FAQ

FAQ 3 BlocksDrodzy Studenci!

Poniżej zamieszczono listę najczęściej pojawiających się pytań dotyczących przedmiotu „Procesu karnego” – Katedra lub jej Pracownicy nie będą udzielać odpowiedzi na pytania, jeśli odpowiedź zamieszczono w poniżej wymienionym katalogu pytań lub też dana kwestia została wyjaśniona w Regulaminie Przedmiotu.

1.Czy dopuszczalne jest dwukrotne zdawanie egzaminu w sesji poprawkowej?

Tak

2.Czy należy usprawiedliwić swoją nieobecność, w wypadku nieobecności na egzaminie po uprzednim zapisaniu się w USOS

Nie.

3.Czy w razie nieobecności na egzaminie student traci termin lub uzyskuje ocenę niedostateczną

W takiej sytuacji nie następuje utrata terminu ani nie jest wpisywana ocena niedostateczna (tzw. dwója dziekańska). Student może zarejestrować się i zdawać egzamin w dowolnych dwóch spośród wyznaczonych terminów. Wnioski o „przywrócenie terminu” są w takich przypadkach bezprzedmiotowe.

4.Czy można przystąpić do egzaminu, jeśli student nie zapisał się na dany termin w USOS?

Nie można.

5.W jaki sposób należy złożyć wniosek o egzamin ustny?

Należy napisać podanie do Kierownika Katedry, a następnie podanie należy złożyć w sekretariacie. Najpóźniej 14 dnia od złożenia podania w sekretariacie podanie zostanie rozpoznane, a informację o sposobie rozpoznania podania wnioskujący może uzyskać w sekretariacie.

6.Czy można uczęszczać na ćwiczenia nie będąc zapisanym w USOS?

Co do zasady nie, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę. Warto sprawdzić, czy przy swoich ćwiczeniach w USOSweb prowadzący dopuścił taką możliwość.

7. Czy można dopisać do grupy w USOS ponad przewidziany tam limit.

Nie.

8.Czy można uczęszczać na ćwiczenia równocześnie do kilku prowadzących?

Nie.

9.Czy dopuszczalne jest uczęszczanie na zajęcia, jeśli student wcześniej opuścił zbyt dużą liczbę zajęć?

Nie – w takiej sytuacji student zostaje skreślony z listy osób uczęszczający na zajęcia. Wyjątkowo prowadzący może uzyskać zgodę na uczęszczanie na zajęcia, aczkolwiek bez prawa uzyskania zaliczenia.

10.Czy dopuszczalna jest rejestracja lub uczęszczanie na przedmiot Proces karny, jeśli student nie zdał egzaminu z przedmiotu „Prawo karne (materialne)”.

Tak, ale konieczne jest posiadanie uprzedniej zgody Kierownika Katedry.

11. Czy student będący uczestnikiem programu ERASMUS/MOST może uzyskać zaliczenie ćwiczeń przekraczając dozwoloną liczbę nieobecności?

Co do zasady nie, chyba że prowadzący ćwiczenia wyrazi na to zgodę wskazując sposób nadrobienia zaległości.

12.Czy w wypadku zaliczenia danej części egzaminacyjnej, ale uzyskania z egzaminu oceny negatywnej, student jest zwolniony z wcześniej zdanej części przy kolejnym terminie?

Nie. W takim przypadku należy ponownie zdać wszystkie 3 części egzaminacyjne.

13.Kiedy odbywa się egzamin ustny?

Egzamin ustny odbywa się zazwyczaj w czasie egzaminu pisemnego w osobnym pomieszczeniu.

14.Czy możliwe jest zdawanie egzaminu z procesu karnego poza sesją?

Nie. W szczególności nie jest możliwe w danym roku akademickim zdawanie egzaminu po ostatnim terminie wrześniowym.

15.Co zrobić, jeśli nie jest możliwe wykreślenie się z USOS z listy osób zapisanych na egzamin?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem katedry z prośbą o wykreślenie z listy.

16.Kto może przystąpić do przedterminu?

Nie jest konieczne posiadanie zaliczenia ćwiczeń. Tylko osoba, która jest zapisana w USOS i równocześnie faktycznie uczestniczy w ćwiczeniach. Wątpliwości w tej mierze rozstrzyga osoba prowadząca ćwiczenia.

17.Czy zaliczenie z ćwiczeń jest uwzględniane przy przedterminie?

Tak.

18.Jak długo zachowują ważność zaliczenia ćwiczeń z Procesu karnego?

Uwzględniane są wyłącznie zaliczenia uzyskane w aktualnym i bezpośrednio go poprzedzającym roku akademickim. W terminie jesiennym dla powtarzajacych uwzględniane są zaliczenia uzyskane w dwóch poprzednich latach akademickich

19.Czy w czasie egzaminu z Procesu karnego można korzystać z aktów normatywnych, które zawierają podkreślenia lub zaznaczenia flamastrami określonych fragmentów?

Tak – pod warunkiem, że wskazane podkreślenia nie zawierają uwag o charakterze merytorycznym. Przypomnieć należy, że korzystanie z aktów normatywne jest dopuszczalne wyłącznie w drugiej części egzaminu (po przerwie – część kazusowa).

20. Czy można wcześniej poznać wynik lub ocenę pracy egzaminacyjne?

Niestety, nie ma takiej technicznej możliwości. Na szczęście prace sprawdzamy w ciągu tygodnia od dnia egzaminu, a często szybciej.

21. Zdałem jedną część egzaminu, czy przy kolejnym terminie muszę ponownie zdawać wszystkie?

Tak.

22. Nie mogę zjawić się osobiście na terminie oglądania prac, co powinienem zrobić?

Wystarczy, że upoważnisz inną osobę i udzielimy jej stosownej informacji

23. Potrzebuję rozliczyć przedmiot i w tym celu chciałbym, aby w USOS wpisano mi NZAL. Do kogo mam napisać?

Nie pisz do prowadzącego ćwiczenia, lecz skontaktuj się z sekretariatem Katedry lub zadzwoń tam w godzinach urzędowania (tel. 12 663 1465).

24. Czy Katedra odpowiada na zapytania skierowane drogą mailową? 

Tak, z wyjątkiem jednak zapytań, wniosków i próśb bezprzedmiotowych lub zmierzających do obejścia regulaminu studiów lub regulaminu przedmiotu, na przykład o „przywrócenie terminu”, „wcześniejsze sprawdzenie”, „dodatkowe dopytanie”, wyznaczenie terminu poza terminami ogłoszonymi itp. Taka korespondencja pozostaje zasadniczo bez odpowiedzi.