Drukuj PDF

Mikołaj Małecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji, w ramach którego pełni także funkcję CEO wydawnictwa naukowego. Autor kilkuset opracowań poświęconych prawu karnemu, w tym książek: Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna (2016), Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów (2019), Restrykcje stanu epidemii (2020). Publikował między innymi w Cambridge University Press, Państwie i Prawie, Przeglądzie Sądowym, Orzecznictwie Sądów Polskich, Palestrze.

Popularyzator nauki, autor bloga i portalu Dogmaty Karnisty zrzeszającego społeczność ponad 66.000 osób na Facebooku. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie studiów prawniczych (2009). Uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2019-2022). Jeden z najbardziej wpływowych prawników w Polsce w rankingach Dziennika Gazety Prawnej (2019 i 2020). Finalista konkursu Popularyzator nauki 2019, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce we współpracy w Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie wyróżniany przez Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej i pracę organizacyjną.

Zajęcia z prawa karnego w ramach koła naukowego zaczął prowadzić już w czasie studiów magisterskich, które ukończył w 2010. Trzy lata później uzyskał stopień doktora nauk prawnych pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Posiada także wykształcenie filozoficzne.

Data i miejsce urodzenia:
15 stycznia 1986 w Częstochowie
E-mail: mikolaj.malecki@uj.edu.pl
Kontakt dla mediów: telefon 604461230

Marki i social-media

Profile naukowe

Kwalifikacje

 • Doktor habilitowany nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2020
 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2013
 • Magister nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2010
 • Licencjat filozofii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: 2010

Praca

 • adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński (od 2016)
 • asystent, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński (2013–2016)

Granty

 • 2020 – grant w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim SocietyNow!#1: Restrykcje i represje stanu epidemii (prawne aspekty funkcjonowania społeczeństwa w trakcie i po pandemii) - kierownik
 • 2019-2020 – grant China-EU School of Law: Criminal Responsibility of Collective Entities. Confiscation of instrumentalities and proceeds of crime. Chinese-Polish Comparative Study - wykonawca
 • 2018-2021 – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki OPUS: Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna, Uniwersytet Jagielloński - wykonawca
 • 2018-2019 – grant badawczy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konkursu dla młodych naukowców: Prawo karne wobec przemian kulturowych - wykonawca
 • 2017-2018 – grant badawczy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konkursu dla młodych naukowców: Przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - analiza dogmatyczna na tle teoretycznym - wykonawca
 • 2017-2018 – grant badawczy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konkursu dla młodych naukowców: Modelowa i dogmatyczna analiza okoliczności ekskulpujących sprawcę czynu zabronionego - kierownik
 • 2017-2018 – grant badawczy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konkursu dla młodych naukowców: Przyszłość prawa karnego - wykonawca
 • 2014-2015 – grant badawczy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konkursu dla młodych naukowców: Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna - kierownik

Redakcje czasopism

 • „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – redaktor prowadzący, sekretarz (2015-2020); redaktor (od 2020)
 • „Przegląd Konstytucyjny” – redaktor prowadzący (2017-2021)
 • „Karne24.com” – redaktor naczelny (od 2017)
 • „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” – współzałożyciel (2011), redaktor naczelny (2011-2018), redaktor techniczny (2011–2014)
 • „Paragraf na Drodze” – redaktor tematyczny (2012-2020)
 • „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” – redaktor merytoryczny (2017)

Działalność uniwersytecka

 • rzecznik dyscyplinarny Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauczycieli akademickich (2021-2024)
 • członek zespołu ds. reformy studiów prawniczych przy Dziekanie WPiA UJ (od 2019)
 • członek zespołu wdrażającego ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce na WPiA UJ (2018-2019)
 • rzecznik dyscyplinarny Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. studentów i doktorantów (2016–2020)
 • członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej WPiA UJ (od 2016)
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA UJ (2012–2013)
 • członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej WPiA UJ (2013)
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie WPiA UJ (2013)
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Filozoficznego UPJPII (2012–2013)

Organizacje naukowe

 • Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja – prezes (od 2014), CEO wydawnictwa naukowego (od 2014)
 • Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII – prezes (2010–2013)
 • Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Prawa Karnego – członek zwyczajny (2007–2010); członek senior (2011–2013)

Dydaktyka

 • Prawo karne materialne – ćwiczenia, Uniwersytet Jagielloński (corocznie od 2010)
 • Część szczególna prawa karnego – ćwiczenia (2013-2017, 2021/2022), wykład (od 2018) - Uniwersytet Jagielloński
 • Współczesne problemy prawa karnego – warsztaty, Uniwersytet Jagielloński, wspólnie z dr hab. Agnieszką Barczak-Oplustil (2017-2018)
 • Seminarium z prawa karnego, Uniwersytet Jagielloński (od 2022/2023)
 • Seminarium z prawa karnego, Uniwersytet Jagielloński, wspólnie z dr hab. Agnieszką Barczak-Oplustil (2020/2021, 2021/2022)
 • Seminarium z prawa karnego, Uniwersytet Jagielloński, wspólnie z dr hab. Szymonem Tarapatą (2021/2022, 2022/2023)
 • Proseminarium z prawa karnego, Uniwersytet Jagielloński, wspólnie z dr hab. Agnieszką Barczak-Oplustil (2019/2020)
 • Studia podyplomowe prawa karnego materialnego i procesowego – wykład (od 2019)
 • Prawo karne – wykład, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (2016)
 • Zajęcia z prawa karnego materialnego w ramach koła naukowego TBSP UJ (2007–2010)

Praktyka

 • Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Prawa Karnego (2008/2009)
 • Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział III Karny – praktyka permanentna (2008–2010)

