Drukuj PDF

WWrobel

 

 

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

 

 

 

 

Jest profesorem w Katedrze Prawa Karnego, kierownikiem Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego oraz Studiów Podyplomowych , Prawa Medycznego i Bioetyki. Od października 2012 pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Karnego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 r. i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego UJ. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. Znamiona normy sankcjonowanej i sankcjonującej w przepisie prawa karnego., zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2003 r. na podstawie rozprawy pt. Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. W 2019 uzyskał tytuł profesora. W latach 2005-2008 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Umiejętności.

Przebywał na stypendiach naukowych na Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria) oraz w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy - stypendium Fundacji Humboldta).

Współautor Komentarza do Kodeksu Karnego (część ogólna i szczególna - red. A.Zoll); autor (współautor) ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa.

W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1989-1994 był sekretarz Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 1991-2003 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, a następnie dyrektor Zespołu Obsługi Skargi Konstytucyjnej Trybunału Konstytucyjnego. Był członkiem i wiceprzewodniczącym  Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, oraz Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny przy Premierze RP. W latach 1997-2002 r. prowadził wykłady i seminaria z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK). Od 2003 do 2011 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Ekspert komisji sejmowych i senackich, członek komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i radcowską, wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów i prokuratorów. W latach 2009 - 2010 r.- Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. We wrześniu 2011 r. został powołany na stanowisko sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

Data i miejsce urodzenia: 7 września 1963 w Krakowie – Nowej Hucie

Nauczanie:

 • Prawo karne materialne – cześć ogólna i szczególna
 • Seminarium magisterskie – prawo karne materialne
 • Seminarium doktorskie – prawo karne materialne

Znajomość języków:

angielski, niemiecki, francuski, rosyjski (bierna)

Zainteresowania naukowe:

 • konstytucyjne podstawy prawa karnego
 • zasady odpowiedzialności karnej
 • teoria prawa karnego
 • zasady wykładni i techniki argumentacyjne w prawie karnym
 • prawnokarna ochrona informacji
 • prawo karne gospodarcze
 • prawno karne instrumenty zwalczania korupcji
 • prawo karne porównawcze
 • prawo intertemporalne
 • prawo medyczne
 • bioetyka
 • instytucja skargi konstytucyjnej
 • organizacja wymiaru sprawiedliwości

PUBLIKACJE NAUKOWE(1987-2011)

I. Książki

 1. Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. Zakamycze Kraków 2003, ss. 730.
 2. Polskie prawo karne. Część ogólna (współautor: A. Zoll), Kraków 2010, ss. 607.
 3. Polskie prawo karne. Część ogólna (współautor A.Zoll) wydanie II, Kraków 2012.

