Zebrania naukowe

Referat mgr. Marcina Klonowskiego – 25.10.2021 r.

zebranie

W dniu 25 października 2021 r. doktorant Marcin Klonowski przedstawił na Zebraniu Katedry Postępowania Karnego postępy swojej pracy doktorskiej oraz grantu naukowego realizowanego ze środków NCN. Tematem pracy doktorskiej oraz grantu jest „Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym”. W trakcie referatu Doktorant przedstawił wnioski wynikające z dotychczas przeprowadzonych badań. Głównym celem badań jest określenie typów uchybień przynależnych poszczególnym przyczynom odwoławczym oraz ustalenie relacji pomiędzy przyczynami odwoławczymi. Dodatkowym celem jest zobrazowanie roli tak określonych przyczyn odwoławczych w aspekcie dopuszczalności oraz zasadności środka odwoławczego. Na wstępie referent przedstawił ogólne pojęcia dotyczące rozpatrywanego problemu, a mianowicie pojęcia uchybienia, zarzutu oraz przyczyny odwoławczej. Następnie poruszył genezę oraz aktualny stan problemu badawczego w literaturze oraz orzecznictwie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji w postaci względnej odrębności, braku odrębności błędu w ustaleniach faktycznych oraz odrębności przyczyn odwoławczych. Kolejno zaprezentował znaczenie problemu badawczego w odniesieniu do kluczowych regulacji postępowania odwoławczego oraz propozycję rozwiązania tego problemu w świetle przyjętych kryteriów, przede wszystkim celu odrębnego uregulowania przyczyny odwoławczej pozwalającej na bezpośrednie kwestionowanie ustaleń faktycznych. Po przedstawieniu referatu nastąpiła ożywiona dyskusja, w trakcie której Uczestnicy odnieśli się do zagadnień prezentowanych w referacie oraz wskazali na dodatkowe kwestie, które należy rozważyć w kontekście prowadzonych badań.

Referat mgr. Pawła Winiarskiego – 12.4.2021 r.

zebranie

W dniu 12 kwietnia 2021 r. doktorant Paweł Winiarski przedstawił na Zebraniu Katedry Postępowania Karnego postępy swojej pracy doktorskiej. Tematem pracy jest: „Model konsensualnego rozstrzygania spraw w postępowaniu karnym”. Celem pracy będzie przedstawienie problematyki trybów konsensualnych w procesie karnym w kontekście sprawności postępowania, która jest jednym z najczęstszych postulatów stawianych procedurom znanym naszemu prawu. Swoje rozważania Doktorant oparł na założeniu, że krótki czas trwania postępowania, jego szybkość i sprawność są istotne także z punktu widzenia gwarancji praw jego uczestników. Na wstępie referent przedstawił poszczególne instytucje oparte na tzw. porozumieniach procesowych, zawartych w k.p.k. Doktorant szczególną uwagę poświęcił prezentowanym w doktrynie stanowiskom dot. rozbieżności w interpretacji wybranych przepisów. Prelegent poddał do dyskusji zebranych uczestników kwestię stawiennictwa oskarżonego na rozprawę w kontekście stosowania rozwiązań przewidzianych w art. 387 i 388 k.p.k. oraz komplementarności i konkurencyjności przewidzianych w k.p.k. trybów konsensualnych.

Referat mgr Roksany Wszołek – 29.3.2021 r.

zebranie

Dnia 29 marca 2021 r. doktorantka Roksana Wszołek zaprezentowała i poddała pod dyskusję postępy swojej pracy doktorskiej. Tematem pracy jest „Działanie sądu karnego z urzędu”. Prelegentka za główny punkt swojej dysertacji przyjmuje hipotezę – czy w kontekście kontradyktoryjności, na etapie postępowania jurysdykcyjnego można mówić o zasadzie działania sądu z urzędu (ex officio). Na wstępie referentka przedstawiła różne sposoby definiowania terminu ex officio oraz szeroko rozumianej urzędowości, w szczególności analizie poddała rozumienie słownikowe i potoczne tego pojęcia. Referentka wskazała nadto stanowiska, które odnoszą się do zasady działania z urzędu, jego definiowania i rozumienia, które prezentowane są w doktrynie, a które urzędowość przeciwstawiają przede wszystkim do zasady skargowości. Doktorantka wskazała na pobieżność takiego rozumienia, odwołując się do zasad takich jak kontradyktoryjność czy dyspozytywność, podkreśliła wagę art. 9 k.p.k. i nakreśliła dostrzeżone rozbieżności, jakie instytucja ta zdaje się rodzić w praktyce orzeczniczej. Prelegentka wskazała, że zasada działania z urzędu, w zależności od przyjętego jej rozumienia, może występować na etapie postępowania sądowego znacznie częściej, niż mogłoby się wydawać.

Referat mgr. Jana Kluzy – 16.01.2020 r.

zebranie

W dniu 16 stycznia 2020 r. odbyło się seminarium, w czasie którego referent mgr Jan Kluza przedstawił postulaty de lege ferenda dotyczące trybów ścigania przestępstw w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Postulaty te dotyczą zastąpienia obecnego systemu ścigania przestępstw poprzez zrezygnowania ze ścigania na rzecz postępowania z urzędu i poszerzonego ścigania na wniosek. W zakresie przestępstw prywatnoskargowych proponuje się przekształcenie części czynów zabronionych w czyny ścigane na wniosek, a w pozostałej części ich depenalizację na rzecz odpowiedzialności cywilnej. Z kolei poszerzony katalog przestępstw ściganych na wniosek ma za zadanie zwiększyć uprawnienia pokrzywdzonego, co przełożyłoby się na spadek liczby kierowanych do sądu i organów ścigania spraw z powodu konsensualnego zakończenia sprawy pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżonym. Referatowi towarzyszyła ożywiona dyskusja co do przedstawionych postulatów, w ramach której uczestnicy seminarium poszukiwali optymalnego modelu ścigania przestępstw na wniosek pokrzywdzonego.

Referat mgr Mateusza Nowaka – 25.10.2019 r.

zebranie

W dniu 24 października 2019 roku odbyło się zebranie Katedry Postępowania Karnego, w toku którego mgr Mateusz Nowak przedstawił rezultaty przygotowywanej pracy doktorskiej pt. Instytucja zawieszenia postępowania karnego i innych postępowań represyjnych. Referent przedstawił strukturę powstającej dysertacji, tezy i hipotezy pracy, a także najważniejsze zagadnienia związane z instytucją zawieszenia zarówno na gruncie postępowania karnego, jak i postępowań represyjnych. Kolejno zaprezentował wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród prokuratorów i asesorów z jednostek prokuratury na terenie całego kraju w zakresie zawieszenia postępowań przygotowawczych, a także odniósł się do przeprowadzonych analiz co do danych statystycznych publikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Krajową. Po wystąpieniu referenta miała miejsce ożywiona dyskusja, w toku której uczestnicy sformułowali pytania do referenta.

Referat mgr Roksany Wszołek – 21.3.2019 r.

zebranie

W dniu 21 marca 2019 r. mgr Roksana Wszołek zaprezentowała zarys swojej pracy doktorskiej pt. „Działanie sądu z urzędu w postępowaniu karnym”. Prelegentka wskazała na różne interpretacje art. 9 k.p.k. oraz rozbieżności doktrynalne, jakie rodzą się podczas próby zdefiniowania jej. Referentka opisała pokrótce instytucje, które są realizacją omawianej zasady oraz nakreśliła jej relacje do innych zasad procesowych, takich jak kontradyktoryjność, legalizm, zasada prawdy materialnej czy rzetelnego procesu karnego. Nie zabrakło ponadto rozważań z pogranicza procesu karnego i teorii prawa, prelegentka poszukiwała w swoim referacie odpowiedzi na pytanie, jaka właściwie jest rola sądu w polskim modelu postępowania karnego i czy jest ona zbieżna z tym, czego się od procesu oczekuje. Rozważała również kryteria decydujące o konieczności podejmowania przez sąd działań z urzędu.

Referat mgr. Jana Kluzy – 28.2.2019 r.

zebranie

Przedmiotem referatu na zebranie Katedry w dniu 28 lutego 2019 r. było zagadnienie związane z trybami ścigania przestępstw. Referent Jan Kluza przedstawił obecne w doktrynie sposoby rozumienia terminu „tryb ścigania przestępstwa” i zaproponował jego definicję skupiając się na materialnym charakterze tej instytucji i jej powiązaniu ze społeczną szkodliwością czynu w odniesieniu do atakowanego dobra prawnego. W czasie wystąpienia wskazano na przykładowe różnice między ściganiem niektórych czynów zabronionych w polskim i niemieckim prawie karnym oraz związane z tym odmienny sposób uregulowania w niemieckiej ustawie karnoprocesowej.

Po wystąpieniu miała miejsce ożywiona dyskusja na temat stworzenia uniwersalnej definicji trybu ścigania i oparciu jej o konkretne przesłanki, które pozwoliłby na zakwalifikowaniu określonych kategorii przestępstw do danej kategorii ścigania.

Referat dr. Joanny Pawlik-Czyniewskiej – 28.1.2019 r.

zebranie

W dniu 28 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie naukowe podczas którego dr Joanna Pawlik-Czyniewska, prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, przedstawiła referat na temat „Procedura przesłuchania małoletniego w warunkach wskazanych w art. 185a-art.185d k.p.k.” Referentka wykorzystując wnioski z badań aktowych zwróciła uwagę na szereg praktycznych metod stosowania wskazanych regulacji związanych z kwalifikacjami osób dokonujących czynności przesłuchania małoletniego, przepisów regulujących tę czynność oraz wymogów technicznych związanych z miejscem przesłuchania świadka. Dr Pawlik-Czyniewska zaakcentowała, aby z uwagi na rozwój techniki rozważyć dopuszczenie do udziału oskarżonego, aczkolwiek w warunkach wyłączających bezpośredni kontakt z pokrzywdzonym. Uczestnicy zebrania zwrócili uwagę na problematyczny charakter kategorii przestępstw jako umożliwiających przeprowadzenie tej czynności, udział obrońcy, kompetencje biegłego psychologa, techniki przesłuchania. Referentka sformułowała szereg postulatów de lege ferenda.

