Dr Aneta Leszczyńska

A_Leszczynska_resized

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Pracę magisterską pod tytułem „Podstawy prawa dowodowego w amerykańskim procesie karnym”, napisaną pod opieką naukową dr hab. Dobrosławy Szumiło‑Kulczyckiej, Prof. UJ, obroniła w 2015 r. Również od 2015 r. była doktorantką w Katedrze Postępowania Karnego UJ, gdzie pod opieką naukową dr hab. Dobrosławy Szumiło‑Kulczyckiej, Prof. UJ, opracowywała temat „Domniemanie niewinności i jego konsekwencje w procesie karnym”.

W czasie studiów doktoranckich uczestniczyła w projektach naukowych, jak „Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych” (IWS) oraz „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa” (NCN), kierowanych przez dr hab. Dobrosławę Szumiło‑Kulczycką, prof. UJ.

W latach 2016–2019 odbywała również aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Od 2018 r. jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, na Wydziale Prawa, w Katedrze prawa karnego porównawczego, procesowego, gospodarczego i środowiska (Freie Universität Berlin, Fachbereich Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für Vergleichendes Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Wirtschafts- und Umweltstrafrecht).

Zainteresowania naukowe:

– prawo dowodowe,
– problematyka błędnych wyroków (Fehlurteile),
– system środków zaskarżenia oraz dokumentacja procesu karnego,
– europejskie prawo karne.

Publikacje

  1. „Koszty postępowania w niemieckim systemie prawnym” w monografii pt. „Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym” pod red. dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, Prof. UJ (tekst przyjęty do publikacji)
  2. Opinia do projektu transpozycji dyrektywy (EU) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii, współautorstwo z Univ.-Prof. Dr. Carstenem Momsenem (FU Berlin),
  3. „Udział w rozprawie świadka-współoskarżonego a prawo do obrony – Uwagi na tle wyroku ETPCz w sprawie Kuchta przeciwko Polsce” – artykuł przyjęty do publikacji w kwartalniku „Glosa”, nr 1, 2019 r.,
  4. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 8.12.2017 r.)”, w „Państwie i Prawie”, nr 9, 2018 r.,
  5. Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20.12.2017 r., sygn. akt V KK 465/17, „Orzecznictwa Sądów Polskich”, nr 9, 2018 r., współautorstwo z Agnieszką Gurbiel (UJ),
  6. „W dobie zmagania się państwa prawa z siłą wyobrażeń o sprawiedliwym prawie aktualnego prawodawcy. Uwagi na tle art. 168a k.p.k., Cz. I” oraz Cz. II, w magazynie prawniczym „Jurysta”, 2018 r.,
  7. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2013 r., I KZP 6/13 w Wojskowym Przeglądzie Prawniczym, współautorstwo z dr hab. Dobrosławą Szumiło-Kulczycką.