prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski

DSC_3122_

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz University of Warwick. Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. Odbył staże i pobyty naukowe za granicą (Londyn, Warwick, Getynga, Königs Wusterhausen, Florencja, Bochum, Kolonia, Fryburg Bryzgowijski). Stypendysta British Council oraz Fundacji Nauki Polskiej. Uczestnik kilku programów badawczych krajowych i zagranicznych. Radca prawny w OIRP w Krakowie.

Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie pracy „Porozumienia w polskim procesie karnym publicznoskargowym na tle porównawczym”, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku i pracy „Jedna czy wiele procedur karnych; Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania postępowania karnego rozpoznawczego”.

Wykładowca studiów podyplomowych, m.in. prawa karnego procesowego (Katedra Postępowania Karnego UJ), prawa karnego materialnego i procesowego (Katedra Prawa Karnego UJ), prawa dowodowego (Katedra Kryminalistyki UJ) prawa karnego gospodarczego i skarbowego (UJ, UWr, UEK), doradztwa podatkowego (UEK) oraz wykładowca aplikacji notarialnej. Egzaminator egzaminów radcowskich. Były wykładowca KSSiP.

Kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo karne procesowe” prowadzonych w Katedrze Postępowania Karnego UJ.

Organizator corocznych Studenckich Konferencji Karnoprocesowych, m.in. 14-15 marca 2015 r. w Krakowie: „Model dualistyczny czy dwa modele; Kontradyktoryjność i konsensualizm w procesie karnym” oraz 10-12 marca 2016 r. w Wiśle: „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione” 9-11 marca 2017 r. w Krakowie „Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym”, 9-11 marca 2018 w Krakowie „Pokrzywdzony – czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?”, a także 9-10 marca 2019 r. w Krakowie: „System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna„.  Współorganizator Polsko-Niemieckich Seminariów Prawa i Procesu Karnego (m.in. 11-17 maja 2016 r. w Krakowie).

W latach 2017-2020 kierownik programu badawczego NCN „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?”

Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego kadencji 2017-2020. Wcześniej jeden z rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów UJ oraz jeden z rzeczników dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Göttingen Association for Comparative and International Criminal Law and Criminal Justice.

Autor ponad 100 publikacji, w większości dotyczących prawa karnego procesowego, m.in współautor komentarzy do Kodeksu postępowania karnego (C.H.Beck), Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (C.H.Beck) i Kodeksu karnego skarbowego (Arche Sopot).

Wypromował pięcioro doktorantów.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Od roku 2015 p.o. kierownika, zaś od 2020 – kierownik Katedry Postępowania Karnego.

Tematy wiodące seminariów magisterskich 

Spis publikacji
(stan z 15.12.2019 r.)