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2019-2022)
 • Laureat 41. miejsca w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2020 (Dziennik Gazeta Prawna)
 • Zwycięzca plebiscytu na Mem Roku 2020 organizowanego przez społeczność Karny Jeż na Facebooku (bohater mema "Bążur")
 • Laureat 9. miejsca w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2019 (Dziennik Gazeta Prawna)
 • Finalista konkursu Popularyzator Nauki serwisu PAP, Nauka w Polsce i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (edycja 2019)
 • Wyróżnienie w konkursie Wolters Kluwer i Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości, edycja w 2018 (Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016)
 • Wyróżnienie za wysoką jakość pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie ankiet studenckich (za rok 2013/2014)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wyróżniających się studentów (2009)

Zainteresowania naukowe

 • Podstawy odpowiedzialności karnej, w tym zagadnienie winy
 • Formy popełnienia przestępstwa
 • Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia prawa karnego
 • Problemy legislacyjne prawa karnego
 • Metadydaktyka prawa karnego

 

PUBLIKACJE

Monografie

 1. Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016, ss. 400. Zobacz monografię
 2. Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów, Kraków 2019, ss. 288; drugie wydanie 2021. Zobacz monografię
 3. Restrykcje stanu epidemii, współautor: Daniel Kwiatkowski, Kraków 2020, ss. 16 (druk), ss. 82 (e-book). Zobacz monografię

Udział w monografiach

 1. Kara łączna: obligatoryjna czy fakultatywna? Wyrok łączny: z urzędu czy na wniosek? Szkic zagadnienia, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 473–484.
 2. Karalne czy niekaralne formy form stadialnych?, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, s. 35–45.
 3. Niekaralne, lecz karane przygotowania do przestępstwa, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, s. 141–154.
 4. Kontratyp sztuki de lege lata, w: Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 136–149.
 5. Nieumyślność wczoraj, dziś i jutro, w: Reforma prawa karnego, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014, s. 73–93.
 6. Zbiegi i kolizje przypisania skutku, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, s. 317–347.
 7. Etyczny hacking w świetle prawa karnego (na marginesie nowelizacji art. 269b § 1a k.k. i art. 269c k.k.), współautor: Bartosz Kwiatkowski, w: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2017, s. 507–516.
 8. Niepełnosprawność jako następstwo pokrzywdzenia przestępstwem (zagadnienia podstawowe), współautor: Wojciech Płóciennik, w: Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych praw osobom z niepełnosprawnościami, red. M. Borski, Sosnowiec 2017, s. 331–344.

Komentarze

 1. Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego (art. 28 § 1 k.k.), w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 43–52.
 2. Ustawowe zagrożenie karą i sądowy wymiar kary, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 283–319.
 3. Art. 16; Art. 17, w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52 (cz. 1), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, s. 313–354; 355–362.
 4. Art. 126c, w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, s. 91–106.
 5. Art. 56, Art. 57, w: Przestępstwa narkotykowe i dopalacze. Komentarz, red. W. Górowski, D. Zając, Kraków 2019, s. 129–171; 173–190.
 6. Niekonstytucyjna abolicja za wybory kopertowe, LEX/el. 2023 (wydanie elektroniczne).

