O Katedrze


uj

Katedra Postępowania Karnego dziś


W zimowym semestrze roku akademickiego 2022-2023 wykład procesu karnego na studiach stacjonarnych był prowadzony już w formie tradycyjnej przed dr hab. Dobrosławę Szumiło-Kulczycka, prof. UJ, zaś na studiach niestacjonarnych – przez dra hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ, także w formie tradycyjnej. Podobnie, do formy tradycyjnej powróciły wykłady specjalizacyjne oraz wykład dla uczestników programu ERASMUS. W letnim semestrze wykład na studiach dziennych przejął dr hab. Michał Rusinek.

Dzięki pierwszym od 11 lat w naszej Katedrze konkursom zatrudniona została dr Roksana Wszołek oraz – w ramach środków zwolnionych z powodu urlopu bezpłatnego prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego – także dr Sonia Głogowska. Umożliwiło to zachowanie a nawet nieznaczne zwiększenie liczby prowadzonych grup ćwiczeniowych a równocześnie znaczne ograniczenie liczebności poszczególnych grup – poniżej 30 osób.

W roku 2022-2023 tradycyjnie prowadziliśmy przedmiot obligatoryjny PROCES KARNY (dla studentów stacjonarnych w czwartki, o 11.30, z 12 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w piątki „zjazdowe” o 13.15, z aż 4 grupami ćwiczeniowymi w czwartki i w weekendy). Ponadto otwarte były zapisy na trzy wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze, jeden przedmiot w języku angielskim (w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych), dwa cykle zajęć określanych jako warsztaty (jeden tylko na studiach stacjonarnych, drugi na obu formach), a także seminaria magisterskie (trzy grupy dla IV roku na studiach dziennych, jedna na niestacjonarnych plus grupy V roku), jak również zajęcia przeznaczone dla doktorantów.

W roku 2022-2023 odbyły się w Katedrze kolejne obrony doktoratów. Liczba obronionych w ostatnich latach doktoratów sięgnęła siedemnastu.

Czworo spośród pracowników Katedry pełniło w ostatnich latach funkcje egzaminatorów końcowych egzaminów zawodowych (radcowskiego i adwokackiego) z ramienia samorządów zawodowych.


Ogromną przyjemność sprawiła nam informacja, że uczestniczący w przeprowadzonym w 2020 roku badaniu studenci i studentki najwyżej ocenili reakcję naszej Katedry na wprowadzenie w marcu 2020 zdalnego trybu prowadzenia zajęć. Jakość dydaktyki zawsze miała dla nas wielkie znaczenie i staramy się dokładać wszelkich starań, by utrzymać pozycję lidera.

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2021-2022 wykład procesu karnego na studiach stacjonarnych był prowadzony w formie hybrydowej (w sali wykładowej z transmisją dla uczestników zdalnych) natomiast wykład na studiach niestacjonarnych – zdalnie. Wykłady specjalizacyjne oraz wykład dla uczestników programu ERASMUS i podobnych były prowadzone zdalnie. Jeśli chodzi o ćwiczenia z procesu karnego, to część grup spotykała się w salach zajęciowych, część natomiast – zdalnie.

Liczyliśmy na to, że w drugim semestrze możliwe będzie prowadzenie większej części zajęć w formie stacjonarnej, ale zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale forma przyjęta w I semestrze była zachowana w II.

W roku 2021-2022 tradycyjnie prowadziliśmy przedmiot obligatoryjny PROCES KARNY (dla studentów stacjonarnych w czwartki, o 11.30, z 10 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w piątki „zjazdowe” o 13.15, z 3 grupami ćwiczeniowymi w czwartki i w weekendy). Ponadto otwarte były zapisy na trzy wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze, jeden przedmiot w języku angielskim (w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych), dwa cykle zajęć określanych jako warsztaty (jeden tylko na studiach stacjonarnych, drugi na obu formach), a także seminaria magisterskie (trzy grupy dla IV roku na studiach dziennych, jedna na niestacjonarnych plus grupy V roku) a także zajęcia przeznaczone dla doktorantów.

W roku 2021-2022 odbyły się w Katedrze kolejne obrony doktoratów.

Od każdego z doktorantów ich opiekunowie/promotorzy oczekują realizacji wymagają określonych w regulaminie studiów doktoranckich, w szczególności: pracy nad doktoratem według planu uzgodnionego z opiekunem/promotorem, realizacji obowiązków dydaktycznych w zakresie wskazanym w programie studiów, realizacji obowiązków organizacyjnych.


Nasza dydaktyka w roku akademickim 2021-2022


Zainteresowania naukowe naszego zespołu to (między innymi):
– model polskiego procesu karnego, konstytucyjne i konwencyjne zagadnienia procesu karnego (wszyscy)
– zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do oceny kosztów procesu karnego (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski)
– pozycja pokrzywdzonego w procesie karnym (Światłowski, Czarnecki, Wszołek)
– zagadnienia dowodów w procesie karnym oraz problematyka czynności operacyjnych (Szumiło-Kulczycka, Rusinek, Żak), problematyka ochrony informacji oraz dozór elektroniczny (Rusinek)
– mediacja i alternatywne rozwiązywanie sporów, a także instytucje konsensualne w procesie karnym (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski, Głogowska)
– postępowania szczególne (Światłowski, Czarnecki) oraz procesowe prawo karne skarbowe i gospodarcze (Światłowski)
– prawo wykroczeń oraz zagadnienia prawa administracyjno-karnego i innych form odpowiedzialności represyjnej (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Światłowski)
– prawo nieletnich oraz prawo dyscyplinarne (Szumiło-Kulczycka, Czarnecki, Żak)
– obszary styczne prawa karnego procesowego i prawa cywilnego (Żak, GłogowskaWszołek)
– postępowanie przed sądem II instancji i kasacyjne oraz ponowne (Hofmański, RusinekŻak)
– środki przymusu oraz zagadnienia na styku prawa karnego procesowego i wykonawczego (Wszołek)
– międzynarodowe i europejskie prawo karne wraz z zagadnieniami powiązanymi (Hofmański, Górski, Głogowska)
– prawo medyczne (Górski)

Bardziej szczegółowy wykaz tematów, które zajmowały pracowników i doktorantów Katedry w ostatnich latach – tutaj.