MONOGRAFIE, KOMENTARZE I PODRĘCZNIKI 

 1. Komentarz: “Kodeks karny skarbowy z komentarzem, InfoTrade, Gdańsk 2000 (wsp. G.Bogdan, A.Nita, Z.Radzikowska – 40 %);
 2. „Postępowanie karne. Przebieg.”, wyd. C.H.Beck, Warszawa 1998. (wsp. M.Korcyl-Wolska, B.Nita, M.Czajka);
 3. Komentarz: „Nowa kodyfikacja karna; Krótkie komentarze; Kodeks karny skarbowy – część ogólna”, Warszawa 2001 (wsp. G.Bogdan, A.Nita, Z.Radzikowska – 5%);
 4. “Wzory pism w postępowaniu karnym skarbowym”, Arche, Gdańsk 2002, (wsp. G.Bogdan, M.Czajka, 30 %);
 5. „Prawo w diagramach; Kodeks postępowania karnego” (wsp. M.Czajka – 50%), Park, Bielsko-Biała 2003;
 6. „Prawo w diagramach; Kodeks postępowania karnego” (wsp. M.Czajka – 50%), wyd. II gruntownie zmienione, Park, Bielsko-Biała 2005;
 7. Komentarz: „Kodeks karny skarbowy z komentarzem”, Arche, Gdańsk 2007, (wsp.: G.Bogdan, A.Nita, J.Raglewski – 40%);
 8. „Prawo w diagramach; Kodeks postępowania karnego” (wsp. M.Czajka – 50%), wyd. III, Park, Bielsko-Biała 2007;
 9. „Jedna czy wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania karnego rozpoznawczego”, Arche, Sopot 2008;
 10. „Prawo w diagramach; Kodeks postępowania karnego” (wsp. M.Czajka – 50%), wyd. I, Wydawnictwa Szkolne PWN, Bielsko-Biała 2008;
 11. „Prawo w diagramach; Kodeks postępowania karnego” (wsp. M.Czajka – 50%), wyd. II, Wydawnictwa Szkolne PWN, Bielsko-Biała 2009;
 12. „Prawo w diagramach; Kodeks postępowania karnego” (wsp. M.Czajka – 50%), wyd. III, Wydawnictwa Szkolne PWN, Bielsko-Biała 2010;
 13. „Prawo w diagramach; Kodeks postępowania karnego” (wsp. M.Czajka – 50%), wyd. I, Wydawnictwo od.nowa, Bielsko-Biała 2013;
 14. Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz, pod. red. J.Skorupki, wyd. 1, C.H.Beck, Warszawa 2015, komentarz do rozdziałów: 51 (Postępowanie uproszczone), 52 (Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego), 53 (Postępowanie nakazowe), 54a (Postępowanie przyspieszone), 60 (Orzekanie kary łącznej), w serii „Komentarze Kodeksowe”;
 15. Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz, pod. red. J.Skorupki, wyd. 2 zmienione, C.H.Beck, Warszawa 2016, komentarz do rozdziałów: 52 (Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego), 53 (Postępowanie nakazowe), 54a (Postępowanie przyspieszone), 60 (Orzekanie kary łącznej), w serii „Komentarze Kodeksowe”;
 16. Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz, pod. red. J.Skorupki, wyd. 3 zmienione, C.H.Beck, Warszawa 2017, komentarz do rozdziałów: 52 (Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego), 53 (Postępowanie nakazowe), 54a (Postępowanie przyspieszone), 60 (Orzekanie kary łącznej), w serii „Komentarze Kodeksowe”;
 17. „Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”, Komentarz, pod red. A. Sakowicza, wyd. 1, C.H.Beck, Warszawa 2017, komentarz do: Działu 1 (Przepisy wstępne), z wyjątkiem art. 4, Rozdziału 11 (Wszczęcie postępowania. Orzekanie poza rozprawą), z wyjątkiem art. 57 i 59-60, Rozdziału 15 (Postępowanie przyspieszone) oraz Rozdziału 17 (Postępowanie mandatowe), w serii „Komentarze Kompaktowe”
 18. Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz, pod. red. J.Skorupki, wyd. 4 zmienione, C.H.Beck, Warszawa 2019, komentarz do rozdziałów: 52 (Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego), 53 (Postępowanie nakazowe), 54a (Postępowanie przyspieszone), 60 (Orzekanie kary łącznej), w serii „Komentarze Kodeksowe”;