Artykuły

 1. Granice usiłowania przestępstw pedofilskich w świetle art. 200a § 1 i § 2 k.k., „Przegląd Sądowy” 2011, nr 6, s. 50–63.
 2. Posiadasz – odpowiadasz! Komentarz do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 2, s. 149–168.
 3. Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), „Państwo i Prawo” 2011, nr 7/8, s. 89–101.
 4. Na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 r., sygn. V KK 34/10 (o znamieniu „człowiek”), „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 7/8, s. 75–91.
 5. Charakter prawny art. 178a § 4 Kodeksu karnego, „Paragraf na Drodze” 2011, nr 8, s. 27–37.
 6. Zmiana normatywna art. 98 Kodeksu wykroczeń („inne osoby”). Rzecz o regułach wykładni tekstu ustawy karnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 3, s. 153–168.
 7. Współsprawstwo wypadku drogowego. Studium nietypowego przypadku, „Paragraf na Drodze” 2012, nr 1, s. 14–24.
 8. Przypisanie skutku na przykładzie nieostrożnego prowadzenia pojazdu w rejonie przejścia dla pieszych, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 4, s. 5–19.
 9. Z problematyki obiektywnego przypisania skutku (przypadek płonącego anioła), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 2, s. 43–75.
 10. Kryteria przypisania zamiaru wynikowego. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r., II AKa 62/13, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 3, s. 29–50.
 11. Przestępstwo określone w art. 178a § 4 k.k. Uwagi de lege lata, „Paragraf na Drodze” 2013, nr 10, s. 13–23.
 12. Funkcje ustawowej definicji przygotowania do przestępstwa. Zarys problematyki, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2013, t. XXX, s. 55–72.
 13. Normatywna zawartość art. 178a § 4 k.k. W odpowiedzi na kilka uwag prof. R. A. Stefańskiego, „Paragraf na Drodze” 2014, nr 1, s. 5–13.
 14. Interpretacja art. 231 § 1 k.k. Rzecz o uzasadnieniu i konsekwencjach uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, nr 1, s. 109–124.
 15. Umyślność i nieumyślność w projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Analiza wybranych uwag krytycznych, „Palestra” 2014, nr 5/6, s. 108–117.
 16. Poczytalność i wina psychopaty w świetle ewolucyjnych koncepcji genezy psychopatii, współautor: Radosław Zyzik, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 3, s. 161–174.
 17. Kryteria oceny dorobku doktorantów, współautor: Kamil Mamak, „Państwo i Prawo” 2014, nr 11, s. 92–106.
 18. Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w świetle nowelizacji art. 28 § 1 k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 1, s. 23–49.
 19. Usiłowanie podżegania do podżegania do zabójstwa. Studium przypadku, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 5, s. 95–111.
 20. Niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Uwagi zasadnicze na tle pewnego przypadku, „Paragraf na Drodze” 2015, nr 5, s. 30–51.
 21. Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe, „Palestra” 2015, nr 7/8, s. 36–45.
 22. Ustawowa regulacja kryteriów przypisania skutku (analiza wybranych uwag krytycznych), „Państwo i Prawo” 2015, nr 8, s. 91–103.
 23. Granice sztuki w świetle prawa karnego, „Zeszyty Artystyczne” 2015, nr 26, s. 41–55.
 24. Jak rozumieć niebezpieczeństwo katastrofy? Problematyka przypisania skutku i tożsamości czynu opisanego w art. 174 Kodeksu karnego, „Paragraf na Drodze” 2016, nr 2, s. 5–28.
 25. Nieostrożność w konstrukcji przestępstwa nieumyślnego, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 5, s. 26–44.
 26. Co zmienia nowelizacja art. 37b k.k.?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 2, s. 19–52.
 27. Nieumyślność (artykuł polemiczny), „Państwo i Prawo” 2016, nr 9, s. 98–112.
 28. Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej (projektowany art. 178b Kodeksu karnego), „Paragraf na Drodze” 2016, nr 10, s. 21–28.
 29. Charakter prawny art. 37a k.k., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11/12, s. 184–198.
 30. Przestępstwo niealimentacji w perspektywie zmian (uwagi do rządowego projektu nowelizacji art. 209 k.k. z 28 października 2016 r.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 4, s. 35–61.
 31. Charakter prawny art. 178 § 1a Kodeksu karnego. Uwagi do projektu nowelizacji, współautor: Adrian Duda, „Paragraf na Drodze” 2017, nr 2, s. 5–19.
 32. Wymiar kary za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji po najnowszych nowelizacjach Kodeksu karnego, współautor: Paweł Tabora, „Paragraf na Drodze” 2017, nr 3, s. 5–33.
 33. O usiłowaniu nieudolnym na marginesie glosy K. Kmąka, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 10, s. 129–147.
 34. Między bezprawnością, karalnością i winą (na marginesie artykułu prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, nr 3, s. 75–94.
 35. Odpowiedzialność karna za niebezpieczne hamowanie. Studium trzech przypadków, współautor: Daniel Kwiatkowski, „Paragraf na Drodze” 2018, nr 1, s. 17–33.
 36. The New Polish ‘Memory Law’: A Short Critical Analysis, współautor: Piotr Mikuli, „DPCE online” 2018, nr 1, ss. 6.
 37. Stan wyższej konieczności konstytucyjnej, współautor: Maciej Pach, „Państwo i Prawo” 2018, nr 7, s. 38–57.
 38. Karalność współdziałania w popełnieniu wykroczenia, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 7-8, s. 63–77.
 39. Charakter prawny kontratypu w świetle koncepcji zbiegu wartościowań tego samego czynu, współautor: Paweł Marcin Dudek, „Państwo i Prawo” 2019, nr 3, s. 45–61.

Glosy

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 września 2009 r., III KK 105/09, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2010, nr 1 (4), s. 52–64 (krytyczna, odpowiedzialność nieletniego za czyn ciągły).
 2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2009 r., IV KK 168/09, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2010, nr 3/4, s. 139–146 (aprobująca, tożsamość czynu w wypadku znęcania się nad kilkoma osobami).
 3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 8 czerwca 2010 r., II AKa 48/10, „Ius Novum” 2011, nr 2, s. 164–173 (krytyczna, współsprawstwo zgwałcenia zbiorowego).
 4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 września 2009 r., II AKa 181/09, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 2, s. 167–175 (krytyczna, trzy problemy z czynem ciągłym).
 5. Glosa do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2011 r., II GPS 1/11, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2011, nr 3, s. 189–201 (aprobująca, transport drogowy „bez wymaganej licencji”).
 6. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2011 r., IV KK 356/10, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2012, nr 1 (8), s. 52–64 (częściowo krytyczna, obiektywne przypisanie skutku oraz wykładnia art. 160 § 1 i 2 k.k.).
 7. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., I KZP 22/11, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, nr 1, s. 101–116 (aprobująca, wykładnia art. 178a § 4 k.k. i jego zbieg z art. 244 k.k.).
 8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 września 2011 r., V KK 43/11, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11/12, s. 196–205 (częściowo krytyczna, wykładnia art. 200a § 1 i 2 k.k.).
 9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 lutego 2008 r., V KK 280/07, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2012, nr 22, s. 131–141 (częściowo krytyczna, współsprawstwo przestępstwa nieumyślnego i kryteria przypisania skutku).
 10. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 października 2012 r., I KZP 12/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, nr 2, s. 140–145 (aprobująca, obraza uczuć religijnych).
 11. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15 lutego 2012 r., II KK 193/11, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2013, nr 3, s. 89–103 (aprobująca, kryteria przypisania skutku).
 12. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 2013 r., V KK 351/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, nr 3, s. 418–426 (krytyczna, granica między usiłowaniem a przygotowaniem do kradzieży).
 13. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 listopada 2013 r., III KK 326/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, nr 12, s. 1682–1692 (interpretacyjna w zakresie zwrotu „sprawca przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k.”).
 14. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 marca 2012 r., II AKa 54/12, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 2, s. 102–110 (częściowo krytyczna, podrobienie pieniędzy do gry planszowej).
 15. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 listopada 2014 r., IV KK 157/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 11, s. 1598–1605 (częściowo krytyczna, strach lub wzburzenie a znamiona obrony koniecznej, usprawiedliwiony błąd co do kontratypu).
 16. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2013 r., V KK 99/12, współautor: Paweł Marcin Dudek, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 2, s. 115–126 (krytyczna, znamiona kontratypu: zamach, odpieranie zamachu, proporcjonalność dóbr, konflikt dóbr, subsydiarność, błąd co do kontratypu).
 17. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 marca 2015 r., III KK 274/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 10, s. 1418–1426 (aprobująca, krytyka tzw. pozaustawowego kontratypu działalności artystycznej).
 18. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., II KK 361/15, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 3, s. 118–127 (krytyczna, stosowanie art. 37a k.k.).
 19. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 marca 2016 r., I KZP 23/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 3, s. 157–165 (aprobująca, kryteria podobieństwa przestępstw).
 20. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 21 marca 2017 r., II AKa 17/17, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2017, nr 2, s. 65–72 (aprobująca z wątkiem krytycznym, obserwacja lokalu jako niekaralne przygotowanie do rozboju).
 21. Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 7/8, s. 221–230 (krytyczna, brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego).
 22. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2016 r., II KK 295/16, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2018, nr 1, s. 73–80 (aprobująca, sekwencja kar łącznych z art. 87 § 2 k.k. a sekwencja kar z art. 37b k.k.).
 23. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17 marca 2016 r., IV KK 380/15, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 1, s. 107–115 (krytyczna, fazy groomingu z art. 200a § 2 k.k.).
 24. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2017 r., III KK 196/16, współautorzy: Natalia Szabatowska, Wojciech Płóciennik, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 3, s. 52–62 (aprobująca, wykładnia znamienia „wiele osób”  na gruncie art. 163 k.k.).