II. Prace zbiorowe i redakcyjne

 1. Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego. Oprac. Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Włodzimierz Wróbel. Kraków 1994 Staromiejska Oficyna Wydawnicza ss. 115.
 2. Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego. Stan prawny na 10.VII.1995. Oprac.: Kazimierz Buchała, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel. Wwa 1995 Wydawn.Prawn. ss. 260.
 3. Kazusy - prawo karne materialne. Oprac.: Bogdan Grzegorz, Piotr Kardas, Jarosław Krajewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Włodzimierz Wróbel. Kraków 1996 "Zakamycze" ss. 227.
 4. Grzywna w nowym kodeksie karnym. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Zeszyt 15, Warszawa 1998 wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości, s. 7-98.
 5. Komentarz do przepisów wprowadzających nowy kodeks karny – wybrane zagadnienia. (w:) Nowa kodyfikacja karna. Przepisy wprowadzające k.k.,k.p.k, przepisy przejściowe i końcowe k.k.w. Zeszyt 22. Warszawa 1999, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości , 7-78.
 6. Kodeks karny. Części szczególna. Komentarz do k.k. t. 2 (red. A.Zoll), Kraków 1999, Zakamycze: Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania - s. 489-503; Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – s. 675-705; Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji – s. 968 – 1026; Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów – dokumentów - s. 1026 – 1065.
 7. Kodeks karny. Części szczególna. Komentarz do k.k. t. 3 (red. A.Zoll), Kraków 1999, Zakamycze: komentarz do art. 299 (s. 336-366), komentarz do art. 303 (s. 449-458), komentarz do art. 305 i 306 (s. 464-489); komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (s. 873-950).
 8. Kodeks karny. Część ogólna. (red. A.Zoll), Zakamycze 2004; Wydanie II Komentarz do Rozdziału VI Zasady wymiaru kary i środków karnych. s. 787-893; s. 944-954.
 9. Kodeks karny. Część szczególna t. II (red. A.Zoll) wydanie II Zakamycze 2006, Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania - Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ; Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów – dokumentów.
 10. Kodeks karny. Część szczególna. t. III (red. A.Zoll) wydanie II Zakamycze 2006, : komentarz do art. 299 , komentarz do art. 303 , komentarz do art. 305 i 306 ; komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
 11. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe. (współautorzy: A.Barczak-Oplustil, M.Bielski, G.Bogdan, W.Górowski, P.Kardas, J.Majewski, J.Raglewski), Wolters Kluwer 2007.
 12. Kodeks karny. Część ogólna. (red. A.Zoll), Wydanie III Wolters Kluwer 2007; Komentarz do Rozdziału VI Zasady wymiaru kary i środków karnych.
 13. Kodeks karny. Część szczególna t. II (red. A.Zoll) wydanie III Wolters-Kluwer 2008, Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania - Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ; Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów – dokumentów .
 14. Studia i analizy Sądu Najwyższego. T. 2. Red. Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel. Wwa 2008 Wolters Kluwer ss. 315.
 15. Studia i analizy Sądu Najwyższego. T. 3. Red. Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel. Wwa 2009 Wolters Kluwer ss. 275.
 16. Kodeks karny. Część ogólna. (red. A.Zoll), Wydanie IV Wolters Kluwer 2012; Komentarz do Rozdziału VI Zasady wymiaru kary i środków karnych.
 17. Kodeks karny. Część szczególna t. II (red. A.Zoll) wydanie IV Wolters-Kluwer 2013, Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania - Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ; Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów – dokumentów .
 18. Kodeks karny. Część szczególna. t. III (red. A.Zoll) wydanie III Wolters-Kluwer 2008, : komentarz do art. 299 , komentarz do art. 303 , komentarz do art. 305 i 306 ; komentarz do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
 19. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe. Aut.: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel. Wydanie II rozszerzone W-wa 2009 Wolters Kluwer.
 20. Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. P.Kostański) art. 303-310 (współautor S.Tosza) Beck, W-wa 2010.
 21. Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy. (red. M.Stec) Komentarz do art. 27; Warszawa 2010.
 22. Zakaz wstępu na imprezę masową. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (w:) System prawa karnego. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. Tom 6 (red. M.Melezini) Warszawa 2010.
 23. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (współautor A.Wojtaszczyk, W.Zontek) (w:) System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Tom 8 (red. L.Gardocki) Warszawa 2013.
 24. Zasady prawa karnego materialnego (w:) System Prawa Karnego Procesowego. Zasady Procesu Karnego t.III cz. 2 (red. P.Wiliński), Warszawa 2014, s. 1691-1713.
 25. Granice racjonalizacji sądowego wymiaru kary (w:) Dyrektywy sądowego wymiaru kary (red. J.Majewski) Pokłosie X Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Warszawa 2014, s. 41.
 26. Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz. Rozdział 19. Zagadnienia intertemporalne i przepisy przejściowe (red. W.Wróbel), Kraków 2015, s. 885-936.
 27. Przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo – perspektywa konstytucyjna i kryminalnopolityczna (w:) Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo. Materiały XI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. (red. J.Majewski) , Warszawa 2015, s. 61.
 28. Przestępstwo „prania pieniędzy” w orzecznictwie sądowym oraz z perspektywy Komisji Kodyfikacyjnej (w:) Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. (red. Marta Kolendowska-Matejczuk, Karolina Szwarc), Warszawa 2015.

