O Katedrze


uj

→ Okres do roku 1952
→ Katedra (Zakład) Postępowania Karnego UJ w latach 1952-2003
→ Katedra Postępowania Karnego UJ w latach 2003-2019


Katedra Postępowania Karnego dziś


Ogromną przyjemność sprawiła nam informacja, że uczestniczący w przeprowadzonym w 2020 roku badaniu studenci i studentki najwyżej ocenili reakcję naszej Katedry na wprowadzenie w marcu 2020 zdalnego trybu prowadzenia zajęć. Jakość dydaktyki zawsze miała dla nas wielkie znaczenie i staramy się dokładać wszelkich starań, by utrzymać pozycję lidera.

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2021-2022 wykład procesu karnego na studiach stacjonarnych był prowadzony w formie hybrydowej (w sali wykładowej z transmisją dla uczestników zdalnych) natomiast wykład na studiach niestacjonarnych – zdalnie. Wykłady specjalizacyjne oraz wykład dla uczestników programu ERASMUS i podobnych były prowadzone zdalnie. Jeśli chodzi o ćwiczenia z procesu karnego, to część grup spotykała się w salach zajęciowych, część natomiast – zdalnie.

Liczyliśmy na to, że w drugim semestrze możliwe będzie prowadzenie większej części zajęć w formie stacjonarnej, ale zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale forma przyjęta w I semestrze była zachowana w II.

W roku 2021-2022 tradycyjnie prowadziliśmy przedmiot obligatoryjny PROCES KARNY (dla studentów stacjonarnych w czwartki, o 11.30, z 10 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w piątki „zjazdowe” o 13.15, z 3 grupami ćwiczeniowymi w czwartki i w weekendy). Ponadto otwarte były zapisy na trzy wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze, jeden przedmiot w języku angielskim (w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych), dwa cykle zajęć określanych jako warsztaty (jeden tylko na studiach stacjonarnych, drugi na obu formach), a także seminaria magisterskie (trzy grupy dla IV roku na studiach dziennych, jedna na niestacjonarnych plus grupy V roku) a także zajęcia przeznaczone dla doktorantów.

W roku 2021-2022 odbyły się w Katedrze kolejne obrony doktoratów.

Od każdego z doktorantów ich opiekunowie/promotorzy oczekują realizacji wymagają określonych w regulaminie studiów doktoranckich, w szczególności: pracy nad doktoratem według planu uzgodnionego z opiekunem/promotorem, realizacji obowiązków dydaktycznych w zakresie wskazanym w programie studiów, realizacji obowiązków organizacyjnych.


Nasza dydaktyka w roku akademickim 2021-2022


Zainteresowania naukowe naszego zespołu to (między innymi):
– model polskiego procesu karnego, konstytucyjne zagadnienia procesu karnego (wszyscy)
– zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do oceny kosztów procesu karnego (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski)
– pozycja pokrzywdzonego w procesie karnym (Światłowski, Czarnecki)
– zagadnienia dowodów w procesie karnym oraz problematyka czynności operacyjnych (Szumiło-Kulczycka, Rusinek, Żak), problematyka ochrony informacji oraz dozór elektroniczny (Rusinek)
– mediacja i alternatywne rozwiązywanie sporów, a także instytucje konsensualne w procesie karnym (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski)
– postępowania szczególne (Światłowski, Czarnecki) oraz procesowe prawo karne skarbowe i gospodarcze (Światłowski)
– prawo wykroczeń oraz zagadnienia prawa administracyjno-karnego i innych form odpowiedzialności represyjnej (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski)
– prawo nieletnich oraz prawo dyscyplinarne (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Żak)
– obszary styczne prawa karnego procesowego i prawa cywilnego (Żak)
– postępowanie przed sądem II instancji i kasacyjne oraz ponowne (Hofmański, Żak)
– międzynarodowe i europejskie prawo karne (Hofmański, Górski)
– prawo medyczne (Górski)

Bardziej szczegółowy wykaz tematów, które zajmowały pracowników i doktorantów Katedry w ostatnich latach – tutaj.


Mała galeria zdjęć (lub filmów):

Zakończenie proseminarium 2017/18

VII SKK: „Pokrzywdzony – czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?”

Konferencja „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Otwarte Zebranie Naukowe 9 grudnia 2017 r. 

