PKardas


prof. dr hab. Piotr Kardas

prof. dr hab., adwokat

Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
ORCID: 0000-00002-8903-2417
e-mail: pkardas@kardas.com.pl

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Przewodniczący Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prof. dr hab. nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego, procedury karnej, prawa karnego skarbowego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, etycznych standardów wykonywania zawodów prawniczych. Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, stypendysta Max Planck Gesselschaft, członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Naukowej OBA, przewodniczący polskiej delegacji w CCBE, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata.

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Przewodniczący Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prof. dr hab. nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego, procedury karnej, prawa karnego skarbowego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, etycznych standardów wykonywania zawodów prawniczych. Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, stypendysta Max Planck Gesselschaft, członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Naukowej OBA, przewodniczący polskiej delegacji w CCBE, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata.

Działalność naukowa

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1990 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1996 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w 2001 r. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych w 2014 r. Profesorem zwyczajnym został w 2015 r.
Przebywał na stażach i stypendiach naukowych w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz (Niemcy), Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy), Uniwersytecie w Dreźnie (Niemcy) Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria), Instytucie Max’a Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Był asystentem prof. J. Kruempelmanna w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Mainz, jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta prowadził badania naukowe w Instytucie Max’a Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim.
Autor lub współautor około 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w języku polskim, niemieckim, angielskim, słowackim, rosyjskim i ukraińskim), w tym m.in. monografii „Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym” (Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999), Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie” (Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001), Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna” (Wolters Kluwer, Warszawa 2011), Zarządzanie konfliktem (Kraków 2019), Komentarza do Kodeksu karnego z 1997 r.; Komentarza do przepisów karnych Kodeksu spółek handlowych; Komentarza do Kodeksu karnego skarbowego, Komentarza do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego; Systemu Prawa Karnego – t. 3, 4, 5 i 9; Systemu Prawa Karnego Procesowego, t. 1, a także wielu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą dotyczących problematyki prawa karnego materialnego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, teorii prawa, prawa karnego procesowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, problematyki harmonizacji i unifikacji prawa karnego w ramach struktur europejskich, prawa karnego międzynarodowego, prawa karnego skarbowego, etycznych standardów wykonywania zawodów prawniczych, zagadnień ustrojowych prokuratury i adwokatury.

Działalność zawodowa

W 1992 r. ukończył aplikację sędziowską w Krakowie. W 1994 r. złożył egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych. Od 2002 r. jest wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 1993–1998 był Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 1994–1997 sekretarzem Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1994–1998 pełnił funkcję asystenta sędziego w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie. Był współpracownikiem Komisji powołanej przez Ministra Sprawiedliwości RP przygotowującej projekt nowelizacji Kodeksu Karnego z 1997 r. W latach 1999–2000 – ekspert Komisji Sejmowej ds. Zmian w Kodyfikacjach opiniujący przedkładane Sejmowi RP projekty nowelizacji Kodeksu karnego z 1997 r. W 2001 – ekspert Komisji ds. nowelizacji Kodeksów Karnych kierowanej przez prof. dr hab. A. Wąska, działającej przez Prezydencie RP. W 2004 r. pełnił funkcję eksperta Komisji ds. nowelizacji Kodeksu Karnego Skarbowego Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2005 r. arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W latach 2008–2012 był Arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie, a w latach 2012–2017 Członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2010 r. jest nieprzerwanie Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 2010–2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2015-2018 był Wiceprzewodniczącym Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”. Od 2018 pełni funkcję Przewodniczącego Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”. Członek Rady Naukowej Comparative Law Review. Stały recenzent specjalistycznych czasopism naukowych z zakresu prawa karnego oraz procedury karnej wydawanych w języku polskim oraz angielskim. Od 2018 Przewodniczącym polskiej delegacji do CCBE. Od 2017 Członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Wykonuje zawód adwokata w ramach kancelarii „Kardas&Kardas” s.c. prowadzonej wspólnie z adw. dr Małgorzatą Dąbrowską-Kardas.

Nagrody i wyróżnienia

W 2002 r. uzyskał I nagrodę w Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą rozprawę habilitacyjną za książkę „Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie”, Kraków 2001.
W 2012 r. został wyróżniony w IV Edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce stosowania prawa za monografię „Zbieg przepisów ustawy w prawie karny. Analiza teoretyczna” (Warszawa 2011).
W 2013 r. otrzymał Złote Paragrafy.
W 2013 r. został wyróżniony kategorią Profesjonalista przez miesięcznik Forbes.
Odznaczony Medalem Adwokatura Zasłużonym.

Znajomość języków

angielski, niemiecki

PUBLIKACJE NAUKOWE:

I. Książki (Monografie).

 1. Przestępstwa przeciwko mieniu, Nowa Kodyfikacja karna. Kodeks karny. zeszyt 21, Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998, ss. 318 (współautor)
 2. Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 330 (rozprawa doktorska)
 3. Przestępstwa przeciwko mieniu, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 318 (współautor)
 4. Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2001, ss. 988, (rozprawa habilitacyjna).
 5. Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011, ss. 560.
 6. Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym (Ł. Błaszczak, D. Gruszecka, P. Kardas, K. Kremens, J. Skorupka, P. Wiliński, J. Zagrodnik), red. W. Jasiński, J. Skorupka, WoltersKluwer Warszawa 2017, ss. 267 (autor rozdziału pt. „Determinanty ciężaru dowodu i ciężaru (obowiązku) dowodzenia w procesie karnym”, s. 53-120).
 7. Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Giezek, J. Brzezińska, Warszawa 2017, ss. 466 (autor rozdziału pt. „Typy zmodyfikowane ze względu na podmiot jako szczególna odmiana tzw. przestępstw indywidualnych a formy współdziałania przestępnego, s. 85-140).
 8. Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, C.H. Beck Warszawa 2017, ss. 850 (współautor z M. Gutowskim, w druku).
 9. Zarządzanie konfliktem. Dlaczego w prawie karnym potrzebne jest umorzenie kompensacyjne. Kraków 2019 (w druku).

II. Monografie: redakcja.

 1. Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, redakcja naukowa Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 2012, Tom I.
 2. Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, redakcja naukowa Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 2012, Tom II.
 3. Zagadnienia dogmatyki i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, redakcja naukowa Wojciech Górowski, Tomasz Sroka, Piotr Kardas, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 2013.
 4. Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, redakcja naukowa. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2015.
 5. Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, redakcja naukowa Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2016.

III. Komentarze: redakcja.

 1. Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz, redakcja Jacek Giezek, Piotr Kardas, Wyd. I, Kraków 2003, ss. 717.
 2. Kodeks karny skarbowy. Komentarz, redakcja Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski, (autor komentarza do przepisów art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56 i art. 76), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 3. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Redakcja Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski, Wydanie II, uzupełnione i zmienione, (autor komentarza do przepisów: art. 6, art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56; art. 76), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss.
 4. Kodeks karny skarbowy. Komentarz, redakcja Piotr Kardas, Grzegorz łabuda, Tomasz Razowski, III. Wydanie. Uzupełnione i zmienione (autor komentarza do przepisów: art. 6, art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56; art. 76; Wolters Kluwer Warszawa 2017, ss.

IV. Podręczniki i skrypty.

 1. Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego, Staromiejska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1994, ss. 115.(współautor)
 2. Kazusy – prawo karne materialne, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1995, ss. 227. (współautor)
 3. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, wyd. I. (współautor).
 4. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, wyd. II, (współautor).
 5. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy, testy, zadania argumentacyjne, 3. Wydanie, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

