MENU

Pracownicy i doktoranci Katedry

prof. dr hab. Jan Zimmermann

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 grudnia 1971 r. pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UJ – w Katedrze Prawa Administracyjnego i przejściowo w Katedrze Postępowania Administracyjnego. Doktorat nt. „Uzasadnienie decyzji administracyjnej” – 1977. Habilitacja nt. „Administracyjny tok instancji” – 1986. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych – 1997. Wieloletni kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od 1992 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, obecnie w stanie spoczynku. Promotor 15 prac doktorskich i kilkuset prac magisterskich. Wielokrotny recenzent w przewodach habilitacyjnych i profesorskich.

Zainteresowania naukowe: teoria prawa administracyjnego i sądownictwa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne.

Ważniejsze publikacje:

I. Książki

1.Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981
2.Administracyjny tok instancji, Kraków 1986
3.Polska jurysdykcja administracyjna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996
4.Postępowanie podatkowe, komentarz do Działu IV oraz niektórych przepisów Działu IX ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Toruń 1998
5.Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, Wyd. II, Zakamycze 2006. Wyd. III, Wolters Kluwer 2008, Wyd. IV. 2010, Wyd. V 2012, Wyd. VI 2014
6.Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Wolters Kluwer 2007 (red.)
7.Czas w prawie administracyjnym (red.), Wolters Kluwer 2011
8.Przestrzeń w prawie administracyjnym (red.) Wolters Kluwer 2013
9.Aksjomaty prawa administracyjnego, Wolters Kluwer 2014

II. Artykuły

1.O niektórych aspektach wewnętrznych jurysdykcji administracyjnej, Zeszyty Naukowe UJ, 1979, Nr 83
2.Motywacja decyzji administracyjnej a granice sfery wewnętrznej działania administracji, Zeszyty Naukowe UJ, 1982, Nr 91
3.Nowe rodzaje postanowień w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo, 1983, Nr 1
4.Działanie Naczelnego Sądu Administracyjnego wobec ogólnego postępowania administracyjnego, Krakowskie Studia Prawnicze, 1984, Nr XVII
5.Problem „beneficium novorum” w postępowaniu administracyjnym, PiP 1987, Nr 5
6.Z problematyki sporów kompetencyjnych między organami administracji państwowej a sądami, Państwo i Prawo, 1989, Nr 3
7.Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, PiP, 1991, Nr 10
8.Zarzuty i protesty w procedurze planowania przestrzennego, Samorząd Terytorialny, 1996, Nr 10
9.Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego, (w:) Gospodarka, Administracja, Samorząd, Prace Wydziału Prawa i Administracji UAM, Tom II, Księga Pamiątkowa prof. T. Rabskiej, Poznań 1997
10.Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowo-administracyjnym, (w:) Księga Pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999
11.O tzw. „działaniach bezpośrednio zobowiązujących” administracji publicznej (w:) Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004
12.Kilka dylematów nauki prawa administracyjnego w okresie europeizacji (w:) Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, 2005
13.Z podstawowych zagadnień sądownictwa administracyjnego (w:) Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, Warszawa 2005
14.Prawo do sądu w prawie administracyjnym, RPEiS 2006, Nr 2
15.Verfassung der Republik Polen und Verwaltungsrecht, Archivum Juridicum Cracoviense 2006-2007
16.Granice regulacji materialnoprawnej w prawie administracyjnym (w:) J. Boć, A. Chajbowicz (red.) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009
17.Aksjologia administracyjnego toku instancji (w:) K. Sieniawska (red.) Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Warszawa 2009
18.Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, RPEiS 2009, Nr 2
19.Jedność prawa administracyjnego (w:) J. Supernat (red.) Między tradycja a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław 2009
20.Opinia prawna na temat projektu ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego, Zeszyty Prawnicze BAS, 2010, Nr 2
21.Znaczenie uzasadnienia rozstrzygnięcia organu administracji publicznej dla orzecznictwa sądowo-administracyjnego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2010, Nr 5-6
22.Zagadnienie repartycji sfer u J. S. Langroda i we współczesnym polskim prawie administracyjnym (w:) Teoria instytucji prawa administracyjnego, Księga Pamiątkowa Profesora Jerzego Langroda, Paryż 2011

powrótpowrót