→ Okres do roku 1952

→ Katedra (Zakład) Postępowania Karnego UJ w latach 1952-2003

→ Katedra Postępowania Karnego UJ w latach 2003-2021


Mała galeria zdjęć (lub filmów):

Zakończenie proseminarium 2017/18

VII SKK: „Pokrzywdzony – czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?”

Konferencja „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Otwarte Zebranie Naukowe 9 grudnia 2017 r. 

Zakończenie Studiów Podyplomowych 2015/16

Goście z Greifswaldu z wizytą u nas – styczeń 2017 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Kraków, maj 2016

…w innym ujęciu 

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – Bochum, maj 2017

też z Bochum 2017 

Zdjęcia z konferencji katedralnych i seminariów otwartych
plakat Siódmej SKK – Kraków, marzec 2018
Szósta – Kraków 2017 
Piąta SKK – Wisła 2016
Czwarta SKK – Kraków 2015
Trzecia SKK – Kraków 2014
Druga SKK – Wisła 2013

Proseminaria w latach 2002-2015 

Jubileusz Prof. S.Waltosia – Rzeszów, 24.04.2017 r.

Małe podsumowanie roku 2016/17


Byli pracownicy i doktoranci Katedry   

Oprócz wcześniej wymienionych, wśród dawnych pracowników Katedry jest również dr hab. Barbara Nita-Światłowska, obecnie kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uprzednio prof. nadzw. w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na tymże uniwersytecie, a wcześniej przez pewien czas prof. nadzw. w Katedrze Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1996 r. zatrudniona w Katedrze na stanowisku asystenta. W 1998 r. obroniła rozprawę doktorską Orzekanie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i niemieckiego Związkowego Sądu Konstytucyjnego w sprawach karnych. Następnie w roku 2000 awansowana na stanowisko adiunkta, które zajmowała do 2002 r. w którym zmuszona była odejść z Katedry na ówczesną Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Doktor Nita-Światłowska w 2010 r. uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym. Rozważania na tle prawnoporównawczym z  uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej oraz powinności wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jest autorką wielu interesujących prac naukowych, spośród których warto wymienić m.in.: Trybunał Konstytucyjny a proces karny (1999), Postępowania karne przeciwko podmiotom zbiorowym: rozważania na tle prawnoporównawczym z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej oraz powinności wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2008), czy Europeizacja prawa karnego a standardy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej (2009). Przez kilkanaście lat była pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego, początkowo na stanowisku asystenta. później zaś asystenta-eksperta, od czerwca 2015 r. jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie orzekającym w wydziale karnym, zaś od 2016 – ponownie pracownikiem naukowo-dydaktycznym UEK.

Wśród dawnych pracowników Katedry jest także dr Maciej Czajka. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1997 do 2003 r. zatrudniony w Katedrze na stanowisku asystenta. W 2003 r. obronił rozprawę doktorską Udział czynnika sądowego w postępowaniu przygotowawczym na tle prawnoporównawczym. Po obronie rozprawy doktorskiej rozpoczął karierę sędziowską najpierw w charakterze asesora, następnie w 2007 został  powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wieliczce. Doktor Czajka od września 2011 r. pełnił funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Miechowie. Aktualnie orzeka w pierwszoinstancyjnym Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Krakowie. Jest współautorem skryptu „Prawo w diagramach. Kodeks Postępowania Karnego”, który doczekał się licznych wydań i był nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu dla kolejnych roczników studentów prawa w całej Polsce. Na rok akademicki 2017-18 zatrudniony ponownie w Katedrze w niepełnym wymiarze czasu pracy, także w roku 2018/19 kontynuował swoją współpracę z Katedrą.

Sędziami są też: dr Dariusz Stachurski (także zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na rok akademicki 2017-18 i prowadzący ćwiczenia również w roku 2018/19) oraz dr Paweł Łuczyński, jak również mgr Wojciech Korbiel, mgr Piotr Kiszka i mgr Ewa Piróg oraz mgr Adam Koziara, którzy prowadzili jako doktoranci zajęcia z procesu karnego. Nominację sędziowską odebrała także uczestniczka zaocznych studiów doktoranckich mgr Marlena Warzybok. Byli i aktualni doktoranci są również prokuratorami lub asesorami prokuratorskimi (m.in. dr Urszula Doniec, dr Magdalena Tokarska, mgr Michał Żurek, mgr Patrycja Trzaska-Żurek, mgr Ewelina Klimowicz-Gajlikowska, mgr Jakub Garncarz, mgr Katarzyna Miszograj, mgr Anna Sikora i mgr Mateusz Nowak), adwokatami i radcami prawnymi a także aplikantami adwokackimi, radcowskimi oraz aplikacji prowadzonych przez KSSiP.