V. Artykuły w czasopismach naukowych z listy MNiSW.

 1. Regulacja błędu w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 1992, Nr 1, ss. 70-84.
 2. Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część pierwsza – zasady odpowiedzialności karnej oraz formy popełnienia przestępstwa), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 2, ss. 40-55.
 3. Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część druga – wyłączenie odpowiedzialności karnej oraz kary), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 3-4, ss. 32-47.
 4. Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia w świetle nowelizacji k.k. z dnia 12 lipca 1995 r. (część pierwsza – charakter oraz przedmiot ochrony przestępstwa z art. 145 § 4 k.k.), „Palestra” 1996, Nr 3-4, ss. 9-23.
 5. Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia w świetle nowelizacji k.k. z dnia 12 lipca 1995 r. (część druga – wykładnia znamion przestępstwa oraz zagadnienia zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw), „Palestra” 1996, Nr 5-6, ss. 22-30.
 6. Niektóre okoliczności wyłączające i umniejszające winę w projekcie kodeksu karnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 1, ss. 39-52.
 7. Przestępstwo ciągłe w projekcie kodeksu karnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 2, ss. 66-78.
 8. Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania, Prokuratura i Prawo 1996, Nr 7-8, ss. 36-55.
 9. Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów (część trzecia – środki karne, zasady wymiaru kary i środków karnych, powrót do przestępstwa, wolnościowe środki związane z poddaniem sprawcy próbie), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, Nr 3, ss. 80-104.
 10. Recenzja książki A. Adamskiego pt. „Prawnokarne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, Państwo i Prawo 1996, Nr 2, ss. 88-90.
 11. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za 1995 r., Przegląd Sądowy 1996, Nr 11-12, ss.121-148.
 12. Przestępstwo ciągłe – jeden czyn ciągły, pomijalny czy realny zbieg przestępstw?, Państwo i Prawo 1997, Nr 4, ss. 40-59.
 13. Przestępstwo polityczne w prawie polskim. Próba analizy teoretycznej na tle obowiązującego stanu prawnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1998, Nr 1-2, ss. 135-196.
 14. O metodzie analizy dogmatycznej oraz metodzie prowadzenia polemiki. W odpowiedzi Maciejowi Tarnawskiemu, Palestra 1999, Nr 9-10, ss. 56-64.
 15. Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego k.k. z 1997 r., cz. I, Palestra 1999, Nr 1-2, ss. 19-37.
 16. Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego k.k. z 1997 r., cz. II, Palestra 1999, Nr 3-4, ss. 35-51.
 17. Zasady odpowiedzialności za przestępstwo popełnione w warunkach ciągłości w świetle regulacji nowego polskiego kodeksu karnego z 1997 r., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1999, Nr 1, ss. 71-104.
 18. Status prawny więźnia sumienia w świetle regulacji kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r., Przegląd Więziennictwa Polskiego 1999, Nr 1-2, ss. 13-44.
 19. Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, Przegląd Sądowy 2000, Nr 11-12, ss. 43-75.
 20. Sprawozdanie z Konferencji „Kodyfikacje karne po roku” zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości RP, Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów RP, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, Przegląd Legislacyjny 2000, Nr 1, ss. 171-203.
 21. Prawnokarna ochrona informacji z perspektywy przestępstw komputerowych. Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle obowiązującego stanu prawnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, Nr 1, ss. 25-120.
 22. Kodyfikacje karne po roku (Konferencja naukowa, Popowo, 21-22.X.1999, Państwo i Prawo 2000, Nr 2, ss. 95-100.
 23. Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym, cz. 1, Prokuratura i Prawo 2001, Nr 9, ss. 76-94.
 24. Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie karnym skarbowym, cz. 2, Prokuratura i Prawo 2001, Nr 10, ss. 23-42.
 25. Normatywny sposób określenia znamienia skutku przy niektórych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu a zagadnienia wydawania opinii przez biegłych lekarzy, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2001, Nr 3, ss. 197-216.
 26. Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw zawartym w druku sejmowym Nr 2510 Sejmu III Kadencji, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2001, Nr 1, ss. 103-193.
 27. Recenzja książki Jerzego Skorupki „Karnoprawna ochrona wierzycieli”, „Prokuratura i Prawo” 2002, Nr 9, s. 119-128.
 28. Zasady odpowiedzialności karnej za łapownictwo. Rozważania na tle projektowanych nowelizacji kodeksu karnego z 1997 r., „Przegląd Sądowy” 2002, Nr 7-8, s. 5-27.
 29. Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, „Palestra” 2002, Nr 9-10, s. 7-26. (współautor).
 30. Działanie na szkodę spółki a przestępstwo nadużycia zaufania – zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielości ocen, „Palestra” 2002, Nr 11-12, s. 13-30.
 31. Regulacja współdziałania przestępnego jako podstawa zwalczania przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2002, Nr 10, s. 64-89.
 32. Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2003, Nr 3, ss. 60-87.
 33. Konsensualne sposoby rozstrzygania spraw karnych w polskim procesie karnym w świetle materialnych podstaw odpowiedzialności karnej oraz nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., Prok. i Pr. 2004, Nr 1, ss. 31-62.
 34. Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych - propozycje de lege ferenda, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 4, ss. 181-208.
 35. Przypisanie skutku przy przestępnym współdziałaniu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2004, Nr 4, ss. 73-112.
 36. Proces integracji prawa karnego z perspektywy Corpus Iuris i Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok IX, 2005, Nr 2, ss. 5-25.
 37. Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rozważania na tle modeli interpretacyjnych prezentowanych w piśmiennictwie karnistycznym i orzecznictwie Sądu Najwyższego”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok IX, 2005, Nr 1, s. 23-56.
 38. Zbieg przepisów ustawy a sprawcze i niesprawcze postaci współdziałania, Prokuratura i Prawo 2005, Nr 7-8, ss. 87-124.
 39. Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy a problem odpowiedzialności karnej lekarza za niewypełnienie obowiązku zapobiegania skutkowi, Przegląd Sądowy 2005, Nr 10, s. 55-84.
 40. Istota współsprawstwa w polskim prawie karnym. Uwagi na marginesie trzech orzeczeń Sądu Najwyższego, Prokuratura i Prawo 2005, Nr 12, s. 7-37.
 41. Działanie na szkodę spółki – konkretne czy abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo, Państwo i Prawo 2006, Nr 6, ss. 58-72.
 42. Sprawstwo kierownicze i polecające – wykonawcze czy niewykonawcze postaci sprawstwa? Przegląd Sądowy 2006, Nr 5, s. 75-106.
 43. Prawnokarne aspekty uchylania się od wykonania zobowiązania podatkowego w podatku VAT – oszustwo skarbowe czy oszustwo klasyczne? Prokuratura i Prawo 2006, Nr 5, s. 28-48.
 44. Złożenie sądowi rejestrowemu listy wspólników niezgodnej z treścią wpisów w księdze udziałów. Kilka uwag o kontrowersjach związanych z wykładnią znamion strony przedmiotowej przestępstwa przewidzianego w art. 587 k.s.h. (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, Nr 1, Rok X, ss. 21-51).
 45. Sporne problemy wykładni przestępstwa nadużycia zaufania (Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, Nr 2, Rok X,), ss. 105-136.
 46. Recenzja książki Tomasza Karczmarka pt. „Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości”, Warszawa 2006 (PiP 2006, Nr 9,), ss. 107-110.
 47. Recenzja książki Agnieszki Liszewskiej „Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna”, Łódź 2004, Prokuratura i Prawo 2007, Nr 3, s. 159-172
 48. Karnoprawne aspekty posłużenia się fakturą nierzetelną, Prokuratura i Prawo 2007, Nr 2, ss. 5-27.
 49. Z problematyki odpowiedzialności za nadużycie władzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, Prok. i Pr. 2007, Nr 7-8, s. 5-41.
 50. Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2007, Nr 2., Rok XI, ss. 53-99.
 51. Okoliczności wyłączające przestępność lub karalność zachowania a konstrukcja czynu ciągłego, Prokuratura i Prawo 2008, Nr 1, ss. 5-31.
 52. Współdziałanie przestępne a nowe formy przestępczości, Gdańskie Studia Prawnicze 2008, ss. 147-181.
 53. Z problematyki dostępu do akt postępowania w postępowaniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, T. I, Warszawa 2008, ss. 25-98.
 54. Upływ określonego w art. 41 ust. 3 Konstytucji RP oraz w art. 248 § 2 k.p.k. 24-godzinnego terminu a możliwość wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, Rok XII, Nr 1, ss. 113-143.
 55. O wzajemnych relacjach między przepisem art. 76 § 1 k.k.s. a przepisem art. 286 § 1 k.k. (uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 19 marca 2008 r., II KK 347/08, BPK 2008, Nr 9, poz. 1.2.2.), Prok. i Pr. 2008, Nr 12, s. 5-30.
 56. Z problematyki dostępu do akt postępowania w postępowaniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, Rok XII, Nr 2. Ss. 5-79.
 57. O niekonstytucyjności odmowy dostępu do akt sprawy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania (współautor), Palestra 2008, Nr 7-8, s. 23-36.
 58. Dozwolone ryzyko sportowe – pozaustawowa okoliczność wyłączająca bezprawność czynu (kontratyp) czy element precyzujący płaszczyznę bezprawności? – Przegląd Sądowy 2009, Nr 1, s. 7-22.
 59. O kolizjach między przepisami stanowiącymi wynik implementacji decyzji ramowych a umowami międzynarodowymi. (Rozważania o zakresie zastosowania procedury exequatur w razie zwrotnego przekazania obywatela polskiego w trybie określonym w art. 607t § 2 k.p.k. na tle wykładni przepisów prawa krajowego zgodnej z prawem Unii Europejskiej oraz konstytucyjnej dyrektywy kolizyjnej wyrażonej w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, Nr 1, ss. 5-68.
 60. Kontrowersje wokół uprawnienia (i obowiązku) sądu do badania trafności kwalifikacji prawnej w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania – przyczynek do wykładni przepisów art. 249 § 1 i 2, art. 258 § 2 i art. 259 § 2 i 3 kodeksu postępowania karnego w praktyce sądowej, Przegląd Sądowy 2009, Nr 10, ss. 5-36.
 61. Kilka uwag o ochronie tajemnicy statystycznej i podstawach prawnych jej wykorzystywania w postępowaniu karnym. Obowiązek zachowania poufności danych statystycznych – względny czy bezwzględny zakaz dowodowy?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. Zeszyt Specjalny poświęcony problematyce ochrony tajemnicy statystycznej, Kraków 2009, ss. 47-68.
 62. Uprawnienia obrony do wglądu w akta postępowania przygotowawczego w toku procedury habeas corpus (rzecz o obstrukcji organów wymiaru sprawiedliwości), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, Nr 3, ss. 149-168.
 63. Rola i znaczenie wykładni prowspólnotowej w procesie dekodowania norm prawa karnego. Uwagi na marginesie uchwały SN z dnia 3 marca 2009 r. (I KZP 30/08), CPKiNP 2009, Nr 2, ss. 7-31.
 64. Wystąpienie – głos w dyskusji podczas dyskusji panelowej na konferencji „Reguły kolizyjne w międzynarodowym prawie karnym w perspektywie wykonywania europejskiego nakazu aresztowania”(Rozważania na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z 3 marca 2009 r., sygn. I KZP 30/08), Kraków, dnia 15 maja 2009 r., CzPKiNP 2009, Nr 3, ss. 117-121.
 65. Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowania w postępowaniu jurysdykcyjnym, Państwo i Prawo 2010, Nr 1, ss. 39-51.
 66. Standard rzetelnego procesu a prawo wglądu do akt sprawy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, czyli historia jednej nowelizacji, Prok. i Pr. 2010, Nr 1-2, ss. 89-113.
 67. Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym, „Rejent”, rok 20, 2010, Wydanie Specjalne. Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza, s. 88-128.
 68. Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym – analiza aktualnego stanu prawnego w kontekście praktyki stosowania prawa oraz propozycje nowych rozwiązań ustawowych [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Nr 1/2010, Warszawa 2010, s. 205-289.
 69. Konstrukcja idealnego zbiegu przestępstw a konstytucyjna i konwencyjna zasada ne bis in idem. (Rozważania o konstytucyjnych i konwencyjnych granicach władzy ustawodawczej). – CPKiNP 2010, Nr 4, ss. 5-52.
 70. Konstrukcja działania na szkodę spółki handlowej oraz przestępstwa stanowiące jej odpowiednik – projekt nowelizacji, Palestra 2011, Nr 1-2, 166-182.
 71. Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rzecz o kreatywnej wykładni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu zabronionego określonych w ustawie, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011, Nr 2, ss. 79-133.
 72. Karnoskarbowe konsekwencje korekty deklaracji podatkowej. Uwagi o ustawowych przesłankach bezkarności określonych w art. 16a k.k.s. – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011, Nr 3, ss. 107-140.
 73. Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki – o potrzebie zmian (projekt Komisji Legislacyjnej NRA), Przegląd Prawa Handlowego 2011, Nr 8, ss. 27-29.
 74. O potrzebie nowelizacji przepisów zawartych w rozdziałach I-III Kodeksu karnego z 1997 r. Analiza założeń wstępnych potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego, Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Warszawa 2011.
 75. Konstrukcja idealnego zbiegu a zakres zastosowania zasady rei iudiciate, Palestra 2011, Nr 11-12, ss. 9-28.
 76. Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część I. O nowej regulacji w kontekście procesu legislacyjnego – Wrocławskie Studia Sądowe (Kwartalnik), 2011, Nr 1, ss. 19-38.
 77. Ochrona tajemnicy obrończej. Kilka uwag o dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów oraz przekazów informacji realizowanych przy użyciu środków technicznych pomiędzy obrońcą a madantem, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XV, 2011, Nr 4, s. 5-35.
 78. Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część II. Analiza dogmatyczna, Wrocławskie Studia Sądowe (Kwartalnik), 2012, Nr 1, s. 23-56.
 79. Stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej projektowanych zmian ustawy – kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (publikacja elektroniczna Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych; Adwokatura.pl, Warszawa 2012).
 80. Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego. Kilka uwag o przesłankach determinujących założenia projektu ustawy o prokuraturze, Prok. i Pr. 2012, Nr 9, ss. 7-49.
 81. O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2012, Rok XVI, Nr 4, s. 5-63.
 82. Problem warunkowego zawieszenia wykonania kary w kontekście zasad wymiaru kary łącznej oraz reguł intertemporalnych [w:] Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, red. J. Majewski, Toruń 2013, s. 47-83.
 83. Aktualny model obrony z urzędu a projektowana nowelizacja kodeksu postępowania karnego [w:] Palestra 2013, Nr 5-6, s. 9-25.
