dr Tomasz Bergel

xxxabsolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Pracę magisterską na temat udziału obrońcy w postępowaniu przygotowawczym przygotował pod opieką prof. dr hab. Marianny Korcyl-Wolskiej, a obronił w 2009 r. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Andrzeja Światłowskiego przygotował rozprawę doktorską na temat zasady dyspozycyjności materialnej w polskiej procedurze karnej. Swoje zainteresowania karnoprocesowe koncentruje wokół: uprawnień przysługującym stronom w procesie karnym, postępowania prywatnoskargowego oraz zagadnienia przedmiotu procesu.

Informacja o obronie pracy doktorskiej

Wykaz publikacji:

  1. T. Bergel, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.04.2011 r., II KK 316/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 6, s. 422-429;
  2. T. Bergel, Doręczenie wyroku oskarżonemu w świetle zmian zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Przegląd Sądowy 2012, nr 11-12, s. 43-55;
  3. T. Bergel, Błędna identyfikacja pokrzywdzonego w procesie karnym – konsekwencje procesowe, Przegląd Sądowy 2013, nr 11-12, s. 124-131;
  4. T. Bergel, Jaka skargowość? Wpływ instytucji cofnięcia aktu oskarżenia na zasadę skargowości w znowelizowanej procedurze karnej, Palestra 2015, nr 1-2, s. 41-49;
  5. T. Bergel, Odmienności postępowania prywatnoskargowego, [w:] Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, P. Czarnecki (red.), Warszawa 2015, s. 131-141