JRaglewski

dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

 

Janusz Raglewski pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prawnicze ukończył w 1996 roku uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Instytucja czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. Rozważania de lege lata i de lege ferenda” napisanej pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. A. Zolla. Stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo karne uzyskał 11 grudnia 2000 r. na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. A. Zolla rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Przepadek przedmiotów w prawie karnym (zagadnienia materialnoprawne)”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych ze specjalnością prawo karne uzyskał 7 grudnia 2009 r. na podstawie monografii pt. „Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym)”.
W latach 1997-1999 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od roku 1997 do 2015 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji periodyku naukowego „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. Od 2015 r. pełni funkcję jego redaktora naczelnego.
W 1999 r. uczestniczył w pracach Zespołu Prawa Karnego Skarbowego działającego w ramach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości opracowującego projekt ustawy kodeks karny skarbowy.
W latach 2002-2003 Sekretarz działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Zespołu opracowującego projekt ustawy nowelizującej kodyfikację karną skarbową. W okresie 2000-2006 r. prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Rzecznika dyscyplinarnego dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokuratorów, aplikantów adwokackich, pracowników aparatu skarbowego oraz osób zajmujących się praktyką gospodarczą.
Autor (współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze (kodeks karny, kodeks karny skarbowy, kodeks spółek handlowych, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), artykuły oraz glosy.
Autor opinii na zlecenie Biura Analiz Sejmowych dotyczących unormowań kodeksu karnego oraz prawa wykroczeń.
Działalność naukowo-dydaktyczną łączy z wykonywaniem zawodu adwokata w prowadzonej przez siebie indywidualnej kancelarii adwokackiej.
Miłośnik tańca towarzyskiego (w szczególności tańców latynoamerykańskich), sportów wodnych (zwłaszcza windsurfingu).

Data urodzenia: 28 sierpnia 1972 r., Kraków

Email: janusz.raglewski@uj.edu.pl

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego UJ
 • Członek Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Redaktor naczelny „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności
 • Członek Komisji Bioetyki przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej
 • Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej

Pełnione funkcje ( w przeszłości ):

 1. Sekretarz redakcji "Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych"
 2. Sekretarz Zespołu Prawa Karnego Skarbowego utworzonego w Ministerstwie Sprawiedliwości do opracowania nowelizacji kodeksu karnego skarbowego (2002-2003)
 3. Opiekun Sekcji Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ
 4. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie
 5. Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów

Edukacja:

Magister prawa UJ, 1996
Doktor nauk prawnych, UJ, 2000
Doktor habilitowany nauk prawnych, UJ, 2009

Praca habilitacyjna:

Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym), Kraków 2008

Nauczanie:

 • Wykład z przedmiotu „Prawo wykroczeń”
 • Seminarium magisterskie – prawo karne materialne
 • Proseminarium – prawo karne materialne
 • Ćwiczenia – prawo karne materialne (część ogólna)

Znajomość języków:

angielski, rosyjski (bierna)

Zainteresowania naukowe:

 • formy stadialne popełnienia czynu zabronionego
 • system sankcji karnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych mających charakter majątkowy
 • odpowiedzialność karna za naruszenia praw własności intelektualnej
 • nadzwyczajny wymiar kary
 • problematyka czynnego żalu
 • zagadnienia prawa karnego skarbowego
 • prawo wykroczeń

Odznaczenia i nagrody:

Nagrody Rektora UJ za pracę rzecznika dyscyplinarnego z 12 maja 2007 r. i 12 maja 2008 r.
Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

PUBLIKACJE NAUKOWE:

I.  Książki

  1. Kodeks karny skarbowy z przepisami związkowymi. Skierniewice 1999 "Sigma" ss. 264.
  2. Odpowiedzialność karna skarbowa za naruszenie przepisów podatkowych. Podręczny przewodnik. Skierniewice 2001 "Sigma" ss. 110.
  3. Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej. Autorzy: Jerzy Migdał, Janusz Raglewski. Gdańsk 2005, Wydawnictwo „Arche”, s. 184.
  4. Materialnoprawna regulacja przepadku w polskim prawie karnym, Kraków 2005, Wydawnictwo „Polska Akademia Umiejętności”, s. 228.
  5. Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym), Kraków 2008, Wydawnictwo „Polska Akademia Umiejętności”, s. 463.