 84. Zbieg przestępstw i kara łączna w polskim prawie karnym, Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, Vol. LX, 2, Lublin 2013, ss. 103-126.
 85. Kilka uwag o funkcji i znaczeniu etycznych i deontologicznych standardów wykonywania zawodów prawniczych, Palestra 2014, Nr 1-2, s. 42-54.
 86. Etyczne i proceduralne determinanty pełnienia funkcji sędziego, obrońcy i oskarżyciela w kontradyktoryjnym procesie karnym, Palestra 2014, Nr 3-4, s. 40-53.
 87. Funkcja obrony na gruncie znowelizowanego kodeksu postępowania karnego. Kilka uwag o nowych powinnościach obrońcy w postępowaniu karnym – Prawo Europejskie w Praktyce, 2014, Nr 1 (115), ss. 17-22.
 88. Odpowiedzialność za oszustwo i nadużycie zaufania w konfiguracjach wieloosobowych, Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XVIII, 2014, Nr 1, s. 5-55.
 89. Pozaprocesowe czynności obrońcy a tzw. dowody prywatne w świetle nowelizacji procedury karnej, Palestra 2014, Nr 9, ss. 119-136.
 90. Idealny zbieg przestępstw jako problem teoretyczny, dogmatyczny i kryminalnopolityczny, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XIX, 2014, Nr 3, ss. 4-43.
 91. Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzanej przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XVIII, 2014, Nr 4, ss. 6-51.
 92. Podstawy i ograniczenia przeprowadzania i wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, Palestra 2015, Nr 1-2, s. 7-23.
 93. Wpływ kontradyktoryjnego modelu rozprawy głównej na przebieg postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2015, Nr 1-2, ss. 218-237.
 94. Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, CzPKiNP 2015, Nr 2, .
 95. Zbieg przestępstw czy zbieg kar? Kilka uwag o podstawach wymiaru kary łącznej w świetle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r., CzPKiNP 2015, Nr 3,
 96. Ciąg przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., Palestra 2015, Nr 7-8,
 97. Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji kodeksu karnego, Palestra 2015, nr 7-8.
 98. Jeden czy dwa modele wymiaru kary łącznej? O paradoksach nowej regulacji kary łącznej, złożone do druku w Prok. i Pr.
 99. Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego, złożone do druku [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego.
 100. Dostęp do akt a tajemnica postępowania karnego, złożone do druku w Prok. i Pr.
 101. Nowe ujęcia zasady in dubio pro reo, złożone do druku w Palestrze.
 102. Projekt strategii dla adwokatury, Palestra 2015, Nr 11-12, s. 156-164.
 103. Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa łaski a możliwość stosowania tzw. abolicji indywidualnej, Palestra 2016, Nr 1-2, ss. 21-39.
 104. Adwokatura jest strażnikiem prawa, nie polityki, Palestra 2016, Nr 1-2, ss. 7-14.
 105. Inkwizycyjno-kontradyktoryjny model postępowania jurysdykcyjnego, czyli ustawowy powrót do przeszłości, Prawo Europejskie w Praktyce. Wydawnictwo Naukowe, 2016, Nr. 1 (139), ss. 26-31.
 106. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo czynnej korupcji na podstawie klauzuli niekaralności z art. 229 § 6 k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XX, 2016, nr 1, ss. 89-126.
 107. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, Palestra 2016, nr 4, ss. 5-30.
 108. Domniemanie konstytucyjności a kompetencje sądów, Palestra 2016, Nr 5, ss. 44-63.
 109. O podstawach i podmiotach uprawnionych do wnoszenia kasacji w modelu polskiego procesu karnego – artykuł dyskusyjny, Palestra 2016, Nr 9, ss. 26-45.
 110. Ustawowe terminy do wniesienia środka zaskarżenia w sprawach karnych a standard rzetelnego procesu – propozycje de lege ferenda, Palestra 2016, Nr 10, ss. 27-41.
 111. O relacjach między demokracją a prawem. Czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej, Palestra 2017, Nr 1-2, s. 12-30.
 112. Nie ma odwrotu od czytania Konstytucji RP na serio, Prawo Europejskie w Praktyce. Wydawnictwo Naukowe 2017, Nr 3/4 (153/154), marzec-kwiecień 2017, s. 3-14.
 113. Konstytucja RP z 1997 r. a model kontroli konstytucyjności prawa, Palestra 2017, nr 4, s. 11-30.
 114. Dostęp do sądu. Wystąpienie na Kongresie Prawników Polskich, Palestra 2017, Nr 6, s. 21-27.
 115. Spory ustrojowe a kompetencje sądów (granice bezpośredniego stosowania Konstytucji), Palestra 2017, Nr 12, s. 15-36.
 116. Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej, Palestra 2018, Nr 1-2, s. 122-138.
 117. Problem reakcji na tzw. czyny przepołowione w świetle ciągłości popełnienia przestępstwa, konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz zasady ne bis in idem, Prok. i Pr. 2018, Nr 3, ss. 5-38.
 118. Subiektywne komponenty czynu a bezprawność i okoliczności ją wyłączające. Kilka uwag o przyjmowanych w piśmiennictwie karnistycznym płaszczyznach i metodach analizy subiektywnych elementów bezprawności, Acta Iuris Stetinensis, Szczecin 2018, Nr 1 (21), Szczecin 2018, ss. 7-44.
 119. Między tradycją a nowoczesnością – wizja rozwoju miesięcznika „Palestra”, Palestra 2018, Nr 11, s. 5-14.
 120. Gwarancje prawa do obrony oraz dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego- kilka uwag w świetle doktryny Salduz oraz doktryny Miranda oraz dyrektywy w sprawie dostępu do adwokata, Europejskie Przegląd Sądowy (EPS) 2019, Nr 1, s. 4-11.
 121. Zasada równości w prawie karnym. Zarys problematyki, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2019, Nr 1.
 122. Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych jako wyraz sędziowskiego konstytucyjnego posłuszeństwa, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2019, Nr 4.
 123. Nowe uregulowanie ciągłości popełnienia przestępstwa i wykroczenia (art. 12 § 2 kodeksu karnego oraz 10a kodeksu wykroczeń), Palestra 2019, Nr 1-2, ss.
 124. Zasada ne bis in idem a nowe regulacje ciągłości popełnienia przestępstwa, Palestra 2019, Nr 4, ss.
 125. O sposobach rozwiązywania kolizji norm i konfliktu dóbr w związku z tajemnicą adwokacką. Tajemnica adwokacka w kontekście kolizji norm oraz konfliktu wartości (On methods of solving collisions of norms and conflicts of values as regards attorney-client privilage in the context of collision of norms and collision of values), Palestra 2019, Nr 7-8, ss. 118-140
 126. Tajemnica adwokacka na tle wyzwań współczesności. Uwagi wprowadzające (Attorney-client privilage in the face of contemporary challenges – introductory remarks), Palestra 2019, Nr 7-8, ss. -5-25
 127. Czy wierzyciel może odpowiadać za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa na szkodę wierzyciela? Kilka uwag o funkcjach prawa karnego na płaszczyźnie wyznaczania bezprawności zachowania w sferze obrotu gospodarczego (Can the creditor be responsible for co-operation in committing the offense to the detriment of the creditor? Some remarks on the functions of criminal law on the level of determining the unlawful behavior in the sphere of business transactions), Prok. i Pr. 2019, Nr 11-12, s. 21-47.
 128. O etycznych i deontologicznych standardach aktywnej obrony w zmodyfikowanym modelu procedury karnej oraz wiążącej adwokata tajemnicy zawodowej (artykuł wprowadzający) [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, ss. 13-40.
 129. Tajemnica adwokacka a procesowe zakazy dowodowe, [w:] [w:] Etyka adwokacka w kontradyktoryjnym procesie karnym, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, ss. 225-261.
 130. Przestępstwo łapownictwa gospodarczego [w:] System Prawa Karnego. t. 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, 2. Wydanie, C. H. Beck Warszawa 2015, (Rozdział IX, §§ 45-51), ss. 493-525.
 131. Nowy model postępowania odwoławczego – wyzwania dla kontroli kasacyjnej i wznowieniowej orzeczenia widziane z perspektywy stron procesowych [w:] Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego, T. II, Warszawa 2015, s. 85-92.
 132. Głos w dyskusji [w:] Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Warszawa 2015, s. 99-100.
 133. Sporne kwestie usiłowania przestępstw z narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo – [w:] Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, red. J. Majewski, Warszawa 2016.
 134. W poszukiwaniu tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania [w:] Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 165-212.
 135. O kryteriach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z punktu widzenia podstaw odpowiedzialności karnej – uwagi wprowadzające, [w:] Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 11-37.
 136. Relacje między zatrzymaniem a tymczasowym aresztowaniem. Kilka uwag o systemie reguł gwarancyjnych w postępowaniu typu habeas corpus [w:] Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej, red. A. Lach, Toruń 2016, ss. 11-51.
 137. Przedsiębiorstwo energetyczne jako pokrzywdzony [w:] Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym, pod red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2016, s. 233-256.
 138. Przenikanie się odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej – problem podwójnego karania [w:] Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, red. M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev, Warszawa 2016, ss. 20-41.
 139. Pomijalny zbieg przestępstw. Pomijalny zbieg przestępstw na tle mechanizmów redukcyjnych w prawie karnym. Ewolucje konstrukcji przestępstwa ciągłego. Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Czyny współukarane jako szczególny przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw [w:] System Prawa Karnego. T. 4, wydanie 2, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2016, ss. 216 (s. 849-1064).
 140. Podstawa, charakter i granice wymiaru kary za ciąg przestępstw w świetle nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r. [w:] Na styku prawa karnego i prawa wykroczeń. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, T. I, ss. 208-219.
 141. Dostęp do akt postępowania przygotowawczego a tajemnica postępowania karnego [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Prof. Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016, ss. 151-166.
 142. Model postępowania kasacyjnego w świetle najnowszych zmian w polskiej procedurze karnej [w:] Verba Volent, Scripta Manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017, s. 144-161.
 143. Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, P. Kalisz, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego No 3762, Wrocław 2017, s. 191-232.
 144. Jednolitość czy dwoistość nowego modelu kary łącznej a praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów rozdziału IX kodeksu karnego [w:] Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu Karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, red. J. Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2017, s. 81-112.
 145. Wymiar kary łącznej [w:] System Prawa Karnego. T. 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, wydanie drugie, Warszawa 2017, ss. 525-698.
 146. Karnistyczne ujęcie szkody majątkowej jako przejaw naturalizacji prawa [w:] Perspektywy naturalizacji prawa i moralności, w: Naturalizm Prawniczy. Granice, red. J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, Warszawa 2017, ss. 224-245.
 147. Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym (Ł. Błaszczak, D. Gruszecka, P. Kardas, K. Kremens, J. Skorupka, P. Wiliński, J. Zagrodnik), red. W. Jasiński, J. Skorupka, WoltersKluwer Warszawa 2017, ss. 267 (autor rozdziału pt. „Determinanty ciężaru dowodu i ciężaru (obowiązku) dowodzenia w procesie karnym”, s. 53-120).
 148. Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Giezek, J. Brzezińska, Warszawa 2017, ss. 466 (autor rozdziału pt. „Typy zmodyfikowane ze względu na podmiot jako szczególna odmiana tzw. przestępstw indywidualnych a formy współdziałania przestępnego, s. 85-140).
 149. O sposobach rozwiązywania kolizji norm postępowania karnego z Konstytucją RP, prawem Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi [w:] Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego, red. J. Skorupka, K. Leżak, Kraków 2018, ss. 225-304.
 150. Ochrona informacji poufnej na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (Analiza karnistyczna na tle regulacji rozporządzenia MAR) [w:] Informacje gospodarcze. Studium prawne, red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2018, ss. 57-87.
 151. Opiniowanie sądowo-lekarskie, kilka uwag o potrzebie kompleksowego ujęcia problematyki dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym [w:] Opiniowanie sądowo-lekarskie (złożone do druku).
 152. Podstawy odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu wykroczenia. Kilka uwag o nieistniejących przepisach, [w:] W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości. Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu, red. K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M. J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec, Kraków 2018, s. 339-366.
 153. Akcesoryjność czy samodzielność odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo w prawie wykroczeń?, Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Hoca. O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Tom I, red. D. Mucha, Scriptorium, Opole 2018, ss. 211-226.
 154. Mechanizmy redukcyjne przy wielości przestępstw a kolizja ustaw w czasie, w: Reguły intertemporalne w prawie karnym, red. J. Majewski, Warszawa 2019, s. 91-114.
 155. Zasady ochrony tajemnicy adwokackiej w polskim systemie prawa. Kilka uwag o praktyce sądów w zakresie zwalniania adwokatów z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym, złożone do druku w monografii poświęconej zagadnieniom ustawowych podstaw zwalniania z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej wydawanej przez Biuro RPO.
 156. Interesy majątkowe w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiot ochrony przestępstw z rozdziału XXXVI kodeksu karnego, w: złożone do druku w zbiorze opracowań stanowiącym pokłosie Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii w Rzeszowie pt. „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”.
 157. Nowe postaci ciągłości popełnienia przestępstwa a zasada ne bis in idem, w: Artes Serviunt Vitae Sapientia Imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Grzegorczyka, red. R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydz-Sybilak, A. Małolepszy, Warszawa-Łódź 2019, ss. 612-622.
 158. Sędzia śledczy – anachronizm czy konieczność?, w: Prokuratura w Polsce w XXI wieku. Wyzwania ustrojowe i procesowe, red. M. Mistygacz, Warszawa (Wydawnictwo Difin) 2019, ss. 130-157.
 159. Zagadnienia kontroli rozproszonej w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, w: Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego. Teoria i praktyka. Tom II, red. M. Granat, Warszawa 2019, s. 203-234.
 160. Kilka uwag o wykładniczych możliwościach zapobiegania przypadkom „naginania prawa” przez organy procesowe na przykładzie prawa do milczenia oraz kontaktu z obrońcą, złożone do druku w Księdze Jubileuszowej Profesora Witolda Kuleszy.
 161. Pojęcie i system kar w prawie karnym Rzeczypospolitej Polskiej złożone do druku [w:] Aktualne zagadnienia instytucji kary w prawie karnym Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej, red. M. Mozgawa (złożone do druku).