Referat mgr. Pawła Winiarskiego – 10.1.2019 r.

zebranie

W dniu 10 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie Katedry, w czasie którego mgr. Paweł Winiarski wygłosił referat na temat Model konsensualnego rozstrzygania spraw w polskim postępowaniu karnym na tle porównawczym. W swoim wystąpieniu poruszył temat jednej z wielu modyfikacji procesu, pozwalającej na przyspieszenie procesu poprzez jego skrócenie i możliwość wydania orzeczenia na podstawie powziętych ustaleń. Referent przedstawił poglądy doktryny na temat porozumień w polskim procesie karnym, nakreślił historię zmian w przepisach dotyczących instytucji konsensualnych oraz wskazał ich zagraniczne odpowiedniki. Poszczególne instytucje zostały omówione z punktu widzenia uczestników postępowania karnego. W końcowej części swojej wypowiedzi podjął próbę wskazania wspólnych cech wybranych instytucji konsensualnych. Podczas dyskusji rozważano koncepcję porozumień w procesie i możliwość ujęcia wybranych instytucji w ramach jednego spójnego modelu konsensualnego rozstrzygania spraw.

Referat dr Adeli Rosulek – 22.11.2018 r.

zebranie

W dniu 11 października 2018 r. odbyło się zebranie Katedry, w czasie którego referat wygłosiła JUDr. Adela Rosulek, wykonująca zawód prokuratora w Czechach. Tematem jej wystąpienia były różnice między poszczególnymi instytucjami Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Referentka szczegółowo omówiła zasady odpowiedzialności karnej, wyłączenie odpowiedzialności karnej, uprawnienia pokrzywdzonego, prawa i obowiązki oskarżonego, zasady udziału obrońcy, reguły postępowania dowodowego, zakazy dowodowe, reguły wnoszenia pism procesowych, model postępowania odwoławczego i kasacyjnego, zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości. W końcowej części swojej wypowiedzi omówiła model kształcenia w zawodach prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji prokuratora.

Referat mgr. Jana Kluzy– 11.10.2018 r.

zebranie

W dniu 11 października 2018 r. odbyło się zebranie Katedry, w czasie którego referat wygłosił mgr Jan Kluza. Tematem jego wystąpienia była skarga nadzwyczajna w systemie środków zaskarżenia w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji nowego nadzwyczajnego środka odwoławczego do kasacji oraz gwarancji procesowych stron postępowania. Referent przedstawił przyczyny wprowadzenia wskazanej instytucji prawnej i zwrócił uwagę na szereg błędów legislacyjnych oraz niespojności w konstrukcji wskazanego środka zaskarżenia. Zgłosił również szereg postulatów mających na celu wyjaśnienie wątpliwości w wykładni przepisow ustawy o Sądzie Najwyższym. Po wystąpieniu miała miejsce prowadzona przez dr. hab. Dobrosławę Szumiło-Kulczycką, prof. UJ oraz dr. hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ dyskusja na temat przesłanek skargi nadzwyczajnej, jej charakteru oraz podstaw kasacyjnych.

Referat mgr. Michała Toruńskiego– 27.6.2018 r.

zebranie

W dniu 27 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Katedry, w czasie którego mgr Michał Toruński przedstawił postępy w badaniach nad swoją pracą doktorska. Referent wygłosił wystąpienie na temat prawa do tłumaczenia w polskim procesie karnym w multicentrycznym porządku prawnym. Podczas spotkania poruszono wiele zagadnień związanych z prawem do tłumaczenia, w tym między innymi problemy interpretacyjne dotyczące prawa do tłumaczenia pokrzywdzonego w ujęciu multicentrycznym. Po wygłoszeniu referatu miała miejsce nadzorowana przez dr. hab. Adama Górskiego, prof. UJ, dyskusja, podczas której poruszono między innymi problematykę kosztów tłumaczenia oraz rozważano możliwość przyjęcia konstrukcji nadużycia prawa do tłumaczenia.

Referat mgr. Bogusława Kromołowskiego– 28.5.2018 r.

zebranie

W dniu 28 maja 2018 r. odbyło się seminarium naukowe, na którym mgr Bogusław Kromołowski wygłosił referat na temat zagadnienia formalizmu czynności procesowych w postępowaniu karnym. W swoim wystąpieniu referent podkreślił znaczenie zarówno zasady szybkości postępowania, jak też zasady ochrony praw obywatelskich. Wskazując konkretne przykłady regulacji doktorant stwierdził, że model konsensualny postępowania, czy też model postępowań szczególnych jest przykładem ograniczenia formalizmu procesowego w stosunku do rozpoznawania spraw w postępowaniu zwyczajnym z poszanowaniem jednakże zasady uczciwego procesu. Zaakcentował przy tym, że likwidując przepisy regulujące nadmiernie rozbudowany formalizm, należy mieć na względzie poszanowanie zasady prawdy materialnej. Po referacie odbyła się trzygodzinna dyskusja.

Referat mgr. Mateusza Popiela– 15.3.2018 r.

zebranie

W dniu 15.03.2018 r. odbyło się zebranie Katedry, podczas którego efekty swej pracy badawczej przedstawił mgr Mateusz Popiel. Referent zaprezentował swój aktualny stan pracy nad doktoratem w swym wystąpieniu pod tytułem „Intertemporalne prawo karne procesowe w perspektywie prawnoporównawczej”. Po przedstawieniu głównych tez pracy nastąpiła burzliwa dyskusja, moderowana przez dra hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ, podczas której poruszono między innymi kwestie zasadności kodyfikacji zasad i reguł intertemporalnych, optymalnego modelu regulacji intertemporalnej, określenia właściwego momentu czasowego rozpoczęcia obowiązywania regulacji intertemporalnej. Analizowano Nowelizacje 2015 i 2016 r. pod względem przepisów intertemporalnych, a także takie zagadnienia z punktu widzenia karnoprocesowej intertemporalistyki jak wyrok łączny, wznowienie postępowania, instytucje nieważności i pewne inne kwestie poboczne.

Referat mgr. Mateusza Nowaka– 12.3.2018 r.

zebranie

12 marca 2018 r. odbyło się kolejne seminarium naukowe Katedry. Referat na temat „Instytucja zawieszenia postępowania karnego sensu largo” przedstawił mgr Mateusz Nowak. Prezentowana tematyka stanowić ma obszar przygotowywanej pod opieką prof. UJ, dra hab. Andrzeja Światłowskiego pracy doktorskiej. Prelegent na wstępie przedstawił zarys przyszłej pracy, w którym zawarł informacje dotyczące regulacji zawieszenia postępowania karnego w k.p.k. z 1928 r. i 1969 r., regulacji konstytucyjnej oraz obecnie obowiązującym kodeksie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przesłanek zawieszenia postępowania. Referent zaprezentował także unormowania w ustawach okołoprocesowych dotyczących omawianej tematyki, takich jak np. kodeks karny skarbowy, kodeks karny wykonawczy, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii itp. Prelegent zaproponował kształt przyszłych badań naukowych, które skupiać się będą na analizie danych statystycznych gromadzonych przez Prokuraturę Krajową i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz na badaniach aktowych na terenie krakowskich prokuratur. Referent zaproponował także zamiany legislacyjne w obszarze dotyczącym zawieszenia postępowania karnego sensu largo. Po przedstawieniu referatu nastąpiła ożywiona dyskusja, która skupiła się głównie na ocenie funkcjonowania instytucji zawieszenia postępowania karnego w praktyce na etapie postępowania przygotowawczego oraz analizie proponowanych przez referenta zmian legislacyjnych w zakresie poruszanej problematyki

Referat mgr. Pawła Winiarskiego– 8.2.2018 r.

zebranie

8 lutego 2018 r. odbyło się kolejne seminarium naukowe Katedry. Referat na temat „Pozycja ustrojowa i kompetencje asystenta prokuratora i aplikanta prokuratorskiego w postępowaniu karnym” przedstawił mgr Paweł Winiarski. Prelegent omówił kompetencje przysługujące ww. podmiotom w postępowaniu karnym, a w szczególności podniósł pojawiające się w praktyce wątpliwości interpretacyjne dotyczące tzw. bieżących czynności nadzoru i czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem projektów decyzji kończących te postępowania. Poruszył kwestię wymaganego upoważnienia prokuratora do wykonywania czynności wskazanych w art. 175 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, a zwłaszcza czy upoważnienie musi być wydane do każdej konkretnej czynności, czy powinno mieć charakter konkretny, a także jakie są konsekwencje braku upoważnienia. Prelegent zwrócił uwagę na brak wymogu posiadania przez aplikanta prokuratorskiego upoważnienia do występowania przed sądem w sprawach  wskazanych w art. 183 § 2 ustawy, a także na możliwość zmiany kwalifikacji prawnej w trakcie postępowania w kontekście uprawnień aplikanta. Wskazał na brak możliwości samodzielnego przeprowadzenia oględzin i otwarcia zwłok, gdyż nie jest to czynność, do której prokurator może upoważnić aplikanta, a także przeprowadzenia w ramach przesłuchań konfrontacji, o ile nie została wskazana w upoważnieniu. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania poruszyli m.in. temat modelu aplikacji prawniczych oraz zakresu uprawnień aplikantów w postępowaniu karnym. W podsumowaniu wskazano, iż należy zastanowić się nad sensownością odesłania zawartego w przepisach dotyczących uprawnień aplikanta prokuratorskiego do regulacji dotyczących asystentów, gdyż uprawnienia aplikanta powinny iść „swoja drogą”, która pozwoli skupić się na nauce zawodu, co mogłoby się realnie stać motywem przewodnim aplikacji.