III. Artykuły

 1. Usprawiedliwienie karania (założenia systemu wymiaru kary w przyszłym kodeksie karnym). Autorzy: Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. W: O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości, prawach człowieka i miłosierdziu. Red. i wstęp Adam Strzembosz. Lublin 1988 KUL ss. 342.
 2. Nagminność przestępstwa w systemie dyrektyw sądowego wymiaru kary. PiP 1990 nr 3 s. 59-66.
 3. Środowiskowe opinie o reformie prawa karnego. Autorzy: Mateusz Rodzynkiewicz, Włodzimierz Wróbel. PiP 1990 nr 12 s. 86-92.
 4. Prawnokarna ochrona dziecka poczętego. Autorzy: Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel. PiP 1993 nr 5 s. 35-44.
 5. Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie karnym. Prz.Prawa Karn. 1993 nr 8 s. 5-18, Sum.
 6. Struktura normatywna przepisu prawa karnego. Ruch PES 1993 nr 3 s. 93-103, Sum.
 7. Z zagadnień retroaktywności prawa karnego. Prz.Sądowy 1993 nr 4 s. 3-22.
 8. Konstytucyjne standardy prawa karnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. W: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały. Red. Z.Ćwiąkalski, M.Szewczyk, S.Waltoś, A.Zoll.) Kraków 1994, Wyd.UJ s. 255-269.
 9. Środki karne w projekcie kodeksu karnego. Cz. 1. Prz.Sądowy 1994 nr 7/8 s. 97-116.
 10. Z zagadnień wprowadzenia ponownej karalności. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. PiP 1994 nr 1 s. 68-76.
 11. Zasada równości w stanowieniu prawa. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. W: Demokratyczne państwo prawne. Aksjologia, struktura, funkcje. Studia i szkice. Red. Henryk Rot. Wrocław 1994 UWr.
 12. O niektórych problemach interpretacji pojęcia „obowiązujący akt normatywny” w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego W: Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego. Red. A.Jankiewicz. Warszawa 1994, wyd. TK, s. 49-59.
 13. Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy wywiadu byłej NRD. Autorzy: Ewa Weigend, Włodzimierz Wróbel. Prokuratura i Prawo 1995 nr 10 s. 59-71.
 14. Środki karne w projekcie kodeksu karnego Cz. 2. Przegląd Sądowy 1995 nr 11/12 s. 105-119.
 15. Przestępstwo nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej. Przegląd Sądowy 1995 nr 7/8 s. 26-41.
 16. O definiowaniu retroaktywności w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego W: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci profesor Janiny Zakrzewskiej. W-wa 1996 wyd. TK s. 223-240.
 17. Niektóre problemy ochrony tajemnicy w projekcie kodeksu karnego. Przegląd Prawa Karnego 1996 nr 14/15 s. 19-32.
 18. Geldwäsche im polnischen Strafrecht. Autorzy: Ewa Weigend, Włodzimierz Wróbel. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1996, nr 108, z. 2, s. 416-428.
 19. Skarga konstytucyjna przez czeskim Sądem Konstytucyjnym. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, Przegląd Sejmowy 1997 nr 3 s. 9-33.
 20. Skarga konstytucyjna przed Związkowym Trybunałem Konstytucyjnym RFN. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997 nr 1 s. 24-37.
 21. O niektórych problemach organizacyjnych związanych z rozpoznawaniem przez Trybunał Konstytucyjny indywidualnych skarg konstytucyjnych. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. W: Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny. Zbiór studiów. red. C.Banasiński, J.Oniszczuk. Warszawa 1998, wyd. TK s. 188-195.
 22. Wokół krytyki nowego kodeksu karnego. Państwo i Prawo 1998 nr 9/10 s. 51-64.
 23. Skarga konstytucyjna w Polsce – pierwsze doświadczenia. W: Prawa człowieka a nowa Konstytucja. Red. A. Łabno. Warszawa 1998 wyd. TK s. 88-100.
 24. Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej przed austriackim Trybunałem Konstytucyjnym. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. Państwo i Prawo 1999 nr 11 s. 63-77.
 25. Spór o definicję przestępczości zorganizowanej. Biuletyn Centrum Europejskiego UW 1999 nr 3/4 s. 71-73.
