Legislacja w administracji publicznej

Legislacja w administracji publicznej

Studia podyplomowe prowadzone przez Katedrę Prawa Administracyjnego UJ od roku akademickiego 2024/2025.

Kierownik studiówprof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
Rok rozpoczęcia edycji2024/2025
Początek studiów1 października 2024 roku
Liczba semestrów2
Język wykładowypolski
Kryteria kwalifikacji słuchaczydokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Wymagania wstępnedyplom licencjata i/lub magistra na dowolnym kierunku
Terminy zajęćco dwa tygodnie, soboty i niedziele
również „online”

zob. PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe Legislacja w administracji publicznej adresowane są do osób pracujących lub zamierzających pracować w administracji publicznej, rządowej lub samorządowej albo w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej (system oświaty, kultura, służba zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna itp.), a także w organach kontroli i nadzoru oraz obsłudze prawnej tych podmiotów, w których potrzebna jest wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące zasad tworzenia przepisów prawnych, a także wiedza teoretyczna dotycząca systemu źródeł prawa administracyjnego, relacji źródeł krajowych do prawa unijnego i standardów prawidłowej legislacji administracyjnej w demokratycznym państwie prawnym oraz zasad techniki prawodawczej, w tym technik negocjacyjnych, lobbingu i partycypacji społecznej.
Studia podyplomowe są także adresowane do adwokatów i radców prawnych z uwagi na możliwości pogłębienia praktycznej wiedzy przydatnej w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych i prawa wewnętrznego a także oceny legalności prawa tworzonego przez organy administracji publicznej i wynikających stąd zagrożeń dla stosowania prawa. Stopień dużej komunikatywności i otwartości studiów na problemy społeczne może zachęcić do udziału w nich dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką prawną.
Studia podjąć mogą osoby posiadające co najmniej dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i posiadające tytuł licencjata.
Studia oferują uczestnikom pogłębioną wiedzę teoretyczną i szkolenie praktyczne dotyczące tworzenia aktów normatywnych każdego szczebla, a także sporządzania opinii, uzgodnień i innych form udziału w procesie legislacyjnym. Studia nastawione są na indywidualny kontakt z uczestnikami i ich aktywny udział w zajęciach w celu przekazania umiejętności i kompetencji tworzenia zgodnych z prawem regulacji prawnych, zarówno powszechnie obowiązujących jak i wewnętrznych, należycie realizujących upoważnienia prawotwórcze, prawidłowych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, precyzyjnych, zrozumiałych i przejrzystych pod względem językowym. Zajęcia są nastawione na naukę pisania przepisów i przekazanie praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia procesu legislacyjnego.
Uczestnicy mają możliwość omawiania problemów z praktyki z wykładowcami, będącymi uniwersyteckimi pracownikami naukowymi i jednocześnie praktykami: sędziami sądów administracyjnych, urzędnikami organów administracyjnych zajmujących się stanowieniem prawa, organów nadzoru i kontroli, prokuratorami. Nasi wykładowcy są gotowi do pomocy, udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania i podpowiadania najlepszych rozwiązań.
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje stanowić będą profesjonalne przygotowanie do pracy urzędników i prawników w organach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także w organach kontroli i nadzoru.

Absolwenci studiów podyplomowych „Legislacja w administracji publicznej” nabędą wiedzę teoretyczną dotyczącą multicentrycznego systemu źródeł prawa administracyjnego i standardów prawidłowej legislacji administracyjnej w demokratycznym państwie prawnym, a także umiejętności praktyczne dotyczące tworzenia przepisów prawnych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje obejmą umiejętność tworzenia zgodnych z prawem regulacji prawnych, zarówno powszechnie obowiązujących jak i wewnętrznych, należycie realizujących upoważnienia prawotwórcze, prawidłowych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, precyzyjnych, zrozumiałych i przejrzystych pod względem językowym.
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje stanowią profesjonalne przygotowanie do pracy urzędników i prawników w organach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej (system oświaty, służba zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna itp.), a także w organach kontroli i nadzoru.

Serdecznie zapraszamy!

Termin rekrutacji: od 02.09.2024 do 23.09.2024

Gdzie dokonać zgłoszenia?
ul. Bracka 12, 31-005 Kraków, pokój 9A
KONTAKT: tomasz.koziol@uj.edu.pl
12 663-19-00

EFEKTY UCZENIA SIĘ

więcej informacji