Głosy na konferencjach opublikowane

 1. Głos w dyskusji, w: Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, red. J. Majewski, Warszawa 2017, s. 171–173 (wystąpienie m.in. na temat art. 37a i 37b k.k.).
 2. Głos w dyskusji, w: Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, red. J. Majewski, Warszawa 2018, s. 135–138 (wystąpienie m.in. na temat charakteru prawnego kontraczynu).

Ekspertyzy

 1. Opinia do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, druk nr 846, Sejm VIII kadencji, współautorka: Agnieszka Barczak-Oplustil, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ss. 12.
 2. Opinia w sprawie odpowiedzialności karnej uczestnika programu bug bounty (na gruncie polskiego Kodeksu karnego), współautor: Bartosz Kwiatkowski, Fundacja Frank Bold, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ss. 20, (opinia przygotowana w związku z pracami legislacyjnymi toczącymi się w Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Sprawiedliwości).
 3. Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1231, Sejm VIII kadencji, współautor: Adrian Duda, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ss. 16.

Książki dydaktyczne

 1. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, współautorzy: G.J. Artymiak, A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, K. Mamak, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński, T. Sroka, A. Wojtaszczyk, D. Zając, W. Zontek, red. M. Małecki, Kraków 2016, ss. 216.
 2. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, współautorzy: G.J. Artymiak, A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, K. Mamak, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński, T. Sroka, A. Wojtaszczyk, M. Wantoła, D. Zając, W. Zontek, red. M. Małecki, Kraków 2018, ss. 233, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone.

Sprawozdania

 1. Między kulturą i prawem, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, nr 11 (151), s. 41–43 (jubileusz 70. urodzin prof. Andrzeja Zolla).
 2. Jubileusz Profesora Andrzeja Zolla (Kraków 7 IX 2012), „Państwo i Prawo” 2013, nr 1, s. 110–112.

Opracowania edukacyjne

 1. Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, współautorzy: Sz. Goliński, B. Kwiatkowski, M. Pyrcak, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk, red. T. Sroka, Warszawa 2010.
 2. Jak uzyskać kompensatę od państwa? Za co i ile trzeba płacić?, w: J. Adamiec, J. Garncarz, Sz. Goliński, M. Kryczko, B. Kwiatkowski, M. Małecki, I. Pawlik, G. Pokrzywka, M. Pyrcak, J. Reimus, K. Respekta, E. Stańczyk, T. Sroka, Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, red. T. Sroka, Kraków 2010, s. 132–146.
 3. Stypendialna ocena doktorantów. Cz. I, „Forum Akademickie” 2012, nr 6, s. 40–41.
 4. Stypendialna ocena doktorantów. Cz. II, „Forum Akademickie” 2012, nr 7/8, s. 60–62.

