. Jurysta 1999 nr 9 s. 9-10.
 28. Zoll A.,Opinia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Prz.Legisl. 1999 nr 4 s. 88-91.
 29. Zoll A.,Prawo do krytyki a ochrona dóbr osobistych w prawie karnym. W: Konstytucja - ustrój - system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl. Red. Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jankiewicz. Stud.Mat.TK 1999 nr 10 s. 235-250.
 30. Zoll A.,Sądownictwo konstytucyjne w zjednoczonej Europie. W: Europa. Fundamenty jedności. Wyd. 2. Red. Aniela Dylus. Wstęp Józef Tischner. Wwa 1999 ATK s. 96-106.
 31. Zoll A.,The new polish Criminal Law Codification in light of the Constitution. W: Constitutional Essays. Red. i wstęp Mirosław Wyrzykowski. Wwa 1999 Instytut Spraw Publicznych s. 273-288.
 32. Zoll A.,The new Polish criminal law codification in the light of the Constitution. Droit Pol.Con. 1998 [1999] nr 1/4 s. 89-99.
 33. Zoll A. (współautor K. Pietrzykowski), Opinia Rady Legislacyjnej w sprawie projektu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jurysta 1999 nr 9 s. 6-9.
 34. Zoll A.,Glosa do uchwały SN z 10.XII.1998 r. I KZP 22/98. [Dot. przymusu wobec osoby, jako formy zmuszania]. OSP 1999 nr 5 poz. 93 k.
 35. Zoll A., Glosa do uchwały SN z 16.III.1999 r. I KZP 4/99. [Dot. wpływu wymiaru kary za wypadek drogowy na zastosowanie postępowania uproszczonego]. OSP 1999 nr 11 poz. 201 k.

1998

 1. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 Kodeksu karnego. Red. Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll. Aut.: Kazimierz Buchała, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Władysław Wróbel. Kraków 1998 "Zakamycze" ss. 657.
 2. Bogdan G.,Rola kontratypów w prawie karnym skarbowym. CzPKiNP 1998 nr 1/2 s. 65-73.
 3. Kardas P. (współautorka M. Dąbrowska-Kardas),Przestępstwa przeciwko mieniu, Nowa Kodyfikacja karna. Kodeks karny. zeszyt 21, Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998, ss. 318.
 4. Kardas P. (współautorka M. Dąbrowska-Kardas),Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. Komentarz do art. 12 i art. 91 k.k. z 1997 r.,Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks karny. Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, zeszyt 20, Warszawa 1998, ss. 137.
 5. Kardas P.,Fallstudien. Kommentar [w:] Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht. Hrsg. A. Eser, B. Huber, K. Kornils, Freiburg im Breisgau 1998, ss. 401-422.
 6. Kardas P.,Przestępstwo polityczne w prawie polskim. Próba analizy teoretycznej na tle obowiązującego stanu prawnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1998, Nr 1-2, ss. 135-195.
 7. Raglewski J.,Przestępstwo oszustwa asekuracyjnego w nowym Kodeksie karnym. Prawo Spółek 1998 nr 9 s. 43-44.
 8. Raglewski J.,Relacja pojęć "przestępstwo" - "przestępstwo skarbowe" oraz "wykroczenie" - "wykroczenie skarbowe" w polskim systemie prawa karnego materialnego. Prokuratura i Prawo 1998 nr 5 s. 99-110.
 9. Raglewski J.,Stosunek przepisów części ogólnej nowego kodeksu karnego do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną. Prz.Sądowy 1998 nr 7/8 s. 19-28.
 10. Raglewski J.,Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym skarbowym. Prawo Spółek 1998 nr 3 s. 58-59.
 11. Raglewski J.,Typy przestępstwa oszustwa gospodarczego w nowym Kodeksie karnym. Prawo Spółek 1998 nr 10 s. 42-44.
 12. Raglewski J.,Uchylenie i zmiana prawomocnych rozstrzygnięć w postępowaniu karnym skarbowym. Prawo Spółek 1998 nr 5 s. 53.
 13. Szewczyk M. (współautorzy B. Jeżyńska, A. Oleszko),Zwrot nieruchomości (gospodarstw) rolnych. Uwagi na tle reprywatyzacji własności rolniczej. W: Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej. Red. i wstęp Stanisław Prutis. Białystok 1998 "Temida 2".
 14. Wróbel W.,Skarga konstytucyjna w Polsce – pierwsze doświadczenia. W: Prawa człowieka a nowa Konstytucja. Red. A. Łabno. Warszawa 1998 wyd. TK s. 88-100.
 15. Wróbel W.,Wokół krytyki nowego kodeksu karnego. Państwo i Prawo 1998 nr 9/10 s. 51-64.
 16. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),O niektórych problemach organizacyjnych związanych z rozpoznawaniem przez Trybunał Konstytucyjny indywidualnych skarg konstytucyjnych. W: Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny. Zbiór studiów. red. C.Banasiński, J.Oniszczuk. Warszawa 1998, wyd. TK s. 188-195.
 17. Zoll A.,Zasady odpowiedzialności karnej. Kraków 1998 "Zakamycze" ss. 134.
 18. Zoll A.,Założenia politycznokryminalne kodeksu karnego w świetle wyzwań współczesności. PiP 1998 nr 9/10 s. 40-50.
 19. Zoll A. [w:] Opinie w sprawie kontynuacji postępowań przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Oprac.: Beata Szepietowska, Andrzej Gwiżdż, Andrzej Zoll. Prz.Sejmowy 1998 nr 4 s. 57-71.
 20. Zoll A., Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów. Alma Mater 1998 nr 9 s. 24-25.