VI. Artykuły w czasopismach naukowych innych.

 1. Przestępstwo nadużycia zaufania, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 2, ss. 29-31.
 2. Prawnokarna ochrona wierzyciela, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 3, ss. 23-26.
 3. Przestępstwo nierzetelnej dokumentacji, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 5, ss. 25-27.
 4. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego – przepisy końcowe i zmiany, Prawo Przedsiębiorcy 1995, Nr 6, ss. 24-26.
 5. Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności sądownictwa a status samorządowych kolegiów odwoławczych, Casus 1997, Nr 3, ss. 7-12.
 6. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym jako jedna z przesłanek obiektywnego przypisania skutku przestępstwa określonego w art. 177 k.k., „Paragraf na Drodze” 2002, Nr 6, s. 5-25.
 7. Błąd w sztuce medycznej a odpowiedzialność karna lekarza. Kilka uwag o przesłankach bezprawności zachowania lekarza wykonującego zabieg diagnostyczny lub leczniczy, Bioetyczne Zeszyty Pediatrii, Kraków 2007, ss. 4-12.
 8. Kilka uwag w sprawie charakteru prawnego środka prawnego w postaci zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz organów właściwych do orzekania o zasadności zatrzymania tego dokumentu i rozstrzygania wniosku w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, „Paragraf na Drodze” 2009, Nr 10, ss. 3-12.
 9. Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym – analiza aktualnego stanu prawnego w kontekście praktyki stosowania prawa oraz propozycje nowych rozwiązań ustawowych [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Nr 1/2010, Warszawa 2010, s. 205-289.
 10. Przesłanki bezkarności sprawcy przestępstwa lub wykroczenia podatkowego w razie złożenia korekty deklaracji podatkowej. (uwagi na marginesie postanowienia SN z dnia 17 maja 2007 r., IV KK 131/07, OSNwSK 2007, poz. 1092) - „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2011, Nr 15-16, s. 51-60.
 11. O potrzebie nowelizacji przepisów zawartych w rozdziałach I-III Kodeksu karnego z 1997 r. Analiza założeń wstępnych potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego, Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Warszawa 2011.
 12. Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego [w:] Biuletyn Forum Debaty Publicznej 2012. Publikacje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Obrońca w postępowaniu karnym w świetle znowelizowanej procedury karnej, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2013, Nr 25-26 Wrzesień-Grudzień 2013, ss. 61-76.
 14. O potrzebie zróżnicowania dyrektyw wymiaru kary łącznej w ramach „nowego modelu”, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2015, Nr 31-32 Maj-Czerwiec 2015, s. 8-34.
 15. Ułaskawienie a tzw. abolicja indywidualna. (Kilka uwag o zakresie prerogatywy Prezydenta w sferze prawa łaski), „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2015, Nr 33-34, Wrzesień-Grudzień 2015, s. 9-24.
 16. Najnowsze zmiany w polskiej procedurze karnej a zasada równości stron, „Palestra Świętokrzyska:, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2016, Nr 35-36, Marzec-Czerwiec 2016, ss. 18-27.
 17. Tzw. opinia prywatna w procesie karnym. Kilka uwag o podstawach i zasadach wykorzystywania opinii sporządzonej na zlecenie oskarżonego na gruncie znowelizowanych przepisów, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2016, Nr 37-38, Wrzesień-Grudzień 2016, ss. 53-65.
 18. Podstawy zapobiegania skutkom niekonstytucyjności prawa i niesłuszności orzeczeń w praktyce stosowania prawa, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2017, Nr 39-40, Marzec-Czerwiec 2017, ss.
 19. Nowelizacja prawa wykroczeń a zasada ne bis in idem, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2017, Nr 41-42, Lipiec-Grudzień 2017, ss.
 20. Jan Widacki. List gratulacyjny [w:] W poszukiwaniu prawdy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu, red. H. E. Kubiak, M. J. Lubelski, Kraków s. 67-70.
 21. Gwarancje prawa do obrony oraz dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego. Kilka uwag w świetle Dyrektywy w sprawie prawa dostępu do adwokata, doktryny Salduz oraz doktryny Miranda, „Palestra Świętokrzyska”, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2018, Nr 43-44, Marzec-Czerwiec 2018, ss. 6-20.
 22. O sposobach rozwiązywania konfliktu między pokrzywdzonym a sprawcą, czyli kilka uwag o (nie) istniejącej instytucji umorzenia kompensacyjnego, „Palestra Świętokrzyska, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2018, Nr 45-46, Lipiec-Wrzesień 2018, ss.
 23. Przestępstwo nadużycia zaufania jako podstawa odpowiedzialności za sprzeniewierzenie w stosunkach cywilnoprawnych (złożone do druku w „Palestra Świętokrzyska, Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, 2018, Nr 45-46, Wrzesień-Grudzień 2018, ss. 4-23).
 24. Laudacja z okazji nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesorowi Andrzejowi Zollowi, Alma Mater 2018, Nr
 25. Zasady ochrony tajemnicy adwokackiej w polskim systemie prawa. (Kilka uwag o praktyce sądów w zakresie zwalniania adwokatów z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym), w: Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy, redakcja M. Mrowicki, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2018, ss. 13-42.
 26. Czy możliwa jest odpowiedzialność wierzyciela za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa na szkodę wierzyciela? O funkcjach prawa karnego na płaszczyźnie wyznaczania bezprawności w sferze obrotu gospodarczego, Palestra Świętokrzyska. Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, Nr 47-48, marzec-czerwiec 2019, ss. 9-31.
 27. Kilka uwag zasadzie niezależności adwokata oraz jej instytucjonalnych gwarancjach, Palestra Świętokrzyska. Pismo Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, Nr 49-50.

VII. Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych.

