Egzaminy online z przedmiotu Prawo administracyjne

Instrukcja dla studentów w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego egzaminów online z przedmiotu Prawo administracyjne oraz w sprawie warunków uczestnictwa w tych egzaminach*

* jest to wzorcowy spis reguł przeprowadzenia egzaminów online z Prawa administracyjnego


I. Postanowienia ogólne

1. W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 w roku akademickim i innymi nadzwyczajnymi okolicznościami  egzaminy z prowadzonego w ramach Katedry Prawa Administracyjnego UJ przedmiotu Prawo administracyjne odbędą się w formie zdalnej na wszystkich kierunkach studiów (prawo stacjonarne, prawo niestacjonarne, administracja stacjonarna, administracja niestacjonarna). Szczegóły dotyczące formy egzaminów, sposobu ich przeprowadzenia, warunków uczestnictwa w egzaminach oraz zasad ich zaliczania określa niniejsza instrukcja.

2.Instrukcja nie narusza wewnętrznych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim, w szczególności Zarządzenia nr 131 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Instrukcja skierowana jest do Studentów przystępujących do egzaminów online: przedterminowego, egzaminów organizowanych w sesji letniej, a także w sesji letniej poprawkowej z przedmiotu Prawo administracyjne w roku akademickim . Student przystępujący do egzaminu ma obowiązek zapoznania się z treścią instrukcji.

4. Instrukcja podlega ogłoszeniu Studentom zapisanym na przedmiot poprzez udostępnienie na stronie internetowej Katedry. O instrukcji na stronie internetowej Studenci zapisani na przedmiot (po akceptacji przez Władze Dziekańskie) zostaną powiadomieni przez przesłanie im wiadomości mailowej za pośrednictwem systemu USOS.

5. Wszystkie egzaminy online odbędą się wyłącznie w formie ustnej, w trakcie połączenia „na żywo” za pośrednictwem Internetu, w postaci telekonferencji przy użyciu narzędzia Microsoft Teams (z uwzględnieniem transmisji dźwięku i obrazu). Nie ma możliwości odbycia egzaminu bez transmisji dźwięku i obrazu.

6. Zgodnie z § 1 ust. 5 Zarządzenia nr 131 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej sprawuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego lub osoba przez niego upoważniona.

7. Zalecane jest używanie przez Zdających sprzętu komputerowego, dopuszczalne jest jednak wyjątkowo użycie smartfonu. Sprzęt musi być wyposażony w kamerę, mikrofon, głośnik, być połączony z Internetem, a także musi mieć skonfigurowaną aplikację Microsoft Teams. Aplikację Teams można pobrać ze strony: LINK.

8. Obowiązek zapewnienia sobie sprzętu spełniającego wymagania do odbycia egzaminu – dotyczy to także używanego oprogramowania oraz połączenia internetowego – spoczywa na Zdającym.

9. Egzamin przedterminowy odbędzie się dnia  – brak limitu miejsc, egzamin przedterminowy dostępny będzie tylko dla studentów, którzy otrzymali zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dobrą.

Egzaminy w sesji letniej odbędą się w dniach:

  •  

Studenci studiów niestacjonarnych mają prawo podchodzenia do egzaminów nie tylko w soboty, lecz w każdym dniu sesji egzaminacyjnej.

Egzaminy w sesji letniej poprawkowej odbędą się w dniach:

  •  

10. Student może przystąpić do egzaminu po raz pierwszy w sesji poprawkowej bez utraty terminu. Student, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim wyznaczonym terminie traci prawo do egzaminu poprawkowego.
Student może wykorzystać obydwa przysługujące terminy egzaminu także przed rozpoczęciem sesji letniej poprawkowej.
W przypadku rezygnacji z wybranego w systemie USOS II terminu, z powodu uzyskania pozytywnej oceny w I terminie, Student ma obowiązek powiadomić o tym fakcie pracownika Katedry, który informował o porze przeprowadzenia egzaminu. 


II. Przygotowanie egzaminu

11. Rejestracja dla studentów na wszystkie egzaminy odbywa się w systemie USOS i trwa do dnia zamknięcia zapisów. Rejestracja na egzamin przedterminowy zostanie dla studentów zamknięta w dniu … o godzinie …, a na wszystkie egzaminy w sesji letniejw dniu … o godzinie … . Rejestracja na wszystkie egzaminy w sesji letniej poprawkowej zostanie dla studentów zamknięta w dniu … o godzinie … .