1997

 1. Bogdan G., Kraków. 1996.09.30-10.03. Prawo karne a zmiana ustroju politycznego. Oprac. Grzegorz Bogdan. PiP 1997 nr 1 s. 104-106.
 2. Bogdan G.,Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym. Prz.Sądowy 1997 nr 5 s. 83-93.
 3. Kardas P.,Przestępstwo ciągłe – jeden czyn ciągły, pomijalny czy realny zbieg przestępstw?, Państwo i Prawo 1997, Nr 4, ss. 40-59.
 4. Kardas P.,Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności sądownictwa a status samorządowych kolegiów odwoławczych, Casus 1997, Nr 3, ss. 7-14.
 5. Kardas P. (współautor) Zasady użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Policji w świetle standardów międzynarodowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów [w:] Bezpieczne Państwo – Bezpieczny Obywatel, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1997, ss. 226-253.
 6. Kardas P. (współautor), Über zwei Bedeutungen der Schuld in Strafrecht, Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft 1997, (109), Heft 2, ss. 399-416.
 7. Kardas P.,Glosa do uchwały SN z dnia 21 czerwca 1995 r. (I KZP 22/95) - dotycząca szkody majątkowej jako znamienia przestępstwa nadużycia zaufania, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997, Nr 1, ss. 112-123.
 8. Kardas P.,Glosa do postanowienia SN z dnia 18 czerwca 1996 r. (I KZP 5/96) – dotycząca konstrukcji tzw. przestępstwa ciągłego, Palestra 1997, Nr 3-4, ss. 124-131.
 9. Kardas P.,Glosa do postanowienia SN z dnia 9 stycznia 1996 r. (II KRN 159/95) – dotycząca pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu z art. 1 k.k. z 1969 r., Palestra 1997, Nr 1-2, ss. 246-258.
 10. Raglewski J.,Dobrowolne odstąpienie od czynu jako przesłanka instytucji czynnego żalu. Prokuratura i Prawo 1997 nr 3 s. 37-48.
 11. Raglewski J.,Instytucja czynnego żalu w projekcie kodeksu karnego skarbowego na tle art 7 u.k.s. Pal. 1997 nr 5/6 s. 20-28.
 12. Raglewski J.,Przepadek przedmiotów w nowym Kodeksie karnym. Czas.Prawa Karn. 1997 nr 2 s. 73-96.
 13. Szewczyk M.,Zmiany we francuskim prawie karnym na tle Kodeksu Karnego z 1994 r. Pal. 1997 nr 3/4 s. 122-133.
 14. Szewczyk M.,Problemy interpretacyjne regulacji dotyczącej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Casus 1997 nr 4 s. 13-18.
 15. Szewczyk M.,Glosa do uchwały NSA z 20.V.1996 r. OPK 10/96. [Dot. kompetencji samorządowych kolegiów odwoławczych w sporach między właścicielem nieruchomości a użytkownikiem wieczystym o wysokość opłat za użytkowanie wieczyste]. Sam.Ter. 1997 nr 1/2 s. 139-142.
 16. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),Skarga konstytucyjna przez czeskim Sądem Konstytucyjnym. Przegląd Sejmowy 1997 nr 3 s. 9-33.
 17. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),Skarga konstytucyjna przed Związkowym Trybunałem Konstytucyjnym RFN. Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997 nr 1 s. 24-37.
 18. Zoll A. (współautor K. Buchała),Polskie prawo karne. Wyd. 2. Wwa 1997 Wydawn.Prawn.PWN ss. 492.
 19. Zoll A.,Materialne określenie przestępstwa. Prokuratura i Prawo 1997 nr 2 s. 7-16.
 20. Zoll A.,Zasady prawa karnego w konstytucji. PiP 1997 nr 3 s. 72-78.
 21. Zoll A.,Państwo prawa. Forum Philosophicum 1997 nr 2 s. 7-20, tekst polski i ang.
 22. Zoll A.,Problem okoliczności wyłączających bezprawność czynu w okresie politycznej zmiany systemu. Czas.Prawa Karn. 1997 nr 1 s. 93-102.
 23. Zoll A., Glosa do wyroku SN z 21.I.1997 r. III KKN 168/96. [Dot. przestępstwa przeciw wyborom]. OSP 1997 nr 9 poz. 153 k.

1996

 1. Kazusy - prawo karne materialne. Oprac.: Bogdan Grzegorz, Piotr Kardas, Jarosław Krajewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Włodzimierz Wróbel. Kraków 1996 "Zakamycze" ss. 227.
 2. Kardas P.,Niektóre okoliczności wyłączające i umniejszające winę w projekcie kodeksu karnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 1, ss. 39-52.
 3. Kardas P.,Przestępstwo ciągłe w projekcie kodeksu karnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 2, ss. 66-78.
 4. Kardas P.,Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania, Prokuratura i Prawo 1996, Nr 7-8, ss. 36-56.
 5. Kardas P.,Recenzja książki A. Adamskiego pt. „Prawnokarne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, Państwo i Prawo 1996, Nr 2, ss. 88-90.
 6. Kardas P. (współautorka M. Dąbrowska-Kardas),Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia w świetle nowelizacji k.k. z dnia 12 lipca 1995 r. (część pierwsza – charakter oraz przedmiot ochrony przestępstwa z art. 145 § 4 k.k.), „Palestra” 1996, Nr 3-4, ss. 9-24.
 7. Kardas P. (współautorka M. Dąbrowska-Kardas),Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia w świetle nowelizacji k.k. z dnia 12 lipca 1995 r. (część druga – wykładnia znamion przestępstwa oraz zagadnienia zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw), „Palestra” 1996, Nr 5-6, ss. 22-31.
 8. Kardas P. (współautor M. Rodzynkiewicz),Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część trzecia – środki karne, zasady wymiaru kary i środków karnych, powrót do przestępstwa, wolnościowe środki związane z poddaniem sprawcy próbie), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 3, ss. 80-104.
 9. Kardas P. (współautor),Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za 1995 r., Przegląd Sądowy 1996, Nr 11-12, ss.121-148.
 10. Kardas P.,Glosa do postanowienia SN z dnia 24 stycznia 1995 r. (I KZP 35/94) – dotycząca tzw. kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy, Orzecznictwo Sądów Polskich 1996, Nr 6, ss. 292-295.
 11. Kardas P. (współautor),Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 1994 r. (III KRN 144/94) – dotycząca obrony koniecznej, Palestra 1996, Nr 7-8, ss. 275-282.
 12. Szewczyk M.,Kara pracy na cele społeczne. Na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium prawnoporównawcze. Kraków 1996 Wydział Prawa UJ, ss. 229.
 13. Szewczyk M.,Wpływ Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na polskie prawo karne. Prz.Więziennictwa Pol. 1996 nr 12/13 s. 5-14.
 14. Szewczyk M.,Eutanazja - rozważania prawnoporównawcze. W: Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok. Katowice 1996 UŚl.
 15. Szewczyk M.,The influence of the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms on polish criminal law. Pol.Labour Law 1996 vol. 8 s. 353-361.
 16. Wróbel W.,O definiowaniu retroaktywności w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego W: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci profesor Janiny Zakrzewskiej. W-wa 1996 wyd. TK s. 223-240.
 17. Wróbel W.,Niektóre problemy ochrony tajemnicy w projekcie kodeksu karnego. Przegląd Prawa Karnego 1996 nr 14/15 s. 19-32.
 18. Wróbel W. (współautorka E. Weigend),Geldwäsche im polnischen Strafrecht. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1996, nr 108, z. 2, s. 416-428.
 19. Zoll A.,Regulacja błędu w projekcie kodeksu karnego. W: Problemy... s. 242-250.
 20. Zoll A.,Trybunał Konstytucyjny w świetle projektów Konstytucji RP. W: Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Materiały sympozjum - Lublin, 16.XII.1995 r. Red. Józef Krukowski. Lublin 1996 TN KUL s. 109-123.
 21. Zoll A., Związanie sędziego ustawą. W: Konstytucja i gwarancje... s. 241-251.