Referat mgr. Mariusza Ratajczaka– 11.1.2018 r.

zebranie

11 stycznia 2018 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry, na którym mgr Mariusz Ratajczak wygłosił referat „List żelazny w postępowaniach karnych państw niemieckojęzycznych”. Referent na wstępie, w rysie historycznym, przedstawił ewolucję tej instytucji, która jest trwale zakorzeniona w ustawodawstwach państw niemieckojęzycznych i pomimo wielu nowelizacji, austriackiego i niemieckiego kodeksu postępowania karnego z końca XIX wieku, nie zmieniła w zasadzie swojej istoty i tożsamości rozumienia tej instytucji (gwarancja nietykalności osobistej w postępowaniu karnym), świadcząc o uniwersalności czasowej przyjętych rozwiązań. Następnie przedstawił szczegółowo specyfikę aktualnych unormowań tej instytucji w kodeksach: niemieckim, austriackim i szwajcarskich, skupiając się na zakresie podmiotowym i przedmiotowym przyznanej ochrony. Podkreślił nowatorskie rozwiązania przyjęte przez szwajcarski k.p.k. który wszedł w życie 1 stycznia 2011 roku (zastępując m.in. 26 kantonalnych procedur karnych) zrywając z tzw. koncepcją powiązania listu żelaznego z czynem karalnym w zakresie gwarancji wynikających z wydania listu żelaznego, a wprowadził koncepcję związania listu żelaznego z osobą i wszystkimi czynami karalnymi popełnionymi przed wyjazdem z kraju. Ma to istotne znaczenie dla osoby ubiegającej się o wydanie listu żelaznego w zakresie udzielenia jednoznacznej gwarancji pozostawania na wolności. Ożywiona i interesująca dyskusja dotyczyła właśnie zakresu gwarancji, jakiej udziela list żelazny. Referent przedstawił wiele casusów z praktyki wskazujących na potrzebę pilnej nowelizacji rodzimych uregulowań i zaproponował de lege ferenda przyjęcie rozwiązania szwajcarskiego w zakresie jednoznacznego wskazania, iż gwarancje wynikające z listu żelaznego dotyczą osoby i wszystkich czynów popełnionych przed wydaniem listu żelaznego, aby najbardziej efektywnie zrealizować istotę listu żelaznego i wyeliminować wiele wątpliwości w jej praktycznym stosowaniu.

Referat mgr. Tomasza Bergela – 08.12.2017 r.

zebranie

Dnia 7 grudnia 2017 roku odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym zebranie naukowe katedry. Na zebraniu ze swoim referatem wystąpił mgr Tomasz Bergel. Tematem wystąpienia prelegenta było zagadnienie „impulsu procesowego”. Referent przedstawił występujące w doktrynie stanowiska odnoszące się do impulsu procesowego, zaprezentował własną wizję co do zakotwiczenia impulsu procesowego w strukturze procesu karnego w sposób szczegółowy odnosząc się do czynności procesowych oraz zdarzeń procesowych. Następnie prelegent odniósł się do wykorzystywania impulsu procesowego przez strony procesowe i pozostałych uczestników, by na końcu zaprezentować własną definicję omawianego zagadnienia. Po zakończeniu referatu rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami zebrania, której temat skupiał się głównie na zasadności wyodrębnienia oraz potrzebie przeprowadzenia pogłębionej analizy w zakresie problematyki impulsu procesowego.

Referat mgr. Pawła Dębowskiego – 29.06.2017 r.

zebranie

W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne seminarium naukowe Katedry, które było poświęcone tematyce postępowania ponownego. Referat przedstawił mgr Paweł Dębowski. Prelegent omówił modele postępowania odwoławczego. Stwierdził, że w obliczu zmiany brzmienia art. 437 § 2 k.p.k. słuszna jest teza o zwiększeniu reformatoryjności postępowania odwoławczego. Im bardziej reformatoryjny model postępowania odwoławczego, tym mniej przekazanych spraw do ponownego rozpoznania. Zwrócił uwagę na możliwość rozumienia postępowania ponownego jako sposób konwalidacji uprzednio wadliwych czynności procesowych, jak też incydentalne postępowanie, a nawet równoważne postępowanie rozpoznawcze. Przedstawił ponadto tezę o możliwości usunięcia reguł ne peius z procedury karnej. Referent stwierdził również, że na chwilę obecną niektóre obligatoryjne przypadki uchylenia orzeczenia określone w art. 439 § 1 k.p.k. mogłyby być usunięte z tego katalogu i mogłyby być zaliczane do względnych przyczyn odwoławczych. Poruszył nawet kwestię usunięcia bezwzględnych przyczyn odwoławczych i powrotu do instytucji nieważności. Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji poruszyli m.in. temat samodzielności jurysdykcyjnej sądu jak i postępowania dowodowego w trakcie ponownego rozpoznawania sprawy.

Wykład Natalii Antolak-Saper – 29 maja 2017 r.

zebranieW dniu 29 maja 2017 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry, podczas którego gościnny wykład wygłosiła  pani Natalia Antolak-Saper z Uniwersytetu Monash (Australia). Autorka od wielu lat interesuje się problematyką wpływu mediów na postępowanie karne, międzynarodowym sądownictwem w sprawach karnych i problematyką sentencing law. W swoim referacie podkreśliła znaczenie prawa do informacji społeczeństwa o toczących się postępowaniach karnych oraz rolę zasady jawności w postępowaniach sądowych. Na podstawie szeregu orzeczeń zwróciła uwagę zarówno na zalety, jak też wady udziału mediów w społeczeństwie. zaznaczyła, że wiele sądów w Australii prowadzi specjalne serwisy informacyjne na temat swojej pracy, a nawet możliwa jest internetowa transmisja obrad z posiedzeń sądu. Po wystąpieniu uczestnicy zadali referentce szereg pytań w omawianej materii. Dyskusja nieuchronnie zeszła na tematykę populizmu penalnego i tabloidyzacji mediów, zjawiska szczególnie niebezpieczne dla świadomości prawnej społeczeństw.

Referat mgr. Mateusza Popiela – 23.03. 2017 r.

zebranieW dniu 23 marca 2016 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry, podczas którego mgr Mateusz Popiel zaprezentował tezy swojej dysertacji doktorskiej „Intertemporalne prawo karne procesowe w perspektywie prawnoporównawczej”. Zwrócono uwagę na brak klarownych zasad i reguł intertemporalnych w polskim prawie karnym procesowym pozwalających rozstrzygać problemy intertemporalne pojawiające się na skutek częstych zmian normatywnych. Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja podczas której zwrócono uwagę m. in. na delimitację norm karnomaterialnych i karnoprocesowych oraz charakter i właściwości tych ostatnich w kontekście intertemporalności. Rozważano czemu służą przepisy intertemporalne. Debatowano nad budową normy karnoprocesowej i różnicach w stosunku do innego rodzaju norm. Zastanawiano się nad koncepcją obowiązywania i stosowania prawa. Analizowano wreszcie przydatność rozważań teoretycznoprawnych dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w kontekście intertemporalności.

Radca prawny w procesie karnym – otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego UJ

Row of laptops on a desk

W sali „Refektarz” (ul. Olszewskiego 2, parter), 10 marca, o godzinie 17.00, odbyło się otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego

Radca prawny w procesie karnym

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej):

dr hab. Radosław Olszewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,

naszą Katedrę reprezentował
dr Marcin Żak.

imgres

Zebranie miało charakter otwartego seminarium i towarzyszyło VI Studenckiej Konferencji Karnoprocesowej
Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym.

DSC_6712   DSC_6719   16   15   14   17   

Referat mgr Anety Leszczyńskiej – 02.03. 2017 r.

zebranieW dniu 2 marca 2017 r. mgr Aneta Leszczyńska wygłosiła referat na temat przedmiotu domniemania niewinności. Zasada ta wyrażona w art 5 k.p.k. jest dyrektywą, w myśl której oskarżonego należy traktować jak niewinnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w sposób przewidziany przez prawo karne procesowe. Przyjmuje się, że konsekwencją domniemania niewinności jest określony rozkład ciężaru dowodu oraz zasada in dubio pro reo.  Jest to „nietypowe” domniemanie w związku z którym ustawodawca każe wiązać określone okoliczności – w zasadzie w sferze faktycznej. Stąd też w dalszej części wystąpienia i w samej dyskusji, skupiono się na aspekcie karnomaterialnym i procesowym „winy” oraz konsekwencjach jakie  z tego płyną dla domniemania niewinności. Postawiono pytanie – co właściwie się domniemywa ? Zwrócono uwagę na odmienności w działaniu domniemania niewinności w przypadku np. orzekania o środkach zabezpieczających, przy których dochodzi do skazania bez orzekania o winie karnomaterialnej (art. 31 par. 1 k.k.), czy na kwestię odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zagadnienie prima vista oczywiste, rodzi jednak wiele pytań, która należy poddać wnikliwej analizie.

