Drukuj PDF

MSzewczyk

prof. dr hab. Maria Szewczyk

 


Maria Szewczyk jest profesorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Adm. UJ, autorką dwóch monografii, licznych opracowań artykułowych i współautorem prestiżowego Komentarza do Kodeksu Karnego. Jest twórcą i kierownikiem pierwszej w Polsce Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w latach 1986 – 1990 była członkiem Zespołu Doradców Sejmowych, w ramach współpracy z Collegium Medium była w latach 2002 -2007 kierownikiem dorocznego Forum Prawno – Medycznego organizowanego przez Krakowską Izbę Lekarską, aktualnie reprezentuje Wydział Prawa i Administracji w Senacie UJ. Pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, Kierownika Katedry Prawa Karnego UJ, oraz Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Maxa Plancka, Fundacji Starak w związku z czym odbyła wiele staży i stypendiów naukowych poza granicami kraju.


email: szewczyk@uj.edu.pl

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej,
 • Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego

Edukacja:

 • Magister prawa UJ, 1965
 • Doktor nauk prawnych  1972
 • Doktor habilitowany nauk prawnych  1982
 • Profesor UJ     1994
 • Tytuł. Profesora    1996

Nauczanie:

Prawo karne materialne, i pogranicze prawa karnego materialnego i prawa medycznego;

Znajomość języków::

angielski , niemiecki

Zainteresowania naukowe:

 • funkcja kary
 • kara ograniczenia wolności
 • środki karne
 • autonomia pacjenta w świetle  prawa medycznego i prawa karnego
 • przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 • kara łączna

Odznaczenia i nagrody:

 • Kilkakrotne nagrody Rektora UJ.
 • Złoty Krzyż Zasługi

PUBLIKACJE NAUKOWE:

I. Książki

 1. Kara łączna w polskim prawie karnym. Rozważania na tle doktryny i orzecznictwa sądowego. Kraków 1981, UJ ss. 160.
 2. Kodeks karny. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego. Wstęp Kazimierz Buchała, Maria Szewczyk. Stan prawny na 19.VIII.1995 r. Kraków 1995 Centrum Prawne ss. 110.
 3. Kara pracy na cele społeczne. Na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium prawnoporównawcze. Kraków 1996 Wydział Prawa UJ, ss. 229.

II. Prace zbiorowe i redakcyjne

 1. Red. Kazimierz Buchała. Aut.: Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Andrzej Zoll. Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Stan ustawodawstwa i orzecznictwa na 1.III.1990 r. Warszawa 1990 Wydawn.Prawn. ss. 415
 2. Red. Kazimierz Buchała. Aut.: Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Andrzej Zoll. Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Stan prawny na 1.XII.1993 r. Warszawa 1993 Wydawn. Prawn. ss. 520.
 3. Red. Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Stanisław Waltoś, Andrzej Zoll. Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały. Kraków 1994 UJ ss. 343.
 4. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277; T. 3: art. 278-363. Kraków 1999 "Zakamycze" ss. 1120.
 5. Red. Janina Błachut, Maria Szewczyk, Józef Wójcikiewicz. Wstęp Andrzej Szwarc. Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska. Kraków 2001 Wydawn. Instytutu Ekspertyz Sądowych
 6. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kodeks karny. Część ogólna. T. 1. Komentarz do art. 1-116. Wyd. 2. Kraków 2004 "Zakamycze" ss. 1515.
 7. Kodeks karny - Część szczególna. Komentarz. T. 2: do art. 117-277 k.k.; T. 3: do art. 278-363 k.k. Red. Andrzej Zoll. Aut.: A.Barczak-Oplustil, G.Bogdan, Z.Ćwiąkalski, M.DĄbrowska-Kardas, P.Kardas, J.Majewski, J.Raglewski, M.Rodzynkiewicz, M.Szewczyk, W.Wróbel, A.Zoll. Wyd. 2. Kraków 2006 "Zakamycze" ss. 1438 + 1412.
 8. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. T. 1. Komentarz do art. 1-116 k.k., Wyd. 3. Warszawa 2007, Wolters Kluwer.
 9. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll.. Wyd. 3, Kraków 2008 “Wolter Kluwers” ss. 1430 + 1270.

