Doktoraty

I. Tematyka obronionych w ostatnim czasie rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach  karnych (dr Ariel Falkiewicz) – info o obronie  3 października 2016 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 2. Poprawność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej i jej znaczenie w polskiej procedurze karnej (dr Krzysztof Michalak) – info o obronie  16 kwietnia 2018 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 3. Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym (dr Urszula Doniec) – info o obronie  4 czerwca 2018 r. – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański
 4. Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony (dr Joanna Pawlik-Czyniewska) – info o obronie  19 listopada 2018 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 5. Wyrok łączny jako wyrok sui generis w polskim procesie karnym (dr Maciej Andrzejewski) - info o obronie  27 maja 2019 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 6. Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym (dr Michał Piech) – info o obronie  23 września 2019 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 7. Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym (dr Marzena Andrzejewska), publiczna obrona odbyła się 20 stycznia 2020 r. – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański
 8. Prawo do tłumaczenia (dr Michał Toruński), publiczna obrona odbyła się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość – 1 czerwca 2020 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 9. Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania (dr Magdalena Tokarska). Publiczna obrona miała się odbyć 30 marca 2020 r. a odbyła się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 30 listopada 2020 r. – info o obronie – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 10. Rola i znaczenie zarzutów w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych (dr Patrycja Balcer) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 26 kwietnia 2021 r. – info o obronie – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ.
 11. Uprawnienia zatrzymanego w procesie karnym (dr Marek Nowara) – 26 kwietnia 2021 r. – info o obronie – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ.
 12. Domniemanie niewinności i jego konsekwencje w procesie karnym (dr Aneta Leszczyńska) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 20 grudnia 2021 r. – info o obronie – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ
 13. Zasada dyspozycyjności materialnej w procesie karnym (dr Tomasz Bergel) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 30 maja 2022 r., info o obronie – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 14. Shaping the model for the appellate proceedings for the International Criminal Court (dr Sonia Głogowska) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 6 czerwca 2022 r., info o obronie – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański

II. Tematyka zakończonych w ostatnim czasie rozpraw naukowych na stopień doktora (planowany termin obron: III-IV kwartał roku 2022): 

 1. Tryby ścigania przestępstw (mgr Jan Kluza) – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ
 2. Die Rechtsstellung des Beschuldigten im deutschen und im polnischen Strafprozess (mgr Anna Jaskuła) – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 3. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu karnym (mgr Roksana Wszołek) – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ

III. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora:

A. Doktoranci pozostający pod opieką dra hab. Andrzeja Światłowskiego, prof.UJ

 1. List żelazny (mgr Mariusz Ratajczak)
 2. Regulacje intertemporalnego prawa karnego procesowego (mgr Mateusz Popiel)
 3. Model orzekania w sprawach o wykroczenia (mgr Edyta Ziemba)
 4. Instytucja zawieszenia postępowania karnego i innych postępowań represyjnych (mgr Mateusz Nowak)
 5. Model konsensualizmu (mgr Paweł Winiarski)
 6. Sądowa kontrola zatrzymania a Europejska Konwencja Praw Człowieka (mgr Małgorzata Czerwińska)
 7. Formalizm procesu karnego (mgr Bogusław Kromołowski)
 8. Postępowanie ponowne po uchyleniu wyroku pierwszej instancji (mgr Paweł Dębowski)

B. Doktoranci pozostający pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, prof. UJ:

 1. Efektywność postępowania przygotowawczego (mgr Anna Sikora)
 2. Ciężar dowodu w procesie karnym (mgr Agnieszka Wróbel)

C. Doktoranci pozostający pod opieką prof. dra hab. Adama Górskiego:

 1. Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym (mgr Marcin Klonowski)
 2. Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (mgr Tomasz Gurdak)
 3. Eksperyment medyczny wobec kobiety ciężarnej (mgr Marta Zelek-Krzyżak)

IV. Doktoraty gości naszej Katedry 

Obrona doktoratu Alessandro Rosanó