Drukuj PDF

dr Marek BielskiJest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w roku 2004. Od roku akademickiego 2004/2005 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego UJ. Od roku akademickiego 2005/2006 asystent w Katedrze Prawa Karnego. W roku akademickim 2008/2009 stypendysta Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego. W 2010 roku obronił dysertację doktorską zatytułowaną „Obiektywna przypisywalność skutku w prawie karnym” napisaną pod opieką naukową dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ.
W latach 2004–2007 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim, który złożył w 2007 r. Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ. Obecnie łączy działalność naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem zawodu adwokata. Oprócz prowadzenia na Uniwersytecie zajęć z części ogólnej i szczególnej prawa karnego materialnego oraz prawa sportowego, jest zaangażowany w prowadzenie szkoleń dla aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej oraz jest wykładowcą na prowadzonych przez Katedrę Prawa Karnego Studiach Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego oraz Studiach Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego i Procesowego.

Data urodzenia: 10 maja 1980 r.
E-mail: marek.bielski@uj.edu.pl
Języki obce: angielski

Aktualnie pełnione funkcje

 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów (kadencja 2012-2016)

Wykształcenie

magister nauk prawnych UJ, 2004
doktor nauk prawnych UJ, 2010

Zajęcia

 • Prawo karne materialne – część ogólna (ćwiczenia)
 • Prawo karne materialne – część szczególna (wykład, ćwiczenia)
 • Prawo sportowe (wykład)

Zainteresowania naukowe

 • Budowa normy w prawie karnym
 • Bezprawność
 • Obiektywne przypisanie skutku
 • Postacie zjawiskowe przestępstwa
 • Kontratypy
 • Przestępstwa seksualne
 • Przestępstwa przeciwko mieniu
 • Przestępstwa gospodarcze
 • Przestępstwa urzędnicze

PUBLIKACJE

I.  Monografie, prace zbiorowe i redakcyjne

 1. Materiały do nauki prawa karnego materialnego (kodeks karny i kodeks karny skarbowy) - kazusy i pytania testowe, (współautorzy A. Barczak – Oplustil, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel), Wolters Kluwer 2007 r., wyd. 1, s. 297.
 2. Rozdział XX k.k. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll., wyd. 3, Wolters Kluwer 2008, ss. 1430 + 1270.
 3. Materiały do nauki prawa karnego materialnego (kodeks karny i kodeks karny skarbowy) - kazusy i pytania testowe, (współautorzy A. Barczak – Oplustil, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel), Wolters Kluwer 2009, wyd. 2, ss. 332.
 4. Materiały do nauki części szczególnej prawa karnego materialnego. Kazusy (red. naukowa: W. Wróbel, M. Bielski; autorzy: A. Rosowska, A. Wiatrowska, R. Zwoliński, O. Żurek), Wolters Kluwer 2011, ss. 156.
 5. Dwustulecie Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo „Dante – Media” 2011 (ISBN 978-83-62977-24-6), ss. 117.
 6. Materiały do nauki prawa karnego materialnego – kazusy, testy, zadania argumentacyjne, (współautorzy A. Barczak – Oplustil, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel), Wolters Kluwer 2012, wyd. 3, ss. 392.
 7. Rozdział XX k.k. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll., wyd. 4, Wolters Kluwer 2013, ss. 1641.
 8. Zasady wymiaru kary łącznej (w:) P. Kardas, M. Bielski, Kara łączna i ciąg przestępstw (w:) A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, M. Iwański, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, K. Mamak, K. Pałka, A. Pilch, M. Pyrcak, J. Raglewski, T. Sroka, Sz. Tarapata, red. W. Wróbel, D. Zając, P. Zakrzewski, A. Zoll, W. Zontek, Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015, s. 517-575.
 9. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania (w:) A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, K. Mamak, red. M. Małecki, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński, T. Sroka, A. Wojtaszczyk, D. Zając, W. Zontek, Kraków 2016, ss. 216.
 10. Rozdział XXV k.k. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-211a. Red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Iwański, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, A. Pilch, J. Raglewski, M. Rams, T. Sroka, M. Szewczyk, A. Wojtaszczyk, W. Wróbel, D. Zając, A. Zoll., W. Zontek, wyd. 5, Wolters Kluwer 2017, ss. 965.

