Doktoraty

I. Tematyka obronionych w ostatnim czasie rozpraw naukowych na stopień doktora: 

 1. Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach  karnych (dr Ariel Falkiewicz) – info o obronie  3 października 2016 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 2. Poprawność uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej i jej znaczenie w polskiej procedurze karnej (dr Krzysztof Michalak) – info o obronie  16 kwietnia 2018 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ
 3. Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym (dr Urszula Doniec) – info o obronie  4 czerwca 2018 r. – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański
 4. Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony (dr Joanna Pawlik-Czyniewska) – info o obronie  19 listopada 2018 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 5. Wyrok łączny jako wyrok sui generis w polskim procesie karnym (dr Maciej Andrzejewski) - info o obronie  27 maja 2019 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 6. Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym (dr Michał Piech) – info o obronie  23 września 2019 r. – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ
 7. Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym (dr Marzena Andrzejewska), publiczna obrona odbyła się 20 stycznia 2020 r. – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański
 8. Prawo do tłumaczenia (dr Michał Toruński), publiczna obrona odbyła się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość – 1 czerwca 2020 r. – promotor: dr hab. Adam Górski, prof.UJ;
 9. Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania (dr Magdalena Tokarska). Publiczna obrona miała się odbyć 30 marca 2020 r. a odbyła się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 30 listopada 2020 r. – info o obronie – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ;
 10. Rola i znaczenie zarzutów w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych (dr Patrycja Balcer) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 26 kwietnia 2021 r. – info o obronie – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ;
 11. Uprawnienia zatrzymanego w procesie karnym (dr Marek Nowara) – 26 kwietnia 2021 r. – info o obronie – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ;
 12. Domniemanie niewinności i jego konsekwencje w procesie karnym (dr Aneta Leszczyńska) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 20 grudnia 2021 r. – info o obronie – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ;
 13. Zasada dyspozycyjności materialnej w procesie karnym (dr Tomasz Bergel) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 30 maja 2022 r., info o obronie – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ;
 14. Shaping the model for the appellate proceedings for the International Criminal Court (dr Sonia Głogowska) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 6 czerwca 2022 r., info o obronie – promotor: prof. dr hab. Piotr Hofmański;
 15. Tryby ścigania przestępstw (dr Jan Kluza) – 19 grudnia 2022 r. – promotor: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof.UJ;
 16. Działanie sądu z urzędu w postępowaniu karnym (dr Roksana Wszołek) – z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 23 stycznia 2023 r. – info o obronie – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ;
 17. Die Rechtsstellung des Beschuldigten im deutschen und im polnischen Strafprozess (dr Anna Jaskuła), z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 3 kwietnia 2023 r. – info o obronie – promotor: prof. dr hab. Adam Górski;
 18. Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym (dr Marcin Klonowski) – promotor: prof. dr hab. Adam Górski; publiczna obrona odbyła się 22 stycznia 2024 r. – info o obronie

II. Tematyka zakończonych w ostatnim czasie rozpraw naukowych na stopień doktora:

 1. Regulacje intertemporalne w prawie karnym procesowym (mgr Mateusz Popiel) – promotor: dr hab. Andrzej Światłowski, prof.UJ;
 2. Modelowanie procesu karnego w zakresie opinii biegłego sądowego i ekspertyzy prywatnej w kontekście zasady kontradyktoryjności (mgr Aneta Nowak) – promotor: prof. dr hab. Adam Górski;

III. Doktoraty gości naszej Katedry 

Obrona doktoratu Alessandro Rosanó