Zebranie grantowe Opus 10

ncnW dniu 25 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie uczestników grantu z Narodowego Centrum Nauki „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa” realizowanego pod kierunkiem dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej. Celem grantu jest analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza regulacji prawnych w Polsce w kontekście stosownych unormowań dotyczących kosztów postępowań karnych w innych systemach prawnych. W spotkaniu, oprócz pracowników Katedry i doktorantów brał udział także dr hab. Wojciech Dadak z Katedry Kryminologii UJ. W trakcie zebrania uczestnicy podejmowali rozważania w zakresie doboru odpowiedniej próby badawczej w ramach zaplanowanych w grancie badań aktowych dotyczących kosztów jednostkowego postępowania karnego. W toku dyskusji analizowane były także przez nich dotychczas otrzymane i zgromadzone dane statystyczne z poszczególnych instytucji, a ponadto wpływ ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego na okresy załatwiania spraw przez sądy karne.

Referat mgr. Mariusza Ratajczaka – 21.01.2017 r.

zebranieW dniu 21 stycznia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry, na którym mgr Mariusz Ratajczak wygłosił referat „List żelazny w polskim postępowaniu karnym”. Instytucja ta pojawiła się już w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. i po mimo upływu blisko 90 lat i kilku nowych kodyfikacji, nie była gruntownie zmieniania. Po omówieniu charakteru prawnego tej instytucji, referent zwrócił uwagę, iż instytucja ta jest stosowana niezmiernie rzadko w praktyce ze względu przede wszystkim na jej archaiczne uregulowania. Bariery w stosowaniu tej instytucji mogą wynikać z niezbyt precyzyjnego unormowania zakresu gwarancji wynikających z wydania listu żelaznego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy wobec podejrzanego jest prowadzonych więcej niż jedno postępowanie przygotowawcze, a tym samym, czy wydanie listu żelaznego jest powiązane z osobą czy też z czynem karalnym. Ożywiona i interesująca dyskusja dotyczyła zwłaszcza teorii powiązania listu żelaznego z czynem karalnym a nie z osobą. Referent przedstawił wiele casusów z praktyki, wskazujących na niejednolitość stosowania tej instytucji i zaproponował de lege ferenda zniesienie wymogu przebywania za granicą, rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do wystąpienia o wydanie listu żelaznego o osobę podejrzaną oraz przyjęcie rozwiązania szwajcarskiego w zakresie jednoznacznego wskazania, iż gwarancje wynikające z listu żelaznego dotyczą osoby i wszystkich czynów popełnionych przed wydaniem listu żelaznego.
Zaproponowane rozwiązania mają zdaniem referenta wprowadzić „optymizm procesowy” do tej instytucji jako niezmiernie ważnej i istotnej dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Referat mgr. Bogusława Kromołowskiego- 10.12.2016 r.

zebranieW dniu 10 grudnia 2016 r. mgr Bogusław Kromołowski wygłosił referat na temat skargi strony na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego do Sądu Najwyższego. Ten nadzwyczajny  środek zaskarżenia został wprowadzony ustawą z dnia 11.03.2005r. /Dz.U. z 2016r. poz. 437/, która to wzorowana jest na rozwiązaniu normatywnym zawartym w kodeksie postępowania cywilnego, tj. zażalenia do Sądu Najwyższego na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego (art. 3941§11 k.p.c./. Skargę do Sądu Najwyższego strona może wnieść wyłącznie z powodu naruszenia art. 437 k.p.k. lub z powodu uchybień określonych w art. 439§1 k.p.k. / art. 439a§4 k.p.k./, a zatem skarżący musi wykazać, że orzeczenie to jest dla niego niekorzystne /gravamen/. Zgodnie z art. 539b§2 k.p.k. skarga ta ma charakter suspensywny, co rodzi dyskurs odnoszący się do zdefiniowania tej instytucji. Wątpliwości, co do charakteru skargi na wyrok kasatoryjny, budzi też jej umiejscowienie w systematyce kodeksowej. Niewątpliwie skarga na wyrok sądu odwoławczego jest instytucją, która będzie miała bogate piśmiennictwo.

Referat mgr Patrycji Balcer- 2.12.2016 r.

zebranieMgr Patrycja Balcer na zebraniu w dniu 2 grudnia 2016 r. przedstawiła referat obejmujący zagadnienia dotyczące przygotowywanej przez nią rozprawy doktorskiej „Rola i znaczenie zarzutów odwoławczych w sprawach karnych”. Referentka zaprezentowała wpływ roli zarzutów na zakres rozpoznania sprawy przez sąd II instancji, jak również charakter kontroli sprawowanej przez ten sąd w związku z przyjętym modelem postępowania odwoławczego. Analiza podejmowanej problematyki związanej ze sposobem, formą oraz budową zarzutów odwoławczych służyć miała porównaniu regulacji prawnych w kontekście ostatnich nowelizacji k.p.k. i związanych z tym obowiązkami uczestników postępowania.

Referat mgr Agnieszki Wróbel- 24.11.2016 r.

zebranieMgr Agnieszka Wróbel na zebraniu w dniu 24 listopada 2016 r. przedstawiła ramowy temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej „Rozkład ciężaru dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym, a rola sądu rozpoznającego sprawę karną”, zaznaczając na wstępie, że jest na początkowym etapie pracy z zagadnieniem. Referentka zaprezentowała przedmiot badanej problematyki począwszy od kwestii terminologicznych i kontrowersji związanych z występowaniem pojęcia ciężaru dowodu w procesie karnym. Kolejno odniosła tytularne pojęcia pracy do zasad procesowych i celów postępowania, a następnie omówiła ich występowanie na kolejnych etapach procesu w kontekście ciężarów i obowiązków stron postępowania. Zasadnicza część referatu poświęcona była roli sądu w kontekście ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia, stając się przyczynkiem do dyskusji na temat aktywności dowodowej sądu oraz zasadności reformy prawa karnego procesowego z 2015 roku.

Referat mgr Katarzyny Miszograj- 27.10.2016 r.

zebranieMgr Katarzyna Miszograj na zebraniu w dniu 27 października 2016 r. przedstawiła referat, którego przedmiotem była instytucja wprowadzona w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i inn. – wniosek prokuratora o zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego. Prelegentka omówiła charakter prawny instytucji, podstawy i warunki jej stosowania oraz konsekwencje prawne jej wprowadzenia z uwzględnieniem różnych stanów prawnych, na gruncie których znajdzie zastosowanie. Przedstawiła również projekt nowelizacji omawianej instytucji. Wskazała na wątpliwości interpretacyjne, związane z nowym uprawnieniem oskarżyciela publicznego oraz skutki jakie może ono wywrzeć na etapie postępowania przygotowawczego oraz jurysdykcyjnego.

Seminarium naukowe o pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym – 30 września 2016 r.

Row of laptops on a desk

W piątek, 30 września 2016 r. odbyło się kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, tym razem poświęcone problematyce pokrzywdzonego. Zaproszenie do panelu ekspertów przyjęli znakomici znawcy problematyki (w kolejności alfabetycznej):

 •     dr hab. Radosław Koper, profesor Uniwersytetu Śląskiego,
 •     dr hab. Radosław Olszewski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
 •     dr Dariusz Stachurski, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Środmieścia,
 •     dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka z naszej Katedry, adwokat,
 •     dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, BSA SN.

Zebranie miało tradycyjnie charakter otwartego seminarium. Po obszernych wystąpieniach panelistów i przerwie na kawę, poświęconej dyskusjom kuluarowym, odbyła się dyskusja plenarna. Kolejne spotkanie w podobnej formule – prawdopodobnie 9 grudnia. Informacje na ten temat będą podane na tej stronie w listopadzie.

Referat mgr. Tomasza Bergela – 30.06.2016 r.

zebranieDnia 30 czerwca 2016 roku odbyło się ostatnie przed przerwą wakacyjną zebranie naukowe. W pierwszej części zebrania głos zabrał kierownik Katedry prof. Andrzej Światłowski, który podsumował tegoroczne wydarzenia katedralne i omówił kwestie dydaktyczne oraz organizacyjne, w tym kadrowe. Potem głos zabrał prelegent mgr Tomasz Bergel, który przygotował referat na temat odwołalności oświadczeń woli stron w kontekście dysponowania przedmiotem procesu, na wstępie zaznaczając, iż jest to jedna z części jego pracy doktorskiej. Referent przedstawił występujące w doktrynie koncepcje odwołalności oświadczeń woli stron, zaprezentował jednocześnie własną wizję w tym zakresie. W wystąpieniu zaprezentowany został podział na czynności formalne oraz czynności materialne, a także szczegółowy katalog czynności dysponujących przedmiotem procesu, które odwołują oświadczenia woli stron. Następnie prelegent zwrócił uwagę na funkcjonowaniu dyspozycyjności materialnej w podwójnym wymiarze tj. wymiarze inicjującym oraz odwołującym. Na zakończenie przedstawione zostały propozycje zmian de lege ferenda, po czym rozpoczęto dyskusję dotyczącą wystąpienia.

Referat mgr. Pawła Winiarskiego- 9.06.2016 r.

zebranieW dniu 9 czerwca 2016 roku odbyło się zebranie naukowe Katedry, podczas którego mgr Paweł Winiarski wygłosił referat na temat likwidacji postępowań szczególnych drugiego stopnia. Referent skupił się na konsekwencjach rezygnacji z postępowania uproszczonego jako postępowania pierwszego stopnia w siatce kodeksowych postępowań szczególnych. Swój wywód rozpoczął od przedstawienia podstawowych założeń zasady szybkości (sprawności) postępowania. W tym kontekście poruszył również problem redukcji formalizmu poprzez wprowadzenie przez ustawodawcę w k.p.k. tzw. trybów szczególnych jako jednego ze sposobów na usprawnienie postępowania karnego. Następnie zostały omówione konsekwencje zmian wprowadzonych przez ostatnie nowelizacje w przepisach regulujących postępowanie nakazowe i przyspieszone. Po wygłoszeniu referatu rozpoczęła się dyskusja, w której szczególne miejsce zajął temat formalizmu w postępowaniu karnym, problem częstotliwości stosowania w praktyce postępowania przyspieszonego i nakazowego oraz sensowności ich utrzymania w k.p.k.

