prof. UJ, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

DSK - zdjęcie 1

Kierownik Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Komisji Nauk Prawnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Członek Zarządu Sekcji Polskiej AIDP (Association Internationale de Droit Pénal), członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Palestra” , kierownik studiów podyplomowych z zakresu Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, czynny zawodowo adwokat; uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Stypendystka Fundacji A. Humboldta.

Email: dobroslawa.szumilo-kulczycka@uj.edu.pl

WYKAZ PUBLIKACJI

I. Monografie 

  1. Prawo administracyjno – karne. Zakamycze, Kraków 2004;
  2. Czynności operacyjno – rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, LexisNexis, Warszawa 2012;

 II. Podręczniki , skrypty, komentarze

  1. Proces karny. Kazusy. (red. Waltoś); Warszawa 2001;
  2. Proces karny. Kazusy i ćwiczenia. (red. P. Hofmański, K. Zgryzek), Wydanie I, Warszawa 2010; Wydanie II, Warszawa 2012;
  3. Kodeks postępowania karnego. Wybór orzecznictwa z komentarzem, Wolters Kluwer 2015 r., (współautorstwo z K. Dudką i H. Paluszkiewicz po 1/3 części);

III. Redakcje naukowe 

1. Łamigłówki procesu karnego, Bielsko – Biała  2014;

2. Komentarz Praktyczny „LEX dla Sędziego i Prokuratora”, Wolters Kluwer; publikacja elektroniczna, rok opublikowania 2014 r., redakcja tematów:

– Terminy kontroli operacyjnej właściwe dla trybu art. 19 ust. 1 ustawy o Policji – nr 195087

– Terminy kontroli operacyjnej właściwe dla trybu art. 19 ust. 3 ustawy o Policji – nr 195088

– Zgoda następcza na wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej – część I – nr 199490

– Zgoda następcza na wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej – część II – nr 199494

– Wykorzystanie wyników kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 15 ustawy o Policji – nr 207159

– Wykorzystanie wyników z kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 15 – wszczęcie postępowania karnego – nr 20716

3. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”, wspólnie z P. Hofmańskim, P. Czarneckim; Warszawa 2015;

4. Judicial management versus independence of judiciary, Warszawa 2018, wspólnie z K. Gajdą – Roszczynialską

5. Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Kraków 2020

 

 

 IV. Artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych

1. Wznowienie postępowania sądowego – czy na pewno tylko na wniosek? Palestra 1998, nr 7-8, s. 25-32

2. Prawne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania sądowego, (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. A. Gaberle, S. Waltoś, Zakamycze 2000, s. 213 – 236;

3. Zasada prawa do sądu właściwego w polskim procesie karnym i gwarancje jej realizacji, (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. dr hab. Stanisława Waltosia, red.: J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000, s. 247 – 258;

4. Odpowiedzialność karna przed Trybunałem Stanu, Przegląd Sejmowy 2001, nr 3, s. 54 – 69;

5. Nowo wybrany parlament nie jest spadkobiercą poprzednika, „Rzeczpospolita” z 8.10.2001, nr 235, s. C2;

6. Principles of Criminal Procedure and their Application in Disciplinary Proceedings in Poland, we współautorstwie z S. Waltosiem, (w:) XVII Congrès International de Droit Pénal. Colloque préparatoire. Section III. Les principes de procès pénal et leur mise en oeuvre dans les procédures disciplinaires 20 – 25 septembre 2003, Santiago (Chile). Revue Internationale de Droit Pénal 2003, nr 3-4 , s. 1041 – 1061;

7. Prawo administracyjno – karne, czy nowa dziedzina prawa? Państwo i Prawo z 2004, z. 9, s. 3 – 16;

8. Przewlekłość procesu karnego w Polsce i środki jej zwalczania, we współautorstwie z P. Hofmańskim, S. Waltosiem, (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić, red. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa 2005, s. 19 – 80;

9. Zasada szybkości postępowania w piśmiennictwie i orzecznictwie okresu Trzeciej Reczypospolitej, (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić, red. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa  2005, s.  188-212;

10. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – znaczenie i zakres zasotosowania w sprawach karnych, (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić, red. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa 2005, s. 232-255;

11. Nauka prawa wobec problematyki szybkości postępowania karnego, (we współautorstwie z Sz. Majcherem), Państwo i Prawo z 2005, z. 8, s. 55 – 69;

12. Die Beschleunigung des Strafverfahrens in Polen, (we współautorstwie z P. Hofmańskim, S. Waltosiem), (w:) Beschleunigung des Strafverfahrens im Internationalen Vergleich Ideen und Praxis, Archiwum Juridiucum Cracoviense 2004 – 2005, vol. XXXVII – XXXVIII, s. 179;