Opinie, felietony, wywiady w prasie drukowanej

 1. Powrót do rozwiązań, które nie zdały egzaminu, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Prawnik”, 19 stycznia 2016 r., nr 11 (4158), s. D6-D7 (opinia o projekcie nowelizacji przepisów dotyczących dozoru elektronicznego jako formy wykonania kary pozbawienia wolności).
 2. Dziecko nie zasługuje na większą ochronę niż staruszek, „Dziennik Gazeta Prawna”, 20 września 2016 r., nr 182 (4329), s. B8 (opinia o prezydenckim projekcie zmian w Kodeksie karnym).
 3. Należy karać za wywołanie zagrożenia, a nie nieposłuszeństwo wobec władzy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 26 września 2016 r., nr 186 (4333), s. B8 (wywiad na temat ministerialnego projektu zmian w Kodeksie karnym, zakładającego odpowiedzialność karną za niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej).
 4. Kontratyp samoobrony narodu, „Dziennik Gazeta Prawna”, 22 grudnia 2016 r., nr 247 (4394), s. B6 (opinia na temat odpowiedzialności karnej osób demonstrujących przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia 2016 r.).
 5. Obrona konieczna Rzeczypospolitej Polskiej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 17 stycznia 2017 r., nr 11 (4410), s. B8 (opinia w sprawie odpowiedzialności karnej posłów protestujących w Sejmie).
 6. Co grozi przebierańcom w togach, współautor: Maciej Pach, „Rzeczpospolita”, 21 lutego 2017, nr 43 (10681), s. C8 (felieton o odpowiedzialności karnej osób podających się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego).
 7. Karać można tylko za działania umyślne, „Dziennik Gazeta Prawna”, 22 marca 2017 r., nr 57 (4456), s. A2 (rozmowa z P. Szymaniakiem o znamionach przestępstwa zdrady dyplomatycznej).
 8. Trudno chronić hakerów działających w dobrej wierze, „Dziennik Gazeta Prawna”, 9 maja 2017 r., nr 88  (4487), s. B8 (opinia w sprawie nowelizacji art. 269b i 269c k.k.).
 9. Znieważyć Polskę Walczącą można by w pojedynkę, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Prawnik”, 23 maja 2017 r., nr 98  (4497), s. D6 (opinia o odpowiedzialności za współudział w popełnieniu wykroczenia).
 10. W „naszej twierdzy” agresorowi także będzie wolno więcej, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13 czerwca 2017 r., nr 113 (4512), s. B8 (wywiad z P. Szymaniakiem o projekcie nowelizacji przepisów o obronie koniecznej).
 11. Ministerstwo Sprawiedliwości po zgwałceniach do celu, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11 września 2017 r., nr 175 (4574), s. B8 (opinia o projekcie nowelizacji przepisów o zgwałceniu).
 12. MS zwiększa prawa nie ofiar, a napastników, „Dziennik Gazeta Prawna”, 26 września 2017 r., nr 186 (4585), s. B6 (opinia o projekcie nowelizacji przepisów o obronie konicznej).
 13. Himalaje propagandy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11 października 2017 r., nr 197 (4596), s. B6 (replika do polemiki prok. T. Szafrańskiego nt. uzasadnienia nowelizacji przepisów o obronie koniecznej).
 14. Koń trojański obrony koniecznej, „Rzeczpospolita”, 28 listopada 2017 r., nr 276 (10914), s. D4 (polemika z K. Kuczyńskim nt. nowelizacji przepisów o niekaralności przekroczenia granic obrony koniecznej).
 15. Państwo policyjne czy obywatelskie?, „Dziennik Gazeta Prawna”, 14 grudnia 2017 r., nr 242 (4641), s. B6 (opinia o projektach rozszerzenia uprawnień i ochrony prawnej funkcjonariuszy policji).
 16. Pasażer powozu też znęca się nad koniem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 9 stycznia 2018 r., nr 6 (4656), s. B8 (felieton o odpowiedzialności turysty za zaniechanie udzielenia pomocy cierpiącemu zwierzęciu).
 17. To kradzież z włamaniem, współautor: Paweł Marcin Dudek, „Rzeczpospolita”, 9 stycznia 2018 r., nr 6 (10946), dodatek „Rzecz o Prawie”, nr 5 (10945), s. D1 (opinia o odpowiedzialności karnej za płatność zbliżeniową cudzą kartą).
 18. Skuteczny bat na neonazistów, „Rzeczpospolita”, 6 lutego 2018 r., nr 30 (10970), s. D3 (opinia o odpowiedzialności karnej za świętowanie urodzin Hitlera).
 19. Paragrafy adaptują się do technologii, współautor: Paweł Marcin Dudek, „Rzeczpospolita”, 13 lutego 2018 r., nr 36 (10976), s. A19 (polemika z D. Czajkowskim o odpowiedzialności karnej za płatność zbliżeniową cudzą kartą).
 20. Zbyt krótka lista kwalifikowanych zgwałceń, „Dziennik Gazeta Prawna”, 1 marca 2018 r., nr 43 (4693), s. B6 (opinia o projekcie nowelizacji przepisów o zgwałceniu).
 21. Wymiar kary jak w „Milionerach”, współautor: Paweł Marcin Dudek, „Dziennik Gazeta Prawna”, 17 maja 2018 r., nr 95 (4745), s. B6 (opinia o zapowiedziach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących wprowadzenia kary 30 lat pozbawienia wolności).
 22. W konstytucji nie ma abolicji, „Dziennik Gazeta Prawna”, 23 lipca 2018 r., nr 141 (4791), s. B8 (opinia o wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym prawa łaski).
 23. 65 lat więzienia za kradzieże z włamaniem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 27-29 lipca 2018 r., nr 145 (4795), s. A8 (opinia o modelu wymierzania kary łącznej).
 24. Konstytucja nie znieważa pomnika, „Dziennik Gazeta Prawna”, 8 sierpnia 2018 r., nr 153 (4803), s. B5 (opinia o odpowiedzialności karnej za nałożenie na pomnik koszulki z napisem „Konstytucja”).
 25. Nadciąga zła zmiana w prawie karnym, „Rzeczpospolita”, 14 listopada 2019 r., nr 265 (11205) , s. A16 (opinia o procesowanych propozycjach zmian w prawie karnym).
 26. Klasyczny populizm prawny, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28 stycznia 2019 r., nr 19 (4921), s. B8 (opinia o podstawowych mankamentach projektowanych zmian w prawie karnym).
 27. Zarządzanie strachem, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Prawnik”, 5 lutego 2019 r., nr 25 (4927), s. E3 (analiza ministerialnego projektu nowelizacji Kodeksu karnego ogłoszonego 25 stycznia 2019 r.).
 28. Wątpliwa konstytucyjność lex Zdanowska, „Dziennik Gazeta Prawna”, 6 lutego 2019 r., nr 26 (4928), s. C3 (opinia o nowelizacji przepisów o zakazie biernego prawa wyborczego w perspektywie konstytucyjnej).
 29. Nie warto rezygnować z zachęcania do współpracy z organami ścigania, „Dziennik Gazeta Prawna”, 21 marca 2019 r., nr 57 (4959), s B6 (rozmowa z P. Szymaniakiem na temat proponowanych zmian w przepisach o małym świadku koronnym).