Zakończenie Studiów Podyplomowych 2015/16

Goście z Greifswaldu z wizytą u nas – styczeń 2017 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Kraków, maj 2016

…w innym ujęciu 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Bochum, maj 2017

też z Bochum 2017 

Zdjęcia z konferencji katedralnych i seminariów otwartych
plakat Siódmej SKK – Kraków, marzec 2018
Szósta – Kraków 2017 
Piąta SKK – Wisła 2016
Czwarta SKK – Kraków 2015
Trzecia SKK – Kraków 2014
Druga SKK – Wisła 2013

Proseminaria w latach 2002-2015 

Jubileusz Prof. S.Waltosia – Rzeszów, 24.04.2017 r.

Małe podsumowanie roku 2016/17W pierwszym semestrze roku akademickiego 2020-2021 wszystkie wykłady były prowadzone wyłącznie zdalnie (zgodnie z reguła przyjętą na wydziale), natomiast pozostałe zajęcia miały być prowadzone głównie zdalnie. Część grup ćwiczeniowych miała być prowadzona zdalnie, część – hybrydowo. Ostatecznie jednak wszystkie zajęcia przez cały rok muszą być prowadzone wyłącznie zdalnie.

W roku 2020-2021 tradycyjnie prowadziliśmy przedmiot obligatoryjny PROCES KARNY (dla studentów stacjonarnych w czwartki, o 11.30, z 12 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w niedziele „zjazdowe” o 17.45, z 4 grupami ćwiczeniowymi w czwartki i w weekendy). Ponadto otwarte były zapisy na trzy wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze, dwa przedmioty w języku angielskim (w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych, w drugim zaś – dla wszystkich zainteresowanych), dwa cykle zajęć określanych jako warsztaty (jeden tylko na studiach stacjonarnych, drugi na obu formach), a także seminaria magisterskie (dwie grupy na studiach dziennych, jedna na niestacjonarnych) a także zajęcia dla doktorantów.

Kierując się zapotrzebowaniem zgłaszanym przez studentów (między innymi w obszernych badaniach ankietowych które prowadziliśmy w roku 2019) w ofercie dydaktycznej na rok 2020-21 zaproponowaliśmy dwa nowe przedmioty – wykład połączony z konwersatorium poświęcony kompleksowej analizie pozycji pokrzywdzonego w prawie i procesie karnym (tylko na studiach stacjonarnych, poniedziałki, 11.30) oraz konwersatorium dotyczące problematyki czynności operacyjnych (na studiach stacjonarnych – czwartki o 13.15, na niestacjonarnych – piątki zjazdowe o 15.00). Do oferty na studiach niestacjonarnych powrócił przedmiot o szeroko rozumianych postępowaniach szczególnych (soboty zjazdowe – 8.15). Niestety, wysoko ustawione minima liczby zapisanych sprawiły, że zainteresowanie nowymi przedmiotami okazało się niewystarczające.

Wciąż liczna grupa doktorantów pracowała nad swoimi pracami doktorskimi.

W ostatnich pięciu latach odbyło się w Katedrze trzynaście obron doktoratów. Pięciu kolejnych można się spodziewać w niedalekiej przyszłości a kilku kolejnych w roku 2022-2023.


Ogromną przyjemność sprawiła nam informacja, że z kolei uczestniczący w przeprowadzonym w 2020 roku badaniu studenci i studentki najwyżej ocenili reakcję naszej Katedry na wprowadzenie w marcu 2020 zdalnego trybu prowadzenia zajęć. Jakość dydaktyki zawsze miała dla nas wielkie znaczenie i staramy się dokładać wszelkich starań, by utrzymać pozycję lidera.

Nasza dydaktyka w roku akademickim 2020-2021 


W roku akademickim 2019-20 powrócili pracownicy przebywający w roku 2018-19 na urlopach naukowych.Nie było już możliwe kontynuowanie zleceń na prowadzenie zajęć dydaktycznych. Stąd też – pomimo znacznego spadku liczby studentów – pojawiły się trudności w zapewnieniu pełnej obsady zajęć, w szczególności ćwiczeń z procesu karnego. Brak młodszych pracowników daje się też niestety we znaki w naszej działalności o charakterze organizacyjnym.

W roku 2019-20 tradycyjnie prowadziliśmy przedmiot obligatoryjny PROCES KARNY (dla studentów stacjonarnych w czwartki, o 11.30, z 13 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w soboty „zjazdowe” o 17.15, z aż 5 roku grupami ćwiczeniowymi w czwartki i w weekendy), dwa wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze, dwa przedmioty w języku angielskim (w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych, w drugim zaś – dla wszystkich zainteresowanych), dwa cykle zajęć określanych jako warsztaty, a także (już niestety po raz ostatni) proseminarium katedralne, seminaria magisterskie (z osobną grupą dla studentów niestacjonarnych, zgodnie z nowymi wymogami) a także seminaria doktorskie i wykłady dla doktorantów.