1995

 1. Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego. Stan prawny na 10.VII.1995. Oprac.: Kazimierz Buchała, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel. Wwa 1995 Wydawn.Prawn. ss. 260.
 2. Ćwiąkalski Z. [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stan prawny na 31.III.1995 r. Red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Aut. Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple. Wwa 1995 Dom Wydawniczy ABC ss. 523..
 3. Kardas P.,Przestępstwo nadużycia zaufania, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 2, ss. 29-31.
 4. Kardas P.,Prawnokarna ochrona wierzyciela, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 3, ss. 23-26.
 5. Kardas P.,Przestępstwo nierzetelnej dokumentacji, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 5, ss. 25-27.
 6. Kardas P.,Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego – przepisy końcowe i zmiany, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 6, ss. 24-26.
 7. Kardas P. (współautor M. Rodzynkiewicz),Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część pierwsza – zasady odpowiedzialności karnej oraz formy popełnienia przestępstwa), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 2, ss. 40-55.
 8. Kardas P. (współautor M. Rodzynkiewicz),Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część druga – wyłączenie odpowiedzialności karnej oraz kary), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 3-4, ss. 32-47.
 9. Szewczyk M.,Kilka uwag dotyczących odszkodowania jako środka karnego w projekcie kodeksu karnego. Pal. 1995 nr 1/2 s. 69-77.
 10. Kardas P.,Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 1993 r. (WRN 122/92) - dotycząca pojęcia zamiaru wynikowego oraz kryteriów oddzielających dolus eventualis od innych postaci strony podmiotowej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 1, ss. 67-76.
 11. Kardas P.,Glosa do wyroku SN z dnia 21 czerwca 1995 r. (I KZP 21/95) – dotycząca zakresu kryminalizacji przestępstwa z art. 1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego oraz kwestii związanych z wzajemną relacją przestępstwa z art. 217 oraz przestępstwa nadużycia zaufania, Informacja Prawnicza 1995, Nr 3-4, ss. 4-9.
 12. Szewczyk M.,Wymiar kary łącznej w projekcie kodeksu karnego. Prz. Sądowy 1995 nr 9 s. 114-127.
 13. Szewczyk M.,Glosa do uchwały Izby Karnej i Wojskowej SN z 5.IV.1995 r. I KZP 39/94. [Dot. rozumienia wyrażenia "warunki określone w art. 60 ő 1 k.k" użytego w art. 60 ő 2 k.k.]. PiP 1995 nr 12 s. 107-110.
 14. Wróbel W.,Środki karne w projekcie kodeksu karnego Cz. 2. Przegląd Sądowy 1995 nr 11/12 s. 105-119.
 15. Wróbel W.,Przestępstwo nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej. Przegląd Sądowy 1995 nr 7/8 s. 26-41.
 16. Wróbel W. (współautorka E. Weigend),Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy wywiadu byłej NRD. Prokuratura i Prawo 1995 nr 10 s. 59-71.
 17. Wróbel W.,Glosa do uchwały SN z dnia 22.XII.1993 r. I KZP 3/93 (dot. ochrony prawnej funkcjonariusza Straży Miejskiej w razie czynnej napaści na niego w czasie pełnienia obowiązków służbowych) Przegląd Sądowy 1995 nr 6 s. 114-123.
 18. Zoll A. (współautor K. Buchała),Polskie prawo karne. Wwa 1995 Wydawn.Prawn. PWN ss. 492, bibliogr
 19. Zoll A.,Podstawy teoretyczne regulacji współdziałania przestępnego w projekcie kodeksu karnego. PiP 1995 nr 6 s. 31-41.
 20. Zoll A., Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej - zakres ograniczeń, doświadczenia, problemy. Stud.Mat.TK 1995 t.1 s. 42-47.