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – 11-17 maja 2016 r.

DSC_4425

W dniach 11-17 maja 2016 r. odbyło się pierwsze współorganizowane przez naszą Katedrę Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego oraz towarzysząca konferencja „Old Problems – New Solutions: Change and Continuity in Criminal Law”. Wzięło udział łącznie ponad 40 uczestników, w tym aż 21 z referatami lub wykładami. Reprezentowane było 8 ośrodków, w tym 4 zagraniczne (Niemcy, Węgry, Włochy). Dyskusjom naukowym towarzyszył bogaty program uzupełniający. Impreza ma mieć charakter cykliczny, kolejne spotkania mają się odbyć w Bochum (maj 2017 r.) oraz we Wrocławiu (wiosna 2018).

 

DSC_4315    DSC_4318
DSC_4334   DSC_4341

 

PLAKAT

Więcej zdjęć tutaj

Więcej o seminarium

 

Materiały konferencyjne Polsko-Niemieckiego Seminarium Prawa i Procesu Karnego (projekt i druk) zapewnia
Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,

images
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Referat mgr Marzeny Andrzejewskiej- 28.04.2016 r.

zebraniePodczas zebrania naukowego w dniu 28 kwietnia 2016 r. referat wygłosiła  mgr Marzena Andrzejewska, omawiając szereg zagadnień dotyczących granic orzekania sądu kasacyjnego. Referentka rozpoczęła od omówienia charakteru normatywnego kasacji w aspekcie procesowym, konstytucyjnym i konwencyjnym, nie pomijając przy tym zagadnienia prawomocności, roli koncepcji prawa do sądu w trybie pozainstancyjnym, czy oceny kasacji w świetle zasady ne bis in idem. Omówiono rolę i znaczenie sądu kasacyjnego w ujęciu ustrojowym oraz wskazano najważniejsze funkcje kontroli kasacyjnej i granic orzekania. Następnie w ramach szkicu historycznoporównawczego referentka wskazała najważniejsze prototypy kontroli kasacyjnej. Zaprezentowano elementy wyznaczające model kontroli kasacyjnej, w tej mierze dokonując polemiki z dotychczasowymi stanowiskami piśmiennictwa. Referat nie pominął omówienia granic orzekania, jakie kształtuje podmiot skarżący poprzez wniesienie skargi, i jakie współtworzy sąd orzekający w procesie rozpoznawania jej poza granicami zaskarżenia i podniesionymi zarzutami. Szczególne miejsce w referacie, a następnie rozpoczętej dyskusji zajęła ostatnia nowelizacja na etapie kontroli kasacyjnej, której nie szczędzono krytycznych uwag pod względem ograniczenia dopuszczalności kasacji.

Referat mgr. Mateusza Nowaka- 21.04.2016 r.

zebranieW dniu 21 kwietnia odbyło się zebranie naukowe Katedry, podczas którego mgr Mateusz Nowak wygłosił referat dotyczący potrzeby stabilności procesu karnego na kanwie ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Punkt odniesienia dla problematyki poruszanej przez referenta stanowiły postanowienia ustawy zasadniczej, przede wszystkim konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego. Referent postawił tezę, iż częste, nieuzasadnione i niepotrzebne zmiany w treści ustawy karnoprocesowej, w tym przede wszystkim dokonujące ciągłego przemodelowania postępowania karnego, godzą w gwarancje procesowe uczestników postępowania, a nadto naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, co stanowi naruszenie Konstytucji RP. Ponadto przedstawione zostały postulaty w zakresie zahamowania dalszych nieuzasadnionych zmian w treści k.p.k., głównie zwiększające role Trybunału Konstytucyjnego podczas prewencyjnej kontroli aktów normatywnych pod względem ich zasadności. Po referacie miała miejsce ożywiona dyskusja.

Referat mgr. Michała Toruńskiego – 31.03.2016 r.

zebranieW dniu 31 marca 2016 roku odbyło się zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego UJ, podczas którego mgr Michał Toruński wygłosił
referat na temat prawo do tłumaczenia w polskim procesie karnym w multicentrycznym porządku prawnym. Podczas wystąpienia referent poruszył wiele kwestii związanych z udziałem tłumacza w procesie karnym, zwracając szczególną uwagę na problem współistnienia na terytorium jednego państwa trzech „centrów” w zakresie stanowienia i interpretacji prawa w odniesieniu do prawa do tłumaczenia, a także na zagadnienie związków między prawem do tłumaczenia a naczelnymi zasadami procesu karnego. Po referacie miała miejsce interesująca dyskusja, w której uczestnicy spotkania poruszyli wiele zajmujących tematów, w tym między innymi problematykę związaną z hierarchią źródeł prawa oraz bezpłatnością prawa do tłumaczenia.

Seminarium otwarte Katedry Postępowania Karnego poświęcone zmianom k.p.k. – 1 kwietnia 2016 r.

3

 

1 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, tym razem poświęcone problematyce najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego wchodzącej w życie 15 kwietnia. Było obecne 60 osób, w tym prof. Cz.P.Kłak i inni przedstawiciele zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych.

Seminarium otwarł dr hab. Andrzej Światłowski. Wystąpienia wprowadzające wygłosili uczestnicy panelu ekspertów:

 •     sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński,
 •     sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie dr Maciej Czajka,
 •     dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, BSA SN,
 •     prokurator b. Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Janusz Śliwa,

Niestety nie mógł przybyć prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, z Uniwersytetu Śląskiego.

4      1

Po głosach ekspertów i przerwie na kawę przyszedł czas na dyskusję. W dyskusji zabrali głos między innymi: J.Biedermann, W.Domański, T.Duski, W.Dziuban, E.Klimowicz-Gajlikowska, J.Krok a także wszyscy paneliści.

2      DSC_4013

 

Spotkanie zakończyło się po godzinie 20.00.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu seminarium uczestniczyli między innymi: M.Andrzejewski, P.Dębowski, M.Klonowski i P.Winiarski oraz dr. P.Czarnecki.

 

 

 

Referat mgr. Marcina Klonowskiego- 17.03.2016 r.

zebranieW dniu 17 marca 2016 r. odbyło się zebranie naukowe Katedry, podczas którego mgr Marcin Klonowski przedstawił problematykę dopuszczalności dowodu z prywatnej ekspertyzy rzeczoznawczej w świetle naczelnych zasad procesu karnego w oparciu o przepisy procedury karnej w brzmieniu po 1 lipca 2015 r. oraz po planowanej zmianie 15 kwietnia 2016 r. W swoim wystąpieniu referent wskazał na różnice występujące pomiędzy dowodem z opinii biegłego a dowodem z prywatnej ekspertyzy rzeczoznawczej. Następnie referent rozważył problem dopuszczalności dowodu z prywatnej ekspertyzy przez pryzmat naczelnych zasad postępowania karnego, w szczególności zasady praworządności oraz prawa do rzetelnego procesu. W dalszej części zebrania naukowego uczestnicy podnieśli szereg interesujących uwag, wskazując zarówno na teoretyczne jak i praktyczne problemy wynikające ze stosowania prywatnych ekspertyz w procesie karnym.

Referat mgr. Adama Kasperkiewicza– 5.03. 2016 r.

zebranieW dniu 5 marca 2016 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry, podczas którego mgr Adam Kasperkiewicz przedstawił problematykę odpowiedzialności Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie i stosowanie środków przymusu, koncentrując się na trzech zagadnieniach: zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, zaliczeniu wykonywanych środków przymusu na poczet orzeczonych kar i środków oraz rozwiązywaniu problemów intertemporalnych w związku z nowelizacją wrześniową z 2013 r. o raz planowaną , kolejną nowelizacją kpk , mającą obowiązywać od 15 kwietnia 2016 r. W swoim wystąpieniu referent poddał krytycznej analizie pogląd, iż odpowiedzialność Skarbu Państwa uregulowana w rozdziale 58 kpk oparta jest jedynie na zasadzie ryzyka, wskazując że w zależności od szczegółowych przesłanek tej odpowiedzialności, może być ona oparta dodatkowo na zasadzie bezprawności i słuszności. Referatowi towarzyszyła ożywiona dyskusja, podczas której przedstawiono wiele interesujących poglądów, mogących inspirować do pogłębionej refleksji nad referowaną tematyką.

Seminarium o planowanym odwróceniu nowelizacji k.p.k. – 1 kwietnia 2016 r.  

Row of laptops on a desk

Kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, tym razem poświęcone problematyce dalszej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego przygotowywanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, odbędzie się w piątek – 1 kwietnia 2016 r., w sali „Refektarz” (ul. Olszewskiego 2, na parterze), o godzinie 17.00.

Z największą przyjemnością informujemy, że dotychczas nasze zaproszenie do panelu ekspertów wstępnie przyjęli znakomici znawcy problematyki (w kolejności alfabetycznej):

 •     sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie dr Maciej Czajka,
 •     sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński,
 •     prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Janusz Śliwa,
 •     dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, BSA SN,
 •     adwokat, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, z Uniwersytetu Śląskiego.

Zebranie ma tradycyjnie charakter otwartego seminarium, zapraszamy wszystkich zainteresowanych dyskutowanymi zagadnieniami. Jak zawsze liczymy na ożywioną debatę i głosy praktyków.

 

Referat mgr Agnieszki Gurbiel – 25.02. 2016 r.