 26. Społeczeństwo informatyczne – szanse i zagrożenia. W: Zagrożenia etyczne wynikające z rozwoju informatyki. Nauka 1999 nr 1, Warszawa 1999, wyd. PAN, s. 159-165.
 27. Prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, nr 1 s. 121-160.
 28. Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Autorzy: Piotr Kardas, Włodzimierz Wróbel. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2001 nr 1 s. 103-192 .
 29. Krytycznie o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za przestępstwa komunikacyjne. Państwo i Prawo 2001 nr 7 s. 54-64
 30. Gewicht der heutigen strafrechtsgogmatischen Diskussion in der Praxis aus polnischer Sicht. W: Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften ? Red. H-J.Hirsch. Duncker & Humboldt. Berlin 2001, s. 204-208.
 31. Zaostrzenie odpowiedzialności karnej w zmianach prawa karnego. Jurysta 2001 nr 5 s. 11-17.
 32. Czy obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne dobrze służą rozwojowi probacji. W: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP w dniach 1-2 grudnia 2004. Warszawa 2004.
 33. Prawotwórcze tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Mity czy rzeczywistość. W: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci prof. Andrzeja Wąska. Lublin 2005, s. 383-397.
 34. Zmiana przyjętej linii orzeczniczej przez Sąd Najwyższy. W: Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego a prawo wspólnotowe i unijne. Red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K .Paprzycki. Rajgród 2005 s. 34-47.
 35. Wybrane zagadnienia orzecznictwa kasacyjnego Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego. W: Działalność orzecznicza Sądu najwyższego a prawo wspólnotowe i unijne. Red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K .Paprzycki. Rajgród 2005, s. 67-81.
 36. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. (Projekt nowych uregulowań). PiP 2005 nr 9, s. 3-17.
 37. Zmiany w kodeksie karnym w świetle poglądów sędziów i prokuratorów. PiP 2005 nr 12, s. 3-21.
 38. Zum Aufbau der Straftat, insbesondere zum formellen/materiellen Straftatbegriff. W: Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Zwieschen Bewaeltigung und neuen Herausforderungen. Red. A. Eser, J. Arnold, J. Trappe. Druncker & Humblot Berlin 2005.
 39. Der Stand des Strafrechts in Polen. Autorzy: Andrzej Wąsek, Włodzimierz Wróbel. W: Das dritte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskollquium (Poznań, 2003.06.01-07.) ... Aktuelle Probleme des deutschen, japanischen und polnischen Strafrechts. Red. und Vorwort Andrzej J. Szwarc. Poznań 2006 Wydawn. Poznańskie ss. 276.
 40. Wina i zawinienie a strona podmiotowa czynu zabronionego, czyli o potrzebie posługiwania się w prawie karnym pojęciem winy umyślnej i winy nieumyślnej. W: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Ksiega jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka. Red. J. Giezek. Zakamycze 2006.
 41. Z problematyki tak zwanego pozornego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym. W: Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Red. J. Majewski. Toruń 2006.
 42. Tryb przyspieszony i występek chuligański w projekcie ustawodawczym. Prokurator 3(27)/2006.
 43. O domniemaniach w zakresie przesłanek odpowiedzialności karnej. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków 2006, Nr 96 s. 245-254.
 44. Skarga konstytucyjna – problemy do rozwiązania. W: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Red. M. Zubik. Warszawa 2006.
 45. Adoptando los estándardes internationales: la experiencia polacca en la unificación y armonización del Dérecho Penal W: Hacia la unificación del Dérecho Penal. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Strafrecht, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Mexico 2006 INACIPE, s. 65-82.