12. Po zakończeniu rejestracji, w dniu … (przed egzaminem przedterminowym) i … (przed rozpoczęciem sesji letniej) oraz w dniu … (przed egzaminami w sesji letniej poprawkowej), każdy Student zapisany na egzamin zostanie poinformowany drogą mailową (na adres Studenta w ramach uniwersyteckiej poczty elektronicznej lub za pośrednictwem systemu USOS) przez pracownika Katedry o porze przeprowadzenia egzaminu przez osobę egzaminującą oraz o konieczności zalogowania Studenta na platformie Teams w porze przeprowadzania egzaminu.
Studenci zostaną zawiadomieni albo o dokładnej godzinie egzaminu, albo o przedziale czasowym, w którym Student ma obowiązek być dostępny na platformie Teams w dniu egzaminu. Egzaminowany Student ma obowiązek potwierdzenia – przez wysłanie zwrotnej wiadomości mailowej – najpóźniej na jeden dzień przed egzaminem, że przeczytał wiadomość i że jest świadomy, iż w danym dniu i o danej godzinie/w danym przedziale godzin ma odbyć się egzamin. Potwierdzenie może mieć następującą treść: „Oświadczam, że przeczytałam/em wiadomość dotyczącą godziny rozpoczęcia egzaminu/przedziału godzin, w których odbędzie się egzamin na platformie Microsoft Teams i jestem świadoma/y, że egzamin ma odbyć się w dniu … o godzinie …/pomiędzy godziną … a godziną … i mam obowiązek być w tym czasie zalogowana/y w aplikacji Microsoft Teams”.

13. Wybór godziny lub przedziału godzin, w których odbywa się egzamin zdalny, należy do egzaminującego, tym niemniej egzaminy powinny rozpoczynać się w każdym dniu nie wcześniej niż o godzinie 8:00, a planowe ich zakończenie powinno nastąpić najpóźniej o godzinie 20:00.

14. Przewodniki dotyczące działania platformy MS Teams można odnaleźć na stronach internetowych Centrum Informatyki UJ: LINK.


III. Przebieg egzaminu

15. Warunkiem ważności egzaminu jest przystąpienie do niego wyłącznie osoby uprawnionej, spełniającej warunki uczestnictwa w egzaminie w określonym terminie.

16. W trakcie egzaminu Zdającemu nie wolno korzystać z niedozwolonej pomocy w postaci materiałów, opracowań i dokumentów – zapisanych w jakiejkolwiek formie (analogowej, elektronicznej itd.) – zawierających informacje i dane związane z zagadnieniami objętymi tematyką egzaminu. W czasie egzaminu w pomieszczeniu, w którym znajduje się Zdający, nie mogą przebywać osoby postronne. W pomieszczeniu powinna być zapewniona widoczność jak przy oświetleniu dziennym. Osoba egzaminowana musi nieprzerwanie w trakcie egzaminu znajdować się w kadrze kamery. Zabronione jest komunikowanie się w trakcie egzaminu z innymi osobami – także przy wykorzystaniu czatu lub innych środków komunikacji.

17. Egzamin przeprowadza się z wykorzystaniem modułu Czat. Studenci będą egzaminowani w grupach liczących maksymalnie cztery osoby.
Najpóźniej w dniu egzaminu osoba egzaminująca utworzy i rozpocznie na platformie MS Teams Czat z egzaminowanymi Studentami. Student – po zalogowaniu się do aplikacji Microsoft Teams – otrzyma sygnał od aplikacji, iż został dołączony do czatu przez osobę egzaminującą.

18. W dniu egzaminu Student ma obowiązek być zalogowany do aplikacji Microsoft Teams w przedziale czasu wskazanym przez egzaminującego. Z egzaminowanym Studentem – w celu rozpoczęcia egzaminu – zostanie nawiązane połączenie wideo, które Student powinien odebrać. Połączenie wideo w celu przeprowadzenia egzaminu może zostać zainicjowane wyłącznie przez egzaminującego.

19. Studentom nie wolno nagrywać egzaminu, a naruszenie tego zakazu przez Studenta kwalifikuje się jako naruszenie prawa do wizerunku osoby egzaminującej i innych osób egzaminowanych. 

20. Utrata połączenia przez Studenta w trakcie egzaminu może mieć miejsce tylko jeden raz i być krótkotrwała (tzn. obejmować czas konieczny do ponownego zalogowania). Ponowna utrata połączenia z winy Studenta powoduje utratę terminu. To samo dotyczy przypadkowego wylogowania, utraty wizji lub fonii, awarii sprzętu i innych problemów technicznych leżących po stronie Zdającego i wynikłych z braku jego należytej staranności w zabezpieczeniu sobie warunków do odbycia egzaminu, jeżeli brak staranności Zdającego uniemożliwił zachowanie warunków przeprowadzenia egzaminu określonych w instrukcji.
Jeżeli przyczyny techniczne uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu wynikają z okoliczności, na które Zdający nie miał wpływu, egzamin może zostać powtórzony w całości lub w części w innym terminie.