IS09AK0IGW dniu 25.02.2016r. odbyło się seminarium naukowe Katedry, podczas którego mgr Agnieszka Gurbiel przedstawiła ogólny zarys swojej dysertacji doktorskiej. Jej wystąpienie poświęcone było w szczególności kosztom obrony z urzedu. Do tej pory w krajowym piśmiennictwie nie były podjęte w zasadzie żadne badania, które ujawniłyby jakie kryteria należy brać pod uwagę przy określeniu kosztów pomocy prawnej świadczonej przez obrońców w postępowaniu karnym z urzędu. Ożywiona i interesująca dyskusja dotyczyła nowego modelu opłaty za pomoc prawną z urzędu. Stawki minimalne stały się opłatami maksymalnymi , gdy mówimy o tym co Skarb Państwa płaci prawnikom za pomoc prawną z urzędu. Cenne uwagi dyskutantów stanowić będą asumpt do dalszej pracy nad rozprawą doktorską.

Referat mgr. Mateusza Popiela – 11.02. 2016 r.

zebranieW dniu 11.02.2016 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry, podczas którego mgr Mateusz Popiel zaprezentował tezy swojej dysertacji doktorskiej „Intertemporalne prawo karne procesowe w perspektywie prawnoporównawczej”. Zwrócono uwagę na brak klarownych zasad i reguł intertemporalnych w polskim prawie karnym procesowym pozwalających rozstrzygać problemy intertemporalne pojawiające się na skutek częstych zmian normatywnych. Zaprezentowana problematyka ma szczególne znaczenie w kontekście następujących bezpośrednio po sobie wielkich nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r. (która weszła w życie 1 lipca 2015 r.) i projektowanej nowelizacji 2016 r. (druk sejmowy nr 207). Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja podczas której zwrócono uwagę m. in. na istotność przepisów wprowadzających do kodeksu postępowania karnego z 1997 r. oraz kodeksu postępowania karnego z 1969 r., delimitację norm karnomaterialnych i karnoprocesowych oraz charakter i właściwości tych ostatnich w kontekście intertemporalności. Podkreślono konieczność zbadania zarówno aparatu intertemporalnego zamieszczonego w innych gałęziach prawa jak też w innych porządkach prawnych.

Seminarium naukowe „Postępowanie odwoławcze po nowelizacji k.p.k.” – 8 stycznia 2016 r.

 DSC_3517

W piątek 8 stycznia o 17.15 vodbyło się kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego, tym razem poświęcone problematyce postępowania odwoławczego po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Spotkanie rozpoczął dr hab. Andrzej Światłowski, p.o. kierownika Katedry. Następnie głos zabrali:

 • prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki,
 • adwokat, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka z naszej Katedry,
 • Sędzia Sądu Najwyższego, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Dariusz Świecki,

 

DSC_3505

 

Zebranie miało tradycyjnie charakter otwartego seminarium. Udział wzięli liczni przedstawiciele praktyki.

 

DSC_3506

DSC_3513

Po przerwie przeprowadzona była dyskusja. Głos zabrali m.in. (niekiedy kilkakrotnie) SSA Wojciech Dziuban i PPA Barbara Jasińska, Michał Toruński, Adam Kasperkiewicz, Michał Piech, Marzena Andrzejewska a także paneliści. Niektóre głosy były bardzo obszerne.

DSC_3518 DSC_3516

 

Spotkanie zakończyło się o godzinie 20.30. Na kolejne seminarium w tej formule zapraszamy 15 kwietnia.

Referat mgr. Mikołaja Wachowicza – 12 XII 2015 r.

zebranieW dniu 12 grudnia 2015 roku odbyło się seminarium naukowe Katedry, na którym swoje postępy w przygotowaniu dysertacji przedstawił mgr Mikołaj Wachowicz. Jego wystąpienie poświęcone było problematyce związanej z Możliwościami reformatoryjnego orzekania przez sąd II instancji ze szczególnym uwzględnieniem zasady bezpośredniości. Referent poszukując odpowiedzi na pytanie o dalsze jej obowiązywanie po nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego, wskazał na specyficzną sytuację prawną powstałą na skutek umożliwienia przez ustawodawcę, sądowi a quem, dużo szerszego aniżeli miało to miejsce przed 1 lipca 2015 r., reformatoryjnego orzekania, przy jednoczesnym poszerzeniu możliwości prowadzenia postępowania dowodowego w sądzie odwoławczym oraz zniesieniem gwarancji wynikających z drugiej reguły ne peius. Podkreślone zostało także formalnoprawne rozumienie zasady dwuinstancyjności postępowania, zaś ożywiona i zajmująca dyskusja dotyczyła zwłaszcza formalnego aspektu zasady bezpośredniości postępowania. Cenne uwagi dyskutantów pozwoliły na sformułowanie szeregu nowych pól badawczych dla powstającej rozprawy doktorskiej.

Referat mgr. Mariusza Ratajczaka – 12 XII 2015 r.

IS09AK0IGW dniu 12.12.2015 roku odbyło się seminarium naukowe Katedry z referatem mgr. Mariusza Ratajczaka „Specyfika postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe”. Przedmiotem wystąpienia była próba odnalezienia i scharakteryzowania odmienności postępowania w sprawach karnoskarbowych od powszechnego (typowego) postępowania karnego. Referent wskazał kilka zasadniczo odmiennych instytucji, które przedstawił również z perspektywy obrońcy występującego w sprawach karnoskarbowych. Podkreślona została odrębność gałęzi prawa karnego skarbowego od prawa karnego powszechnego, a także rozważano możliwość harmonizacji tych dwóch obszarów prawnej reakcji. Ożywiona i interesująca dyskusja dotyczyła zwłaszcza konsensualnych możliwości zakończenia postępowania karnoskarbowego, orzekania w przedmiocie obligatoryjnego uiszczenia uszczuplonych należności publicznoprawnych oraz niezbędnych zmian w k.k.s. w kontekście odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. Cenne uwagi dyskutantów pozwoliły na uszczegółowienie stanowiska co do zasadności normatywnego wyodrębnienia KKS.

Referat mgr Mariany Dzyndry – 5 XII 2015 r.

IS09AK0IG5 grudnia 2015 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry z referatem mgr  Mariany Dzyndry „Dyskrecjonalna władza sądu w postępowaniu karnym”. Referat dotyczył postępów w przygotowywanej dysertacji doktorskiej referentki, która zaprezentowała ogólne założenia pracy. Przedmiotem wystąpienia była kwestia pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej z perspektywy prawa polskiego oraz ukraińskiego. Po przedstawieniu zagadnienia w aspekcie historycznym mgr Dzyndra przedstawiła najważniejsze postulaty filozoficzne, będące podstawą ujęcia dyskrecjonalnej władzy sądu. Ożywiona dyskusja skupiła się na zasadności wąskiego lub szerokiego rozumienia dyskrecjonalności sędziowskiej oraz na przestrzeganiu gwarancji praw obywatelskich z perspektywy nadużycia praw przez sędziego. Uwagi dyskutantów stanowić będą asumpt do dalszej pracy nad rozprawą doktorską.

Referat mgr. Ariela Falkiewicza – 3 XII 2015 r.

IS09AK0IG3 grudnia 2015 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry z wystąpieniem mgr. Ariela Falkiewicza, który zaprezentował zasadnicze tezy swojej rozprawy doktorskiej pt. „Zasada podwójnej karalności w europejskiej współpracy w sprawach karnych”. Doktorant w swojej dysertacji za cel obrał weryfikację twierdzenia, że podwójna karalność posiadać może dwojakie znaczenie – gwarancyjne ( związane z zasadą nullum crimen, nulla poena sine lege) i funkcjonalne (związane z szeroko pojmowaną ochroną państwowej suwerenności). Jednocześnie zdaniem doktoranta da się jednoznacznie ustalić znaczenie podwójnej karalności w poszczególnych instrumentach współpracy (przy ekstradycji, małej pomocy prawnej i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń). Po wystąpieniu głos zabrały m.in. dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca z Katedry Prawa Europejskiego WPiA UJ, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie oraz prof. dr hab. Barbara Nita-Światłowska z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Uwagi ww. osób, dotyczące zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów związanych z weryfikacją podwójnej karalności (z perspektywy Sądu polskiego) wzbogaciły dyskusję o wątki konstytucyjne i kwestie interpretacyjne (związane z rozumieniem podwójnej karalności). Dr hab. Adam Górski zwrócił uwagę na problem przestępstw skarbowych i wojskowych w zakresie interpretacji podwójnej karalności. Problem ten wiąże się z szerszym zagadnieniem ochrony dóbr prawnych o charakterze ściśle krajowym. Na gruncie unijnej problem ten został rozwiązany jedynie w przypadku przestępstw skarbowych.

Referat mgr. Krzysztofa Michalaka – 3.11.2015 r.

IS09AK0IG5 listopada 2015 r. odbyło się zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego UJ, w trakcie którego referat dotyczący postępów w przygotowywanej dysertacji doktorskiej przedstawił mgr Krzysztof Michalak. Referent odniósł się w swym wystąpieniu do kwestii istoty i relacji tajemnic psychiatrycznej i lekarskiej, przy czym kwestia ta jest niezwykle dyskusyjna i będzie przedmiotem szczegółowego omówienia w przygotowanej rozprawie doktorskiej. Możliwie wnikliwie omówiono kwestie wykładni przepisów ustanawiających obie tajemnice oraz scharakteryzowano podstawowe implikacje karnoprocesowe i materialne obu tajemnic. W następstwie referatu przeprowadzono dyskusję.

Referat mgr Patrycji Balcer – 22.10. 2015 r.