 1. Z rozważań nad etycznymi aspektami odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie [w:] Etyka Współdziałania, red. Jan Pawlica, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, ss. 77-85. (współautor).
 2. Kilka uwag o kwestii tzw. rzeczywistego zbiegu przepisów w prawie karnym i sposobach jej rozstrzygania [w:] Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Prof. dr hab. Kazimierza Buchały, red. A. Zoll, Kraków 1994, ss. 177-188.
 3. Zasady użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Policji w świetle standardów międzynarodowych oraz aktualnie obowiązujących przepisów [w:] Bezpieczne Państwo – Bezpieczny Obywatel, red. J. Widacki, J. Czapska, Lublin 1997, ss. 226-253.
 4. Juliusza Makarewicza filozofia prawa karnego a podstawowe zasady odpowiedzialności karnej we współczesnym prawie karnym [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga Pamiątkowa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 2001, ss. 511-533.
 5. Prawnokarne instrumenty ochrony interesów przedsiębiorstwa [w:] Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, red. A. Adamski, Toruń 2003, ss. 475-509.
 6. Niesprawcze postaci współdziałania a problematyka przypisania skutku. Rozważania o przydatności konstrukcji obiektywnego przypisania w procesie ustalania podstaw odpowiedzialności karnej za podżeganie i pomocnictwo. W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, ss. 197-226.
 7. Tak zwane niewłaściwe (nieumyślne) podżeganie i pomocnictwo do przestępstwa nieumyślnego a problematyka przypisania skutku. [w:] Przestępstwo-kara-polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Kraków 2006, ss. 325-363.
 8. Zasada ochrony wolności a odpowiedzialność karna za wymuszenie zwrotu wierzytelności [w:] Prawnokarne aspekty wolności, Lublin-Warszawa 2006, ss. 141-166.
 9. Zbieg przepisów kryminalizujących klasyczne oszustwo oraz oszustwo skarbowe [w:] Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego pod red. J. Majewskiego, Toruń 2006, ss. 113-163.
 10. Z problematyki dostępu do akt sprawy w postępowaniu o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. A. Gaberle, Kraków 2007, ss. 205-219.
 11. Podżeganie i pomocnictwo ad incertam personam, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007, ss. 109-147.
 12. Problematyka prawa do obrony w postępowaniu przygotowawczym (w:) Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborom (red. J.Madliak, J.Mihalov) Kosice 2009, ss. 34-45.
 13. Z problematyki dostępu do akt postępowania w postępowaniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego. Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, T. I, Warszawa 2008, ss. 25-98.
 14. Refleksje po dziesięciu latach obowiązywania kodeksu karnego z 1997 r. (Uwagi o przyjmowanych kryteriach i metodach oceny obowiązującej kodyfikacji karnej) (w:) red. M. Mozgawa, K. Dudka, Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian, Warszawa 2009, s. 21-73.
 15. Podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania a procesowa konstrukcja zakazów dowodowych. Próba analizy dogmatycznej na tle aktualnego stanu orzecznictwa, (w:) red. Ł. Pohl, Aktualne problemy prawa karnego. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 225-247.
 16. Kontrowersje wokół uprawnienia (i obowiązku) sądu do badania trafności kwalifikacji prawnej w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania – przyczynek do wykładni przepisów art. 249 § 1 i 2, art. 258 § 2 i art. 259 § 2 i 3 kodeksu postępowania karnego w praktyce sądowej, Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, Warszawa 2009.
 17. O zależnościach między prawem materialnym i procesowym na przykładzie tożsamości czynu w prawie karnym [w:], red. J. Skorupka, Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 719-746.
 18. O podstawach odpowiedzialności nieletnich na zasadach określonych w kodeksie karnym. Uwagi na tle sporów dotyczących wymierzenia nieletniemu kary [w:] Współczesne problemy prawa nieletnich. Księga jubileuszowa ku czci M. Korcyl-Wolskiej, Kraków 2009, ss. 89-107.
 19. Problem usprawiedliwienia błędu a podstawy wyłączenia winy, [w:] „Okoliczności wyłączające winę”, red. J. Majewski, Toruń 2009, ss.85-115.
 20. Historyczny paradygmat wykładniczy a współczesne problemy stosowania prawa [w:] Vetera Novis Augere, Studia i prace dedykowane prof. Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, T. II, Kraków 2010, ss. 411-430.
 21. Problem idealnego zbiegu przestępstw na tle aktualnego stanu dogmatyki i orzecznictwa [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, ss. 143-162.
 22. Adwokat jako obrońca – funkcja publiczna czy usługa prywatna”, [w:] „Adwokatura w systemie organów wymiaru sprawiedliwości”, red. J. Giezek,, Wolters Kluwer Warszawa 2010, ss. 67-100.
 23. Garść refleksji o standardzie rzetelnego procesu w kontekście zasady prawdy materialnej oraz konstrukcji czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym [w:] „Rzetelny proces karny. Materiały z Konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., red. J. Skorupka, W. Jasiński, Warszawa 2010, ss. 145-170.
 24. Kilka uwag o wiążącej mocy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na marginesie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2010 r. Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Z. Hołdzie, Warszawa 2011, ss. 183-198.
 25. Lex specialis – logiczna czy teleologiczna reguła przesadzająca (decydująca) o pozorności zbiegu przepisów w prawie karnym? – „Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa prof. T. Bojarskiego”, Warszawa 2011, ss. 149-168.
 26. Obrońca i oskarżyciel w procesie karnym – granice kontradyktoryjności a możliwość współpracy [w:] „Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych”. Materiały z III Konferencji Naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w dniu 3 grudnia 2010, red. J. Giezek, Warszawa 2011, ss. 29-62.
 27. Kontradyktoryjny czy inkwizycyjny proces karny? Rozważania o kierunku projektowanych zmian kodeksu postępowania karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011, Numer Specjalny – Księga dedykowana dr Ewie Weigend, ss. 181-193.
 28. Przestępstwo łapownictwa gospodarczego [w:] System Prawa Karnego. T. 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, C.H. Beck, Warszawa 2011. (Rozdział IX, §§ 45-51, ss. 487-519).
 29. Szkolenie prawników – doświadczenia polskie i amerykańskie [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, red. G. Borkowski, Lublin 2012. Materiały z Konferencji Naukowej w Kazimierzu Dolnym, s. 164-169.
 30. Zbieg przepisów art. 284 k.k. i art. 296 k.k. Pozorny czy rzeczywisty problem związany ze wskazaniem właściwej podstawy kwalifikacji prawnej [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, tom II, ss. 1165-1186.
 31. Kilka uwag o znaczeniu zmiany normatywnej dla zakresu penalizacji w kontekście zasad intertemporalnych [w:] Nauki penalne wobec szybkich zmian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Mariana Filara, Toruń 2012, tom I, ss. 200-221.
 32. Profesor Andrzej Zoll – subiektywny życiorys naukowy [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, tom I, ss. 5-28.
 33. Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania dowodowego. Przeciwstawne czy komplementarne zasady procesu karnego? (Rozważania o znaczeniu analiz dogmatycznych w procesie przygotowywania zmiany normatywnej na przykładzie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania karnego) [w:] Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego. Konferencje Naukowe Izby Adwokackiej we Wrocławiu, red. J. Giezek, Warszawa 2012, ss. 37-78.
 34. Etyczne i proceduralne aspekty relacji między sędzią, obrońcą i oskarżycielem w kontradyktoryjnym procesie karnym [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw”, red. G. Borkowski, Lublin 2013, ss. 213-233.
 35. Relacje sędzia-obrońca-oskarżyciel w postępowaniu karnym – Prowadzenie i udział merytoryczny w panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji naukowej pt. „Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw” [w:] Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw”, red. G. Borkowski, Lublin 2013, ss. 53-82.
 36. Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy. Kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego [w:] Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, ss. 174-202.
 37. Odstępstwa od zasady bezpośredniości a model postępowania przygotowawczego. Uwagi na marginesie propozycji zwiększenia zakresu kontradyktoryjności w procesie karnym [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 408-431.
 38. Instytucje probacyjne w perspektywie kary łącznej [w:] Zagadnienia dogmatyki i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, T. Sroka, P. Kardas, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 585-614.
 39. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego w perspektywie związków prawa karnego procesowego z prawem karnym materialnym. (Kilka uwag na przykładzie mechanizmów redukcyjnych) [w:] Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokatura a modele procedur sądowych, red. J. Giezek, Warszawa 2013, s. 76-99.
 40. Problem warunkowego zawieszenia wykonania kary w kontekście zasad wymiaru kary łącznej oraz reguł intertemporalnych [w:] Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, red. J. Majewski, Toruń 2013, s. 47-83.
 41. Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego. Rozwój koncepcji odpowiedzialności za współdziałanie. Sprawstwo i sprawcze postaci współdziałania. Niesprawcze postaci współdziałania [w:] System Prawa Karnego. T. 3, red. R. Dębski, Warszawa 2013, ss. 191 (s. 825-1016).
 42. Pomijalny zbieg przestępstw. Pomijalny zbieg przestępstw na tle mechanizmów redukcyjnych w prawie karnym. Ewolucje konstrukcji przestępstwa ciągłego. Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Czyny współukarane jako szczególny przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw [w:] System Prawa Karnego. T. 4, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2013, ss. 216 (s. 849-1064).
 43. O systemie Prawa Karnego Procesowego [w:] System Prawa Karnego Procesowego. T.I. Zagadnienia ogólne, cz. I, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, ss. 37-93.
 44. Relacje między prawem karnym materialnym i procesowym [w:] System Prawa Karnego Procesowego. T. I. Zagadnienia ogólne, Cz. I, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, ss. 574-674.
 45. Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania przygotowawczego [w:] Jawność jako wymóg rzetelnego procesu”, red. W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa 2013, ss. 15-68.
 46. Jeden czy dwa modele procesu karnego. (Kilka uwag o paradoksach związanych z nowelizacją kodeksu postępowania karnego w perspektywie funkcji prawa karnego) [w:] FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS. Księga Jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański przy współpracy P. Kardasa i P. Wilińskiego, Warszawa 2014, ss. 243-260.
 47. Materialnoprawne i proceduralne ujęcia tożsamości czynu w prawie karnym. Komplementarne czy alternatywne modele tożsamości? [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga pamiątkowa Profesora Lecha Gardockiego, C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 153-174.
 48. Wymiar kary łącznej [w:] System Prawa Karnego. T. 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2015, ss. 521-643.
 49. Dowód prywatny a dowód publiczny (urzędowy) [w:] „Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu karnym po 1 lipca 2015 r.”, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. .
 50. Problem ustawowych podstaw integracji działalności kryminalnej tej samej osoby, czyli kilka uwag o teoretycznych modelach oraz ustawowych przesłankach rozstrzygania zagadnienia ciągłości popełnienia przestępstwa [w:] Inspiracje i kontynuacje. W kręgu idei Profesora Mariana Cieślaka, red. Wojciech Cieślak, Bydgoszcz-Gdańsk 2015, ss. 27-60.
 51. Problem granic legalności czynności uczestników postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia [w:] Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania, red. D. Gruszecka, J. Skorupka, Warszawa 2015, s. 13-67.
 52. Czy możliwy jest jednoczynowy zbieg sprawczych odmian oszustwa i nadużycia zaufania? [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, red. M. Bojarski, K. Łucarz, J. Brzezińska, Wrocław 2015, s. 166-189.
 53. Instytucjonalne i interpretacyjne uwarunkowania skuteczności reformy procedury karnej. [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, red. M. Rogacka-Rzewnicka, Warszawa 2015, s. 200-223.
 54. O potrzebie zmiany paradygmatu obrony w sprawach karnych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. (Kilka uwag o ustawowych determinantach powinności obrońcy w postępowaniu karnym) – [w:] Etyka adwokacka w kontradyktoryjnym procesie karnym, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, ss. 41-72.
 55. O etycznych i deontologicznych standardach aktywnej obrony w zmodyfikowanym modelu procedury karnej oraz wiążącej adwokata tajemnicy zawodowej (artykuł wprowadzający) [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, ss. 13-40.
 56. Tajemnica adwokacka a procesowe zakazy dowodowe, [w:] [w:] Etyka adwokacka w kontradyktoryjnym procesie karnym, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015, ss. 225-261.
 57. Przestępstwo łapownictwa gospodarczego [w:] System Prawa Karnego. t. 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, 2. Wydanie, C. H. Beck Warszawa 2015, (Rozdział IX, §§ 45-51), ss. 493-525.
 58. Nowy model postępowania odwoławczego – wyzwania dla kontroli kasacyjnej i wznowieniowej orzeczenia widziane z perspektywy stron procesowych [w:] Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego, T. II, Warszawa 2015, s. 85-92.
 59. Głos w dyskusji [w:] Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Warszawa 2015, s. 99-100.
 60. Sporne kwestie usiłowania przestępstw z narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo – [w:] Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, red. J. Majewski, Warszawa 2016.
 61. W poszukiwaniu tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania [w:] Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 165-212.
 62. O kryteriach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z punktu widzenia podstaw odpowiedzialności karnej – uwagi wprowadzające, [w:] Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 11-37.
 63. Relacje między zatrzymaniem a tymczasowym aresztowaniem. Kilka uwag o systemie reguł gwarancyjnych w postępowaniu typu habeas corpus [w:] Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej, red. A. Lach, Toruń 2016, ss. 11-51.
 64. Przedsiębiorstwo energetyczne jako pokrzywdzony [w:] Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym, pod red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2016, s. 233-256.
 65. Przenikanie się odpowiedzialności wykroczeniowej i administracyjnej – problem podwójnego karania [w:] Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, red. M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev, Warszawa 2016, ss. 20-41.
 66. Pomijalny zbieg przestępstw. Pomijalny zbieg przestępstw na tle mechanizmów redukcyjnych w prawie karnym. Ewolucje konstrukcji przestępstwa ciągłego. Czyn ciągły i ciąg przestępstw. Czyny współukarane jako szczególny przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw [w:] System Prawa Karnego. T. 4, wydanie 2, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2016, ss. 216 (s. 849-1064).
 67. Podstawa, charakter i granice wymiaru kary za ciąg przestępstw w świetle nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r. [w:] Na styku prawa karnego i prawa wykroczeń. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki, K. Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, T. I, ss. 208-219.
 68. Dostęp do akt postępowania przygotowawczego a tajemnica postępowania karnego [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Prof. Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016, ss. 151-166.
 69. Model postępowania kasacyjnego w świetle najnowszych zmian w polskiej procedurze karnej [w:] Verba Volent, Scripta Manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017, s. 144-161.
 70. Determinanty ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia w procesie karnym [w:] Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym, red. J. Skorupka, W. Jasiński, Warszawa 2017, s.
 71. Typy zmodyfikowane ze względu na podmiot jako szczególna postać tzw. przestępstw indywidualnych a formy współdziałania przestępnego, [w:] Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce prawa karnego, red. J. Giezek, WoltersKluwer Warszawa 2017, s. 85-140.
 72. Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, P. Kalisz, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XLIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego No 3762, Wrocław 2017, s. 191-232.
 73. Jednolitość czy dwoistość nowego modelu kary łącznej a praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów rozdziału IX kodeksu karnego [w:] Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu Karnego z lutego 2015 r., red. J. Majewski, Toruń 2017, s. .
 74. Wymiar kary łącznej [w:] System Prawa Karnego. T. 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. T. Kaczmarek, wydanie drugie, Warszawa 2017, ss. 525-698.
 75. Ochrona informacji poufnej na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (Analiza karnistyczna na tle regulacji rozporządzenia MAR) [w:] red. A. Walaszek-Pyzioł, (w druku).
 76. Opiniowanie sądowo-lekarskie, kilka uwag o potrzebie kompleksowego ujęcia problematyki dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym [w:] Opiniowanie sądowo-lekarskie (złożone do druku).
 77. Podstawy odpowiedzialności za współdziałanie w popełnieniu wykroczenia. Kilka uwag o nieistniejących przepisach, złożone do druku w Księdze Jubileuszowej Profesora Jana Widackiego.
 78. Akcesoryjność czy samodzielność odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo w prawie wykroczeń?, złożone do Księgi Jubileuszowej Profesora Stanisława Hoca.
 79. Zasady ochrony tajemnicy adwokackiej w polskim systemie prawa. Kilka uwag o praktyce sądów w zakresie zwalniania adwokatów z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym, złożone do druku w monografii poświęconej zagadnieniom ustawowych podstaw zwalniania z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej wydawanej przez Biuro RPO.
 80. Interesy majątkowe w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiot ochrony przestępstw z rozdziału XXXVI kodeksu karnego, w: złożone do druku w zbiorze opracowań stanowiącym pokłosie Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii w Rzeszowie pt. „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”.
 81. Nowe postaci ciągłości popełnienia przestępstwa a zasada ne bis in idem, w: Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Grzegorczyka, złożone do druku.
 82. Zagadnienia kontroli rozproszonej w orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, w: Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego. Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa, red. M. Granat (złożone do druku).
 83. Pojęcie i system kar w prawie karnym Rzeczypospolitej Polskiej złożone do druku [w:] Aktualne zagadnienia instytucji kary w prawie karnym Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej, red. M. Mozgawa (złożone do druku).

