Doktoraty i habilitacje

I. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora habilitowanego:

 1. Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym (dr Marcin Żak)
 2. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniach represyjnych (dr Paweł Czarnecki)

II. Tematyka zakończonych rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach  karnych (dr Ariel Falkiewicz) – info o obronie  3 października 2016 r.
 2. Poprawność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej i jej znaczenie w polskiej procedurze karnej (dr Krzysztof Michalak) – info o obronie  16 kwietnia 2018 r.
 3. Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym (dr Urszula Doniec) – info o obronie  4 czerwca 2018 r.
 4. Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony (dr Joanna Pawlik-Czyniewska) – info o obronie  19 listopada 2018 r.
 5. Wyrok łączny jako wyrok sui generis w polskim procesie karnym (dr Maciej Andrzejewski) - info o obronie  27 maja 2019 r.
 6. Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym (dr Michał Piech) – info o obronie  23 września 2019 r.
 7. Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym (dr Marzena Andrzejewska), publiczna obrona odbyła się 20 stycznia 2020 r.
 8. Prawo do tłumaczenia (dr Michał Toruński), publiczna obrona odbyła się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość – 1 czerwca 2020 r.
 9. Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania (mgr Magdalena Tokarska). Publiczna obrona miała się odbyć 30 marca 2020 r. a odbyła się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 30 listopada 2020 r. – info o obronie

III. Tematyka przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora (zarówno w ramach studiów doktoranckich obu trybów jak i „z wolnej stopy”):

A. Doktoranci pozostający pod opieką prof. dra hab. Piotra Hofmańskiego lub dra hab. Andrzeja Światłowskiego, prof.UJ

 1. Zasada dyspozycyjności materialnej (mgr Tomasz Bergel)
 2. Regulacje intertemporalnego prawa karnego procesowego (mgr Mateusz Popiel)
 3. Kształtowanie się modelu postępowania odwoławczego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (mgr Sonia Głogowska)
 4. List żelazny (mgr Mariusz Ratajczak)
 5. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu karnym (mgr Roksana Wszołek)
 6. Sądowa kontrola zatrzymania a Europejska Konwencja Praw Człowieka (mgr Małgorzata Czerwińska)
 7. Formalizm procesu karnego (mgr Bogusław Kromołowski)
 8. Instytucja zawieszenia postępowania karnego i innych postępowań represyjnych (mgr Mateusz Nowak)
 9. Model konsensualizmu (mgr Paweł Winiarski)
 10. Model orzekania w sprawach o wykroczenia (mgr Edyta Ziemba)
 11. Postępowanie ponowne po uchyleniu wyroku pierwszej instancji (mgr Paweł Dębowski)
 12. Uzasadnienie wyroku łącznego (mgr Bartosz Czekała)
 13. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (mgr Katarzyna Miszograj)
 14. Pokrzywdzony a konsensualizm w procesie karnym (mgr Renata Wierzbicka)

B. Doktoranci pozostający pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, prof. UJ:

 1. Rola zarzutów w postępowaniu odwoławczym (mgr Patrycja Balcer)
 2. Domniemanie niewinności (mgr Aneta Leszczyńska)
 3. (mgr Marek Nowara)
 4. (mgr Anna Sikora)
 5. Ciężar dowodu w procesie karnym (mgr Agnieszka Wróbel)
 6. Tryby ścigania przestępstw (mgr Jan Kluza)
 7. Dowody nielegalne w podsłuchu procesowym (mgr Justyna Skoczeń)
 8. Regulacja pobierania materiału biologicznego do badań genetycznych na podstawie art. 74 § 2 ust. 3 k.p.k. w kontekście ochrony praw i wolności człowieka. (mgr Piotr Szczepanek)

C. Doktoranci pozostający pod opieką dra hab. Adama Górskiego, prof.UJ:

 1. Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym (mgr Marcin Klonowski)
 2. Zatrzymanie procesowe w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (mgr Tomasz Gurdak)
 3. (mgr Marta Zelek-Krzyżak)

Doktoraty gości naszej Katedry 

Obrona doktoratu Alessandro Rosanó