Badania własne w ostatnich latach

Badania własne pracowników i doktorantów Katedry w ostatnich latach

1. Postępowanie jurysdykcyjne

 1. Nowy model postępowania sądowego (prof. dr hab. P. Hofmański)
 2. Czynnik społeczny /niefachowy/ w wymiarze sprawiedliwości (dr hab. Andrzej Światłowski)
 3. Dwutorowość naprawienia szkody w postępowaniu karnym (prof. dr hab. Piotr Hofmański)
 4. Strony szczególne postępowań karnych (dr hab. Andrzej Światłowski)
 5. Granice skargi oskarżycielskiej w procesie karnym (dr Michał Rusinek)

2. Postępowanie odwoławcze

 1. Granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy (dr Marcin Żak, mgr Patrycja Balcer)
 2. Względne przyczyny odwoławcze (mgr Michał Piech)
 3. Model nadzwyczajnych środków zaskarżenia a kontrola odwoławcza (mgr Marzena Andrzejewska)
 4. Postępowanie odwoławcze w perspektywie nowelizacji przepisów Kodeksu Postępowania karnego (mgr Patrycja Balcer)

3. Zagadnienia transgraniczne i prawnoporównawcze

 1. Przestępczość zorganizowana (europejski zespół badawczy z udziałem prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego, dr hab. Adama Górskiego)
 2. Konflikt jurysdykcji karnej w UE (program koordynowany przez Uniwersytet w Bonn, z udziałem prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego, dr hab. A. Górskiego)
 3. Lekarz w polskim i niemieckim prawie karnym (dr hab. Adam Górski)
 4. Przyczyny niesłusznych skazań w różnych systemach procesowych (dr hab. Adam Górski)
 5. Ewolucja instytucji sędziego śledczego na tle prawnoporównawczym (mgr Maciej Andrzejewski)
 6. Zatrzymanie na tle prawnoporównawczym w innych państwach (mgr Tomasz Gurdak)
 7. Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w ujęciu prawnoporównawczym (mgr Katarzyna Miszograj)
 8. Przenikanie się systemów prawa stanowionego i systemów common law (mgr Mateusz Popiel)
 9. Zagadnienia postępowania karnego z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ze szczególnym naciskiem na ochronę praw podejrzanego i pokrzywdzonego (mgr Michał Toruński)

4. Postępowania odrębne

 1. Postępowanie w sprawach nieletnich (dr hab. Dobrosława Szumiło – Kulczycka)
 2. Model orzekania w sprawach o wykroczenia i inne drobne czyny zabronione (dr hab. Andrzej Światłowski)
 3. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (dr hab. Andrzej Światłowski)
 4. Postępowania karne dotyczące przestępstw gospodarczych (mgr Paweł Dębowski)
 5. Relacje pomiędzy postępowaniem cywilnym i procesem karnym (mgr Ariel Falkiewicz, mgr Krzysztof Michalak, mgr Magdalena Tokarska)
 6. Procesowe środki dochodzenia świadczeń majątkowych oraz niemajątkowych (mgr Janusz Zagrobelny, mgr Krzysztof Michalak)

5. Odpowiedzialność karna sensu largo

 1. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych (dr hab. Andrzej Światłowski)
 2. Odpowiedzialność za wykroczenia oraz za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (dr hab. Andrzej Światłowski)
 3. Odpowiedzialność karna lekarza (dr hab. Adam Górski, mgr Krzysztof Michalak)
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zagadnienia penalne) (dr hab. Andrzej Światłowski)
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna w polskim systemie prawnym (dr Paweł Czarnecki)

6. Nowe technologie a proces karny

 1. Nowe metody badawcze i opinia biegłego w kontekście podstaw wznowienia postępowania karnego (dr Marcin Żak)
 2. Formy elektronicznej komunikacji, a czynności procesowe w procesie karnym i innych procedurach (dr Marcin Żak)
 3. Informatyzacja postępowania karnego (mgr Janusz Zagrobelny, mgr Hubert Mazur)

7.  Varia karnoprocesowe.

 1. Jawność zewnętrzna postępowania karnego (mgr Marzena Andrzejewska)
 2. Rola pokrzywdzonego w procesie karnym (mgr Magdalena Tokarska, mgr Michał Piech)
 3. Procesowe i materialnoprawne aspekty wyroku łącznego (mgr Maciej Andrzejewski)
 4. Problematyka ryzyka gospodarczego w perspektywie ewentualnej odpowiedzialności karnej (mgr Paweł Dębowski)
 5. Odpowiedzialność deliktowa w prawie cywilnym (mgr Ariel Falkiewicz)
 6. Rola prokuratora w działaniach pozakarnych (mgr Tomasz Gurdak)
 7. Prawo medyczne – tajemnica lekarska, tajemnica psychiatryczna, odpowiedzialność w ochronie zdrowia (mgr Krzysztof Michalak)
 8. Rola i zadania prokuratora po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (mgr Katarzyna Miszograj)
 9. Ewolucje zasad procesowych (mgr Mateusz Popiel)
 10. Wykładnia przepisów k.p.k. (mgr Michał Piech)
 11. Prawo do obrony i ochrona jednostki w procesie karnym (mgr Piotr Szczepanek, mgr Michał Piech)
 12. Konsytutcyjne aspekty procesu karnego (mgr Magdalena Tokarska, mgr Michał Piech)
 13. Stosowanie kodeksu postępowania karnego poza procesem karnym (dr Paweł Czarnecki)
 14. Czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz możliwość wykorzystania dowodów uzyskanych w toku tych czynności w procesie karnym (dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, dr Paweł Czarnecki, mgr Michał Toruński).