Doktoraty i habilitacje

I. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora habilitowanego:

 1. Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym (dr Marcin Żak)
 2. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniach represyjnych (dr Paweł Czarnecki)

II. Tematyka zakończonych rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach karnych (dr Ariel Falkiewicz) – info o obronie
 2. Poprawność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej i jej znaczenie w polskiej procedurze karnej (dr Krzysztof Michalak) – info o obronie
 3. Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym (dr Urszula Doniec) – info o obronie 
 4. Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony (dr Joanna Pawlik-Czyniewska) – info o obronie 
 5. Wyrok łączny jako wyrok sui generis w polskim procesie karnym (dr Maciej Andrzejewski) - info o obronie 
 6. Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym (dr Michał Piech) – info o obronie 
 7. Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania (mgr Magdalena Tokarska). Publiczna obrona miała się odbyć 30 marca 2020 r.
 8. Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym (dr Marzena Andrzejewska).
 9. Prawo do tłumaczenia (dr Michał Toruński).

III. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora (zarówno w ramach studiów doktoranckich obu trybów jak i „z wolnej stopy”):

A. Doktoranci pozostający pod opieką prof. dra hab. Piotra Hofmańskiego lub dra hab. Andrzeja Światłowskiego, prof.UJ

 1. Zasada dyspozycyjności materialnej (mgr Tomasz Bergel)
 2. Regulacje intertemporalnego prawa karnego procesowego (mgr Mateusz Popiel)
 3. Kształtowanie się modelu postępowania odwoławczego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (mgr Sonia Głogowska)
 4. Sądowa kontrola zatrzymania a Europejska Konwencja Praw Człowieka (mgr Małgorzata Czerwińska)
 5. List żelazny (mgr Mariusz Ratajczak)
 6. Formalizm procesu karnego (mgr Bogusław Kromołowski)
 7. Instytucja zawieszenia postępowania karnego i innych postępowań represyjnych (mgr Mateusz Nowak)
 8. Model konsensualizmu (mgr Paweł Winiarski)
 9. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu karnym (mgr Roksana Wszołek)
 10. Model orzekania w sprawach o wykroczenia (mgr Edyta Ziemba)
 11. Postępowanie ponowne po uchyleniu wyroku pierwszej instancji (mgr Paweł Dębowski)
 12. Uzasadnienie wyroku łącznego (mgr Bartosz Czekała)
 13. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (mgr Katarzyna Miszograj)
 14. Pokrzywdzony a konsensualizm w procesie karnym (mgr Renata Wierzbicka)

B. Doktoranci pozostający pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej:

 1. Rola zarzutów w postępowaniu odwoławczym (mgr Patrycja Balcer)
 2. Dowody nielegalne w podsłuchu procesowym (mgr Justyna Skoczeń)
 3. Regulacja pobierania materiału biologicznego do badań genetycznych na podstawie art. 74 § 2 ust. 3 k.p.k. w kontekście ochrony praw i wolności człowieka. (mgr Piotr Szczepanek)
 4. Tryby ścigania przestępstw (mgr Jan Kluza)
 5. Katalog przesłanek procesowych (mgr Piotr Rybicki)

C. Doktoranci pozostający pod opieką dra hab. Adama Górskiego, prof.UJ:

 1. Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (mgr Tomasz Gurdak)
 2. Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym (mgr Marcin Klonowski)

Doktoraty gości naszej Katedry 

Obrona doktoratu Alessandro Rosanó