Analizy w czasopismach internetowych

 1. Uzyskanie cudzego bitcoina karane jak kradzież, współautor: Paweł Marin Dudek, „Karne24.com”, 3 października 2018 r.
 2. Przestępstwa narkotykowe i dopalacze: nowy komentarz dla praktyków, „Karne24.com”, 10 grudnia 2018 r.
 3. „Umysł prawniczy” prof. Brożka: intuicja, wyobraźnia, język, „Karne24.com”, 11 października 2018 r.
 4. „Pomysły poszukują nas, nie na odwrót”. Artykuł naukowy zamiast magisterki, „Karne24.com”, 26 października 2017 r.
 5. „Można usiłować podżeganie” – popularyzacja złotych myśli Krakowskiej Szkoły Prawa Karnego, „Karne24.com”, 11 października 2017 r.
 6. Wbrew intencjom Sejmu, niektóre przypadki niealimentacji przestały być przestępstwem, „Karne24.com”, 5 czerwca 2017 r.
 7. MS: We własnym domu można przekraczać granice obrony koniecznej, „Karne24.com”, 27 kwietnia 2017 r.
 8. Senat RP zatwierdził bez poprawek zaostrzenie kar za przestępstwa drogowe, „Karne24.com”, 24 kwietnia 2017 r.
 9. Prof. A. Zoll dla Karne24.com: Należy stosować prawo, a nie straszyć prawem, „Karne24.com”, 18 kwietnia 2017 r.

MEDIA

Telewizja - na żywo

 1. TVN24, magazyn Polska i Świat, 9 lutego 2018 r., wypowiedź na temat odpowiedzialności karnej za użycie frazy „polski obóz śmierci”, https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/trwa-spor-wokol-ustawy-o-ipn,813505.html
 2. Polsat News, serwis Wydarzenia, 15 czerwca 2018 r., wypowiedź na temat łowcy pedofilów i odpowiedzialności karnej za grooming.

Telewizja - wypowiedzi cytowane

Radio - na żywo

 1. 25 + 25 = 20 - jak Senat nowelizację Kodeksu Karnego poprawiał, wywiad w Radio TOK FM, 11 czerwca 2019 r., posłuchaj
 2. Jest pewne, że nowy Kodeks Karny będzie naruszał Konstytucję i Konwencję Europejską, wywiad w Radio TOK FM, 30 maja 2019 r., posłuchaj
 3. Absurdy w nowelizacji Kodeksu Karnego, wywiad w Radio TOK FM, 16 maja 2019 r., posłuchaj
 4. Odpowiedź na pomysły Ziobry. „Przestępczość spada. I to nie wysokość kary odstrasza kryminalistów”, wywiad w Radio TOK FM, 20 lutego 2019 r.
 5. Nie tylko o mandatach za wyprowadzanie psów bez smyczy i kagańca, wypowiedź w Radio Tok FM, 20 listopada 2018 r.
 6. Pomników Misia Uszatka i Lecha Kaczyńskiego nie da się znieważyć za pomocą konstytucji, wywiad w Radio TOK FM, 6 sierpnia 2018 r.
 7. 20 lat więzienia za drobne kradzieże. „Ideologiczna wizja Ziobry będzie nas kosztowała 3 miliardy złotych”, wywiad w Radio TOK FM, 27 lipca 2018 r.
 8. Minister Ziobro znalazł sposób na „plagę drobnych kradzieży?”, wywiad w Radio TOK FM, 7 listopada 2017 r.
 9. Uczucia osoby, która nie widziała sztuki, nie mogą zostać urażone, wywiad w Radio TOK FM, 22 lutego 2017 r.
 10. Dawanie „lajków” może być przestępstwem, wywiad w Radio TOK FM, 28 stycznia 2017 r.

