WZontek

dr Witold Zontek


W 2003 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakończone obroną pracy magisterskiej w 2008 r. Kolejny etap edukacji – studia doktoranckie odbywał pod opieką dr hab. Włodzimierza Wróbla, Prof. UJ w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej „Modele wyłączania odpowiedzialności karnej w polskim i brytyjskim prawie karnym. Analiza prawnoporównawcza”, której publiczna obrona odbyła się w 2012 r.

Równolegle do studiów doktoranckich odbywał aplikację adwokacką w Krakowie, którą ukończył w 2012 r. pracując w krakowskim oddziale międzynarodowej kancelarii prawnej.

Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym prawem karnym naukowo, jako asystent w Katedrze Prawa Karnego UJ oraz w praktyce, jako asystent w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Współpracuje z Uniwersytetem w Luksemburgu (Faculté de Droit, d'Economie et de Finance), Uniwersytetem w Limerick (Centre for Crime, Justice and Victim Studies School of Law), Uniwersytetem Mediolańskim (Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"), Uniwersytetem w Utrechcie (Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology ) oraz Uniwersytetem Stanowym Indiana (Maurer School of Law).

Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w zakresie prawa karnego porównawczego, podczas których prezentował wyniki swoich badań.

Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych m.in. Hercule III Project "Liability of Company Directors in a Comparative EU Criminal Justice Context", CAFE Project “Mapping the challenges in economic and financial criminal Law: a comparative analysis of Europe and the US" oraz UU “Illicit Tobacco Trade Project”.

Koordynator cyklu konferencji Bradley-Wolter Colloquium in Comparative Criminal Law and Criminal Procedure (Indiana University, Uniwersytet Jagielloński).

Wykładowca w ramach program ERASMUS+ Kadra.

Kierownik grantu MNiSW SONATA 10 „Postdeliktualne zachowanie sprawcy jako przesłanka niepodlegania karze za czyn zabroniony. Przyczyny i konsekwencje. Analiza modelu na tle porównawczym”.

Wykonawca grantu MNiSW OPUS 14 „Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna”.

E-mail: witold.zontek@uj.edu.pl
Języki obce: angielski, niemiecki

Aktualnie pełnione funkcje

 • Sekretarz Studiów Podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego (od 2012)
 • Członek Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego w Warszawie
 • Członek AIDP

Wykształcenie

magister nauk prawnych UJ, 2008
doktor nauk prawnych UJ, 2012

Zajęcia

 • Prawo karne materialne – część ogólna, ćwiczenia
 • Prawo karne materialne – część szczególna, ćwiczenia
 • Introduction to Polish Penal Law, wykład
 • Studia podyplomowe: Prawo karne Skarbowe i Gospodarcze
 • Kursy przygotowawcze na aplikacje prawnicze (UJ)

Zainteresowania naukowe

 • Prawo karne porównawcze
 • System prawa common law
 • Zagadnienia wyłączenia odpowiedzialności karnej
 • Prawo karnego gospodarcze
 • Prawo własności intelektualnej
 • Procedura karna

Profile w portalach naukowych

https://jagiellonian.academia.edu/WitoldZontek

https://www.researchgate.net/profile/Witold_Zontek

PUBLIKACJE

Monografie

 1. Criminal Code-Kodeks Karny. Przepisy dwujęzyczne, współautor: A. Wojtaszczyk, red. W. Wróbel, Warszawa 2014, ss. 352,
 2. Modele wyłączania odpowiedzialności karnej, Kraków 2017 ss. 458.

Artykuły

 1. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju – uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2007r., III KK 437/06, Studia i Analizy Sądu Najwyższego t. II, Warszawa 2008, s.163-178,
 2. Czy art. 12 k.k. jest ciągłym problemem?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XI, 2007 z. 2 (współautor: Adam Wojtaszczyk), s. 111-123,
 3. „Sposoby wyznaczania zakresu treści normy sankcjonowanej - uwagi na marginesie uchwały SN z dnia 26 marca 2009 r. (sygn. akt I KZP 35/08)." Palestra nr 11-12/2009 s. 33-43 i 1-2/2010 s. 50-57,
 4. „Jak posiadać, aby nie posiadać? Kilka refleksji nad orzecznictwem sądowym ostatnich lat w sprawach narkotykowych” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XIV, 2010 z. 1 s. 43-57,
 5. „Kara za brak poddania się terapii? Konsekwencje wprowadzenia art. 244b k.k.” Palestra 7-8/2015, s. 124-132,
 6. „Skazujące wyroki zagraniczne i kara łączna: Między postulatami a rzeczywistością” IPP TBSP UJ 1/2015 s. 21-30,
 7. „Procedura dla obywatela czy obywatel dla procedury? Kilka uwag o wzniosłych zasadach i prostych przepisach” Kwartalnik o Prawach Człowieka, 2017,
 8. Co jest prawdą na fakturze? Rozważania o koniecznej i niekoniecznej treści faktury VAT w perspektywie odpowiedzialności z art. 271 k.k., Palestra 7-8-2016 s. 77-85.