VI. Komentarze.

 1. Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995, ss. 260 (współautor).
 2. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1998, ss. 860. (współpraca autorska)
 3. Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. Komentarz do art. 12 i art. 97 k.k. z 1997 r., Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks karny. Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, zeszyt 20, Warszawa 1998, ss. 137 (współautor).
 4. Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. Komentarz do art. 12 i art. 97 k.k. z 1997 r., Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 137 (współautor).
 5. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, t. 2, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 1120 (współautor)
 6. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego, t. 3, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1999, ss. 1120 (współautor).
 7. Przestępstwa przeciwko mieniu. Orzecznictwo Sądu Najwyższego za lata 1918-1999, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków 2002, ss. 350 (współautor).
 8. Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz, Wyd. I, Kraków 2003, ss. 717 (współautor).
 9. Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz [w:] Komentarza do Kodeksu Spółek handlowych. T. V, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004. (współautor)
 10. Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz. T. I, wyd. II, red. A. Zoll, Kraków 2004. (współautor).
 11. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, Kraków 2006, wyd. II, red. A. Zoll (autor komentarza do przepisów art. 127-139, ss. 58-179).
 12. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 278-363 kodeksu karnego, wyd. II, red. A. Zoll, Kraków 2006, (autor komentarza do przepisów art. 278-295; art. 296-298; art. 307; art. 358-363, ss. 9-709; 866-871; 1214-1266).
 13. Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, T. I, wyd. III, uzupełnione i zmienione, red. A. Zoll, Kraków 2007 (współautor; autor komentarza do art. 12; art. 18-24 i art. 85-92 k.k.).
 14. Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz [w:] Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. T. V, 2. wydanie, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2008.
 15. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 117-277 Kodeksu karnego, Kraków 2008, wyd. III, red. A. Zoll (autor komentarza do przepisów art. 127-139, ss. 58-179).
 16. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 278-363 kodeksu karnego, wyd. III, red. A. Zoll, Kraków 2008, (autor komentarza do przepisów art. 278-295; art. 296-298; art. 307; art. 358-363, ss. 9-709; 866-871; 1214-1266).
 17. Kodeks karny skarbowy. Komentarz, (autor komentarza do przepisów art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56 i art. 76), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 18. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, wydanie IV, T. I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Lex a Wolters Kluwer business Warszawa 2012 (autor komentarza do przepisów: art. 12; art. 18-24; art. 85-92a; ss. 192-239; s. 286-436; s. 1014-1188).
 19. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wydanie II, uzupełnione i zmienione, (autor komentarza do przepisów: art. 6, art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56; art. 76), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 20. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 116-277, 4. Wydanie, Warszawa 2014 (autor komentarz do przepisów art. 127-139).
 21. Kodeks spółek handlowych. Przepisy karne [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych. T. V. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, 3. Wydanie, Warszawa 2015, s. 1591-1728.
 22. Kara łączna i ciąg przestępstw [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 23. Kodeks karny. Część szczególna. T. III. Komentarz do art. 278-363, 4. wydanie, Wolters Kluwer Warszawa 2016 (autor komentarza do przepisów: art. 278-295; art. 296-298; art. 307; art. 358-363).
 24. Kodeks karny. Część ogólna. T. I. Komentarz, 5. Wydanie, Wolters Kluwer Warszawa 2016, Komentarz do art. 1-116 k.k., (autor komentarza do przepisów: art. 12, ss. 205-267; art. 18-24, ss. 362-528; art. 85-91; ss. 390-739).
 25. Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 3. Wydanie. Uzupełnione i zmienione (autor komentarza do przepisów: art. 6, art. 7; art. 8; art. 9; art. 37; art. 56; art. 76; w druku).
 26. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211, red. W. Wróbel, A. Zoll, 5. Wydanie, Warszawa 2017, (uwagi wprowadzające do rozdziału XVII, komentarz do art. 127-139).
 27. Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015 i 2016 r., red. D. Kala, 1. Wydanie, (autor komentarza do przepisów art. 34, art. 35, art. 37a, art. 37b, art. 58, art. 59 i art. 61 k.k., łącznie 4 arkusze wydawnicze), złożone do druku.

VII. Glosy

 1. Glosa do wyroku SN z dnia 11 stycznia 1993 r. (WRN 122/92) - dotycząca pojęcia zamiaru wynikowego oraz kryteriów oddzielających dolus eventualis od innych postaci strony podmiotowej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1995, Nr 1, ss. 67-76.
 2. Glosa do wyroku SN z dnia 21 czerwca 1995 r. (I KZP 21/95) – dotycząca zakresu kryminalizacji przestępstwa z art. 1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego oraz kwestii związanych z wzajemną relacją przestępstwa z art. 217 oraz przestępstwa nadużycia zaufania, Informacja Prawnicza 1995, Nr 3-4, ss. 4-9.
 3. Glosa do postanowienia SN z dnia 24 stycznia 1995 r. (I KZP 35/94) – dotycząca tzw. kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy, Orzecznictwo Sądów Polskich 1996, Nr 6, ss. 292-295.
 4. Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 1994 r. (III KRN 144/94) – dotycząca obrony koniecznej, Palestra 1996, Nr 7-8, ss. 275-282 (współautor).
 5. Glosa do postanowienia SN z dnia 9 stycznia 1996 r. (II KRN 159/95) – dotycząca pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu z art. 1 k.k. z 1969 r., Palestra 1997, Nr 1-2, ss. 246-258.
 6. Glosa do uchwały SN z dnia 21 czerwca 1995 r. (I KZP 22/95) - dotycząca szkody majątkowej jako znamienia przestępstwa nadużycia zaufania, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997, Nr 1, ss. 112-123.
 7. Glosa do postanowienia SN z dnia 18 czerwca 1996 r. (I KZP 5/96) – dotycząca konstrukcji tzw. przestępstwa ciągłego, Palestra 1997, Nr 3-4, ss. 124-131.
 8. Glosa do uchwały składu 7-sędziów SN z dnia 9 czerwca 2006 r., (I KZP 11/03, OSNKW 2006, Nr 7-8, poz. 64) – dotycząca problemu orzekania kary łącznej w wyroku łącznym w sytuacji, gdy wszystkie wymierzone za pozostające w realnym zbiegu kary zostały w całości wykonane) - Przegląd Sądowy 2007, Nr 2, ss. 139-155.
 9. Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2006 r., (IV KK 40/06) – dotycząca konstrukcji sprawstwa pojedynczego, sprawstwa pośredniego w kontekście możliwości realizacji znamienia wprowadzenia w błąd przewidzianego w art. 286 § 1 k.k. „za pośrednictwem innej osoby) - Przegląd Sądowy 2007, Nr 6, s. 150-168.
 10. Glosa do postanowienia SN z dnia 8 kwietnia 2009 r. (IV KK 4-7/08, Lex Nr 503265) – dotycząca konstrukcji idealnego zbiegu czynów karalnych oraz reguł wyłączania wielości ocen w prawie karnym, Palestra 2010, Nr 1-2, ss. 277-289.
 11. Glosa do wyroku TK z 7 grudnia 2010 r. (P 11/09) - dotycząca możliwości odczytywania zeznań świadków w postępowaniu jurysdykcyjnym, współautor Paweł Wiliński, Palestra 2011, Nr 3-4, ss. 133-143.

VIII. Opracowania publikowane w językach obcych.

 1. Über zwei Bedeutungen der Schuld in Strafrecht, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1997, (109), Heft 2, ss. 399-416, (współautor).
 2. Fallstudien. Kommentar [w:] Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht. Hrsg. A. Eser, B. Huber, K. Kornils, Freiburg im Breisgau 1998, ss. 401-422.
 3. Polizei- und Strafrechtszusammenarbeit – Vorbereitungen und Perspektiven in Polen [w:] Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des rechts und die Osterweiterung der Europäischen Union, Hrsg. Franz Merli, Thelem 2001, ss. 79-94.
 4. Konsensualismus im Strafverfahren, Drittes deutsch-japanisch-polnisches Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung, Posen 2006, ss. 131-176.
 5. Der Integrationsprozess des Strafrechts aus der Sicht des Corpus Juris und des Statuts des Internationales Strafgerichtshofes, Krakauer Augsburger Rechtsstudien, Kraków 2004, ss. 337-358.
 6. Das erlaubte Sportrisiko – ein außergesetzlicher Rechtfertigungsgrund (Konträrtypus) oder ein Element zur Präzisierung der Rechtswidrigkeitsebene? [w:] Festschrift fuer A. J. Szwarc, Humblot&Duckner Berlin 2009, ss. 585-604.
 7. Akzessorietät der täterschaftlichen Beteiligungsformen auf dem Boden der polnischen Strafrechtsdogmatik , AIC 2008, ss. 53-86.
 8. Schutz des Verteidigungsgeheimnisses. Einige Bemerkungen zur Zulässigkeit der Überwachung und Aufzeichnung mit technischen Mitteln von Inhalten der Gespräche und Nachrichtenübermittlungen zwischen dem Verteidiger und dem Mandanten, CzPKiNP 2012, Nr 3, ss. 43-56.
 9. Kontradiktorietaet und Konsensualismus im neuen Modell des polinischen Strafprozesses [w:] Strafrechtlicher Reformbedarf. Materialien einer deutsch-japanisch-polnisch-tuerkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen), Herausgegeben von: Jan. C. Joerden und Andrzej J. Szwarc, Poznań 2016, ss. 281-301.
 10. The Role of Bar Leaders in defending the judiciary from attacks by the media and politicians, Palestra 2017, Nr 11.
 11. What are the limits on the introduction of “private” evidence (collected or produced by the parties themselves) in criminal proceedings? What are the procedural mechanisms for evaluating such evidence and determining its admissibility? (złożone do druku w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych).
 12. The legal image of a man / Stelmach Jerzy , Nęcka Edward , Brożek Bartosz , Załuski Wojciech , Pisuliński Jerzy , Kardas Piotr , Soniewicka Marta , Kurek Łukasz // In: Science Projector : what are scientists from the Jagiellonian University in Kraków currently working on? / ed. Żabicki Piotr . - Kraków : Jagiellonian University in Kraków. Department of Communications and Marketing, 2014. - p. 35-36. - ISBN 978-83-940724-0-7.