 46. O dwóch aspektach konstytucyjnej zasady domniemania niewinności. W: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Ksiega jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. Red. K. Krajewski. Wolters Kluwer 2007.
 47. Drogi i bezdroża reformy prawa karnego (o rządowym projekcie nowelizacji kodeksu karnego). PiP 2007 nr 9.
 48. Zasada domniemania niewinności – wybrane zagadnienia na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2006 r. (I KZP 8/06). Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Tom I, Warszawa 2007.
 49. Opinia w sprawie projektu nowelizacji art. 30 i art. 38 Konstytucji i zgodności z Konstytucją projektu ustawy z dnia 30 marca 2004 r. o świadomym rodzicielstwie. Przegląd Sejmowy 2007 Nr 3(80).
 50. Opinia w sprawie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP. Przegląd Sejmowy 2007, Nr 3.
 51. Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea i rzeczywistość. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2007 nr 1.
 52. Ochrona informacji niejawnych i tajemnicy w postępowaniu sądowym w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia. W: Nowe technologie dowodowe a proces karny. Red. L.Gardocki, J.Godyń, M.Hudzik. L.Paprzycki. W-wa 2007 s. 101-111.
 53. Polish Penal Law and the Constitution from the Year 1997. Autorzy: Włodzimierz Wróbel, Adam Wojtaszczyk. Archivum Iuridicum Cracoviensis 2008.
 54. Naruszenie prawa materialnego jako podstawa kasacyjna. Studia i Analizy Sądu Najwyższego, Tom II, Warszawa 2008, s. 151-163.
 55. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w polskim i hiszpańskim prawie karnym Autorzy: Stanisław Tosza, Włodzimierz Wróbel. W: Księga Jubileuszowa Pani Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej. Wa-wa 2008.
 56. Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kształtowanie się pojęć i instytucji prawnych. W: Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska. Red. T.Bąkowski, K.Grajewski, J.Warylewski. Wolters-Kluwer 2008, s.75-89.
 57. Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnej. W: Represyjność polskiego prawa karnego. Red. A.J.Szwarc. Poznań 2008, s. 11-25.
 58. Funkcje gwarancyjne rozumowań prawniczych w prawie karnym. W: Rozumność rozumowań prawniczych. Red. M. Wyrzykowski. Warszawa 2008.
 59. Kara pozbawienia wolności w kodeksowym systemie kar i środków karnych. Autorzy: Jerzy Migdał, Włodzimierz Wróbel. W: Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego. Warszawa 2008.
 60. Zagadnienie naruszenia reguł wymaganej ostrożności. W: Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne. Red. L.Gardocki, J.Godyń, M.Hudzik. L.Paprzycki, W-wa 2008, s. 169-181.
 61. Nowy model kształcenia wstępnego kadr sądownictwa, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa 2/2009.
 62. Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego (w:) Aktualne problemy prawa Karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J.Szwarca (red. Ł.Pohl) Poznań 2009.
 63. Opinia w sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego (druki sejmowe 432 i 433) Przegląd Sejmowy 3(92)/2009.
 64. Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle polskiego prawa. Medycyna Praktyczna 9(223) 2009, s. 160-167.
 65. Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (druk nr 433) Przegląd Sejmowy 6(95)/2009.
 66. Czy powrót do racjonalizmu? Projekty nowelizacji kodeksu karnego w perspektywie zmian dokonanych w prawie karnym w latach 2005-2007 (w:) Populizm penalny i jego przejawy w Polsce. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu Katedr Prawa karnego Szklarska Poreba 24-27 września 2008 r. (red. Z.Sienikiewicz, R.Kokot) Wrocław 2009.
 67. Prawnokarne regulacje przeciwdziałania zjawiskom korupcji w administracji publicznej (w:) Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej (red. M.Stec, K.Bandarzewski) Warszawa 2009.