1994

 1. Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały. Red. Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Stanisław Waltoś, Andrzej Zoll. Kraków 1994 UJ ss. 343, Zsf.
 2. Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego. Oprac. Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Włodzimierz Wróbel. Kraków 1994 Staromiejska Oficyna Wydawnicza ss. 115.
 3. Ćwiąkalski Z., Znamiona normatywne w kodeksie karnym. W: Problemy odpowiedzialności..., s. 19-33.
 4. Kardas P. (współautor J. Majewski),Kilka uwag o kwestii tzw. rzeczywistego zbiegu przepisów w prawie karnym i sposobach jej rozstrzygania [w:] Problemy odpowiedzialności karnej... s. 177-188.
 5. Szewczyk M.,Kary alternatywne w prawie karnym Stanów Zjednoczonych. W: Problemy odpowiedzialności...
 6. Szewczyk M.,Regulacja władania gruntami na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z 29.IV.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. PiP 1994 nr 9 s. 73-77.
 7. Szewczyk M.,Glosa do uchwały SN z 2.IV.1993 r. III CZP 34/93. [Dot. skutków prawnych uchylenia decyzji administracyjnej, stanowiącej przesłankę umowy sprzedaży]. Sam.Ter. 1994 nr 11 s. 60-63.
 8. Wróbel W.,Środki karne w projekcie kodeksu karnego. Cz. 1. Prz.Sądowy 1994 nr 7/8 s. 97-116.
 9. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),Konstytucyjne standardy prawa karnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W: Problemy odpowiedzialności... s. 255-269.
 10. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),Z zagadnień wprowadzenia ponownej karalności. PiP 1994 nr 1 s. 68-76.
 11. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),Zasada równości w stanowieniu prawa. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. W: Demokratyczne państwo prawne. Aksjologia, struktura, funkcje. Studia i szkice. Red. Henryk Rot. Wrocław 1994 UWr.
 12. Wróbel W.,O niektórych problemach interpretacji pojęcia „obowiązujący akt normatywny” w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego W: Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego. Red. A.Jankiewicz. Warszawa 1994, wyd. TK, s. 49-59.
 13. Wróbel W.,Glosa do orzeczenia TK z dnia 22.VI.1993 r. K 1/93 (dot. retroaktywnej zmiany regulacji prawnej dokonanej w ustawie budżetowej). Prz.Sądowy 1994 nr 2 s. 83-88.
 14. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),Glosa do orzeczenia TK z dnia 20.X.1992 r. K 1/92 (dot. zgodności z Konstytucją kompetencji wojewody stosowania internowania wobec cudzoziemców). Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. Państwo i Prawo 1994 nr 1 s. 109-111.
 15. Zoll A.,Odpowiedzialność za przygotowanie lub usiłowanie przestępstwa w przypadku współdziałania wielu osób. W: Problemy odpowiedzialności... s. 323-334.
 16. Zoll A.,Problemy tzw. przestępstwa ciągłego w propozycjach projektu kodeksu karnego. Prz.Sądowy 1994 nr 3 s. 49-63.
 17. Zoll A.,Założenia polityki karnej w projekcie kodeksu karnego. PiP 1994 nr 5 s. 3-11.
 18. Zoll A., Uwagi o charakterze prawnym stanu wyższej konieczności. Stud.Iur. 1994 nr 21 s. 179-186.

1993

 1. Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Red. Kazimierz Buchała. Stan prawny na 1.XII.1993 r. Aut.: Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Andrzej Zoll. Wwa 1993 Wydawn.Prawn. ss. 520.
 2. Ćwiąkalski Z.,Błąd w prawie karnym - stan obecny i proponowane zmiany. W: Problemy reformy prawa karnego. Red. i wstęp T. Bojarski, E. Skrętowicz. Materiały konferencyjne. Lublin - Kazimierz Dolny 20-22.IX.1993 r. Referaty. Dyskusja. Lublin 1993 Lubelskie TN s. 175-186, Zsf.
 3. Ćwiąkalski Z., Zoll A.,Przegląd orzecznictwa z zakresu części szczególnej prawa karnego materialnego (II półrocze 1988 - I półrocze 1991). Autorzy: Prz.Sądowy 1993 nr 5 s. 76-101.
 4. Kardas P. (współautor J. Majewski),O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, Państwo i Prawo 1993, Nr 10, ss. 69-79.
 5. Kardas P. (współautor),Z rozważań na etycznymi aspektami odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie [w:] Etyka Współdziałania, red. Jan Pawlica, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, ss. 77-85.
 6. Szewczyk M.,System środków karnych w projekcie nowego prawa karnego. W: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka. Red. i wstęp Stanisław Waltoś, Zbigniew Doda, Andrzej Światłowski, Jacek Rybak, Zbigniew Wrona. Kraków 1993 UJ.
 7. Szewczyk M.,Nieodpłatne nabycie działek na podstawie przepisów emerytalno-rentowych. Sam.Ter. 1993 nr 7/8 s. 80-84.
 8. Wróbel W.,Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie karnym. Prz.Prawa Karn. 1993 nr 8 s. 5-18, Sum.
 9. Wróbel W.,Struktura normatywna przepisu prawa karnego. Ruch PES 1993 nr 3 s. 93-103, Sum.
 10. Wróbel W.,Z zagadnień retroaktywności prawa karnego. Prz.Sądowy 1993 nr 4 s. 3-22.
 11. Wróbel W.(współautor J. Majewski),Prawnokarna ochrona dziecka poczętego. PiP 1993 nr 5 s. 35-44.
 12. Zoll A.,Aktuelle Probleme des Rechtsstaates in Polen. W: Constitutional Court in Poland in a period of state system transformation. Wwa 1993 Trybunał Konstytucyjny s. 13-22.
 13. Zoll A.,Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 1992 roku. Prz.Sejmowy 1993 nr 2 s. 342-349.
 14. Zoll A., Materialne określenie przestępstwa w projekcie kodeksu karnego. W: Problemy kodyfikacji... s. 83-90.

