Doktoraty i habilitacje

I. Tematyka obronionych w ostatnim czasie rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach  karnych (dr Ariel Falkiewicz) – info o obronie  3 października 2016 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 2. Poprawność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej i jej znaczenie w polskiej procedurze karnej (dr Krzysztof Michalak) – info o obronie  16 kwietnia 2018 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 3. Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym (dr Urszula Doniec) – info o obronie  4 czerwca 2018 r. – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański
 4. Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony (dr Joanna Pawlik-Czyniewska) – info o obronie  19 listopada 2018 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 5. Wyrok łączny jako wyrok sui generis w polskim procesie karnym (dr Maciej Andrzejewski) - info o obronie  27 maja 2019 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 6. Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym (dr Michał Piech) – info o obronie  23 września 2019 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 7. Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym (dr Marzena Andrzejewska), publiczna obrona odbyła się 20 stycznia 2020 r. – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański
 8. Prawo do tłumaczenia (dr Michał Toruński), publiczna obrona odbyła się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość – 1 czerwca 2020 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 9. Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania (dr Magdalena Tokarska). Publiczna obrona miała się odbyć 30 marca 2020 r. a odbyła się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 30 listopada 2020 r. – info o obronie – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 10. Rola i znaczenie zarzutów w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych (dr Patrycja Balcer) – info o obronie – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ.
 11. Uprawnienia zatrzymanego w procesie karnym (dr Marek Nowara) – info o obronie – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ.
 12. Domniemanie niewinności i jego konsekwencje w procesie karnym (mgr Aneta Leszczyńska) – termin obrony – 20 grudnia 2021 r., godzina 8:00 (zdalnie) – info o obronie – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ

II. Tematyka zakończonych w ostatnim czasie rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada dyspozycyjności materialnej w procesie karnym (mgr Tomasz Bergel) – planowany termin obrony – I kwartał 2022 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 2. Shaping the model for the appellate proceedings for the International Criminal Court (mgr Sonia Głogowska) – planowany termin obrony – I kwartał 2022 r. – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański
 3. Tryby ścigania przestępstw (mgr Jan Kluza) – planowany termin obrony – I kwartał 2022 r.. – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ

III. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora (zarówno w ramach studiów doktoranckich obu trybów jak i „z wolnej stopy”):

A. Doktoranci pozostający pod opieką dra hab. Andrzeja Światłowskiego, prof.UJ

 1. List żelazny (mgr Mariusz Ratajczak)
 2. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu karnym (mgr Roksana Wszołek)
 3. Regulacje intertemporalnego prawa karnego procesowego (mgr Mateusz Popiel)
 4. Instytucja zawieszenia postępowania karnego i innych postępowań represyjnych (mgr Mateusz Nowak)
 5. Model konsensualizmu (mgr Paweł Winiarski)
 6. Sądowa kontrola zatrzymania a Europejska Konwencja Praw Człowieka (mgr Małgorzata Czerwińska)
 7. Formalizm procesu karnego (mgr Bogusław Kromołowski)
 8. Model orzekania w sprawach o wykroczenia (mgr Edyta Ziemba)
 9. Postępowanie ponowne po uchyleniu wyroku pierwszej instancji (mgr Paweł Dębowski)

B. Doktoranci pozostający pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, prof. UJ:

 1. Efektywność postępowania przygotowawczego (mgr Anna Sikora)
 2. Ciężar dowodu w procesie karnym (mgr Agnieszka Wróbel)

C. Doktoranci pozostający pod opieką prof. dra hab. Adama Górskiego:

 1. Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym (mgr Marcin Klonowski)
 2. Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (mgr Tomasz Gurdak)
 3. Eksperyment medyczny wobec kobiety ciężarnej (mgr Marta Zelek-Krzyżak)

IV. Doktoraty gości naszej Katedry 

Obrona doktoratu Alessandro Rosanó


V. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora habilitowanego:

 1. Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym (dr Marcin Żak)
 2. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniach represyjnych (dr Paweł Czarnecki)