13. Uwagi o projekcie ustawy z 22 grudnia 2005 r. “o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw”, Palestra 2006, nr 5 – 6, s. 195 – 199;

14. Sprawność postępowania sądowego w świetle badań empirycznych (po nowelizacji k.p.k. z 2003), (we współautorstwie z W. Dadakiem), Państwo i Prawo z 2007, nr 9, s. 100-107;

15. Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez zbędnej zwłoki w świetle orzecznictwa i danych empirycznych, (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, Kraków 2007, red. S. Waltoś, A. Czapska, s. 47-57;

16. Szybkość postępowania sądowego w świetle akt sądowych, (we współautorstwie z W. Dadakiem), (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, Kraków 2007, red. S. Waltoś, A. Czapska, s. 149-202;

17. Executing of the European Arrest Warrant (EAW) in Poland, (w:) The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, red. P. Hofmański, A. Górski, Warszawa 2008, s. 117 – 121;

18. The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union. Polish Report, (we współautorstwie z A. Górskim, P. Hofmańskim, A. Sakowiczem), (w:) The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, red. P. Hofmański, A. Górski, Warszawa 2008, s. 319-332

19. Wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania, (w:) Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, red. P. Hofmański, Warszawa 2008, s. 140-190;

20. Prawo do obrony, a ochrona pokrzywdzonego przestępstwem – uwagi na tle art. 185a i standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, współautorstwo z P. Hofmańskim, (w:) W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl Wolskiej, red. P. Hofmański, Wolters Kluwer 2009, s. 305 – 320;

21. Wykorzystanie operacyjnie pozyskanych dowodów w niemieckim procesie karnym – zarys problemu, (w:) Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Wolters Kluwer 2010, s. 329 – 339;

22. Dowód za 5 milionów euro /współautorstwo z E. Weigend/ (w:) Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Wolters Kluwer 2010, s. 1033-1036;

23. Funkcje czynności operacyjno – rozpoznawczych i procesowych na tle niemieckiego i polskiego systemu prawnego, (w:) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 263-276;

24. Nowe metody pozyskiwania dowodów, a prawo do prywatności, (w:) Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011, nr XV. Wydanie specjalne. Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, 2011, s. 293-300;

25. Czynności operacyjno – rozpoznawcze i procesowe (na tle prawa polskiego i niemieckiego), Państwo i Prawo 2011, nr 11, s. 71-83;

26. Kontrola osobista i przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie (przyczynek do kwestii racjonalności legislacji), Państwo i Prawo 2012, z. 3, s. 34 – 44;

27. Tajemnica obrończa, a podsłuch procesowy i kontrola operacyjna, Palestra 2013, nr 1-2 , s. 90-100;

28. Głos w dyskusji na temat szans zwiększenia kontradyktoryjności rozprawy po wejściu w życie nowelizacji kodeksu postępowania karnego (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, s. 685-689;

29. Wpływ kontradyktoryjności rozprawy głównej na przebieg postępowania przygotowawczego – głos w dyskusji (w:) Kontradyktoryjność w procesie karnym, red., P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 102 – 104;

30. Proces karny, a idea sprawiedliwości naprawczej (w:) System prawa karnego procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Cz. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 365 – 415;

31. Mediacja i alternatywne metody postępowań w sprawach karnych w Polsce, w: „ Aльтернативні сросоъи вирішення спорів (ADR)”, Lwów 2013, s. 76-88;

32. Zasada sprawności (szybkości) i zasada koncentracji materiału dowodowego (w:) System prawa karnego procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński; Warszawa 2014, s. 939 – 1004;

33. Kontrola pozyskiwania i wykorzystywania danych telekomunikacyjnych dla celów sprawiedliwości prawno karnej i bezpieczeństwa – perspektywy zmian (w:) Krajowy model regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom (Analiza i ocena po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku, K 23/11), red. A. Adamski, M. Leciak, Warszawa 2015; s. 41-69;

34. Kilka uwag o reformie procesu karnego, Monitor Prawniczy nr 8 z 2015 r., s. 422-425;

35. Mediation and alternative methods of solving disputes in criminal-law cases in Poland (w:) Mediation in Poland: Theory & practice, t.1, red. Araszkiewiacz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, Kraków 2015, s. 114-128;

36. Wykorzystywanie w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności operacyjnych policji i innych uprawnionych służb. Raport Polski. Cz. I. (w:) „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym. Auserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess ”,  red Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Warszawa 2015, s. 549-562;