Konieczność opracowania ogromnej ilości pozyskanych danych spowodowała przedłużenie prowadzonych w Katedrze grantów: o kosztach procesu oraz o pokrzywdzonym.

Od połowy marca zajęcia prowadzone były zdalnie. Także w tej formie odbyły się ustne egzaminy z procesu karnego w czerwcu i w lipcu. W sesji wrześniowej studenci i studentki mogli natomiast wybrać dogodną dla siebie formę (większość wybrała formę ustną online).

W czerwcu stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał dr Michał Rusinek.

Nasza dydaktyka w roku akademickim 2019-2020 


W rok akademicki 2018-19 Katedra weszła w składzie pięciu stałych pracowników etatowych, oraz dwojga korzystających z urlopów naukowych. Ponadto członkami naszego zespołu byli – przez kolejny rok –  prowadzący ćwiczenia, od lat blisko związani z naszą Katedrą doktorzy UJ i sędziowie – dr Maciej Czajka oraz dr Dariusz Stachurski, a także dr Krzysztof Michalak, który prowadził również warsztaty „procedowanie przed MTK” oraz częściowo zastępował prof. Górskiego podczas jego nieobecności w prowadzeniu innych zajęć.

W roku 2018-19 prowadziliśmy przedmiot obligatoryjny PROCES KARNY (dla studentów stacjonarnych w czwartki, o 11.30, z aż 18 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w soboty „zjazdowe” o 10.45, z 3 grupami ćwiczeniowymi w weekendy), dwa wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze, przedmiot w języku angielskim (w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych), dwa cykle zajęć określanych jako warsztaty, a także proseminarium katedralne, seminaria magisterskie (dwie grupy na IV roku i trzy grupy na V roku) a także seminaria doktorskie i wykłady dla doktorantów. Po raz ostatni gościnnie prowadziliśmy – jak co roku w ostatniej dekadzie – procesową część jednego z wykładów oferowanych w Katedrze Prawa Karnego (Prawo wykroczeń).

W Katedrze realizowane są w tej chwili dwa granty z Narodowego Centrum Nauki, jeden trwający od sierpnia 2016 r. natomiast drugi – od lipca 2017 r. Są także realizowane i planowane programy badawcze finansowane z innych źródeł (m.in. przez zespół prof. Adama Górskiego, zajmujący się tematyką międzynarodowego prawa karnego oraz prawa medycznego).

Cykliczny charakter przybrały odbywające się trzy razy w roku z udziałem praktyków Otwarte Zebrania Naukowe Katedry (między innymi: o radcy prawnym w procesie karnym oraz o węzłowych problemach współczesnego procesu karnego w perspektywie porównawczej). Kontynuowane są także Polsko-Niemieckie Seminaria Prawa i Procesu Karnego (w maju 2016 – w Krakowie, w roku 2017 w Bochum, jesienią roki 2018 – w Krakowie, jesienią roku 2019 – planowane we Wrocławiu – dr Dagmara Gruszecka) oraz Studenckie Konferencje Karnoprocesowe, odbywające się od roku 2012 zawsze w marcu (w roku 2017 – 9-11.03. w Krakowie-Przegorzałach, w takim samym terminie roku 2018 – w Krakowie-Nowej Hucie) oraz 9 i 10 marca 2019 r. w Krakowie. Kolejna  konferencja, poświęcona aksjologicznym fundamentom procesu karnego, planowana była na marzec 2020 r. Nadto Katedra obejmuje patronatem coroczne studencko-doktoranckie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ.

Sześcioro pracowników Katedry zasiada w Radzie Wydziału bieżącej kadencji. Nadto pracownicy Katedry sprawują różne funkcje na Uniwersytecie i poza nim, m.in. rzeczników dyscyplinarnych oraz członka Komisji Dyscyplinarnej przy RGNiSW, wykonują też różne zawody prawnicze. Doktoranci w większości odbywają lub odbyli aplikacje, zarówno w KSSiP, jak i korporacyjne.  Troje spośród pracowników Katedry pełniło w ostatnich latach funkcje egzaminatorów końcowych egzaminów zawodowych (radcowskiego i adwokackiego) z ramienia samorządów zawodowych.