1992

 1. Ćwiąkalski Z., Zoll A.,Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego (II półrocze 1988 - I półrocze 1991). Prz.Sądowy 1992 nr 5/6 s.86-114.
 2. Kardas P.,Regulacja błędu w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 1992, Nr 1, ss. 70-84.
 3. Szewczyk M.,Czy i jaka alternatywa dla kary pozbawienia wolności? Prz.Prawa Karn. 1992 nr 7 s. 55-63.
 4. Szewczyk M.,Zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Rejent 1992 nr 7/8 s. 58-72
 5. Szewczyk M.,Glosa do wyroku NSA z 13.III.1990 r. II SA 77-79/90. [Dot. prawa nieodpłatnego nabycia działki pod budynkami na podstawie art.6 ustawy o zabezpieczeniu społecznym rolników]. Sam.Ter. 1992 nr 1/2 s. 104-106.
 6. Wróbel W. (współautor P. Tuleja),Glosa do postanowienia TK z dnia 25.IX.1991 r. S 6/91 (dot. ścigania i karania zbrodni stalinowskich). Państwo i Prawo 1992 nr 2 s. 108-112.
 7. Zoll A., Idea "prawa karnego" a prawo karne. Prz.Sądowy 1992 nr 4 s. 3-14.
 8. Zoll A., Aksjologiczne podstawy prawa karnego. W: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 11-12.06.1991 r. w Katowicach. Red. i wstęp Bronisław Czech. Katowice 1992 Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Katowicach s. 301-309

1991

 1. Ćwiąkalski Z.,Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym. (Zagadnienia teorii i praktyki). Kraków 1991 UJ ss.233.
 2. Szewczyk M., Glosa do wyroku NSA z 20.II.1990 r. SA/Lu 941/89. [Dot. kwestii wielkości powierzchni działki gruntu podlegającej zwrotowi w trybie art.6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników]. PiP 1991 nr 3 s. 118-121.
 3. Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego. Krak.Stud.Prawn. 1991 nr 23 s. 69-95

1990

 1. Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Red. Kazimierz Buchała. Aut.: Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Andrzej Zoll. Stan ustawodawstwa i orzecznictwa na 1.III.1990 r. Wwa 1990 Wydawn.Prawn. ss. 415.
 2. Szewczyk M.,Nabycie własności działki gruntu pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa przed 1.I. 1983 r. NP 1990 nr 10/12 s. 18-35.
 3. Szewczyk M.,Supplementary Penalties in the System of the Polish Penal Law. Rev.Comp.Law 1989 [1990] vol. 4 s. 137-148, tekst ang.
 4. Szewczyk M.,Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 21.IV.1989 r. V KZP 3/89. [Dot. niedopuszczalności orzeczenia przepadku przedmiotu objętego wspólnością, jeżeli sprawcami przestępstwa nie są wszyscy współwłaściciele]. PiP 1990 nr 4 s. 120-121.
 5. Szewczyk M. (współautor Z. Szubartowski),Glosa do uchwały SN z 25.II.1987 r. III CZP 102/86. [Dot. zaopatrzenia emerytalnego rolników]. OSP 1990 poz. 180 c.
 6. Wróbel W.,Nagminność przestępstwa w systemie dyrektyw sądowego wymiaru kary. PiP 1990 nr 3 s. 59-66.
 7. Wróbel W.(współautor M. Rodzynkiewicz),Środowiskowe opinie o reformie prawa karnego. PiP 1990 nr 12 s. 86-92.
 8. Zoll A.,Karalność i karygodność czynu jako odrębne elementy struktury przestępstwa. W: Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Red. Tomasz Kaczmarek. Wrocław 1990 UWr. s. 101-112.
 9. Zoll A.,Ogólne zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego. PiP 1990 nr 10 s. 30-42.
 10. Zoll A. [w:] Dyskusja redakcyjna nad projektem kodeksu karnego. Wypowiedzi: Andrzej Zoll, Piotr Piszczek, Kazimierz Krasny, Wincenty Grzeszczyk, Włodzimierz Kubala, Bolesław Kurzępa, Henryk Pracki, Ryszard A. Stefański, Andrzej Lisowski. Probl.Praworz. 1990 nr 7/9 s. 3-34; nr 10/12 s. 28-53.

1989

 1. Ćwiąkalski Z.,Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 57 k.k.) - propozycje zmian. Probl.Praworz. 1989 nr 7 s. 61-65.
 2. Ćwiąkalski Z.,O niektórych pojęciach związanych z wymiarem kary. NP 1989 nr 4 s. 40-58.
 3. Ćwiąkalski Z.,Uwagi do założeń reformy prawa wykroczeń. PiP 1989 nr 6 s. 49-57.
 4. Ćwiąkalski Z.,Generalprävention und gerechte Strafe. Zesz.Nauk.UJ Pr.Prawn. 1989 nr 127 s.93-111.
 5. Ćwiąkalski Z., Zoll A.,Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1988 r. NP 1989 nr 7/8 s. 117-140.
 6. Wróbel W.,Glosa do wyroku SN z dnia 4. II. 1987 r. V KRN 8/87 (dot. art. 147 § 2 Kodeksu karnego), Palestra 1989 nr 4 s. 111-115.
 7. Zoll A.,Propozycje regulacji odpowiedzialności karnej w przypadku tzw. przestępstwa ciągłego. PiP 1989 nr 6 s. 97-100.
 8. Zoll A., Recenzja książki „Strafrechtsentwicklung in Europa. II. T.1-2“. Red.: Eser Albin, Huber Barbara. PiP 1989 nr 1 s. 132-134.
 9. Zoll A., Das Problem der Generalprävention im Lichte der gegenwärtigen Grundlagen der Kriminalpolitik. Zesz.Nauk.UJ Pr.Prawn. 1989 nr 127 s.79-92.