  II. Prace zbiorowe i redakcyjne

   1. Kodeks karny. Część ogólna. T. 1. Komentarz do art. 1-116. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 2. Kraków 2004 "Zakamycze" ss. 1515.
   2. Kodeks karny - część szczególna. Komentarz. T. 2: do art. 117-277 k.k.; T. 3: do art. 278-363 k.k. Red. Andrzej Zoll. Autorzy: A.Barczak-Oplustil, G.Bogdan, Z.Ćwiąkalski, M.Dąbrowska-Kardas, P.Kardas, J.Majewski, J.Raglewski, M.Rodzynkiewicz, M.Szewczyk, W.Wróbel, A.Zoll. Wyd. 2. Kraków 2006 "Zakamycze" ss. 1438 + 1412.
   3. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe. Autorzy: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel. Warszawa 2007 Wolters Kluwer ss. 297.
   4. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Aut.: Grzegorz Bogdan, Adam Nita, Janusz Raglewski, Andrzej R. Światłowski. Gdańsk 2007 "Arche" ss. 913.
   5. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. T. 1. Komentarz do art. 1-116 k.k. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 3. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 1290.
   6. Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, stan prawny na 1 lipca 2008 r., LEX.
   7. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll.. Wyd. 3, Kraków 2008 “Wolter Kluwers” ss. 1430 + 1270.

   III. Artykuły

    1. Dobrowolne odstąpienie od czynu jako przesłanka instytucji czynnego żalu. Prokuratura i Prawo 1997 nr 3 s. 37-48.
    2. Instytucja czynnego żalu w projekcie kodeksu karnego skarbowego na tle art 7 u.k.s. Pal. 1997 nr 5/6 s. 20-28.
    3. Przepadek przedmiotów w nowym Kodeksie karnym. Czas.Prawa Karn. 1997 nr 2 s. 73-96.
    4. Przestępstwo oszustwa asekuracyjnego w nowym Kodeksie karnym. Prawo Spółek 1998 nr 9 s. 43-44.
    5. Relacja pojęć "przestępstwo" - "przestępstwo skarbowe" oraz "wykroczenie" - "wykroczenie skarbowe" w polskim systemie prawa karnego materialnego. Prokuratura i Prawo 1998 nr 5 s. 99-110.
    6. Stosunek przepisów części ogólnej nowego kodeksu karnego do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną. Prz.Sądowy 1998 nr 7/8 s. 19-28.
    7. Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym skarbowym. Prawo Spółek 1998 nr 3 s. 58-59.
    8. Typy przestępstwa oszustwa gospodarczego w nowym Kodeksie karnym. Prawo Spółek 1998 nr 10 s. 42-44.
    9. Uchylenie i zmiana prawomocnych rozstrzygnięć w postępowaniu karnym skarbowym. Prawo Spółek 1998 nr 5 s. 53.
    10. Czynny żal sensu largo. Ustawa karna skarbowa. Jurysta 1999 nr 6 s. 5-7.
    11. Nowelizacja ustawy karnej skarbowej z 3 lipca 1998 r. Prawo Spółek 1999 nr 1 s. 37-45.
    12. Postępowanie karne skarbowe przed organami finansowymi. Jurysta 1999 nr 7/8 s. 3-6.
    13. Przepadek osiągniętych korzyści majątkowych jako nowy środek karny. Pal. 1999 nr 3/4 s. 52-59.
    14. Czynny żal po popełnieniu przestępstwa "prania brudnych pieniędzy". Pal. 2000 nr 2/3 s. 61-63
    15. Czynny żal w części ogólnej kk. Wybrane zagadnienia. Jurysta 2000 nr 1 s. 14-17.
    16. Kodeks karny skarbowy. Prawo Spółek 2000 nr 2 s. 34-43.
    17. Nowelizacja przepisów o przepadku osiągniętych z popełnienia przestępstwa korzyści majątkowych. Pal. 2001 nr 5/6 s. 19-24.
    18. Przepadek przedmiotów w kodeksie karnym skarbowym zagadnienia materialnoprawne. Prawo Spółek 2001 nr 4 s. 50-59.
    19. Podstawy orzekania środków zabezpieczających o charakterze administracyjnym w Kodeksie karnym z 1997 roku. Prokuratura i Prawo 2002 nr 4 s. 44-51.
    20. Kontrowersje związane z orzekaniem kary łącznej na tle kodeksu karnego. PiP 2003 nr 5 s. 82-93.
    21. Usiłowanie nieudolne dokonania czynu zabronionego - analiza krytyczna. Prokuratura i Prawo 2003 nr 12 s. 34-47.
    22. Kilka uwag odnośnie strony podmiotowej czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 23-27.
    23. Odpowiedzialność karna za korupcję gospodarczą (art. 296a k.k.), „Prawo Spółek” 2005, nr 6, s. 32-40.
    24. Analiza krytyczna wybranych regulacji przepisów karnych kodeksu spółek handlowych, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2007, nr 7.1, s. 195-207.
    25. Kilka uwag w kwestii nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności oraz grzywną, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, z. 1, s. 253-265.
    26. Kilka uwag w kwestii reklamy produktów leczniczych na gruncie ustawy Prawo farmaceutyczne, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 3, s. 132-139.
    27. Wybrane zagadnienia zbiegu przepisów w prawie wykroczeń, CPKiNP 2010, z. 1, s. 145-161.