 68. Zapłodnienie in vitro i pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich embrionów – na co pozwala polskie prawo. Medycyna Praktyczna 6 (232) 2010, s. 168-174.
 69. Neue Tendenzen im polnischen Srafrecht (współautor E.Weigend) ZStW 122 (2010) z. 1, s. 259-273.
 70. Wznowienie postępowania w sprawach karnych – wybrane zagadnienia w perspektywie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego (w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego Tom IV Warszawa 2010, s. 265-277.
 71. Konstytucyjne prawo do obrony w perspektywie prawa karnego materialnego (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki karnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi. (red. V.Konarska-Wrzosek, J.Lachowski, J.Wójcikiewicz,) Warszawa 2010.
 72. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w praktyce orzeczniczej sądów. (w:) Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17-19 września 2009 r. (red. J.Skorupka, W.Jasiński) Warszawa 2010.
 73. Problem klauzuli sumienia w prawie polskim w odniesieniu do ochrony życia. Annales Canonici Nr 6/2010, . s. 23.
 74. Konstrukcja kontratypu jako sposobu uadekwatnienia treści normy sankcjonowanej i sankcjonującej w procesie wykładni prawa karnego (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego (red. A.Choduń, S.Czepita), Szczecin 2010, s. 369.
 75. Określenie strony podmiotowej czynu zabronionego z perspektywy funkcji gwarancyjnej (w:) Umyślność i jej formy (red. J.Majewski) Toruń 2011.
 76. Zakaz podwójnej karalności i zasada ne bis in idem w obszarze przestępstw, wykroczeń oraz deliktów administracyjnych – wybrane zagadnienia (w:) Zagadnienia prawa dowodowego (red. J.Godyń, M.Hudzik, L.K.Paprzycki). W-wa 2011.
 77. Problem pedofilii z punktu widzenia prawa karnego. (w:)Dziecko jako obiekt seksualny PAU Prace Komisji Etyki Medycznej 9, Kraków 2011.
 78. Postęp i regres w prawie karnym materialnym (w:) Księga dedykowana dr Ewie Weigend (red. S.Waltoś) CzPKiNP 2011.
 79. Stosowanie przez sądy formalnie uchylonych przepisów prawa karnego z okresu PRL (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XII stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy. Warszawa 2011.
 80. Znaczenie zgody następczej oraz rezygnacji przez dysponenta dóbr prawnych z ochrony prawno karnej w perspektywie zasady ultima ratio prawa karnego (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t.II, s. 751, Warszawa 2012.
 81. Gesetzlichkeitsprinzip (w:) Dunyada ve Turkiye’de Ceza Hukuku Reformlari Kongresi. Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in Turkey. Vol. I, s. 331, Istanbul 2013.
 82. Nowy model orzekania kary łącznej (w:) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Ksiega Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013, s. 624 - 632.
 83. Kilka uwag o współsprawstwie przestępstw materialnych w perspektywie kryteriów obiektywnego przypisania skutku (w:) Fiat iusticia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu (red. P.Hofmański), W-wa 2014, s. 641-653.
 84. Zagadnienia intertemporalne zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz kary łącznej w perspektywie zmian Kodeksu karnego dokonanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz ustawą nowelizującą z 20 lutego 2015 r (współautor A.Barczak-Oplustil), e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, data publikacji: 13 IV 2015 < www.czpk.pl >, 1/2015.
 85. Aktualne problemy intertemporalne okresu przejściowego po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Część I. e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, data publikacji: 05 VII 2015 < www.czpk.pl >, 4/2015.
 86. Umorzenie kompensacyjne z art. 59a k.k. – problemy do rozstrzygnięcia CzPKiNP 2015, z. 2 s. 7.
 87. Nowelizacja Kodeku karnego i Kodeksu postępowania karnego z 2013 i 2015 r. w perspektywie intertemporalnej (w:) Prawo i proces karny w obliczu zmian (red. J.Godyń, M.Hudzik, L.K.Paprzycki), Warszawa 2015, s. 21-41.