21. W przypadku powzięcia przez egzaminującego wątpliwości co do zachowania przez Studenta w trakcie egzaminu warunków określonych w punkcie 16, egzaminujący może zarządzić ich weryfikację.
Na żądanie egzaminującego Osoba egzaminowana obowiązana jest także udostępnić ekran swojego urządzenia.
W przypadku stwierdzenia przez egzaminującego naruszania przez Zdającego warunków przeprowadzania egzaminu i uczestnictwa w egzaminie – zwłaszcza tych, o których mowa w punktach 16 i 19 instrukcji – egzaminujący, po uprzednim upomnieniu Studenta, ma prawo przerwać egzamin wobec tej Osoby.

22. Egzamin rozpoczyna się od:
a) weryfikacji tożsamości Zdającego i odebrania od niego ustnego oświadczenia o braku przeszkód do uczestnictwa w egzaminie. W celu weryfikacji tożsamości Zdającego osoba egzaminująca może wylegitymować Osobę egzaminowaną wykorzystując dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację studencką, paszport itp.) zawierający zdjęcie wraz z podanymi imieniem i nazwiskiem (pozostałe dane mogą zostać zakryte);
b) weryfikacji warunków, w których odbywa się egzamin (określonych w punkcie 16 instrukcji) i odebrania ustnego oświadczenia co do tego, że Osoba egzaminowana znajduje się sama w pomieszczeniu i nie korzysta z niedozwolonych materiałów, ani pomocy osób trzecich;
c) uzyskania od Zdającego ustnego potwierdzenia, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w zdalnym egzaminie ustnym z Prawa administracyjnego oraz warunkami przeprowadzania tego egzaminu zawartymi w niniejszej instrukcji (również w odniesieniu do sposobu przeprowadzania egzaminu, ilości zadawanych pytań, dodatkowych uprawnień przysługujących osobom, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń itd.);
d) pouczenia o treści punktu 20 instrukcji.

23. Egzamin przeprowadza się przez zadanie każdemu Studentowi trzech pytań. Do każdego pytania podawane są warianty odpowiedzi. Odpowiedź Studenta polega na wyborze spośród podanych wariantów oraz merytorycznym uzasadnieniu swojego wyboru. Tym samym zadanie pytania wyjściowego i podanie przez egzaminującego wariantów odpowiedzi ma stanowić punkt, w nawiązaniu do którego Student powinien rozwinąć swoją wypowiedź.

24. Na przebieg lub wynik egzaminu ma wpływ to, czy Student uzyskał zaliczenie ćwiczeń, przy czym premia za zaliczenie ćwiczeń w postaci podwyższenia oceny z egzaminu uwzględniana jest wyłącznie wtedy, gdy ogólny wynik samego egzaminu jest pozytywny.

25. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dostateczną umożliwia jednorazową zamianę jednego pytania na wyraźną prośbę Studenta. W takim przypadku po zadaniu pytania Student – nie podejmując się odpowiedzi na to pytanie – może od razu poprosić o zamianę pytania. Jeżeli Student rozpoczął udzielanie odpowiedzi na pytanie, w jej trakcie nie może już prosić o zamianę pytania. Dopuszcza się także możliwość – po zadaniu zmienionego pytania – aby Zdający zdecydował się jednak odpowiedzieć na pytanie wcześniejsze.

26. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą podwyższa ogólny wynik egzaminu o pół stopnia.

27. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą podwyższa ogólny wynik egzaminu o jeden stopień.

28. Premia w postaci zamiany pytania przysługuje Studentowi zarówno w pierwszym terminie jak i terminie poprawkowym, natomiast premie w postaci podwyższenia oceny przysługują Studentowi tylko w pierwszym terminie egzaminu.

29. Po zakończeniu egzaminu Osoba egzaminowana może opuścić transmisję jedynie za zgodą egzaminującego.

30. Egzamin może zostać przeprowadzony jedynie z wykorzystaniem indywidualnie przypisanego adresu poczty uniwersyteckiej.
Do aplikacji Microsoft Teams należy bezwzględnie logować się jedynie uniwersyteckim adresem poczty elektronicznej, tzn. adresem student.uj.edu.pl.
Niezależnie od podanego w systemie USOS innego adresu e-mail – w kontaktach z pracownikami Katedry Student ma obowiązek używać jedynie uniwersyteckiego adresu poczty elektronicznej (w szczególności w celu potwierdzenia wiadomości o godzinie egzaminu).