III. Artykuły i glosy

 1. Karalne czynności przygotowawcze. WPP 1970 nr 2 s. 159-165.
 2. Glosa do wyroku SN z 15.IX.1975 r. Rw 449/75. [Dot. zbiegu przepisów]. WPP 1976 nr 3 s. 328-331.
 3. Niektóre problemy wymiaru kary łącznej. Zesz.Nauk.UJ Pr.Prawn. 1977 nr 74 s. 165-178, Zsf.
 4. Glosa do wyroku SN z 28.VI.1979 r. Rw 208/79. [Dot. wymiaru kary]. Pal. 1980 nr 11/12 s. 128-131.
 5. Wymiar kary łącznej. NP 1982 nr 3/4 s. 79-84.
 6. Glosa do wyroku SN z 1.IV.1982 r. II KR 46/82 [Dot. zbiegu przepisów ustawy i kumulatywnej kwalifikacji przestępstwa]. NP 1984 nr 5 s. 148-152.
 7. O niektórych zasadach odpowiedzialności karnej w prawie Stanów Zjednoczonych. NP 1985 nr 11/12 s. 122-131.
 8. Dyrektywy wymiaru kary w teorii prawa karnego Wielkiej Brytanii (niektóre uwagi). Zesz.Nauk.ASW 1987 nr 48 s. 144-151, Soderż., Sum., Zsf.
 9. Ausserordentliche Strafzumessung in den Ansichten von Professor Władysław Wolter. Arch.Iur.Crac. 1987 nr 20 s. 105-122, tekst niem.
 10. Glosa do wyroku SN z 11.IV.1984 r. RNw 4/84. [Dot. wykładni art. 48 ő 1 k.k. oraz art. 48 ust. 3 i 6 dekretu o stanie wojennym]. PiP 1987 nr 7 s. 139-142.
 11. Glosa do uchwały SN z 17.XI.1987 r. VI KZP 29/87. [Dot. wykładni art. 49, 50 k.k.]. PiP 1988 nr 12 s. 151-154.
 12. Uwagi dotyczące niektórych kar dodatkowych w kodeksie karnym. PiP 1988 nr 5 s. 104-108.
 13. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 21.IV.1989 r. V KZP 3/89. [Dot. niedopuszczalności orzeczenia przepadku przedmiotu objętego wspólnością, jeżeli sprawcami przestępstwa nie są wszyscy współwłaściciele]. PiP 1990 nr 4 s. 120-121.
 14. Supplementary Penalties in the System of the Polish Penal Law. Rev.Comp.Law 1989 [1990] vol. 4 s. 137-148, tekst ang.
 15. Czy i jaka alternatywa dla kary pozbawienia wolności? Prz.Prawa Karn. 1992 nr 7 s. 55-63.
 16. System środków karnych w projekcie nowego prawa karnego. W: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka. Red. i wstęp Stanisław Waltoś, Zbigniew Doda, Andrzej Światłowski, Jacek Rybak, Zbigniew Wrona. Kraków 1993 UJ. .
 17. Kary alternatywne w prawie karnym Stanów Zjednoczonych. W: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały. Red. Zbigniew Ćwiąkalski, Maria Szewczyk, Stanisław Waltoś, Andrzej Zoll. Kraków 1994 UJ.
 18. Glosa do uchwały Izby Karnej i Wojskowej SN z 5.IV.1995 r. I KZP 39/94. [Dot. rozumienia wyrażenia "warunki określone w art. 60 ő 1 k.k" użytego w art. 60 ő 2 k.k.]. PiP 1995 nr 12 s. 107-110.
 19. Wymiar kary łącznej w projekcie kodeksu karnego. Prz. Sądowy 1995 nr 9 s. 114-127.
 20. Kilka uwag dotyczących odszkodowania jako środka karnego w projekcie kodeksu karnego. Pal. 1995 nr 1/2 s. 69-77.
 21. Wpływ Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na polskie prawo karne. Prz.Więziennictwa Pol. 1996 nr 12/13 s. 5-14.
 22. Eutanazja - rozważania prawnoporównawcze. W: Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok. Katowice 1996 UŚl.
 23. The influence of the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms on polish criminal law. Pol.Labour Law 1996 vol. 8 s. 353-361.