IS09AK0IG22 października 2015 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry z referatem mgr Patrycji Balcer „Rola i znaczenie zarzutów apelacyjnych w sprawach karnych”. Wystąpienie dotyczyło zagadnień związanych z opracowywaną przez referentkę rozprawą doktorską. Miało ono na celu usystematyzowanie dokonanej przez nią analizy funkcji i roli zarzutów w postępowaniu apelacyjnym w kontekście nowelizacji k.p.k. z uwzględnieniem problemów pojawiających się w praktyce. Celem wystąpienia była próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy charakter kontroli sprawowanej przez sąd II instancji uległ zmianie w związku z modyfikacją przepisów k.p.k. o postępowaniu apelacyjnym. Co więcej, istotne okazało się rozważenie, czy rodzaj i sposób wnoszenia zarzutów determinuje model postępowania odwoławczego, czy też sam model ma wpływ charakter zarzutów. W trakcie dyskusji, która odbyła się na zakończenie wystąpienia, Uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na liczne problemy pojawiające się w praktyce stosowania przepisów k.p.k. w obowiązującym brzmieniu na etapie postępowania apelacyjnego, a ponadto wskazali na obowiązki sądu drugiej instancji w przypadku braku sformułowania zarzutów przez skarżącego.

Referat mgr. Janusza Zagrobelnego – 3 IX 2015 r.

IS09AK0IGW dniu 3 września 2015 r. w ramach seminarium doktorskiego referat wygłosił mgr Janusz Zagrobelny. Przedmiotem wystąpienia była kwestia odpowiedzialności cywilnej w procesie karnym, stanowiąca przedmiot rozprawy doktorskiej referenta. Po przedstawieniu zwięzłej analizy tematu z perspektywy historycznej, aksjologicznej, konstytucyjnej, międzynarodowoprawnej oraz prawnoporównawczej, mgr Zagrobelny przedstawił najważniejsze konsekwencje zmian wprowadzonych w lipcu 2015 r., w tym wprowadzenia do kodeksu karnego nowej kategorii „środków kompensacyjnych”, oraz oparcia obowiązku naprawienia szkody na zasadach prawa cywilnego. Dyskusja skupiła się na praktycznych konsekwencjach nowelizacji z lipca 2015 r. dla zakresu przedmiotowego objętego referatem,  cywilnoprawnego charakteru obowiązku naprawienia szkody oraz na konsekwencjach likwidacji postępowania adhezyjnego. Uwagi dyskutantów stanowić będą asumpt do dalszej pracy nad rozprawą doktorską.

Referat mgr Edyty Ziemby

IS09AK0IGNa seminarium doktorskim, które odbyło się 13 czerwca pani Edyta Ziemba zaprezentowała ogólne założenia pracy doktorskiej poświęconej przyszłemu, projektowanemu modelowi zwalczania drobnych czynów zabronionych. Przedstawienie historycznych modeli odpowiedzialności za wykroczenia stało się punktem wyjścia do niezmiernie interesującej dyskusji, w której zabrali udział także praktycy, wskazując także liczne zagadnienia szczegółowe, często niespójne bądź nieracjonalne. Uczestnicy seminarium byli zgodnie, że model odpowiedzialnosci za drobne czyny zabronione wymaga ilnych zmian. Rozbieżnośc dotyczyła natomiast pożądanego zakresu tych zmian. Prezentowano stanowiska umiarkowane, wyrażano też przekonanie, ze obecny model zupełnie wyczerpał swoje mozłiwości i wymaga radykalnych zmian poprzedzonych dogłębnym przemyśleniem kwestii fundamentalnych.

Referat mgr. Macieja Andrzejewskiego – 11 VI 2015 r.

IS09AK0IGW dniu 11 czerwca 2015 r. odbyło się zebranie katedry, na którym mgr Maciej Andrzejewski prezentował tezy swojej rozprawy doktorskiej „Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym”. Podczas referatu dowodzono, iż wyrok łączny nie jest wyrokiem skazującym, szczególnym wyrokiem skazującym, lecz jest wyrokiem nie mieszczącym się w tradycyjnym trójpodziale wyroków merytorycznych. Wskazywano na brak jednolitości w orzecznictwie sądowym i wypowiedziach przedstawicieli doktryny procesu karnego w kwestii prawa podmiotowego do korzystnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyroku łącznego. Zastanawiano się również, czy w warstwie normatywnej potrzebny jest dualizm orzekania kary łącznej przy jej orzekaniu jednoczasowym oraz w warunkach wyroku łącznego? Prezentowana problematyka zyskuje na aktualności w kontekście nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, które wejdą w życie w dniu 1 lipca 2015 r. Głos w dyskusji zabierali m. in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni wskazując na praktyczne i teoretyczne problemy funkcjonowania kary łącznej i wyroku łącznego. Uwagi dyskutantów stanowić będą asumpt do dalszej pracy nad rozprawą doktorską.

Referat prof. Josepha Hoffmanna

imagesDnia 21 maja 2015 roku na zebraniu katedry referat wygłosił gość specjalny – Profesor Hoffman z Indiana University Bloomington. Tematem wykładu był problem użycia przez państwo nowoczesnych technologii w celu walki z przestępczością. Wychodząc od analizy brzmienia IV Poprawki do Konstytucji USA  i opierając się na konkretnych judykatach amerykańskiego Sądu Najwyższego (Mapp v. Ohio -1961, Katz v. United States -1967, USA v Jones – 2012) Profesor przedstawił między innymi zagadnienie możliwości użycia przez policję technologii GPS, namierzania telefonów komórkowych sprawców, a także posłużenia się pluskwą. Wskazane rozważania stanowiły jedynie punkt wyjścia do rozważań w przedmiocie granic ingerencji państwa w prawo do prywatności oraz wolność obywateli. W dyskusji starano się porównać amerykański system common law z polskim modelem ochrony praw konstytucyjnych, podkreślając różnice w pojmowaniu konceptu wolności.

Referat mgr. Pawła Dębowskiego – 16 V 2015 r.

IS09AK0IGW dniu 16 maja 2015 r. w ramach wspólnego seminarium doktorskiego Katedry Postępowania Karnego i Zakładu Prawa Finansowego referat wygłosił mgr Paweł Dębowski. Przedmiotem wystąpienia była analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie wystawiania fikcyjnych faktur VAT, które to czynności powodują obecnie olbrzymie straty dla budżetu państwa. Referent starał się udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące kwalifikowania zachowań polegających na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT. Rozważał możliwość kwalifikacji z art. 62 § 2 k.k.s., art. 271 § 1 k.k., a także  kwalifikację z zastosowaniem art. 8 § 1 k.k.s. (idealny zbieg czynów zabronionych). Autor w swoich rozważaniach odwołał się także do reguł wyłączania wielości ocen, stosowanych w wypadku zbiegu przepisów ustawy. Podjęcie wskazanej materii umożliwiło również zaprezentowanie linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w kwestii powstania obowiązku podatkowego oraz jego naruszeń w wyniku wystawiania fikcyjnych faktur VAT.

Referat 14 maja 2015 – mgr Mariana Dzyndra (Uniwersytet Lwowski)

IS09AK0IG

Gościem na zebraniu naukowym Katedry w dniu 14 maja 2015 r. była mgr Mariana Dzyndra. W interesującej prezentacji przedstawiła system sądownictwa na Ukrainie. Zadano bardzo wiele pytań, niektóre kwestie wzbudziły ożywioną dyskusję.

 

 

 

lviv-university

Referat Guangbin Zhang`a – 7 maja 2015 r.

ceslGościem Zebrania Katedry w dniu 7 maja 2015 r. był Guangbin Zhang z China-EU School of Law. Wygłosił on referat o prawie karnym procesowym w ChRL, ze szczególnym uwzględnieniem systematyki Kodeksu postępowania karnego. Uczestnicy zadali mu wiele pytań, w tym także dotyczących kwestii kontrowersyjnych. Referent nie uchylał się od odpowiedzi, co dało asumpt do interesującej dyskusji. Wystąpienie na zebraniu katedry było podsumowaniem pobytu Guangbin Zhanga na UJ.  Kontynuującym obecnie swe studia na temat prawa Unii Europejskiej w Hamburgu badaczem z Chin opiekowali się w Krakowie mgr Michał Toruński i mgr Krzysztof Michalak – doktoranci dra hab. Adama Górskiego.

WP_20150507_002

Nasz gość pierwszy z prawej.

Referat mgr. Krzysztofa Michalaka – 25 IV 2015 r.

IS09AK0IG

25 kwietnia 2015 r. na seminarium referat dot. racjonalności uregulowania tajemnicy psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej wygłosił mgr Krzysztof Michalak. Wystąpienie dotyczyło szeregu kwestii, które łączą się z tezą przygotowywanej przez referenta dysertacji doktorskiej. Rozlegle omówiona została racjonalność jako kryterium oceny regulacji prawnych, zarówno z punktu poglądów prezentowanych w nauce polskiej oraz anglosaskiej. Przedstawiono najważniejsze cechy normatywne tajemnic lekarskiej i psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem niespójności między tymi regulacjami oraz możliwością wykorzystania w procesie karnych informacji objętej ochroną tych dwóch tajemnic. Wystąpienie opracowane zostało na podstawie relewantnych regulacji prawnych oraz literatury zagadnienia. Wygłoszenie referatu podsumowane zostało wnioskami lex ferenda. Po referacie została przeprowadzona burzliwa dyskusja.