II. Artykuły

 1. Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok VIII: 2004, z. 1, s. 25 – 46.
 2. Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, Przegląd Sądowy 2005, nr 4, s. 119 – 133.
 3. Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, Państwo i Prawo, 2005, z. 10, s. 75 – 89.
 4. Sprawstwo zleceniodawcze w projekcie nowelizacji kodeksu karnego; Prokuratura i Prawo 2006, nr 10, s. 46 – 68.
 5. Zasady wymiaru kary za podżeganie i pomocnictwo; Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok X: 2006, z. 2, s. 25 – 41.
 6. Odpowiedzialność karna sędziego za przestępstwo urzędnicze niedopełnienia prawnego obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, Przegląd Sądowy 2007, nr 6, s. 37 – 52.
 7. Wykładnia znamion „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w doktrynie i orzecznictwie sądowym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XII:  2008, z. 1, s. 211-230.
 8. Wokół „przepołowionego” charakteru przestępstwa rozboju, Państwo i Prawo 2009, z. 2, s. 89 – 101.
 9. Koncepcja kontratypów jako okoliczności wyłączających karalność, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XIII: 2010, z. 2, s. 25-50.
 10. Prawnokarne aspekty wykorzystania wiedzy psychologicznej w zakresie reakcji penalnej na przestępczość seksualną (w:) red. R. Polczyk, Przestępstwa seksualne z perspektywy psychologicznej i prawniczej, Kraków 2010, s. 9-28.
 11. Rzecz o usiłowaniu przestępstw formalnych i materialnych - na przykładzie art. 200 § 1 k.k. i art. 200a k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XIII: 2010, z. 3, s. 101-116 (tekst dostępny również na stronie e-Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych: www.czpk.pl).
 12. Wyłączenie przestępności składania fałszywych zeznań w związku z przysługującym sprawcy czynu zabronionego prawem do obrony, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XV: 2011, z. 3, s. 73 – 92 tekst dostępny również na stronie e-Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych: www.czpk.pl).
 13. Kontrowersje w zakresie materialnego bądź formalnego charakteru przestępstwa nadużycia władzy (art. 231 § 1 k.k.), Przegląd Sądowy 2011, nr 9, s. 72 – 83.
 14. Nowe typy czynów zabronionych w zakresie przestępstw seksualnych. Kilka uwag dotyczących wykładni art. 197 § 3 pkt 2 i 3 k.k., art. 200a k.k. i art. 200b k.k. (w:) red. M. Perz, T. Zawadzki, Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności, Kraków 2012, s. 10-18.
 15. Kryteria obiektywnego przypisania skutku na tle współczesnej polskiej dogmatyki prawa karnego (w:) red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Wolters Kluwer 2012, T. II, s. 503 – 528.
 16. Znaczenie znamienia dobra prawnego i znamienia modalnego "w związku z pełnieniem funkcji publicznej" dla wykładni przestępstw korupcyjnych w sferze publicznej. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XVII 2013, z. 1, s. 5-28.
 17. Normatywne mechanizmy zapobiegające przyjęciu realnego zbiegu przestępstw jako negatywna przesłanka zastosowania instytucji kary łącznej (w:) red. W.Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Wolters Kluwer 2013, s. 405 – 427.
 18. Zasady konstruowania zarzutów apelacyjnych opartych na względnych przyczynach odwoławczych (w:) red. P. Hofmański, P. Kardas, P. Wiliński, Fiat iustitia pereat mundur. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa 2014, s. 35-58.
 19. Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych (współautor Ewa Plebanek) (w:) red. M. Grzybowski, Państwo Demokratyczne, Prawne i Socjalne. Studia Prawnicze. Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, Tom 3, Kraków 2014, s. 449 – 469.
 20. Przesłanki wymiaru kary łącznej orzekanej w trybach wyroku skazującego i wyroku łącznego na tle nowego modelu kary łącznej, Palestra 2015, nr 7-8, s. 86-95.
 21. O potrzebie teoretycznej, dogmatycznej i kryminalnopolitycznej refleksji nad negatywnymi przesłankami obiektywnego przypisania skutku przestępnego (w:) red. J. Giezek, P. Kardas, Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 241 – 284.
 22. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo czynnej korupcji na podstawie klauzuli niekaralności z art. 229 § 6 k.k. (współautor P. Kardas), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XX 2016, z. 1, s. 89 – 126.
 23. Oszustwo szkodowe i bezszkodowe jako dwie odmiany przestępstwa oszustwa (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XLIII. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka pod red. J. Giezka, D. Gruszeckiej i T. Kalisza, Wrocław 2017, s. 19 – 32.
 24. Normatywne podstawy dekodowania znamion przedmiotowych przestępstw materialnych z zaniechania jako przestępstw indywidualnych właściwych – przyczynek do wykładni art. 2 k.k. (w:) J. Giezek, J. Brzezińska, Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017, s. 179 – 200.
 25. Ograniczenia prawa do obrony wynikające z możliwości stosowania na etapie postępowania przygotowawczego tymczasowego aresztowania na podstawie dowodów niejawnych dla oskarżonego i jego obrońcy – analiza krytyczna art. 250 § 2b Kodeksu postępowania karnego, Kwartalnik o Prawach Człowieka 2017, nr 3-4 (nr 22-23), s. 59 – 70.
 26. Zasady obliczania terminu do wniesienia środków zaskarżenia przez przedstawiciela procesowego w postępowaniu karnym, Palestra 2018, nr 4, s. 72 – 79.
 27. Stosowanie środków zapobiegawczych w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności (w:) red. M. Pająk, R. Zawłocki, Prawo karne wobec Konstytucji, Warszawa 2018, s. 117 – 127.

III. Glosy

 1. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 17 grudnia 2008 r., I KZP 27/08 (dot. wykładni znamion „przemoc” i „gwałt” na gruncie art. 280 § 1 k.k., art. 130 § 3 k.w. i art. 166 k.k.), Państwo i Prawo 2010, z. 3, s. 136 – 141.
 2. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2009 r. I KZP 6/09 (dot. wymiaru kary przy podżeganiu, wykładni art. 22 § 2 k.k.), Przegląd Sądowy 2010, nr 5, s. 127 – 134.
 3. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 lipca 2009 r. I KZP 8/09 (dot. zasady nullum crimen sine lege, wykładni art. 231 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 109658 (publikacja elektroniczna).
 4. Glosa do postanowienia SN z dnia 30 lipca 2008 r., II KK 21/08 (dot. zbiegu przepisów art. 197 k.k. i 198 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 110470 (publikacja elektroniczna).
 5. Glosa do postanowienia SN z dnia 9 listopada 2009 r., III KK 161/09 (dot. wykładni art. 204 § 4 k.k.), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 114141 (publikacja elektroniczna).
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.