Internet - na żywo

Prasa - wypowiedzi cytowane

 1. P. Szymaniak, Domowe pozbawienie wolności, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Przedsiębiorczy i Prawniczy Wtorek”, 19 stycznia 2016 r., nr 11 (4158), s. B6-B7 (wypowiedź o projekcie nowelizacji przepisów dotyczących dozoru elektronicznego).
 2. S. Nowosińska, Pokłócił się z dziewczyną. W zemście zabił Andrzeja, „Fakt24.pl”, 5 lutego 2016 r., (wypowiedź o wymiarze kary za zabójstwo).
 3. P. Szymaniak, Dane w wykroczeniach poza ochroną, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Przedsiębiorczy i Prawniczy Wtorek”, 23 lutego 2016 r., nr 36 (4183), s. B7 (wypowiedź o projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i jej wpływie na kształt przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
 4. A. Krzyżanowska, Skąpi ojcowie unikną kary, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Samorządowa środa”, 27 kwietnia 2016, nr 81 (4228), s. B5 (wypowiedź o wpływie programu 500+ na odpowiedzialność karną sprawcy niepłacącego alimentów).
 5. P. Szymaniak, Klauzula sumienia dla przedsiębiorcy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28 lipca 2016 r., nr 145 (4292), s. B5 (wypowiedź o art. 138 Kodeksu wykroczeń w sprawie odmowy wykonania usługi ze względu na poglądy klienta).
 6. A. Krzyżanowska, Prezydent chce chronić dzieci, zmieniając kodeks karny, „Dziennik Gazeta Prawna”, 12 września 2016 r., nr 176 (4323), s. B7 (wypowiedź o prezydenckim projekcie zaostrzenia kar za atak na dobra prawne dziecka).
 7. P. Szymaniak, Wróci stała granica między przestępstwem i wykroczeniem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 14 września 2016 r., nr 178 (4325), s. B5 (wypowiedź o tzw. typach przepołowionych).
 8. P. Szymaniak, Przedawnienie po trzech latach budzi poważne wątpliwości, „Dziennik Gazeta Prawna”, 22 listopada 2016 r., nr 225 (4372), s. B7 (wypowiedź o projekcie wydłużenia okresów przedawnienia karalności wykroczeń).
 9. P. Szymaniak, Wyższe kary dla drobnych złodziei, „Dziennik Gazeta Prawna”, 16 stycznia 2017 r., nr 10 (4409), s. B7 (wypowiedź o tzw. typach przepołowionych w kontekście projektów zmian w prawie karnym).
 10. P. Szymaniak, Konsekwencja zerwania się z elektronicznej smyczy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 19 stycznia 2017 r., nr 13 (4411), s. B6 (wypowiedź o traktowaniu dozoru elektronicznego jako kary pozbawienia wolności).
 11. E. Świętochowska, Potrzeby nie ma, ale sankcja do zaostrzenia, „Dziennik Gazeta Prawna”, 8 lutego 2017 r., nr 27 (4426), s. B5 (wypowiedź o zaostrzeniu sankcji za przestępstwo z art. 269b k.k.).
 12. P. Szymaniak, Dożywotnie odbieranie prawa jazdy częściowo odejdzie do lamusa, „Dziennik Gazeta Prawna”, 22 lutego 2017 r., nr 37 (4436), s. B5 (wypowiedź o zgodności z Konstytucją dożywotniego odbierania prawa jazdy).
 13. E. Świętochowska, Konfiskata zadziała wstecz, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13 marca 2017 r., nr 50 (4449), s. B7 (wypowiedź o konfiskacie rozszerzonej).
 14. P. Słowik, Więzienie za udostępnienie wpisu na Twitterze? Jest wyrok, Gazetaprawna.pl, 17 marca 2017 r., (wypowiedź dotycząca odpowiedzialności karnej za dawanie „lajków”).
 15. P. Szymaniak, Czy biegły może się przestraszyć zniedołężniałej staruszki, „Dziennik Gazeta Prawna”, 25 kwietnia 2017 r., nr 80  (4479), s. B8 (wypowiedź o interpretacji art. 245 k.k.).
 16. P. Szymaniak, Efekt mnożący, czyli knebel jako skutek uboczny, „Dziennik Gazeta Prawna”, 24 maja 2017 r., nr 99  (4498), s. B5 (wypowiedź o odpowiedzialności cudzoziemca za użycie określenia „polski obóz śmierci”).
 17. P. Słowik, Alimentacyjna wpadka Ziobry, „Dziennik Gazeta Prawna”, 6 czerwca 2017 r., nr 108 (4507), s. B6 (wypowiedź o częściowej dekryminalizacji przestępstwa niealimentacji).
 18. P. Szewioła, Urzędnicy i posłowie przeciwko dopalaczom, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5 lipca 2017 r., nr 128 (4527), s. B7 (wypowiedź o podwójnym karaniu sankcją karną i sankcją administracyjną za dopalacze).
 19. P. Szymaniak, Nadgorliwi śledczy na tropie notorycznych alimenciarzy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 lipca 2017 r., nr 137 (4536), s. B1 (wypowiedź o zasadach stosowania znowelizowanych przepisów o niealimentacji).
 20. P. Szymaniak, Życzenie śmierci tylko na trzeźwo?, „Dziennik Gazeta Prawna”, 7 listopada 2017 r., nr 215 (4614), s. B6 (wypowiedź o przestępstwie zabójstwa na życzenie).
 21. P. Szymaniak, Policja zostawia prokuraturze decyzję o ściganiu za rasistowskie transparenty, „Dziennik Gazeta Prawna”, 14 listopada 2017 r., nr 220 (4619), s. A2-A3 (wypowiedź o kwalifikacji prawnej używania rasistowskich transparentów podczas marszu niepodległości).
 22. P. Słowik, J. Styczyński, Prawo przyszłości potrzebne jest już dziś, „Dziennik Gazeta Prawna”, 15-17 grudnia 2017 r., nr 243 (4642), s. A28-A29 (wypowiedź o kwalifikacji prawnej zabicia człowieka pomylonego z avatarem).
 23. P. Słowik, Naganiacze na oszustwa finansowe pod pręgierzem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 21 grudnia 2017 r., nr 247 (4646), s. B4 (wypowiedź o odpowiedzialności karnej za namawianie do inwestowania w piramidę finansową).
 24. P. Szymaniak, Obrona konieczna po nowemu. Przeczytaj, zanim strzelisz, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 stycznia 2018 r., nr 13 (4663), s. B5 (wypowiedź o skutkach prawnych nowej regulacji o ekscesie w ramach obrony miru domowego).
 25. P. Szymaniak, Wyimaginowanie strachy i iluzoryczna skuteczność, „Dziennik Gazeta Prawna” 30 stycznia 2018 r., nr 21 (4671), s. A2-A3 (wypowiedź o odpowiedzialności karnej za użycie określenia „polski obóz śmierci”).
 26. M. Pieczyński, Zamrożone prawo, ale prawo, „Do Rzeczy”, 5-11 marca 2018 r., nr 10 (263), s. 32-33 (wypowiedź o przestępstwie przypisywania zbrodni innemu narodowi z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej).
 27. P. Szymaniak, A jednak nie taki przepis straszny, „Dziennik Gazeta Prawna”, 12 kwietnia 2018 r., nr 72 (4722), s. B5 (wypowiedź o przestępstwie ucieczki przed kontrolą drogową).
 28. P. Słowik, J. Styczyński, Piramidalne przestępstwo, „Dziennik Gazeta Prawna”, 19 kwietnia 2018 r., nr 77 (4727), s. B4 (wypowiedź o karalności przygotowania do oszustwa).
 29. P. Szymaniak, Minister sprawiedliwości rozdzieli bójkę od pobicia, „Dziennik Gazeta Prawna”, 7 maja 2018 r., nr 87 (4737), s. B8 (wypowiedź o specyfice przestępstwa brania udziału w bójce lub pobiciu).
 30. P. Słowik, Łaska prezydenta (prawie) bez ograniczeń, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 lipca 2018 r., nr 138 (4788), s. B5 (wypowiedź o abolicji indywidualnej w kontekście art. 139 Konstytucji RP).
 31. P. Szymaniak, Groźba zaburzonych proporcji, „Dziennik Gazeta Prawna”, 26 lipca 2018 r., nr 144 (4794), s. B6 (wypowiedź o niespójności projektowanych przepisów dotyczących kary łącznej).
 32. P. Szymaniak, Oferty oszustów nie znikną z sieci, „Dziennik Gazeta Prawna”, 9 października 2018 r., nr 196 (4846), s. B4 (wypowiedź o niekaralności oferowania nielegalnej usługi przestawienia drogomierza).
 33. P. Szymaniak, Jak windykować, to na całego, „Dziennik Gazeta Prawna”, 19 lutego 2019 r., nr 35 (4937), s. B4 (wypowiedź o projekcie nowelizacji przepisu o stalkingu motywowanego zwrotem wierzytelności).
 34. K. Baca-Pogorzelska, P. Słowik, Służby będą nadal pukać do drzwi o 6 rano, „Dziennik Gazeta Prawna”, 26 lutego 2019 r., nr 40 (4942), s. A2 (wypowiedź o odpowiedzialności karnej menedżera spółki).
 35. M. Kryszkiewicz, P. Szymaniak, Resort sprawiedliwości łagodnieje, „Dziennik Gazeta Prawna”, 10 kwietnia 2019 r., nr 71 (4973), s. B5 (wypowiedź o projekcie zmian w prawie karnym z 25 stycznia 2019 r.).