    IV. Glosy

     1. Glosa do postanowienia SN z 21.II.2002 r. III KKN 291/99. [Dot. przepadku przedmiotów i narzędzi służących popełnieniu przestępstwa]. Jurysta 2002 nr 10 s. 32-34.
     2. Glosa do uchwały SN z 29.01.2002 r. I KZP 31/01. [Dot. przechowywania znaków akcyzy przez osobę nieuprawnioną]. Jurysta 2003 nr 7/8 s. 56-57.
     3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2002 r., V KKN 9/01, dot. usiłowania nieudolnego dokonania kradzieży z włamaniem pieniędzy z bankomatu, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 2, s. 151-159.
     4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02. Kto odpowiada za czynności spółki, jako płatnika podatku?, „Prawo Spółek” 2004, nr 2, s. 49-52.
     5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2004 r., V KK 224/04, dot. dopuszczalności orzekania kary łącznej, „Jurysta” 2005, nr 10-11, s. 50-52.
     6. Glosa do uchwały SN z dnia 21 maja 2004 r., I KZP 6/04, dot. wykładni art. 323 § 3 k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 10, s. 111-117.
     7. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, dot. wykładni zwrotu „zanim zapadł pierwszy wyrok” z art. 85 k.k.,  „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, z. 12, s. 678-681.
     8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2005 r., V KK 128/05, dot. stosowania art. 89 k.k., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, z. 7-8, s. 441-443.
     9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 lutego 2008 r., III KK 363/07, dot. stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w ramach konstrukcji ciągu przestępstw, LEX nr 89083
     10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2008 r., II KK 29/08,  dot. przepadku przedmiotów, LEX nr 89073
     11. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05, dot. konstytucyjności regulacji tzw. kontratypu dozwolonej krytyki z art. 213 § 2 k.k., LEX nr 90042
     12. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07, dot. odpowiedzialności za zniesławienie (zniewagę), LEX nr 92441

     V. Publikacje popularno-naukowe i publicystyczne

     1. Instytucja czynnego żalu w ustawie karnej skarbowej. Cz. 1-2. Gaz.Prawna 1996 nr 69/70; 1997 nr 3.
     2. Konfiskata mienia, czyli relikt, który odżywa. Rzeczposp. 1997 nr 26.
     3. Błąd ustawodawcy. Ustawa karna skarbowa. Rzeczposp. 1998 nr 288.
     4. Nowe przepisy karne w sprawach skarbowych. Gaz.Prawna 1998 nr 6.
     5. Kto odpowiada posiłkowo za niezapłaconą grzywnę. PiŻ 1999 nr 9 s. 32-33.
     6. Nowe rozwiązania - wiele zmian. [Dot. projektu nowej regulacji karnej skarbowej]. PiŻ 1999 nr 11 s. 29-33.
     7. Przepadek przedmiotów. [Dot. ustawy karnej skarbowej]. PiŻ 1999 nr 5.
     8. Przepadek czy konfiskata. PiŻ 2000 nr 5 s. 39-40.
     9. Sprzedane, ale dlaczego. Kodeks karny. Orzekanie przepadku przedmiotów. Rzeczposp. 2000 nr 114.
     10. Co warto udoskonalić. Nad projektowaną nowelizacją kodeksu karnego. Rzeczposp. 2002 nr 289.
     11. Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów do poprawki. Autorzy: Agnieszka Barczak-Oplustil, Janusz Raglewski. „Rzeczpospolita” 2007, nr 72
      

     W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.