Drukuj PDF

WWrobel

dr Mikołaj Iwański

Asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne”.

Autor kilkunastu publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym. Jego monografia pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne” zwyciężyła w IX Konkursie Przeglądu Sądowego i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska na „Książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości”. Współautor krakowskich komentarzy do: nowelizacji kodeksu karnego z 2015 r., części ogólnej kodeksu karnego (od 5. wydania), części szczególnej kodeksu karnego (od 5. wydania).

Wykonawca grantu promotorskiego Narodowego Centrum Nauki pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne”.

Wykładowca Studiów Podyplomowych organizowanych przez Katedrę Prawa Karnego i Katedrę Samorządu Terytorialnego UJ, a także przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Absolwent aplikacji ogólnej oraz aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w roku 2014 złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce przestępstw korupcyjnych w polskim prawie karnym, przestępczości gospodarczej, związków nauk behawioralnych z prawem karnym, polityką kryminalną i sprawiedliwością karną, struktury przestępstwa, prawa zwyczajowego jako źródła prawa karnego, konstytucyjnych standardów prawa karnego, dyrektyw i zasad wymiaru kary, środków kompensacyjnych a także prawa sportowego.

W ramach pracy zawodowej jako referendarz zajmuje się prawem handlowym i rejestrowym, orzekając w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

E-mail: mikolaj.iwanski@uj.edu.pl

Edukacja:

Magister prawa UJ, 2008
Doktor nauk prawnych UJ, 2015

Nauczanie:

Prawo karne materialne – ćwiczenia
Część szczególna prawa karnego – wykład
Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

Dyżur:

Poniedziałek, godz. 16, s. 2

Znajomość języków:

Angielski – poziom C1

Zainteresowania naukowe:

 • Przestępstwa korupcyjne w polskim prawie karnym
 • Przestępczość gospodarcza
 • Struktura przestępstwa
 • Związki nauk behawioralnym z prawem karnym, polityką kryminalną oraz sprawiedliwością karną
 • Prawo zwyczajowe jako źródło prawa karnego
 • Konstytucyjne standardy prawa karnego
 • Prawo sportowe
 • Dyrektywy i zasady sądowego wymiaru kary
 • Środki kompensacyjne

PUBLIKACJE NAUKOWE

I. Monografie:

 1. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, wyd. Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2016.

II. Komentarze:

 1. Środki kompensacyjne [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015, red. W. Wróbel, Kraków 2015 [współautorzy: Michał Jakubowski, Katarzyna Pałka].
 2. Art. 46 [w:] Kodeks karny. Tom I. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116, t. 1, red. W. Wróbel, A. Zoll, Kraków 2016 [współautorzy: Maria Szewczyk, Michał Jakubowski], s. 890-913.
 3. Art. 222-231b [w:] Kodeks karny. Tom II. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277, t. 2, red. W. Wróbel, A. Zoll, Kraków 2017 [współautor: Agnieszka Barczak-Oplustil], s. 138-290.
 4. Art. 65-67 [w:] Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, D. Zając, Kraków 2019, s. 313-325.
 5. Art. 305 [w:] Kodeks karny. Tom III. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363, red. W. Wróbel, A. Zoll, Kraków 2021 [współautor: Włodzimierz Wróbel].
 6. Korupcja w systemie ochrony zdrowia [w:] System Prawa Medycznego. Tom 6. Odpowiedzialność publicznoprawna, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka, Warszawa 2023.

III. Artykuły:

 1. Uprawnienie do zestrzelenia cywilnego statku powietrznego (kilka uwag w kwestii zgodności art. 122A Prawa lotniczego z Konstytucją RP), Wojskowy Przegląd Prawniczy 2008 nr 1 s. 75-85.
 2. Zwyczaj jako „okoliczność wyłączająca bezprawność” wręczania lub przyjmowania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009 Nr 1, s. 194-224.
 3. Nowa postać łapownictwa gospodarczego (po nowelizacji art. 296a § 1 k.k.), Państwo i Prawo 2009 Nr 10, s. 70-82.
 4. Działanie żołnierza w ostatecznej potrzebie w polskim prawie karnym [w:] Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborov. Zbornik prispeskov z vedeckiej konferencie a medzinarodnou ucast'ou konanej 5.novembra 2009 v Kosicach, red. J. Madiliak, J. Mihal'ov, Kosice 2009, s. 116-122.
 5. Czy łapownictwo lekarza jest przestępstwem urzędniczym czy gospodarczym? [w:] Prawo karne gospodarcze. Materiały z konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 28 marca 2008 r., red. M. Staszek, Kraków 2010, s. 99-107.
 6. Kilka uwag o tzw. przestępstwach pornograficznych (art. 202 k.k.) [w:] Przestępstwa seksualne z perspektywy psychologicznej i prawnej, red. R. Polczyk, K. Dukała, Kraków 2010, s. 29-37 [współautor: Michał Jakubowski].
 7. Przestępstwo dopingu (art. 50 ustawy o sporcie), Państwo i Prawo 2011 nr 7-8, s. 102-112.
 8. Przestępstwa związane z korupcją w nowej ustawie o sporcie (cz. I), Palestra 2011 nr 7-8, s. 78-90; (cz. II), Palestra 2011, nr 9-10, s. 61-67.
 9. Odpowiedzialność za odmowę świadczenia usługi (art. 138 Kodeksu wykroczeń) na tle kolizji zasad konstytucyjnych. Rozważania na kanwie kazusu łódzkiego drukarza o styku prawa karnego sensu largo i prawa konstytucyjnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2019 nr 2, s. 7-58.
 10. Niekonstytucyjna nowelizacja Kodeksu karnego w związku z epidemią COVID-19, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2020 nr 2 [współautorzy: Agnieszka Barczak-Oplustil, Wojciech Górowski, Mikołaj Małecki, Kamil Mamak, Witold Zontek, Szymon Tarapata].
 11. Dlaczego rozważania o „aspekcie formalnym” obrony koniecznej są bezprzedmiotowe (na marginesie artykułu Kamila Siwka), Przegląd Sądowy 2020 nr 11-12 [współautorzy: Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, Witold Zontek].
 12. Sąd rodzinny wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej (zarys metodyki), Kwartalnik „Iustitia” 2022 nr 1, s. 5-13 [współautorzy: Tomasz Błaszkiewicz, Maja Piotrowska, Katarzyna Jabłońska].