IX. Prace popularnonaukowe.

 1. Przestępstwa komunikacyjne w projekcie kodeksu karnego, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia, 1993, Nr 218.
 2. Seks i obyczajność, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1993, Nr 282.
 3. Ochrona uniwersalnych wartości, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1993, Nr 286.
 4. Więcej spójności, bliżej tradycji - rozważania o projekcie kodeksu wykroczeń, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1994, Nr 38. (współautor)
 5. Resocjalizacja na życzenie skazanego, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1994, Nr 2-4.
 6. Żołnierz skazanym - o zasadach wykonania kary wobec żołnierzy w projekcie k.k.w, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1994, Nr 96.
 7. Prawo karne dla ochrony gospodarki, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1994, Nr 121. (współautor)
 8. Przestępstwo nadużycia zaufania, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1995, Nr 156.
 9. Oszustwo kredytowe, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1995, Nr 157.
 10. Oszustwo asekuracyjne, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1995, Nr 158.
 11. Grzywna inaczej. Nowelizacja kodeksu karnego, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1995, Nr 223.
 12. Zagarnięcie mienia, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1995, Nr 230.
 13. Ucieczka z miejsca wypadku, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1995, Nr 231.
 14. Kodeks karny na półmetku. Zmiany na gorsze i na lepsze, "Rzeczpospolita", Prawo co dnia 1996, Nr 288.
 15. Sędzia w roli arbitra – Tygodnik Powszechny, 4 marca 2012, Nr 10, Dodatek Specjalny. 30 lat prawa o adwokaturze, s. III.
 16. Zmiany w kodeksie postępowania karnego. Obrona z urzędu - Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Prawnik, 16 maja 2012, Nr 94 (3232) – D4-D5.
 17. Ouo vadis legislacjo. Legislacja – czy jest szansa na poprawę - Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, 13 czerwca 2012, Nr 12 (Nr 11325).
 18. Świat prawników. Kłopotliwa amnestia. – Dziennik Gazeta Prawna. Magazyn Prawnik, 25 lipca 2012 r., Nr 143 (3281).
 19. W postępowaniu przygotowawczym obrońca niewiele jest w stanie uczynić, In Germio. Dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych, 2013, Nr 1 (80), ss. 5-10.
 20. Biegły dla ubogiego wejdzie furtką, Dziennik Gazeta Prawna, 5 maja 2014 r., Nr 85 (3726), B12.
 21. Sprawozdanie z Konferencji "Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej" zorganizowanej w dniach 29-30 maja 2014 roku we Wrocławiu przez Komisję Legislacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Katedrę Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiadomości Adwokatury 2014-06-13 (www.adwokatura.pl).
 22. Potrzeba wielopłaszczyznowej diagnozy pracy sądownictwa, wnp.pl (Portal Gospodarczy), 1.09.2014.
 23. Grzechy trzeciej władzy, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł 2014, Nr 9, s. 28.
 24. Słuszne oburzenie. Wywiad dotyczący dysfunkcjonalności polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości - Dziennik Gazeta Prawna, Weekend, 19 września 2014, Nr (Nr 182), A14-A15.
 25. Sprawozdanie z konferencji „Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego” zorganizowanej przez I Prezesa SN prof. M. Gersdorf, Prokuratora Generalnego A. Seremeta przy współudziale Prezesa NRA A. Zwary i Prezesa KRRP D. Sałajewskiego w dniu 4 marca 2015 r. w Warszawie w siedzibie SN, Wiadomości Adwokatury (www.adwokatura.pl).
 26. Sprawozdanie z IV Krakowskiego Forum Karnistycznego, 30 czerwca 2015 r., Wiadomości Adwokatury (www.adwokatura.pl).
 27. Konfrontacje DGP. Uzupełnienie uzasadnienia orzeczenia: szansa czy ryzyko? [w:] Dziennik Gazeta Prawna B, 14.08.2015; Gazeta Prawna.pl. prawo.gazetaprawna.pl.14.08.2015.
 28. Wymiar sprawiedliwości. Pęknięcia, które można jeszcze posklejać, czy początek rozpadu? [w:] Dziennik Gazeta Prawna B, 28.08.2015.; Gazeta Prawna.pl. prawo.gazetaprawna.pl.28.08.2015.
 29. Adwokaci i radcy prawni: bez debaty oddamy pole politykom, Dziennik Gazeta Prawna B, 1.10.2015.; Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 1.10.2015.
 30. Polityka w sądach i prokuraturze wyrzuci z nich sprawiedliwość, Dziennik Gazeta Prawna B, 13.11.2015; Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 13.11.2015.
 31. Polityczna większość nie zastąpi konstytucji, Dziennik Gazeta Prawna B, 23.11.2015; Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 23.11.2015.
 32. Ułaskawienie to nie tylko kwestia smaku, Rzeczpospolita C, 1.12.2015.
 33. W trybie zabezpieczenia nie buduje się państwa prawa, Dziennik Gazeta Prawna B, 3.12.2015, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 3.12.2015.
 34. Trybunał Konstytucyjny: diamenty czy szkiełka, Dziennika Gazeta Prawna B, 9.12.2015., Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 9.12.2015.
 35. Wyroki Trybunału nie mogą być unieważnione, Dziennik Gazeta Prawna B, 16.12.2015, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 16.12.2015.
 36. Trybunał stanie się bezproduktywną dekoracją, Dziennik Gazeta Prawa B, 21.12.2015, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 21.12.2015.
 37. Trybunał musi orzec o (nie)konstytucyjności nowelizacji, bezpośrednio stosując konstytucję, Dziennik Gazeta Prawna B, 29.12.2015, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 29.12.2015.
 38. Inwigilacją w obywateli, czyli wchodzimy w rok 1984, Dziennik Gazeta Prawa B, 4.01.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 4.01.2016.
 39. Prokuratora wymaga reform, nie zaorania, Dziennik Gazeta Prawna B, 13.01.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 13.01.2016.
 40. Czy w świecie podsłuchów znajdzie się miejsce na prawo do obrony, Rzeczpospolita C, 15.01.2016.
 41. Jak ułatwić dostęp do kasacji, Rzeczpospolita C, Rzeczpospolita Recz o Prawie, 3.02.2016.
 42. Jedynym sądem, w którym działa zasada prawdy materialnej, jest Sąd Ostateczny, Dziennik Gazeta Prawa B, 8.02.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 8.02.2016.
 43. Kto nie ryzykuje kosztami, jest bardziej skory do sądu, Dziennik Gazeta Prawna B, 8.03.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 8.03.2016.
 44. Sądy nie będą stosowały prawa sprzecznego z konstytucją, Dziennik Gazeta Prawna B, 14.03.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 14.03.2016.
 45. Spór o Trybunał Konstytucyjny czas zakończyć, Rzeczpospolita C, Rzeczpospolita Rzecz o Prawie, 15.06.2016.
 46. Superprokurator z superuprawnieniami, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.06.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 20.06.2016.
 47. Połączenie? Chcą go nieliczni, Prawnik. Nr 128 (4275). Dziennik Gazeta Prawna, 5 lipca 2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 5.07.2016.
 48. Konstytucyjne prawo do sądu a stawki, opłaty, koszty i inne bariery, pokójadwokacki.magazyn, lipiec/sierpień 2016, Nr 1, s. 46-53; www.pokojadwokacki.pl
 49. Stosunek zaufania a prawo do wolności wypowiedzi, Dziennik Gazeta Prawa B, 6.07.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 6.07.2016.
 50. Ustawa naprawcza jak kij bajsbolowy, Dziennik Gazeta Prawna B, 13.07.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 13.07.2016.
 51. Lichwy nie da się wytępić cepem, Dziennik Gazeta Prawna B, 26.07.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 26.07.2016.
 52. Reforma systemu prawnego – nowy pomysł czy zmarnowany potencjał, Rzeczpospolita C. Rzecz o prawie 10.08.2016.
 53. Politycy dopełnią aktu zniszczenia, Dziennik Gazeta Prawna B, 17.08.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 17.08.2016.
 54. Kolejny raz adwokatura stanęła przed próbą, Prawnik.pl.www.prawnik.pl/opinie/artykuly/972638,kolejny-raz-adwokatura-stanela-przed-proba.html.
 55. Obrona bastionów z pożytkiem dla obywateli, Dziennik Gazeta Prawna B, 8.09.2016, Prawna.pl prawo.gazetaprawna.pl 8.09.2016.
 56. Wizerunku adwokatury nie poprawi piękne opakowanie ze złotą kokardą, Dziennik Gazeta Prawna B, 21.09.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl21.09.2016.
 57. Nowa ustawa o statusie sędziów TK, czyli stwarzanie warunków do deprawacji władzy, Dziennik Gazeta Prawna B, 6.10.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl6.10.2016.
 58. Niesłychany pomysł, by prokurator rządził w sądzie, wywiad w Gazeta Wyborcza 8-9.10.2016, s. 4.
 59. Prokurator jak sąd, czyli uchylenie wyroku to nie tylko techniczna konsekwencja, Dziennik Gazeta Prawna B, 13.10.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl13.10.2016.
 60. Prokuratoria adwokatem rządowych firm? To chybiony pomysł, Dziennik Gazeta Prawa B, 8.11.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl8.11.2016.
 61. Hiperinflacja prawa, czyli nie idziemy do roboty, Rzeczpospolita. Rzecz o Prawie, Nr 267 (10600),I4, prawo.rp.pl.
 62. Oby adwokatura nie pokonała się sama, Dziennik Gazeta Prawna B, 22.11.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl22.11.2016.
 63. Polski system konstytucyjny został cofnięty do zamierzchłych czasów, Dziennik Gazeta Prawna A, 5.12.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl.5.12.2016.
 64. Wygoda posłów nie jest normą konstytucyjną, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.12.2016, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl20.12.2016.
 65. Gumowy kręgosłup u sędziego politykom zupełnie nie przeszkadza, Prawnik, Dziennik Gazeta Prawa, 27.12.2016, gazetaprawna.pl
 66. Między prawniczą finezją a bezrefleksyjnym nieposłuszeństwem, Dziennik Gazeta Prawa B, 3.01.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl3.01.2017.
 67. Kodeks karny narzędziem dyscyplinowania opozycji, czyli finał konkursu na najgłupszą opinię prawną, Dziennik Gazeta Prawa B8, 16.01.2017, Nr 10 (4409), Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl16.01.2017.
 68. Sądownictwo nie jest dla sędziów, ani dla polityków, Dziennik Gazeta Prawa B, 08.02.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl8.02.2017.
 69. Konstytucja nie jest od kurzenia się półce, Dziennik Gazeta Prawa D4, Nr 51 (4450), 14.03.2017,gazetaprawna.pl14.03.2017.
 70. Polityczna KRS – z półuśmieszkiem satysfakcji, Dziennik Gazeta Prawna B, 23.03.207, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl, 23.03.2017.
 71. Kiedy kara najwyższa, kiedy łączna, a kiedy konfiskata rozszerzona, Dziennik Gazeta Prawna, 14-17 Kwietnia 2017, TGP Nr 15 (70)/DGP Nr 74 (4473), C8-C9, Podatki i Księgowość, gazetaprawna.pl
 72. Sztuka trzaskania butami przed ministrem sprawiedliwości, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.04.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl, 20.04.2017.
 73. Posłowie a niezależność władzy sądowniczej, Dziennik Gazeta Prawna B, 8.05.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl, 8.05.2017.
 74. Nie każdy naukowiec może być sędzią, Dziennik Gazeta B, 17.05.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl, 17.05.2017.
 75. Owoce zatrutego drzewa znowu nielegalne, Rzeczpospolita C, 7.06.2017, prawo.rp.pl.
 76. Rozdwojenie jaźni ministra. Bezpośrednie stosowanie konstytucji pozwala na uelastycznienie prawa, Rzeczpospolita C. Rzecz o Prawie, 13.06.2017, prawo.rp.pl.