37. Auserprozessuale Erhebung von Bewiesen und ihre Verwertung im Strafprozess- Polnischer Bericht, Teil I. (w:) Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym. Auserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess”, red. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Warszawa 2015, s. 581 – 595;

38. Verwertung der Beweise in Strafprozess, die in den auβerprozessualen Handlungen der Polizei und ähnlich funktionierenden Dienste erhoben wurden – Länderberichte (w:) „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym. Auserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess”, red. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Warszawa 2015, s. 59-73;

39. Wykorzystywanie w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności pozaprocesowych policji i innych podobnie działających służb. Raporty krajowe (w:)  „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym. Auserprozessuale Beweiserhebung und Ihre Verwertung im Strafprozess”, red. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Warszawa 2015, s. 45-58;

40. Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie (tyt. ang. The use by fi rst-instance courts in criminal trials of operationally-gathered information), w: Prawo w działaniu. Sprawy karne, red. M. Mozgawa., r. 2015, nr 23, s. 7 – 103;

41. Udział czynnika społecznego w postępowaniu w sprawach nieletnich – założenia teoretyczne i praktyka, Białostockie Studia Prawnicze, 2016 r., zeszyt 21, s. 111-122;

42. Nadzór prewencyjny sprawców niebezpiecznych po odbyciu kary (w:) Przestępstwa seksualne – ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne, red. P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska, Warszawa 2016, s. 49-59;

43. Alternatywne metody rozwiązywania sporów karnych i ich miejsce w systemie prawa (w:) Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka” red. K. Płeszka,  J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala; Warszawa 2017, s. 258 – 302;

44. Między ochroną prywatności a bezpieczeństwem – uwagi na tle orzecznictwa ETPCZ i TSUE (w:) Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem, red. P. Herbowski, D. Słapczyńska, D. Jagiełło, Warszawa 2017, s. 66 – 81;

45. Tajemnica lekarska i psychiatryczna z perspektywy obrońcy (w:) Zagadnienia prawa medycznego, red. A. Górski, E. Sarnacka, Warszawa 2017, s. 207-218;

46. Dalsze wykorzystywanie materiałów z kontroli operacyjnej – uwagi na tle art. 168b k.p.k., Państwo i Prawo z 2018 r., z. 10, s. 107-120;

47. The organisation and management of courts in Poland (w:) Judicial management versus independence of judiciary, Warszawa 2018, red. D. Szumiło-Kulczycka, K. Gajda – Roszczynialska, s. 17-60;

48. Zarządzanie sądami i modelowanie procesu – refleksje na tle kosztów postępowania karnego (w:) Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції „Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід”, Tom I, Tarnopol 2019 , s. 194-197;

49. Sporządzanie środków odwoławczych na materiałach objętych klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”, (w:) Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. Urodzin, red. R. Olszewski, Warszawa – Łódź 2019, s. 499-512;

50. Poszukiwanie dowodów (w:) Dowody. System Prawa Karnego Procesowego, Tom VIII, cz. 3, red. P. Hofmański, J. Skorupka, Warszawa 2019, s. 3230-3323 oraz 3344-3397;

51. Obrońca, czyli kto? (w:) Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013 -2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, red. C. Kulesza, A. Sakowicz Białystok 2019, s. 549 – 566;

52. Ekonomia postępowania karnego a zasady procesowe, (w:) Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, red. M. Rogacka – Rzewnicka, H. Gajewska – Kraczkowska, Warszawa 2020, s. 449-458;

53. W kwestii terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, Palestra 2020 r., nr 10, s. 14 -28;
54. Pięć powodów dla których tzw. wyrok TK jest obarczony błędami, we współautorstwie z K. Kozub – Ciembroniewiczem, Wyborcza z 2.11.2020;

55. Czy warto badać koszty postępowania karnego? Problemy podstawowe (w:) Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, red. D. Szumiło-Kulczycka, Kraków 2020, s. 15-34;

56. Ile kosztuje proces karny? Wyniki badań aktowych (w:) Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, red. D. Szumiło-Kulczycka, Kraków 2020, s. 79 -108;

57. Koszty wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle państw Rady Europy (w:) Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, red. D. Szumiło-Kulczycka, Kraków 2020, s. 317-330;

58. Wpływ udziału pokrzywdzonego na postępowanie sądowe (w:) Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkta?, red. A. Światłowski, P. Czarnecki, Warszawa 2021, s. 3012- 227;

59. Konsekwencje uchybień w obsadzie TK (uwagi na tle orzeczenia w sprawie K 120), we współautorstwie z K. Kozub – Ciembroniewiczem, Państwo i Prawo z 2021 r., z. 8, s. 81-100