Referat Alessandro Rosanó – 20 IV 2015 r.

indeks

W dniu 20 kwietnia odbyło się w katedrze spotkanie z Alessandro Rosanó,  naszym współpracownikiem oraz doktorantem z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Padwie. Allesandro w swojej pracy doktorskiej zajmuje się problemem zasad międzynarodowego prawa karnego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W rozprawie Rossano wyraża pogląd, że z biegiem czasu Trybunał w swoim orzecznictwie wykształcił „świadomość” oraz „wrażliwość” międzynarodowego prawa karnego, które tworzą wewnętrznie spójny system. W czasie wystąpienia Alessandro skupił się na idei międzynarodowego prawa karnego na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując na dwa podejścia, które zostały wykształcone przez Generalnych Adwokatów w ich opiniach. W szczególności skoncentrował uwagę słuchaczy na sprawach: Meico-Fell, Germany v. Commission (Case C-240/90), Commission v. Council (Case C-176/03), jak też na sprawie Bonda. Po referacie miała miejsce interesująca dyskusja.

Referat mgr Agnieszki Gurbiel – 11 IV 2015 r.

IS09AK0IGW dniu 11 kwietnia 2015 r. mgr Agnieszka Gurbiel wygłosiła referat pt. „ Kilka uwag o koncepcji konsensualizmu w polskim procesie karnym”. W pierwszej kolejności Referentka ukazała jak w praktyce funkcjonują porozumienia procesowe, a następnie omówiła zmiany dotyczące porozumień konsensualnych, w szczególności art. 335 k.p.k. w związku z art.343 k.p.k., a także art. 387 k.p.k., które wprowadza nowelizacja ustawy kodeks postępowania karnego mająca obowiązywać od 1 lipca 2015 r. Referat wskazał, że poza czynnikiem ekonomicznym rzutującym na ich efektywność, to istnieją przynajmniej dwa czynniki innej natury uzasadniające wybór porozumień konsensualnych w praktyce procesu karnego. Tymi motywami innej natury są: dezaprobata przez strony procesowe modelu argumentacyjnego stosowania prawa oraz postklasyczne teorie procesu, które nie patrzą na proces jako narzędzie do realizacji prawa karnego materialnego, lecz koncentrują się na rozwiązaniu indywidualnego konfliktu. Po uwzględnieniu kwestii zgłoszonych w toku dyskusji planowana jest publikacja referatu w postaci artykułu naukowego.

Referat mgr. Piotra Szczepanka – 9 IV 2015 r.

IS09AK0IG9 kwietnia 2015 r. odbyło się seminarium naukowe Katedry z referatem mgr Piotra Szczepanka „Analiza przepisu art. 74 § 2 pkt 3 k.p.k. w odniesieniu do postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konstytucji RP”. Wystąpienie dotyczyło omówienia przepisu przewidującego możliwość pobrania materiału biologicznego do badań genetycznych od oskarżonego (sensu largo) w obecnym stanie prawnym, zasad rządzących jego przechowywaniem, przytoczenia sytuacji faktycznych, w których dochodzi do wypaczenia stosowania k.p.k. w tym zakresie, przedstawienia tej regulacji w kontekście stosownych postanowień Konwencji i Konstytucji RP – ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli generalnej nieodzowności i braku sądowej kontroli pobrania materiału biologicznego do badań DNA. Wskazano także przykład regulacji tej instytucji w niemieckiej Strafprozeßordnung. Na zakończenie miała miejsce ożywiona, wieloaspektowa i bardzo interesująca dyskusja. Podniesiono m. in., iż szeroka możliwość pozyskiwania materiału biologicznego ma na celu dobro procesu karnego. Przeciwwagę stanowiły głosy o poważnym charakterze ingerencji w wolności jednostki, z jakim wiąże się stosowanie omawianego przepisu.

Referat mgr Magdaleny Tokarskiej – 28 III 2015 r.

IS09AK0IGW dniu 28 marca 2015 r. odbyło się seminarium doktoranckie katedry z referatem mgr Magdaleny Tokarskiej „Prawo dostępu pokrzywdzonego do sądu w sprawach karnych”. Zgodnie z tezą przedstawionego referatu, pokrzywdzony jest podmiotem, któremu przysługuje konstytucyjne prawo dostępu do sądu w sprawach karnych, rozumiane w sposób szeroki, jako ogół uprawnień ukierunkowanych na ochronę naruszonego (zagrożonego) dobra prawnego, w celu merytorycznego zbadania przez sąd, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, kwestii odpowiedzialności prawnej oskarżonego. W referacie dowodzono, że z prawa do sądu wynika nałożony na ustawodawcę obowiązek takiego ukształtowania postępowania karnego (także przygotowawczego), aby zapewnić pokrzywdzonemu realny dostęp do sądu, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 31 ust. 3 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. W toku dyskusji zwrócono uwagę na aktualność problemu dostępu pokrzywdzonego do sądu i brak na rynku wydawniczym kompleksowego omówienia analizowanego zagadnienia. Referat stanowił ogólny zarys rozprawy doktorskiej nt. inicjowania procesu karnego przez pokrzywdzonego.

Referat mgr Marleny Warzybok – 7 III 2015 r.

IS09AK0IGW dniu 7 marca 2015 r. odbyło się seminarium doktoranckie, na którym swój referat wygłosiła mgr Marlena Warzybok, przedstawiając plan pracy doktorskiej pt. „Kryminalnopolityczne i dogmatyczne uzasadnienie odrębnej typizacji dzieciobójstwa”. Kontrowersje wokół art. 149 k.k. koncentrują się wokół podstaw uprzywilejowania przestępstwa, w oparciu o fizjologiczny przebieg porodu. Główną tezą referatu było wykazanie iż przebieg porodu nie jest czynnikiem kryminogennym a równocześnie postulat uprzywilejowania dzieciobójczyń z uwagi na przyczyny tzw. „społeczne”. argumentowała, iż przestępstwa te są  popełniane zwłaszcza przez kobiety młode, niezaradne, porzucone przez ojca dziecka, a często także wypierające ciążę i z tego względu istnieje zasadność odmiennego ich potraktowania.Wzbudziło to żywą dyskusję, zwłaszcza męskiej części uczestników seminarium, którzy w takim ujęciu przestępstwa dopatrywali się dyskryminacji mężczyzn. Referująca argumentowała w oparciu o dostępne dane, iż przestępstwa są  popełniane zwłaszcza przez kobiety młode, niezaradne, porzucone przez ojca dziecka, a często także wypierające ciążę. Przedłożony pod dyskusję tekst oparty był na fragmencie przygotowywanej pracy doktorskiej.

Referat mgr. Adama Koziary – 7 III 2015 r.

IS09AK0IGW dniu 7 marca 2015 r. odbyło się seminarium doktoranckie katedry z referatem mgr Adama Koziary „Zarys systemu prawa procesowego”poświęconemu pierwszej części planowanej pracy doktorskiej. Zgodnie z tezą przedstawionego referatu, prawo podmiotowe do sądu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, wymusza takie ukształtowanie przez ustawodawcę regulacji procesowych, by każda sprawa w ujęciu konstytucyjnym mogła zostać rzetelnie rozpoznana przez właściwy sąd przy zastosowaniu takiej procedury, która zapewni efektywną ochronę wolności i praw jednostki. W referacie wskazywano, że ów wymóg efektywnej ochrony sądowej stanowi punkt wyjścia zarówno przy stanowieniu jak i interpretacji wszelkich przepisów regulujących właściwość oraz wzajemne oddziaływania różnych sądów i stosowanych przez nie procedur. W toku dyskusji zwrócono uwagę na aktualność problemu relacji różnych pionów sądownictwa i stosowanych przez nie regulacji procesowych oraz potrzebę wypracowania powstających na tym tle problemów.

Referat mgr. Mateusza Popiela – 17 I 2015 r.

IS09AK0IG17 stycznia 2015 r. odbyło się seminarium doktoranckie dr hab. Andrzeja Światłowskiego na którym mgr Mateusz Popiel zaprezentował wstępne założenia swojej pracy doktorskiej pt. „Zasada kontradyktoryjności w prawie polskim i w prawie amerykańskim”. Zaprezentowana została teza o odmienności kontradyktoryjności amerykańskiego procesu common law i kontradyktoryjności polskiego procesu karnego systemu prawa stanowionego z perspektywy nowelizacji k.p.k. z 27 września 2013 r., co może spowodować niezrealizowanie celów reformy. Efektem nowelizacji może być także wykształcenie dwóch odrębnych modeli procesu: kontradyktoryjnego i konsensualnego. W dyskusji zwrócono uwagę na podobny zwrot w kierunku kontradyktoryjności procesu karnego w prawie włoskim i w prawie słowackim oraz jego skutki. Po uwzględnieniu argumentów podniesionych w dyskusji oraz sugestii odnośnie założeń pracy, a także przeanalizowaniu literatury przedmiotu zostanie przedstawiony bardziej szczegółowy plan pracy.

Referat mgr. Jakuba Znamierowskiego – 7 I 2015 r.

IS09AK0IG7 stycznia 2015 r. mgr Jakub Znamierowski wygłosił referat pt. „Ile jeszcze zmarnowanych szans? O zmianie przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w świetle wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2013 r.”. Referent wskazał, że zmiany w tej ustawie są niewielkie, istnieje zaś potrzeba głębokiej i kompleksowej nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zaprezentowana została m.in. teza o konieczności uchylenia wymogu orzeczenia prejudycjalnego i umożliwienia równoległego toczenia się postępowań przeciwko sprawcy oraz podmiotowi zbiorowemu. Postulowano też wprowadzenie możliwości korzystania przez podmioty zbiorowe z konsensualnych metod rozwiązywania sporu przewidzianych w art. 335 k.p.k. i mającym obowiązywać od 1 lipca 2015 r. art. 338a k.p.k. W dyskusji podnoszono, że obecny model postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym nie realizuje funkcji profilaktycznej, gdyż nie motywuje podmiotu do ujawnienia sprawcy przestępstwa, lecz wręcz przeciwnie do jego ukrycia. Po uwzględnieniu argumentów podniesionych w dyskusji planowana jest publikacja referatu jako artykułu naukowego.