ARTYKUŁY  NAUKOWE  I  ROZDZIAŁY  W  PRACACH  ZBIOROWYCH

 1. Artykuł: „Zjawisko plea bargaining (wytargowane przyznanie się) w angielskim procesie karnym”. Palestra nr 9/1992, s. 47-55;
 2. Artykuł: „Próba oceny wkładu profesora Mariana Cieślaka w rozwój nauk penalnych; Analiza statystyczna” (wsp. z Grażyną Artymiak, Jackiem Rybakiem 50 %) (w:) „Problemy kodyfikacji prawa karnego – księga pamiątkowa ku czci prof. Mariana Cieślaka”, Kraków, 1993;
 3. Artykuł: „Obawa rychłej śmierci jako przesłanka testamentu ustnego”, Monitor Prawniczy, nr 3/1993;
 4. Artykuł: „Miejsce popełnienia przestępstwa a odpowiedzialność karna”, Monitor Prawniczy, nr 4/1993;
 5. Artykuł polemiczny: „O retroaktywności prawa karnego” (wsp. z Barbarą Nita, 30 %), Przegląd Sądowy, nr 3/1994;
 6. Artykuł: „Plea bargaining w anglosaskim procesie karnym a legalizm ścigania – kilka uwag”, Studenckie Zeszyty Prawnicze UJ, z.2; Kraków 1995;
 7. Artykuł: „Z zagadnień prawnokarnej ochrony funkcjonariusza straży miejskiej przed czynną napaścią”. Materiały konferencji „Straże Miejskie w systemie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”, Szczytno, 3 – 4. czerwca 1994 r.;
 8. Referat: „Niektóre zagadnienia karnoprocesowe projektu ustawy o strażach gminnych w wersji Ia z 20 listopada 1995 r.” Materiały konferencji „Odpowiedzialność władz lokalnych za stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminach”, Kraków, 15 grudnia 1995 r;
 9. Artykuł: „W stronę koncepcji porozumień karnoprocesowych”, PiP nr 9/1997.
 10. Artykuł: „Plea bargaining (wytargowane przyznanie się do winy) w orzecznictwie amerykańskim”, Palestra, nr 9-10/1997.
 11. Artykuł: „Zasada bezpośredniości w angielskim procesie karnym – świadek ze słyszenia”, Prokuratura i Prawo, nr 10/1997.
 12. Artykuł: „Z zagadnień dydaktyki dyscyplin penalnych”, w: „Nowy Kodeks Postępowania Karnego; Materiały Konferencji i Zjazdu Katedr Prawa Karnego Procesowego”, Kazimierz Dolny, 10 września 1997 r., Lublin 1997;
 13. Artykuł: „Porozumienia w procesie karnym niektórych państw europejskich”. Przegląd Sądowy, nr 1/1998.
 14. Artykuł: „Nieformalne i paraformalne porozumienia w praktyce niemieckiego procesu karnego”. Prokuratura i Prawo, nr 1/1998
 15. Artykuł: „Koncepcja porozumień karnoprocesowych”, PiP nr 2/1998.
 16. Artykuł: „Uprawnienia straży gminnych (miejskich) w postępowaniach karnych”, w: J.Widacki, J.Czapska (red.): „Bezpieczny Obywatel – Bezpieczne Państwo”, Lublin 1998;
 17. Artykuł: „O łagodniejszym traktowaniu przyznających się oskarżonych. Kilka uwag w świetle badań i praktyki anglosaskiej i polskiej”, Przegląd Sądowy nr 5/1998,
 18. Artykuł: „Zagadnienia jednolitości stosowania prawa karnego w obcych systemach prawnych – Anglia i Walia na tle typowych rozwiązań europejskich” (w:) S.Waltoś: „Jednolitość stosowania prawa karnego”, Kraków 1998;
 19. Artykuł: „Sądy powszechne a jednolitość stosowania prawa karnego” (w:) S.Waltoś: „Jednolitość stosowania prawa karnego”, Kraków 1998;
 20. Artykuł: „Jednolitość i zróżnicowanie stosowania stosowania niektórych instytucji prawa karnego w Polsce w roku 1997 w świetle statystyk” (w:) S.Waltoś: „Jednolitość stosowania prawa karnego”, Kraków 1998;
 21. Artykuł: „Niektóre zagadnienia hearsay (świadka ze słyszenia) w angielskim procesie karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 1/1999;
 22. Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników”, Park, Bielsko-Biała 2000, współautorstwo 10 haseł;
 23. Artykuł: “Odwołanie zeznań lub wyjaśnień pomawiających jako podstawa wznowienia postępowania karnego”, w: A.Gaberle, S.Waltoś (red.): “Kontrola odwoławcza w procesie karnym – Księga Pamiątkowa ku czci Prof.dr hab. Zbigniewa Dody; Kraków, 2000,
 24. Artykuł: “The settlements in the Polish criminal justice system” (“Porozumienia w praktyce polskiego procesu karnego”), Archivum Iuridicum Cracoviense, 2000;
 25. Artykuł: “Prawo do obrony podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej ”, w: “Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności; Księga honorowa ku czci prof.dr hab. Stanisława Waltosia”, Kraków 2000 (wsp. Barbara Nita, 75 %);
 26. Artykuł: “Kodeks postępowania karnego po zmianach z lipca 2000 r.”. Monitor Prawniczy, nr 11/2000;
 27. Artykuł: „Zakaz łącznego stosowania ustawy nowej oraz ustawy dawnej na tle art. 4 § 1 k.k ” (wsp. Barbara Nita, 25 %), Prokuratura i Prawo, nr 3/2001;
 28. Artykuł: “Miejsce klinik typu Street Law w prawniczym kształceniu klinicznym”, Klinika nr 2(3)/2001;
 29. Artykuł: Porozumienia karnoprocesowe w polskim procesie karnym w opinii sędziów i prokuratorów, Archiwum Kryminologii tom XXV (2001), s. 141;
 30. Artykuł: “Rozwój odpowiedzialności państwa za niesłuszne pozbawienie wolności – wybrane zagadnienia”, w: “Dziedzictwo prawne XX wieku; Księga Jubileuszowa Stupięćdziesięciolecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001;
 31. Artykuł: „Prawo do milczenia we współczesnym angielskim procesie karnym”, Palestra 1-2/2002;