 77. Przed Trybunałem test rozumu, Dziennik Gazeta Prawna B, 14.06.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl, 14.06.2017.
 78. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa jest za, a nawet przeciw rozjechaniu sądów walcem, Dziennik Gazeta Prawa B, 26.06.2017, Prawna.pl.prawo. gazetaprawna.pl, 26.06.2017.
 79. Sąd to nie teatr, minister nie reżyser, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.07.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl, 20.07.2017.
 80. Rządzący łamią reguły. Czym to się może skończyć?, Polityka.pl, 21.08.2017 r.http:/www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1716818,1,rzadzacy-lamia-reguly-czym-to-sie-moze-skonczyc.red.
 81. Zabrać obywatelom i dać sędziom, czyli wizja reformy sądownictwa oczami Ministerstwa Sprawiedliwości, Dziennik Gazeta Prawna B, 21.08.2017, Prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl, 21.08.2017.
 82. Nadprodukacja niedouczonych prawników, Dziennik Gazeta Prawna B, 30.08.2017, Prawna.pl.prawo. gazetaprawna.pl, 30.08.2017.
 83. Jad z antysądowej kampanii za nasze pieniądze, Dziennik Gazeta Prawna B, 20.09.2017, prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl, 20.09.2017.
 84. Obecność prof. Gersdorf na ślubowaniu nowego sędziego TK. Tłumaczenia prezes SN pogrzebały sprawę, Dziennik Gazeta Prawna B, 23.09.2017, prawo.gazetaprawna.pl, 23.09.2017.
 85. Nie dostosowuje się konstytucji do systemu, Dziennik Gazeta Prawa B, 26.09.2017, prawna.pl.prawo.gazetaprawna.pl26.09.2017.
 86. Prezydenckie projekty nie naprawią sądownictwa, Rzeczpospolita C 24.10.2017, prawo.rp.pl.
 87. Na pytanie o reprywatyzację odpowiedzi należy szukać w wartościach konstytucyjnych, Dziennik Gazeta Prawna B, 31.10.2017, prawo.gazetaprawna.pl.
 88. Rada odleciała wysoko ponad badania psychologiczne asesorów, Dziennik Gazeta Prawna B, 2.11.2017, prawo.gazetaprawna.pl.
 89. Okiem adwokatów. Trybunał, prezydent i zaczarowany ołówek. Konkurencja dla „Ucha Prezesa”, Rzeczpospolita C 7.11.2017. prawo.rp.pl.
 90. Dzień małego faszysty i pożytecznego idioty, Rzeczpospolita C 15.11.2017, prawo.rp.pl.
 91. „Wykładnia autentyczna” a nienaprawialność statusu tzw. dublera, Rzeczpospolita C 21.11.2017, prawo.rp.pl.
 92. Jest prawo w książkach i w działaniu, Dziennik Gazeta Prawna D2, 5.12.2017, Nr 235 (4634), prawo.gazetaprawna.pl
 93. Potrzebni od zaraz profesjonalni legislatorzy, Rzeczpospolita C. 5.12.2017, prawo.rp.pl.
 94. Nowelizacja procedury cywilnej metodą punktowego łatania dziur, Dziennik Gazeta Prawa B, 20.12.2017, prawo.gazetaprawna.pl.
 95. Ochrona obywatela to sprawdzian dla sędziów, Rzeczpospolita C. 29.12.2017, prawo.rp.pl.
 96. Nie mieszajmy umów depozytu z tajemnicą adwokacką, Dziennik Gazeta Prawna B, 04.01.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 97. Daj nominatowi pióro, a sam się narysuje. Przestrogi dla sprawujących władzę. Nie jest możliwa kradzież rzeczywistości, Rzeczpospolita C.16.01.2018.prawo.rp.pl
 98. Czy można teoretycznie kształcić przyszłych prawników praktyków?, Dziennik Gazeta Prawna B, 22.01.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 99. Podnoszenie jakości kształcenia. O modelu reformy aplikacji. Samorząd dla aplikantów, Rzeczpospolita C.30.01.2018.prawo.rp.pl.
 100. KRS, czyli karykatura reprezentacji sędziowskiej, Dziennik Gazeta Prawna (DGP) B, 08.03.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 101. Będziemy smakować wstyd na oczach całego świata, Dziennik Gazeta Prawna (DGP) B, 15.03.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 102. Rozbijanie Unii a uśmiercanie demokracji, Rzeczpospolita C 27.03.2018.prawo.rp.pl.
 103. Populizm podgryza adwokaturę, Rzeczpospolita C 20.04.2018.prawo.rp.pl.
 104. NRA powinna uchylić sprzeczną z prawem uchwałę warszawskiej izby, Dziennik Gazeta Prawa (DGP) B, 24.04.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 105. Przymus jest przeciwieństwem mediacji, Rzeczpospolita C 8.05.2018.prawo.rp.pl
 106. Armaty skierowano przeciwko najsłabszym Rzeczpospolita C 5.06.2018.prawo.rp.pl
 107. Jak zepsuć proces cywilny. Tajemnica adwokacka według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzeczpospolita C 19.06.2018.prawo.rp.pl
 108. Dyscyplinarka jako narzędzie cenzury polemik prawniczych, Rzeczpospolita C 3.07.2018.prawo.rp.pl
 109. Sporu o Sąd Najwyższy nie da się potraktować jako zwykłej walki o władzę, Dziennik Gazeta Prawna B (DGP), 12.07.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 110. Czarna lista to kompromitacja Rady, Rzeczpospolita C 17.07.2018.prawo.rp.pl.
 111. Czy lecimy nad kukułczym gniazdem. Rozdwojenie jaźni w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Rzeczpospolita C, 31.07.2018, prawo.rp.pl.
 112. Genialny pomysł, który wyprzedził epokę, Dziennik Gazeta Prawna B (DGP), 2.08.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 113. Sąd Najwyższy jest trzecią władzą, a nie biurem pisania podań do polityków, Dziennik Gazeta Prawna B (DGP), 7.08.2018,prawo.gazetaprawna.pl.
 114. Wątpliwy nabór grozi „dyktaturą ciemniaków” (Procedury przed KRS. Wyłanianie kandydatów do Sądu Najwyższego), Dziennik Gazeta Prawa B (DGP), 28.08.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 115. TK nie jest instancją odwoławczą od postanowień SN, Dziennik Gazeta Prawna B (DGP), 3.09.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 116. Świat bez gwarancji to nie fantasmagoria, Rzeczpospolita C 25.09.2018. prawo.rp.pl.
 117. Fałszywy piastun: bezskuteczność zamiast nieważności, Rzeczpospolita C 10.09.2018.prawo.rp.pl.
 118. Chcemy być w Unii czy szukamy pretekstu?, Rzeczpospolita C 23.10.2018.prawo.rp.pl.
 119. Konfrontacja z Unią to droga w jedną stronę, Rzeczpospolita C 6.11.2018.prawo.rp.pl.
 120. Ostatnie powołania do Sądu Najwyższego: powód do zafrasowania a nie entuzjazmu, Dziennik Gazeta Prawna B (DGP), 15.11.2018, prawo.gazetaprawna.pl.
 121. „Dubler” w ogóle nie pasuje do sędziów SN, Dziennik Gazeta Prawna 19.11.2018, prawo.gazetaprawna.pl
 122. Orzeczniczy realizm jest wskazany na sali sądowej, Rzeczpospolita C 20.11.2018.prawo.rp.pl.
 123. Jeśli prawo ma cokolwiek znaczyć, Rzeczpospolita C 4.12.2018.prawo.rp.pl.
 124. Wolne sądy a wolni ludzie: czas na debatę, Rzeczpospolita C.18.12.2018.prawo.rp.pl.
 125. Trzeba odważnych decyzji. Politycy takich nie podejmą, Rzeczpospolita C.8.0.1.2019.prawo.rp.pl.
 126. Każdy z nas może walczyć o lepsze standardy, Dziennik Gazeta Prawna 21.01.2019., prawao.gazetaprawna.pl.
 127. Pedofilia w Kościele: nie odwracajmy się od problemu, Rzeczpospolita A.22.01.2019.prawo.rp.pl.
 128. Likwidacja naruszeń to powrót do praworządności, Rzeczpospolita A.5.02.2019.prawo.rp.pl
 129. Areszt i zarzut za przestrzeganie prawa, Rzeczpospolita A.19.02.2019.prawo.rp.pl.
 130. Trzeba poczekać, co orzekanie Trybunał, Rzeczpospolita A.6.03.2019.prawo.rp.pl.
 131. Sądy nad Krajową Radą: czas pokaże co zwycięży. Wadliwość konstrukcyjna KRS można rozwiązać na dwa sposoby: akceptując zasadę pierwszeństwa prawa UE albo łamiąc ją i ryzykując wyjście z Unii, Rzeczpospolita A.19.03.2019.prawo.rp.pl.
 132. Izba Dyscyplinarna okazała się sądem dla władzy, nie dla ludzi, Dziennik Gazeta Prawna B (DGP) 26.03.2019, prawo.gazetaprawna.pl.
 133. Stopniowo rozmontowuje się gwarancje rzetelnego procesu, Rzeczpospolita A.2.04.2019.prawo.rp.pl.
 134. Dyktat nieokrzesanych populistów. Tylko sprzeciw wobec przejawów prostactwa i zawodowe wykluczenie mogą zapobiegać pogłębianiu się deprecjacji prawa, prawników i sądów, Rzeczpospolita A.16.04.2019.prawo.rp.pl.
 135. Sięgnijmy po stare wzorce: przywróćmy nakazy pracy, Rzeczpospolita A.30.04.2019.prawo.rp.pl.
 136. Są skutki prawne czynów z filmu braci Sekielskich, Rzeczpospolita A. 14.05.2019.prawo.rp.pl.
 137. Destrukcyjne zmiany pod pretekstem walki z pedofilią, Rzeczpospolita A 28.05.2019.prawo.rp.pl.
 138. Reformy powinny naprawiać sądy, a nie statystykę, Rzeczpospolita A 11.06.2019.prawo.rp.pl.
 139. Co nas obchodzą sędziowskie emerytury i różnica wieku, Rzeczpospolita A 25.06.2019.prawo.rp.pl.
 140. Nawet mając rację, trzeba uważać, jak czyni się z niej użytek, Dziennik Gazeta Prawna B (DGP), 27.06.2019, prawo.gazetaprawna.pl.
 141. Minister Sprawiedliwości nie mógłby wygrać tego procesu, Rzeczpospolita A.9.07.2019.prawo.rp.pl.
 142. Ekwilibrystyczne pytania a granice kompetencji. Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i zabezpieczenie odsuwające od czynności prezesa SN eksponują problem nadużycia prawa, Rzeczpospolita A.23.07.2019.prawo.rp.pl.
 143. Jak się samemu wyciągnąć za włosy z bagna. Czy da się uczynić zadość wymogom TSUE, wadliwie powołani sędziowie SN i członkowie neo-KRS zostaną poświęceni na ołtarzu historii?, Rzeczpospolita A.6.08.2019.prawo.rp.pl.
 144. O skali aresztów decyduje prokuratura. Ileż konsekwencji w konserwowaniu demonów, Rzeczpospolita A.20.08.2019.prawo.rp.pl.
 145. Gang Olsena w Ministerstwie Sprawiedliwości, Rzeczpospolita A.27.08.2019.prawo.rp.pl.
 146. Nieuzasadniona krytyka prawa do milczenia, Rzeczpospolita A.10.09.2019.prawo.rp.pl.
 147. Prokuratura i sądy nie są od rozgrywek, Rzeczpospolita A.25.09.2019.prawo.rp.pl.
 148. Frankowiczom nie pomoże zaklinanie rzeczywistości, Rzeczpospolita A.8.10.2019.prawo.rp.pl.
 149. Czas pokaże, czy Senat nie zmarnuje szansy, Rzeczpospolita A.22.10.2019.prawo.rp.pl.
 150. Totalitaryzmy mają wiele twarzy, Rzeczpospolita A.5.11.2019.prawo.rp.pl.
 151. Między liberalizmem a konserwatyzmem. Nowe ujęcie zasad łączenia zawodu adwokata z innymi zajęciami. Prawnik, Dziennik Gazeta Prawna 2019, 12.11.2019, nr 218 (5120), s. 4-5.
 152. Utrata autorytetu coraz bardziej widoczna, Rzeczpospolita A.19.11.2019.prawo.rp.pl.
 153. O stosowaniu prawa Unii mogą rozstrzygać niezawisłe sądy, Rzeczpospolita A.03.12.2019, Nr 281.prawo.rp.pl.
 154. Ustawą w rozum, Rzeczpospolita A. 17.12.2019, prawo.rp.pl.
 155. Rzecznicy muszą działać w określonych granicach, Rzeczpospolita A.31.12.2019, Nr 303, prawo.rp.pl.

X. Referaty i komunikaty w materiałach pokonferencyjnych.

 1. Karnoprawna ochrona czci w projekcie kodeksu karnego. Opracowanie przygotowane w grudniu 1993 r. w ramach programu badawczego KBN realizowanego przez Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego w Warszawie.
 2. Rozważania na temat odpowiedzialności karnej lekarza w związku z dokonywaniem przeszczepów, IV Sesja Naukowa z cyklu "Etyka w medycynie", Kraków 2002.
 3. Prawne aspekty autonomii pacjenta, V Sesja Naukowa z cyklu "Etyka w medycynie" pt. "Autonomia pacjenta", Kraków 2003.
 4. Kilka uwag na temat podstaw odpowiedzialności karnej pielęgniarki, Konferencja Naukowa Pielęgniarek i Położnych, Kraków 2003.
 5. Osoba szczególnie zobowiązana do poinformowania o fakcie popełnienia przestępstwa, a ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej”, III Sesja Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Pacjent - Pielęgniarka, Partnerzy w działaniu”, Kraków 2004.
 6. Odpowiedzialność pielęgniarki za niedopełnienie obowiązku troski o pacjenta, IV Sesja Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Pacjent - Pielęgniarka, Partnerzy w działaniu”, Kraków 2005.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.