mgr Kacper Koman

KK_poziomZ nowym rokiem akademickim dołączył do naszego zespołu mgr Kacper Koman – jako doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, pozostający pod opieką naukową prof. UJ dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej.

W 2022 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ, po przygotowaniu pracy pt. „Skarga na wyrok sądu odwoławczego w procedurze karnej. Sześć lat obowiązywania.” napisanej pod kierunkiem dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, prof. UJ.

W październiku 2022 r. rozpoczął studia doktoranckie w SDNS UJ w dziedzinie nauki prawne, gdzie pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej dotyczącej kompensacji niesłusznego stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w toku procesu karnego.

Jest współautorem publikacji dydaktycznych i artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego oraz uczestnikiem konferencji naukowych z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności relacje pomiędzy prawem karnym a konstytucyjnymi prawami i wolnościami jednostki oraz praktyczne aspekty procedury karnej, gwarantujące sprawiedliwe i efektywne przeprowadzenie procesu.

W toku studiów prawniczych był kierownikiem minigrantu studenckiego pn. „Pomoc państwa przedsiębiorcy w czasach kryzysu COVID-19 – nowe spojrzenie na konstytucyjną zasadę równości? Studium przypadku.” finansowanego ze środków POB Society of the Future w ramach ID.UJ. [LINK DO WITRYNY UJ]

Publikacje:

„Raport. Pierwsza fali pandemii COVID-19 w Polsce. Ograniczenia i pomoc kierowana do przedsiębiorców. | Report. The first wave of the COVID-19 Pandemic in Poland. Restrictions and Aid Addressed to Entrepreneurs”, Kacper Koman, Ziemowit Syta, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022

„Prawo konstytucyjne. Testy, pytania i odpowiedzi”, Monika Florczak-Wątor (red.), współautorstwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020

„Prawo konstytucyjne. Kazusy”, Monika Florczak-Wątor (red.), współautorstwo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020

„Prekampania wyborcza – znak naszych czasów czy brak poszanowania dla prawa?”, Kacper Koman, Ziemowit Syta [w:] „Aktualne wyzwania prawa wyborczego”, Marek Zubik (red.), Jan Podkowik (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021