IV. Glosy

 1. Glosa do wyroku SN z dnia 4. II. 1987 r. V KRN 8/87 (dot. art. 147 § 2 Kodeksu karnego), Palestra 1989 nr 4 s. 111-115.
 2. Glosa do postanowienia TK z dnia 25.IX.1991 r. S 6/91 (dot. ścigania i karania zbrodni stalinowskich). Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. Państwo i Prawo 1992 nr 2 s. 108-112 .
 3. Glosa do orzeczenia TK z dnia 20.X.1992 r. K 1/92 (dot. zgodności z Konstytucją kompetencji wojewody stosowania internowania wobec cudzoziemców). Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. Państwo i Prawo 1994 nr 1 s. 109-111.
 4. Glosa do orzeczenia TK z dnia 22.VI.1993 r. K 1/93 (dot. retroaktywnej zmiany regulacji prawnej dokonanej w ustawie budżetowej). Prz.Sądowy 1994 nr 2 s. 83-88.
 5. Glosa do uchwały SN z dnia 22.XII.1993 r. I KZP 3/93 (dot. ochrony prawnej funkcjonariusza Straży Miejskiej w razie czynnej napaści na niego w czasie pełnienia obowiązków służbowych) Przegląd Sądowy 1995 nr 6 s. 114-123.
 6. Glosa do uchwały pełnego składu Izby Karnej SN z dnia 11.I.1999 r. I KZP 15/98 (dot. zastosowania przepisów nowego k.k. w odniesieniu do spraw warunkowego przedterminowego zwolnienia), Państwo i Prawo 1999 nr 3 s. 103-110.
 7. Glosa do postanowienia SN z dnia 10 grudnia 1998 r. I KZP 19/98 (dot. warunków i trybu podjęcia ścigania za przestępstwa popełnione przed wejściem w życie nowego kodeksu karnego) Prokuratura i Prawo 1999 nr 6 s. 81-88.
 8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 30 sierpnia 2007 r. (SNO 44/07) oraz postanowienia Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 10 stycznia 2008 r. (SNO 84/07) Państwo i Prawo nr 7, 2008.
 9. Glosa do wyroku TK z 16.04.2009 r. P 11/08 (współautor: S. Zabłocki) [Dot. naruszenia trybu legislacyjnego w zakresie ustawy nowelizującej k.k., a w następstwie utraty mocy obowiązującej przepisu w zakresie sankcji z art. 148 § 2 k.k.]. Palestra 2009 nr 7/8 s. 290-308.