IV. Glosy:

 1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt I KZP 13/08 [dot. początku prawnokarnej ochrony życia ludzkiego], dostępna na stronie internetowej prawaczlowieka.edu.pl.

V. Prace zbiorowe i redakcyjne:

 1. Prawo karne. Część szczególna. Kazusy, red. K. Dyl, Kraków-Warszawa 2006
 2. Kryminologia. Repetytorium, red. A. Papierz, Warszawa 2007.
 3. Prawo wykroczeń. Repetytorium, red. U. Łabuz. Warszawa 2008.
 4. European Compliance Benchmark. Final Report, Bruksela 2017.

VI. Opinie:

 1. Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego – Fundacji do projektu ustawy o jawności życia publicznego, dostępna na stronie internetowej www.kipk.pl.
 2. Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego – Fundacji w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1184), dostępna na stronie internetowej www.kipk.pl [współautorstwo].
 3. Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego – Fundacji do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r., dostępna na stronie internetowej www.kipk.pl [współautorstwo].
 4. Opinia do obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów, przygotowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych, dostępna na stronie internetowej http://www.sygnalista.pl/nowa-opinia-o-obywatelskim-projekcie-ustawy/ [współautorzy: Jacek Duda, Marek Sławiński].
 5. Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 12 posiedzeniu ustawy z 4.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk senacki nr 142), dostępna na stronie internetowej www.kipk.pl [współautorstwo].
 6. Ekspertyza Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego – Fundacji: Populistyczna nowelizacja prawa karnego. Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762), dostępna na stronie internetowej www.kipk.pl [współautorstwo].

VII. Artykuły popularnonaukowe:

 1. Dychotomiczny los karnisty, dostępny na stronie internetowej karne24.com [współautor: Witold Zontek]
 2. Czy "korupcja polityczna" naprawdę zawsze jest bezkarna?, dostępny na stronie internetowej karne24.com
 3. Elektronizacja postępowania rejestrowego przed KRS: jakie skutki dla organizacji społecznych?, dostępny na stronie internetowej https://publicystyka.ngo.pl/elektronizacja-postepowania-rejestrowego-przed-krs-jakie-skutki-dla-organizacji-spolecznych

VIII. Referaty na konferencjach naukowych:

 1. „The role of the jurisdictional autonomy of the criminal court in the Polish legal system” wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej “I Bradley-Wolter Colloquium in Comparative Criminal Law and Comparative Criminal Procedure” zorganizowanej w dniach 4-6 września 2014 r. w Bloomington (Stany Zjednoczone) przez Maurer School of Law, Indiana University.
 2. „System środków o charakterze wychowawczym i zabezpieczającym stosowanych wobec sprawców nieletnich”, wygłoszony na „Ukraińsko-Polskim Seminarium Katedr Prawa Karnego” odbywającym się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r., organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.
 3. „Subsydiarność wykładni prawa karnego”, wygłoszony na „V Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Karnistów – Prawo karne wobec Konstytucji. XX-lecie kodeksów penalnych i Konstytucji”, zorganizowanym w dniach 17-19 maja 2017 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 4. „Prawo karne gospodarcze – wybrane trudności interpretacyjne i dowodowe”, wygłoszony na „IV Ogólnopolskiej Konferencji Kryminologicznej – Przestępczość przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz interesom finansowym państwa”, zorganizowanej w dniach 3-4 kwietnia 2017 r. przez Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ.
 5. “Discrimination and criminal law” wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej “III Bradley-Wolter Colloquium in Comparative Criminal Law and Comparative Criminal Procedure” zorganizowanej w 2018 r. w Bloomington (Stany Zjednoczone) przez Maurer School of Law, Indiana University.
 6. “Kara, przywilej, nudge. Między polityką kryminalną a behawioralną”, wygłoszony na konferencji naukowej „II Kongres Kryminologiczny” zorganizowanej w dniach 7-8 września 2022 r. w Krakowie przez Katedrę Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwo Kryminologiczne im. Prof. Stanisława Batawii.
 7. „Punishment, nudge, privilege”, wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2022” zorganizowanej w dniach 27-28 września 2022 r. przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Central and Eastern European Network of Jurisprudence CEENJ.
 8. „Behavioral policy and its relations to criminal policy”, wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Changing Penologies and European Criminal Policy: Theory and Practice in the Global Context” w dniach 20-21 października 2022 r. przez Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.