Wywiady internetowe

 1. Prawnicy: zmiana ustawy o IPN nie pomoże w ściganiu kłamstw o Holokauście, wypowiedź dla serwisu tvn24.pl, 1 lutego 2018 r., materiał video: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prawnicy-o-art-55a-o-ochronie-dobrego-imienia,811373.html
 2. Hejt i mowa nienawiści w Internecie a polskie prawo. Ekspert wyjaśnia, wypowiedzi dla „Interia Fakty”, 18 lutego 2019 r.

WYSTĄPIENIA AUTORSKIE

 1. Dlaczego kontratypy pozaustawowe nie istnieją, wykład otwarty i dyskusja na spotkaniu Koła Naukowego Iustitia Uniwersytetu Rzeszowskiego, 12 kwietnia 2019 r.
 2. Prawo karne w raju i w Polsce – wykład dla uczniów w ramach promocji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1 kwietnia 2019 r.
 3. Patriotyzm a nacjonalizm – dyskusja panelowa grupy „Wiara i Społeczeństwo”, Kraków 24 marca 2019 r.
 4. Prezentacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas dni otwartych UJ, 22 marca 2019 r.
 5. Odpowiedzialni za słowa – debata ekspercka, organizatorzy: Interia Fakty, Centrum Kopernika, Kraków 8 lutego 2019 r.
 6. Przypisanie winy na tle struktury przestępstwa – referat na zebraniu naukowym Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8 lutego 2019 r.
 7. Prawo karne on-line a prawa jednostki – autorski wykład w Akademii Praw Obywatelskich (III edycja), 31 stycznia 2019 r.
 8. Prawo karne w raju i w Polsce – wykład dla uczniów w ramach promocji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6 grudnia 2018 r.
 9. Kogo można zabić w Chinach – debata na spotkaniu otwartym Koła Prawa Chińskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 21 listopada 2018 r.
 10. Proces Pinokia – symulacja rozprawy karnej dla uczniów szkoły podstawowej; udział w roli Pinokia oskarżonego o zabicie Gadającego Świerszcza, Uniwersytet Jagielloński, 14 czerwca 2018 r.
 11. Jeszcze faul czy już przestępstwo – wykład i dyskusja na spotkaniu otwartym Koła Prawa Sportowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 13 czerwca 2018 r.
 12. Dlaczego nie wolno mówić prawdy – autorska mowa na TEDx AGH University, Kraków, 25 marca 2018 r.
 13. Stan wyższej konieczności konstytucyjnej – wspólnie z Maciejem Pachem, wykład w Akademii Praw Obywatelskich (II edycja), Kraków, 14 grudnia 2017 r.
 14. Jestem mordercą – wprowadzenie merytoryczne przed projekcją filmu i dyskusja po filmie; DKF Magazyn Kultury, All In UJ, Kraków, 6 listopada 2017 r.
 15. Prawo karne on-line a prawa jednostki – wykład inauguracyjny w Akademii Praw Obywatelskich (II edycja), Kraków, 5 października 2017 r.
 16. Promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dla licealistów, prezentacja sali sądowej i wykład, Kraków, 7 czerwca 2017 r.
 17. Konsekwencje popełnienia przestępstwa. Prawo do niezgodności z naturą? – dyskusja panelowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki 2017, 25 maja 2017 r.
 18. Śniadanie Mistrzów, Copernicus Festival 2017: Emocje – prowadzenie dyskusji z udziałem prof. dr hab. Fryderyka Zolla, Kraków, 25 maja 2017 r.
 19. Promocja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dla licealistów, prezentacja sali sądowej i wykład, Kraków, 10 kwietnia 2017 r.
 20. Karnoprawne aspekty ochrony życia i zdrowia na tle innych dóbr prawnych – moderator panelu na konferencji naukowej, Koło Naukowe Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 5–6 kwietnia 2014 r.
 21. Przypadkowe przestępstwa. Karać czy nie? – referat i dyskusja na spotkaniu Koła Naukowego Ti Estin Aletheia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 27 listopada 2013 r.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.