1988

 1. Ćwiąkalski Z.,Glosa do uchwały SN z 15.IV.1986 r. VI KZP 55/85. [Dot. zakresu stosowania art. 54 § 1 k.k.]. OSPiKA 1988 poz. 7 k.
 2. Ćwiąkalski Z., Zoll A.,Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1987 r. NP 1988 nr 7/8 s. 64-90.
 3. Ćwiąkalski Z., Zoll A.,Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za II półrocze 1987 r. Pal. 1988 nr 10 s. 144-175.
 4. Szewczyk M.,Uwagi dotyczące niektórych kar dodatkowych w kodeksie karnym. PiP 1988 nr 5 s. 104-108.
 5. Szewczyk M.,Glosa do uchwały SN z 17.XI.1987 r. VI KZP 29/87. [Dot. wykładni art. 49, 50 k.k.]. PiP 1988 nr 12 s. 151-154.
 6. Wróbel W., Zoll A.,Usprawiedliwienie karania (założenia systemu wymiaru kary w przyszłym kodeksie karnym). W: O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości, prawach człowieka i miłosierdziu. Red. i wstęp Adam Strzembosz. Lublin 1988 KUL s. 253-270.
 7. Zoll A.,Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu. Wwa 1988 Wydawn. Prawn. ss. 100.
 8. Zoll A., Die Gesellschaftsgefährlichkeit der Tat als Element des Verbrechensauflaus. (Voraussetzungen und Praxis). Rev.Comp.Law 1988 [1989] vol. 2 s. 179-197, tekst niem.

1987

 1. Ćwiąkalski Z., Recenzja książki „Zweites deutsch-polnisches Kolloquium über Strafrecht und Kryminologie. Rechtfertigung und Entschuldigung. Schwangerachftsbbruch. Gewaltkriminalität“. Ed. A.Eser, G.Keiser, E.Weigend. PiP 1987 nr 7 s. 117-121.
 2. Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za II półrocze 1985 r. Autorzy: Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Zoll. NP 1987 nr 2 s. 51-78.
 3. Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za I i II półrocze 1986 r. NP 1987 nr 6 s. 46-82; nr 11/12 s. 88-113.
 4. Szewczyk M., Dyrektywy wymiaru kary w teorii prawa karnego Wielkiej Brytanii (niektóre uwagi). Zesz.Nauk.ASW 1987 nr 48 s. 144-151, Soderż., Sum., Zsf.
 5. Szewczyk M., Ausserordentliche Strafzumessung in den Ansichten von Professor Władysław Wolter. Arch.Iur.Crac. 1987 nr 20 s. 105-122, tekst niem.
 6. Szewczyk M., Glosa do wyroku SN z 11.IV.1984 r. RNw 4/84. [Dot. wykładni art. 48 ő 1 k.k. oraz art. 48 ust. 3 i 6 dekretu o stanie wojennym]. PiP 1987 nr 7 s. 139-142.
 7. Zoll A., Einige Probleme der Handlungsbewertung in Strafrecht. Ein Beitrag zur Problematik des Verbrechensaufbaus. Arch.Iur.Crac. 1987 nr 20 s. 147-162, tekst niem.
 8. Zoll A., Recenzja książki Janusza Kochanowskiego „Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej”. NP 1987 nr 1 s. 79-82.
 9. Zoll A., Glosa do uchwały SN z 27.IX.1985 r. VI KZP 27/85. [Dot. górnej granicy wymiaru kary grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności]. PiP 1987 nr 2 s. 142-144.
 10. Zoll A., Glosa do wyroku SN z 11.X.1985 r. III KR 290/85. [Dot. ograniczonej poczytalności i wykładni art. 25 § 2 i § 3 k.k.]. PiP 1987 nr 8 s. 148-151.

1986

 1. Ćwiąkalski Z., Zoll A.,Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za II półrocze 1984 r. i za I półrocze 1985. NP 1986 nr 1 s. 75-97; nr 7/8 s. 115-143
 2. Zoll A.,Polecenie służbowe jako element kształtujący odpowiedzialność karną. Art. dyskusyjny. Pal. 1986 nr 4 s. 46-60.
 3. Zoll A., Wymiar kary w aspekcie praw jednostki karanej. Pal. 1986 nr 5/6 s. 39-49.

1985

 1. Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa SN z zakresu części szczególnej kodeksu karnego za rok 1983. NP 1985 nr 1 s. 54-74.
 2. Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1984 r. NP 1985 nr 6 s. 54-74.
 3. Szewczyk M.,O niektórych zasadach odpowiedzialności karnej w prawie Stanów Zjednoczonych. NP 1985 nr 11/12 s. 122-131.
 4. Szewczyk M., Roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży państwowej nieruchomości rolnej. Zesz.Nauk.IBPS 1985 nr 23 s. 76-88.
 5. Zoll A.,Recenzja książki „Problemy recydywy i drobnej przestępczości w prawie Polski i RFN”. Red. Jan Skupiński. Przedm. Jan Skupiński. PiP 1985 nr 6 s. 94-97.
 6. Zoll A. [w:] System prawa karnego. T. IV cz. 1. O przestępstwach w szczególności. Red. Igor Andrejew. Aut.: I. Andrejew, K. Buchała, M. Cieślak, L. Gardocki, A. Krukowski, L. Kubicki, G. Kuleczka, J. Waszczyński, J. Wojciechowska, E. Zielińska, A. Zoll. Wwa 1985 Ossolineum, IPiP ss. 486.

1984

 1. Ćwiąkalski Z., Zoll A.,Przegląd orzecznictwa SN z zakresu części ogólnej k.k. (za rok 1983). NP 1984 nr 6 s. 82-92.
 2. Szewczyk M.,Wpływ decyzji administracyjnej na zbycie nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi. Ann.UMCS 1984 nr 31 s. 351-362.
 3. Szewczyk M., Glosa do wyroku SN z 1.IV.1982 r. II KR 46/82 [Dot. zbiegu przepisów ustawy i kumulatywnej kwalifikacji przestępstwa]. NP 1984 nr 5 s. 148-152.
 4. Zoll A.,Recenzja książki Otto Triffterera „Die österreichische Beteiligungslehre“. Eine Regelung zwischen Einheitstäter und Teilnahmesystemen? PiP 1984 nr 9 s. 125-127.
 5. Zoll A., Handlung als Grundelement im Verbrechensaufbau. Arch.Iur.Crac. vol. 17: 1984 s. 115-133, tekst niem.

