Grant NCN Opus 12

ncnGrant NCN „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?”  Kierownik Andrzej Światłowski.

Szczegóły poniżej

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/351981-pl.pdf

 

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Znaczenie świadomości podatnika dla powstawania zobowiązań podatkowych i ich wymiaru dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji 97 701
2 Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji) dr Mateusz Bolesław Błachucki Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 159 360
3 Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją dr Jacek Zaleśny Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 183 789
4 Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta? dr hab. Andrzej Ryszard Światłowski Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji 227 955
5 Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodowego prof. dr hab. Beata Katarzyna Ociepka Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych 247 660
6 Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce dr Karolina Urszula Sztandar-Sztanderska Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii 283 595
7 Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego. dr hab. Małgorzata Marzena Wąsek-Wiaderek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 133 600
8 Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po 2010 roku. dr hab. Monika Banaś Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 122 757
9 Czy przyjęte standardy oraz doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zastosowanie w procesie tworzenia polityki ekologicznej w Chinach? prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 249 899
10 Konstytucyjne bariery stosowalności prawa prywatnego w sektorze publicznym dr hab. Rafał Szczepaniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji 260 000
11 Globalne zarządzanie gospodarcze – aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje dr hab. Marek Rewizorski Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych 253 500
12 „Matrimonium per procura” w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim ks. dr hab. Lucjan Aleksander Świto Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii 154 700
13 Ewolucja rdzenia egzekutywy za rządów premiera Abe w Japonii dr Karol Żakowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 136 240
14 Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców dr hab. Elżbieta Karska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji 374 790
15 Reforma prawa wykroczeń dr hab. Paweł Daniluk Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 228 342
16 Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności dr Maciej Pichlak Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 245 440
17 Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe dr hab. Helena Żakowska-Henzler Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 206 523
18 ‚Wewnętrzne hamulce na drodze rozwoju pro-europejskiej transformacji Moldawii’ dr Kerry Longhurst Collegium Civitas 175 630
19 Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce dr Kamila Bielawska Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania 395 070
20 Samorządowe instytucje finansowe jako innowacyjna forma prowadzenia działalności na rynku finansowym dr hab. Witold Michał Srokosz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 187 850
21 Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych dr hab. Andrzej Maria Adamski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji 410 701
22 Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim prof. dr hab. Krzysztof Zuba Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych 348 000
23 Jakość i funkcjonalność ocen skutków regulacji w perspektywie teorii tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody dr Wojciech Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej 215 581