 24. Zmiany we francuskim prawie karnym na tle Kodeksu Karnego z 1994 r. Pal. 1997 nr 3/4 s. 122-133.
 25. Idea uniwersyteckich poradni prawnych. Klinika 1999 nr 1 s. 13-18, wersja ang. i ros.
 26. Kara ograniczenia wolności w nowym kodeksie karnym. W: U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi. Red. Oktawia Górniok. Katowice 1999 UŚl.
 27. Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza. Czas.Prawa Karn. 2000 nr 1 s. 161-172.
 28. Kilka uwag dotyczących przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Prokuratura i Prawo 2000 nr 6 s. 23-27.
 29. Prawno-karne środki zwalczające przestępczość zorganizowaną (zagadnienia wybrane). W: Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska. Red. Janina Błachut, Maria Szewczyk, Józef Wójcikiewicz. Wstęp Andrzej Szwarc. Kraków 2001 Wydawn. Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 30. Prawnokarne środki zwalczające przestępczość zorganizowaną (zagadnienia wybrane). W: Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Red. Andrzej Zoll, Jerzy Stelmach, Jan Halberda. Kraków 2001 UJ, "Zakamycze".
 31. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 22.01.2003 r. I KZP 39/02. [Dot. bezpodstawnego uchylenia się od zeznania niewypełniającego znamion występku z art. 233 § 1 k.k.]. OSP 2003 nr 11 poz. 145 k.
 32. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Kollektivpersonen im Lichte des neuen polnischen Strafrechts, W: Probleme der Angleichung des Europäischen Rechts. Krakauer-Augsburger Rechtstudien. Red. i wstęp Jerzy Stelmach, Reiner Schmidt. Kraków 2004 Wolters Kluwer, "Zakamycze".
 33. Glosa do wyroku SN z 09.02.2004 r. V KK 194/03. [Dot. zakresu ustawowego prawa do obrony w procesie karnym]. OSP 2004 nr 12 poz. 160 k.
 34. Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 20.01.2005 r. I KZP 30/04. [Dot. zaliczenia w całości na poczet orzekanej kary łącznej kary pozbawienia wolności uznanej za odbytą w rozumieniu art. 82 k.k.]. OSP 2005 nr 9 poz. 102 k.
 35. Kilka uwag na temat funkcji środków karnych na tle obowiązującego kodeksu karnego. W: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska. Red. i wstęp: Leszek Leszczyński, Edward Skrętowicz, Zbigniew Hołda. Lublin 2005 Wydawn.UMCS.
 36. Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności? W: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70.rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. Red. Krzysztof Krajewski. Warszawa 2007 Wolters Kluwer, s. 103-112.

IV. Inne publikacje

 1. Recenzja Jugendstrafe und Jugendstrafvollzug. Cz. 1-2. Red. F.Dnkel, K.Meyer. Freiburg 1985, PiP 1987 nr 9 s. 113-116.
 2. Ekspertyzy dotyczące art. 52 a § 3 kodeksu wykroczeń opracowane dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Aut.: Kazimierz Buchała, Wiesław Daszkiewicz, Andrzej Marek, Andrzej Murzynowski, Maria Szewczyk, Jan Waszczyński. Biul. RPO-Mat. 1989 nr 3 s. 16-38.
 3. Recenzja Strafrechtentwicklung in Europa. T.IV cz.2. Red. Albin Eser, Barbara Huber. Freiburg im.Br. 1994, PiP 1995 nr 8 s. 95-96. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.