mgr, inż. Piotr Artur Olechowski

Dyżur:

wtorek, godz. 8:45-9:45
w pokoju 123 (dawniej 13)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:piotr.olechowski@doctoral.uj.edu.pl

Publikacje

I. Monografie i rozdziały w monografiach.

 • Value Added Services (usługi dodatkowe) (w:) FinTech: nowe technologie w sektorze bankowym, K. Szpyt (red.), C. H. Beck, Warszawa 2024, s. 198-206.
 • Personalizacja reklam produktów ubezpieczeniowych – między teorią a praktyką (współautorstwo z dr K. Południak-Gierz) (w:) M. Namysłowska (red.), Reklama. Aspekty prawne. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 697 – 715.
 • Robodoradztwo w sektorze ubezpieczeniowym (w:) K. Szpyt (red.), InsurTech. Nowe technologie w branży ubezpieczeń, C. H. Beck, Warszawa 2023, s. 181-192.
 • Postanowienia licencyjne zawierane w umowach o korzystanie z portalu społecznościowego (w:) R. Markiewicz (red.), Prawo a media społecznościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, s. 227-252.
 • Odpowiedzialność prawnoautorska usługodawcy dostarczającego medium społecznościowe (w:) R. Markiewicz (red.), Prawo a media społecznościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, s. 253-273.
 • Dozwolony użytek w mediach społecznościowych (w:) R. Markiewicz (red.), Prawo a media społecznościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, s. 275-285.

II. Artykuły w czasopismach naukowych.

 • Wybrane wyzwania prawne InsurTech na przykładzie robo-doradztwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 86(1)/2024, s. 83-96.
 • Przegląd orzecznictwa sądu najwyższego w sprawach cywilnych (współautorstwo z: Prof. dr. hab. J. Pisulińskim oraz dr D. Mróz-Krystą), Palestra 5/2022, LXVII nr 774, s. 65-98.
 • Practical problems occurring against the background of the author personal rights, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Nr 34/2020, s. 41-50.
 • Comments on the Provincial Commission for the adjudication of medical Events in the context of ADR methods, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Nr 44(2)/2018, s. 228-238.
 • A musical work based on the act on copyright and related rights, Kwartalnik Rynek-Społeczeństwo-Kultura, Numer Specjalny, Nr (26)/2017, s. 198-201.
 • Analiza przepisów dotyczących problematyki uzgadniania wartości kosztów uzyskania przychodów na przykładzie znowelizowanych regulacji odnoszących się do kosztów autorskich ujętych w artykule 22 ustęp 9 punkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – część II (współautorstwo z mgr. Bartłomiejem Węgrzynem), Kwartalnik Rynek-Społeczeństwo-Kultura, Nr. 1(27)/2018, s. 79-83.
 • Analiza przepisów dotyczących problematyki uzgadniania wartości kosztów uzyskania przychodów na przykładzie znowelizowanych regulacji odnoszących się do kosztów autorskich ujętych w artykule 22 ustęp 9 punkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – część I (współautorstwo z mgr. Bartłomiejem Węgrzynem), Kwartalnik Rynek-Społeczeństwo-Kultura, No. 1(27)/2018, p. 73-78.  
 • Prawo cytatu na tle historyczno prawnym, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Nr 21/2017, s.155-166.
 • Private enforcement of European Union competition law (współautorstwo z mgr A. Adamską), Kwartalnik Rynek-Społeczeństwo-Kultura, Nr 2(23)/2017, s. 72-75.
 • O przejawach klauzuli rebus sic stantibus w zagranicznych porządkach prawnych i prawie międzynarodowym, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Nr 40/2017, s. 119-132.
 • Środki ochrony i egzekwowania prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku (współautorsktwo z mgr. Ł. Chylą), Przegląd Prawno-Ekonomiczny Nr 39/2017, s. 244-258.
 • Prawo cytatu na tle prawo-porównawczym, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Nr 9(39)/2017, s. 118-126.
 • Uwagi na temat arbitrażu w przedmiocie rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych, ADR. Arbitraż i Mediacja, Nr 3(39)/2017, s. 55-62.
 • O przewadze arbitrażu nad sądownictwem powszechnym w kontekście sporów uchwałowych (współautorsktwo z mgr. Ł. Chylą), Kortowski Przegląd Prawniczy, Nr 1/2017, s. 62-67.
 • Rozpoznawalność i dosłowność cytatu w dziele muzycznym, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Nr 3(33)/2017, s. 114-119.
 • Syntetyczne ujęcie problemu opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników w polskim i europejskim prawie autorskim, Kwartalnik Rynek-Społeczeństwo-Kultura, Kwartalnik Rynek-Społeczeństwo-Kultura, Nr 21/2016, s. 51-56.
 • Wybrane problemy prawa autorskiego związane ze stosowaniem Licencji Creative Commons (współautorstwo z mgr. K. Bechtą), Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Nr 4(26)/2016, s. 20-35.

III. Redakcja.

 • Kwartalnik Rynek-Społeczeństwo-Kultura, Nr 26/2017.
 • Kwartalnik Rynek-Społeczeństwo-Kultura, Nr 21/2016.

IV. Recenzje.

 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, red. G. Dybała, K. Szpyt, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, 512 ss. w periodyku Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2022, nr 2 (31) wydawany jest przez Oficynę Wydawniczą AFM na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Piotr Artur Olechowski – pianista, inżynier mechatronik, magister prawa, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Katolicka w Warszawie). Kierownik i wykonawca-stypendysta wielu grantów naukowo-badawczych. Odbywał liczne pobyty naukowo-badawcze m. in. w: Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, Instytucie im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu, Uniwersytecie Oksfordzkim, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Columbus Law School w Waszyngtonie, a także Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Uniwersytecie w Augsburgu. Pracował w ramach wolontariatu m. in. w Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego udzielając porad prawnych osobom ubogim. Odbywał staże w renomowanych kancelariach prawnych. Obecnie, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych – Nauki Prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Umowa o macierzyństwo zastępcze”. Autor kilkudziesięciu wystąpień konferencyjnych na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor, współautor i redaktor tematyczny kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego w języku polskim i angielskim.