1983

 1. Ćwiąkalski Z.,Glosa do wyroku SN z 20.X.1980 r. Rw 358/80. [Dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary z powodu ograniczonej poczytalności sprawcy]. PiP 1983 nr 10 s. 138-141.
 2. Szewczyk M.,Przyczyny i skutki prawne uchylenia decyzji o ustaleniu kandydata na nabywcę państwowej nieruchomości rolnej. NP 1983 nr 3 s. 63-73.
 3. Szewczyk M.,Z problematyki zakazu reprywatyzacji ziemi stanowiącej własność państwa. Ann.UMCS 1983 nr 30 s. 267-272, Soderż., Zsf.
 4. Zoll A.,O wartościowaniu czynu w prawie karnym. PiP 1983 nr 4 s. 109-114.
 5. Zoll A.,Jeszcze raz o problemie błędu w prawie karnym. PiP 1983 nr 8 s. 109-112.
 6. Zoll A. (współautor K. Buchała),W stupięćdziesięciolecie śmierci Paula Johana Anzelma Feuerbacha. PiP 1983 nr 12 s. 27-38.
 7. Zoll A.,Recenzja książki „Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej. Wybrane zagadnienia”. Red. Stanisław Frankowski. Przedm. Igor Andrejew. Droit Pol.Con. 1983 nr 3/4 s. 64-66, tekst franc.
 8. Zoll A., Glosa do wyroku SN z 5.VIII.1982 r. II KR 162/82. [Dot. zbiegu kumulatywnego; odpowiedzialności za zmianę zeznań w celu spowodowania umorzenia postępowania karnego]. Pal. 1983 nr 10 s. 97-99.

1982

 1. Ćwiąkalski Z.,Nadzwyczajne złagodzenie kary w praktyce sądowej. Wwa 1982 Wydawn. Prawn. ss. 211, bibliogr., Zsf..
 2. Szewczyk M.,Wymiar kary łącznej. NP 1982 nr 3/4 s. 79-84.
 3. Zoll A.,Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne. Wwa 1982 Wydawn.Prawn. ss. 171, bibliogr., Zsf.
 4. Zoll A.,Podżeganie i pomocnictwo do przestępstw indywidualnych w projekcie zmian przepisów kodeksu karnego. PiP 1982 nr 3/4 s. 120-123.
 5. Zoll A.,Propozycje dotyczące przepisów o błędzie. PiP 1982 nr 8 s. 110-113.
 6. Zoll A. (współautor A. Świątkowski), Glosa do uchwały SN z 20.VI.1980 r. I PZP 13/80. [Dot. kolegialności kontroli związkowej; kompetencji związków przy rozwiązywaniu umowy o pracę]. Pal. 1982 nr 6/7 s. 106-110.

1981

 1. Ćwiąkalski Z.,Procesowe aspekty stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. NP 1981 nr 6 s. 49-64.
 2. Szewczyk M.,Kara łączna w polskim prawie karnym. Rozważania na tle doktryny i orzecznictwa sądowego. Kraków 1981, UJ ss. 160.
 3. Zoll A.,Recenzja książki Tomasza Kaczmarka „Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i w praktyce sądowej”. PiP 1981 nr 7 s. 129-132.
 4. Zoll A., Recenzja książki Mikołaja Leonieni „Poręczenie przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary”. PiP 1981 nr 5 s. 115-117.

1980

 1. Szewczyk M.,Glosa do wyroku SN z 28.VI.1979 r. Rw 208/79. [Dot. wymiaru kary]. Pal. 1980 nr 11/12 s. 128-131.
 2. Szewczyk M.,Pojęcie i przeznaczenie nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi. Ann.UMCS vol. 27: 1980 s. 151-163, Soderż., Zsf.
 3. Zoll A., Glosa do wyroku SN z 22.VI.1979 r. IV KR 112/79. [Dot. obrony koniecznej]. Pal. 1980 nr 10 s. 129-133.

1979

 1. Ćwiąkalski Z.,O warunkach zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Pal. 1979 nr 8/9 s. 54-65.
 2. Szewczyk M. (współautorzy M. Kierek, H. Wyszyński), Polityka rolna i prawo rolne. Lublin 1979 UMCS ss. 158.

1978

 1. Ćwiąkalski Z.,Recenzja książki Alicji Grześkowiak „Kara pozbawienia wolności względem nieletnich w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych”. Pal. 1978 nr 3 s. 73-76.
 2. Ćwiąkalski Z., Recenzja glosy Zbigniewa Radwańskiego do uchwały SN z 16.IV.1975 r. III CZP 17/75. [Dot. prawa lokalowego]. Pal. 1978 nr 2 s. 73-76.
 3. Zoll A., Recenzja książki Marka Bojarskiego „Dozwolone ryzyko gospodarcze w polskim prawie karnym”, Państwo i Prawo 1978, nr 3, s. 149.
 4. Zoll A., Notwerh und Notwerhüberschreitung im polnischen Strafrecht, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtwissenschaft 1978, vol. 90, nr 2, s. 520–529;

1977

 1. Szewczyk M.,Komentarz do uchwały SN z 11.V.1973 r. III CZP 21/73. [Dot. pierwszeństwa dzierżawcy do nabycia państwowej nieruchomości rolnej]. W: Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa. T. 5. Red. Janusz Łętowski Wwa 1977 Wydawn.Prawn., IPiP s. 179-189.
 2. Szewczyk M.,Niektóre problemy wymiaru kary łącznej. Zesz.Nauk.UJ Pr.Prawn. 1977 nr 74 s. 165-178, Zsf.
 3. Zoll A.,Recenzja książki Andrzeja Spotowskiego „Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw”. PiP 1977 nr 5 s. 131-136.
 4. Zoll A. (współautor K. Buchała),Niektóre problemy pogranicza kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. Zesz.Nauk.IBPS 1977 nr 7 s. 122-136.
 5. Zoll A., Z problematyki kontratypów. Zesz.Nauk.UJ Pr.Prawn. 1977 nr 74 s. 49-66, Zsf.