60. Koszty postępowania karnego w świetle wybranych danych empirycznych, w: Dyskurs prawniczy i administracyjny nr 1 z 2020, Zielona Góra 2021, s. 69 – 82

 

 V. Glosy

1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r., I KZP 21/99 (dotyczy składu sądu oraz formy orzeczenia w sprawach o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego wobec niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego), Państwo i Prawo z 2000, z. 3, s. 106 – 111;

2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2004 r., III KK 278/04 (dot. tajemnicy dziennikarskiej co do danych autora materiału prasowego i procesowych skutków samozwolnienia się z obowiązku zachowanie tej tajemnicy przez dziennikarza), Państwo i Prawo z 2005, z. 12, s. 123- 128;

3. Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 września 2005 r., I KZP 24/05 (dotyczy uczestników postępowania prowadzonego na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki), OSP 2006, z. 5, s. 261;

4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2005 r., I KZP 44/05 (dotyczy możliwości zaskarżania orzeczeń zapadłych w następstwie rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki); OSP 2006, z. 9, poz. 89;

5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2005 r., V KKN 59/05 (dotyczy dopuszczalności badania w postępowaniu apelacyjnym od wyroku zaocznego kwestii przyczyn nieobecności oskarżonego na rozprawie przed sądem pierwszej instancji, mimo nieuwzględnienia sprzeciwu), Palestra 2006, z. 9 – 10, s. 288;

6. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2007 r., I KZP 6/07 (dotyczy dopuszczalności wprowadzania do procesu sądowego dowodów z kontroli operacyjnej), Palestra 2008, nr 9-10;

7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2008 roku, III KK 30/08 (dotyczy wprowadzania do procesu nagrań dokonanych w ramach podsłuchu procesowego lub kontroli operacyjnej), Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2009, nr 3, s. 99 – 104;

8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 1 października 2013, I KZP 6/2013 (dotyczy skutków błędnego pouczenia strony, w imieniu której działa pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym), współautorstwo z A. Leszczyńską, WPP z 2014 r., nr 1, s. 109 – 115;

9. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 marca 2014, II KK 265/13 (dotyczy wykorzystania jako dowodów materiałów uzyskanych podczas nielegalnie przeprowadzonej operacji specjalnej wręczenia korzyści majątkowej) współautorstwo z J. Kudłą, publikacja elektroniczna: System Informacji Prawniczej LEX 1475060;

10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2019 r., III KK 505/19 (Wykorzystanie w procesie karnym dowodów z podsłuchu stosowanego przez państwo obce), Orzecznictwo Sądów Polskich z 2020 r., nr 12, s. 46 – 54;

VI. Sprawozdania, recenzje i inne

1. Nota bibliograficzna – Jean Pradel: Procédure pénale comparée dans les systèmes modernes: Rapports de synthèse des colloques de l`ISISC. Association Internationale de Droit Pénal, Państwo i Prawo z 2000, z. 1 , s. 99 – 101;

2. Report of the Conference on Settlements in Criminal Procedures held in Cracow on September 20 – 21, 1999 r., (w:) Settlements in criminal procedures, Archivum Iuridicum Cracoviense vol. XXXI – XXXII; Kraków 2000, s. 23 – 30;

3. Sprawozdanie z konferencji naukowej: Porozumienia w procesie karnym w Europie, Kraków, 20 – 21 września 1999 r., Prokuratura i Prawo z 2000, nr 1, s. 157 – 164;

4. Sprawozdanie z dyskusji panelowej „Czy polskie prawo należycie troszczy się o ofiary przestępstw?” (w:) Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, Zakamycze 2002, s. 259 – 276;

5. XVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP) (Pekin, 12-19 IX 2004) (M. J. Lubelski, E. W. Pływaczewski, D. Szumiło-Kulczycka, L. Kubicki), Państwo i Prawo 2005, z. 12, s. 108;

6. Europejski Nakaz Aresztowania i jego implementacja w systemach państw członkowskich UE (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 10 – 12.XI. 2006, współautorstwo z A. Górskim, i M. Rusinkiem, Państwo i Prawo 2007, nr 11, s. 122-124;

7. Sprawozdanie z dyskusji panelowej na temat wykonywania europejskiego nakazu aresztowania, (w:) The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, red. P. Hofmański, A. Górski, Warszawa 2008, s. 122 – 124;

8. Tytuliki do kodeksu postępowania karnego (w:) Kodeks postępowania karnego. Lexis Nexis 2007;