Glosy

 1. „Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 2007r., sygn. akt I KZP 23/07” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XI, 2007 z. 2, s. 297-305.

Publikacje zbiorowe

 1. Zasady orzekania zakazu prowadzenia pojazdów. Pytania o (nie)proporcjonalność w kontekście aktualnych regulacji prawnych i orzecznictwa" (w:) T. Dukiet – Nagórska (red.) „Zasada proporcjonalności w prawie karnym”, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 407-420.
 2. Rozdział 8 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (współautor: S. Tosza) w: M. Załucki (red.) „Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje” IUSATTAX 2011, s. 165-177,
 3. Zmiany w zasadach odpowiedzialności (rozdz. 2) i Zmiany w części szczególnej Kodeksu karnego (rozdz. 16) w: Włodzimierz Wróbel (red.), „Nowelizacja prawa karnego 2015”, Kraków 2015 s. 33-43, 52-64, 831-857,
 4. Komentarz do art. 25-27 w: „Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz. Art. 1-31”, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2014, s. 476-531,
 5. „Zasada „całościowej oceny” w wymiarze kary za wielość zachowań w prawie anglosaskim. Kilka refleksji nad istotą łączenia kar”, w: „Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk”, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 692-707.
 6. „Granice błędu i bezprawności w prawie karnym. Punkty krytyczne”, w: „Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych”, red. Iwona Sepioło, Warszawa 2012., s. 53-66,
 7. „Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości” (współautorzy: W. Wróbel, A. Wojtaszczyk) w: System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, t. 8, red. L Gardocki, Warszawa 2013, s. 607-708,
 8. „Czy badania mają być inspirowane przede wszystkim ciekawością, chęcią poznania, czy potrzebami rynku?”, w: „Idea uniwersytetu – reaktywacja”, red. P. Sztompka, K. Matuszek, Kraków 2014,
 9. Model zakazów dowodowych z perspektywy orzecznictwa SN oraz sądów powszechnych (współautor: D. Świecki) (w:) A. Drozd, J. Skorupka Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym, Warszawa 2016 s. 85-95,
 10. Komentarz do Rozdziału XXX Kodeksu karnego - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (współautorzy: A. Wojtaszczyk, M. Szewczyk) (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1). Komentarz do art. 212-277d (cz. 2), 2017,
 11. Enforcing economic and financial policies in national systems : financial markets regulation, environmental law and competition law : Poland (współautor: S. Tosza) (w:) Ligeti Katalin (red.) Stanisław Tosza (red.)White collar crime : a comparative perspective. Hart Studies in European Criminal Law; vol. 7, Portland 2019,
 12. Poland national report : Punitive liability of heads of business (w:) Martletta Angelo (red.), Ligeti Katalin (red.) Punitive liability of heads of business in the EU : a comparative study, Milano 2018,
 13. Komentarz do art. 62, 62a, 62b i 64 u.p.n. (w:) D. Zając, W. Górowski (red.) Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, Kraków 2019.

Sprawozdania

 1. „Charakter prawny kontratypu - zapis dyskusji z dnia 09.02.2009r. oraz 20.03.2009r. na Zebraniach Naukowych Katedry Prawa Karnego UJ.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XIV, 2010 z. 2, s.63-102.

Publicystyka

 1. „Jak usprawiedliwić niestawiennictwo obcokrajowca” Rzeczpospolita 40/8245,
 2. Koncesja: rezygnacja szansą dla innych" Dziennik Gazeta Prawna 15 października 2009 nr 202 (2578),
 3. „Nie tak łatwo wznowić postępowanie" Rzeczpospolita 18.03.2010,
 4. „Tu nie ma konstytucji, a tam trybunału. No i co? Rzeczpospolita 14.09.2016”,
 5. „Reforma karania w USA – czyli tam i z powrotem” karne24.com, 1.06.2017,
 6. „Hulajnoga w wielkim mieście” karne24.com, 24.04.2019,
 7. „Nie można ustawą dopisać prezydentowi nowych prerogatyw.” Rzeczpospolita 20.01.2018,
 8. „Finansowa lekkość błyskawicznej nowelizacji” Rzeczpospolita 24.06.2019,
 9. „Obrona konieczna. Problem, którego nie ma” Gazeta Prawna 13.05.2018.

Biuletyny

 1. Orzecznictwo Kasacyjne Sądu Najwyższego Izby Karnej (OKSNIK) – periodyczny przegląd orzecznictwa SN z krótkim omówieniem problemów – na stronie www.czpk.pl.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.