V. Publikacje popularno - naukowe

 1. - 8. Projekt kodeksu karnego Cz.1-8 (cykl artykułów omawiających projekt kodeksu karnego) Rzeczpospolita 1993 nr 197, 198, 202, 203, 209, 211, 212, 216
 2. Odchodzenie od teorii ślepych bagnetów. Rzeczpospolita 1993. nr 296Izolacja bez represji. Rzeczpospolita 1993, nr 297
 3. Izolacja bez represji. Rzeczpospolita 1993, nr 297
 4. Wszystko w jednym – o projekcie kodeksu wykroczeń. Rzeczpospolita 1994 nr 46
 5. Dużo innowacji w części ogólnej. (dot. projektu k.k.w) – cz. 1, Rzeczpospolita 1994 nr 73
 6. Podstawowy cel – przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa (dot. projektu k.k.w) – cz. 2. Rzeczpospolita 1994 nr 74
 7. Czy na pewno dekryminalizacja niegospodarności ? Rzeczpospolita 1995 nr 92
 8. Dokumentacja, która wyrządza szkodę. Rzeczpospolita 1995, nr 160
 9. Wokół przetargu. Rzeczpospolita 1995 nr 165
 10. Petunia olet, czyli pranie brudnych pieniędzy. Rzeczpospolita 1995, nr 167
 11. Przeciwko przestępczości zorganizowanej. Rzeczpospolita 1995, nr 199
 12. Nielegalna broń i materiały wybuchowe. Rzeczpospolita 1995 nr 208
 13. Zaostrzenie kar za przestępstwa z użyciem przemocy. Rzeczpospolita 1995 nr 213
 14. Samochód dobrem szczególnie chronionym. Rzeczpospolita 1995 nr 215
 15. Wokół problemów przedawnienia. Rzeczpospolita 1995 nr 216
 16. Inaczej dla recydywistów. Rzeczpospolita 1995 nr 217
 17. Krzyż przez niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym. Autorzy: Ewa Weigend, Włodzimierz Wróbel. Rzeczpospolita 1995 nr 221
 18. Dekalog pokrzywdzonego. O warunkach, jakie musi spełniać skarga konstytucyjna wnoszona do Trybunału Konstytucyjnego. Prawo i Życie 1997, nr 46
 19. Skarga konstytucyjna, czyli dodatkowa gwarancja praw człowieka. Cz. 1. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. Rzeczpospolita 1997 nr 264
 20. Skarga konstytucyjna, czyli dodatkowa gwarancja praw człowieka. Cz. 2. Autorzy: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel. Rzeczpospolita 1997 nr 265
 21. Uniwersyteckie poradnie prawne. Autorzy: Włodzimierz Wróbel, Fryderyk Zoll) Prawo i Życie 1998 nr 28
 22. Liberalizacja czy zaostrzenie odpowiedzialności karnej. Rzeczpospolita 1998 nr 66
 23. Zaostrzenie odpowiedzialności karnej w zmianach prawa karnego. Jurysta 2001 nr 5 s. 11-17
 24. Prawo wobec dramatu. Po linczu we Włodowie. Tygodni Powszechny  14.08.2005
 25. O jaskółkach i prawie karnym. Tygodnik Powszechny 19.06.2005
 26. W obronie sędziego. Tygodnik Powszechny 9.10.2005
 27. Sukces prawników, sukces obywateli. Po podpisie prezydenta koniec sporu o kształt zawodów prawniczych. Tygodnik Powszechny 2005 nr 35.
 28. Kultura strachu Tygodnik Powszechny 21.02.2006
 29. Wyjść z więzienia. Forum Penitencjarne 2006 nr 5
 30. Spisane będą czyny i rozmowy ... O pułapkach ustawy lustracyjnej. Tyg.Powszechny 2007 nr 11.
 31. Chirurgiczna precyzja. Lustracja przed Trybunałem Konstytucyjnym - analiza prawnicza orzeczenia. Tyg.Powszechny 2007 nr 20.
 32. Czy zmieniać Konstytucję? Spór o ochronę życia. Tyg.Powszechny 2007 nr 13.
 33. Jak wysoko można powiesić złodzieja ... [Dot. projektu nowelizacji k.k.]. Tyg.Powszechny 2007 nr 18.
 34. Nieuzasadnione podejrzenie. Prokuratura: potężne instrumenty, rozciągliwe definicje. Tyg.Powszechny 2007 nr 35.
 35. Prokurator w teatrze. Sprawiedliwość i cywilizacja obrazkowa. Tyg.Powszechny 2007 nr 8.
 36. Więcej praw dla ofiar to wydłużenie procesu. [Dot. propozycji nowelizacji k.p.k.]. Wywiad. Rzeczposp. 2007 nr 180.
 37. Spór o prokuratora generalnego. Rozwód z rozsądku. Tyg.Powszechny 2008 nr 9.
 38. Między korporacją a polityką. [Dot. prokuratury].Tyg.Powszechny 2008 nr 24.
 39. Prawda o ekspresowych sądach. Rzeczposp. 2008 nr 167
 40. Spór o prokuratora generalnego. Rozwód z rozsądku. Tyg.Powszechny 2008 nr 9.
 41. Rada Polityki Karnej, Na Wokandzie, nr 1 z 2015 r., s. 44

VI. Ekspertyzy niepublikowane i inne opracowania

 1. Znamiona normy sankcjonowanej i sankcjonującej w przepisie prawa karnego. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla. (s. 228) Kraków 1992
 2. Pranie brudnych pieniędzy w projekcie kodeksu karnego – opracowanie w ramach programu badawczego Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, lipiec 1994 (s. 22)
 3. Wpływ zniesienia kary śmierci na poziom przestępczości – wybrane zagadnienia – opracowanie na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, maj 1996 r. (s. 96)
 4. Opinia przygotowywana na zlecenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych regulacji ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. (kwiecień 2004).

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.