1976

 1. Ćwiąkalski Z.,Recenzja książki Krystyny Daszkiewicz „Nadzwyczajne złagodzenie kary w polskim kodeksie karnym”. NP. 1976 nr 2 s. 348-352.
 2. Ćwiąkalski Z.,Recenzja książki Władysława Górskiego „Prawo przewozowe i ubezpieczenia”. Pal. 1976 nr 11 s. 67-71.
 3. Ćwiąkalski Z.,Glosa do wyroku SN z dn. 3.XII.1974 r., IV KR 308/74. Pal. 1976 nr 2 s. 348-352.
 4. Ćwiąkalski Z. (współautor M. Tarnawski),Glosa do uchwały SN z 18.IX.1975 r. VI KZP 2/75. [Dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do sprawcy występku o charakterze chuligańskim]. OSPiKA 1976 poz. 184
 5. Ćwiąkalski Z. (współautor T. Gizbert-Studnicki),Glosa do wyroku SN z 26.VI.1975 r. III KR 354/75. [Dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary]. PiP 1976 nr 10 s. 169-174.
 6. Ćwiąkalski Z.,Glosa do wyroku SN z 3.XII.1974 r. III KR 308/74. [Dot. nadzwyczajnego złagodzenia kary]. NP 1976 nr 2 s. 348-352.
 7. Szewczyk M., Glosa do wyroku SN z 15.IX.1975 r. Rw 449/75. [Dot. zbiegu przepisów]. WPP 1976 nr 3 s. 328-331.

1975

 1. Ćwiąkalski Z.,Recenzja książki Danuty Pleńskiej “Zagadnienia recydywy w prawie karnym”. Pal. 1975 nr 1 s. 111-115.
 2. Zoll A.,Stosunek kontratypów do ustawowej określoności czynu. PiP 1975 nr 4 s. 83-92.
 3. Zoll A.,Recenzja książki Danuty Pleńskiej „Zagadnienia recydywy w prawie karnym”. PiP 1975 nr 2 s. 123-126.
 4. Zoll A., Glosa do wyroku SN z 10.III.1974 r. IV KR 63/74. [Dot. przesłanki podobieństwa przestępstw]. PiP 1975 nr 7 s. 179-182.

1974

 1. Zoll A., Przestępstwa podobne. PiP 1974 nr 3 s. 76-87.
 2. Zoll A., Z problematyki odpowiedzialności karnej za pomówienie. Pal. 1974 nr 5 s. 46-56.
 3. Zoll A. (współautorka T. Florek), Z problematyki pogranicza przestępstw i wykroczeń. NP. 1974 nr 3 s. 263-272.

1973

 1. Ćwiąkalski Z.,Recenzja książki Andrzeja Spotowskiego “Przestępstwa służbowe (nadużycie służbowe i łapownictwo) w nowym kodeksie karnym”. WPP 1973 nr 3 s. 408-411.
 2. Zoll A.,Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego. Kraków 1973 Wyd. UJ. ss. 208.
 3. Zoll A., Glosa do wyroku SN z dn. 14.XI.1972 r. V KRN 346/72. NP. 1973 nr 9 s. 1371-1375.

1972

 1. Zoll A.,Recenzja książki Genowefy Rejman „Odpowiedzialność karna niewłaściwe wykonanie nadzoru w zespołowym działaniu”. PiP 1972 nr 10 s. 146-149.
 2. Zoll A. (współautor J. Kruk),W sprawie kontratypów w prawie karnym. NP. 1972 nr 10 s. 1536-1547.
 3. Zoll A., Z problematyki społecznego niebezpieczeństwa czynu (w związku z art. 26 i 27 § 2 k.k.). Krak.Stud.Prawn. 1972 nr 5 s. 33-45.

1971

 1. Zbiór kazusów z zakresu prawa karnego materialnego. Red. Kazimierz Buchała. Aut. Janina Kostarczyk-Gryszka, Maria Szewczykowa, Andrzej Zoll. Cz. 1. Przestępstwo. Kraków 1971 UJ ss. 114, powiel.
 2. Zoll A.,Recenzja książki Stanisława Frankowskiego „Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce”. WPP 1971 nr 3 s. 403-410.
 3. Zoll A.,Recenzja artykułu Stanisława Godlewskiego „Zadania samorządu adwokatury po VIII Plenum KC PZPR”. Pal. 1971 nr 4 s. 3-11.
 4. Zoll A., Charakter prawny orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowaniu karnego. WPP 1971 nr 1 s. 33-47.

1970

 1. Szewczyk M.,Karalne czynności przygotowawcze. WPP 1970 nr 2 s. 159-165.
 2. Zoll A.,Czy nowy kontratyp? (Uwagi do art. 22 § 2 k.k.). Pal. 1970 nr 11 s. 59-64.
 3. Zoll A.,Odpowiedzialność kierującego wykonaniem przez inną osobę czynu zabronionego. PiP 1970 nr 7 s. 57-63.
 4. Zoll A., Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika za przestępstwa indywidualne na tle k.k. z 1969 r. WPP 1970 nr 2 s. 149-158.

1969

 1. Zoll A.,Stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jako dyrektywa wymiaru kary. NP. 1969 nr 6 s. 939-947.
 2. Zoll A.,Odpowiedzialność karna kierowcy za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy jego ofierze. WPP 1969 nr 1 s. 17-28.
 3. Zoll A., Glosa do wyroku SN z dn. 9.VII.1968 r. IV KR 117/68. [Dot. urojonej obrony koniecznej]. PiP 1969 nr 8-9 s. 939-947.

1968

1967

 1. Zoll A., Recenzja książki Teofila Leśki „System kar sądowych w prawie karnym wojskowym”. WPP 1967 nr 1 s. 125-127.
 2. Zoll A., Artykuł 49 k.p.k. na tle ustawy o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego. Pal. 1967 nr 6 s. 49-56.

1966

1965

 1. Zoll A., Czynnik psychiczny w obronie koniecznej. NP. 1965 nr 12 s. 1409-1413.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.