 32. Artykuł: “Radca prawny jako obrońca w postępowaniu w sprawach o wykroczenia”, Radca Prawny nr 2/2002;
 33. Artykuł: “Nowy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”, Monitor Prawniczy;
 34. Artykuł: „Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu karnym”, Radca Prawny nr 4-5/2002, s.30;
 35. Artykuł: „Kompensacyjna rola czynnego żalu w prawie karnym”, Kompensacyjna funkcja prawa karnego; Księga upamiętniająca Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, Kraków 2002 r.
 36. Artykuł: „Zmiany istotne dla radców prawnych wprowadzone do prawa karnego procesowego ustawą z dnia 10.01.2003 r.”, Radca Prawny nr 5/2003;
 37. Rozdział w pracy zbiorowej: „Świadomość prawna uczestników internetowych forów dyskusyjnych; reforma prawa karnego a punitywność postaw” (w:) P.Piotrowski (red.): Przemoc i marginalizacja; Patologie społecznego dyskursu, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2004; s. 94-125;
 38. Artykuł: „Wpływ odpowiedzialności karnej osoby fizycznej na postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych”, Apelacja Gdańska 3/2004 (wsp. B.Nita), s. 155-181;
 39. Artykuł: „Odpowiedzialność karna doradcy podatkowego za błędy w składanych deklaracjach podatkowych”, Kwartalnik Prawa Podatkowego 1/2006 (wsp. A.Nita, B.Nita)
 40. Opinia dotycząca prawnych aspektów wystąpienia przez sejmową komisję śledczą do instytucji innego państwa o przekazanie dokumentów potrzebnych do rozpoznania sprawy, Przegląd Sejmowy 2005 nr 5, s. 139;
 41. Artykuł: “Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej w znowelizowanym k.k.s. – część I.”, Radca Prawy, 2006 nr 2,
 42. Artykuł: “Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej w znowelizowanym k.k.s. – część II.”, Radca Prawy, 2006 nr 3,
 43. Artykuł: „Ogólne założenia modelu orzekania w sprawach o wykroczenia w Niemczech” [w:] Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, Kraków 2006, s. 255;
 44. Rozdział w pracy zbiorowej: “<Blind Date with Dirty Harry>: A Criminal Justice Dispute on the Polish-Language WWW” [w:] Understanding Problems of Social Pathology, Amsterdam, New York 2006, s. 61;
 45. Artykuł: “Reforma prawa karnego a struktura sądów powszechnych. O istniejących sądach grodzkich I potrzebnych sądach karnogospodarczych (w:) J.Jakubowska-Hara, C.Nowak, J.Skupiński, Reforma prawa karnego, propozycje I komentarze, Księga Pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008, s. 451-463;
 46. Rozdział w pracy zbiorowej: „Instrumenty konsensualne w procesie karnym jako mechanizmy selekcyjne” (w:) C.Kulesza (red.): Ocena funkcjonowania porozumień karnoprocesowych u praktyków wymiaru sprawiedliwości, Oficyna, Warszawa 2009, s. 34-53.
 47. Rozdział w pracy zbiorowej: “Pragmatyczne granice zróżnicowania form postępowania karnego” (w:) J.Skorupka (red.): Rzetelny proces karny; Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s.626-637;
 48. Rozdział w pracy zbiorowej: „Czy postępowania w sprawach nieletnich są postępowaniami karnymi szczególnymi?” (w: ) P.Hofmański i S.Waltoś (red.): W kręgu prawa nieletnich; Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s.399-409;
 49. Rozdział w pracy zbiorowej: „Metody kształtowania poszczególnych postępowań odmiennych od modelowego”, w: P.Hofmański (red.): Węzłowe problemy procesu karnego, Oficyna. Warszawa 2010, s. 373-380;
 50. Rozdział w pracy zbiorowej: „Wzajemny stosunek sposobów kończenia postępowania karnego”, w: P.Hofmański (red.): Węzłowe problemy procesu karnego, Oficyna. Warszawa 2010, s. 743-758;
 51. Artykuł: „The future of the criminal courts in Poland” (wraz z Marcinem Żakiem, 50%), Archivum Iuridicum Cracoviense 2010, s.113-119;
 52. Rozdział w pracy zbiorowej: “Linguistic Pluralism and the Interpretation of European Law in the Third Pillar, Discussed with Reference to the Example of Article 54 of the Convention Implementing the Schengen Agreement” w: J.Jemielniak, P.Mikłaszewicz (red,) „Interpretation of Law in the Global World: From Particularism to a Universal Approach”, Springer Verlag 2010, s.231-250;
 53. Artykuł: „Deklarowane i rzeczywiste funkcje postępowania przyspieszonego w sprawach o przestępstwa.”, Studia Prawnoustrojowe 10 (2010), s. 197-215;
 54. Artykuł: „Model postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – próba oceny i kierunki zmian” [w:] Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania – ocena i perspektywy zmian”, pod red. Z.Siwika, Wrocław 2010, s. 87-102;
 55. Artykuł: „Historia pewnej kompromitacji. O przywróceniu tryby przyspieszonego w sprawach o przestępstwa” [w:] Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia; Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, pod red. B.Stańdo-Kaweckiej i K.Krajewskiego, WoltersKluwer, Warszawa 2011, s. 251-266;
 56. Artykuł: „Funkcjonalność odmienności postępowania w sprawach karnych skarbowych”, [w:] Funkcje procesu karnego; Księga pamiątkowa Profesora Janusza Tylmana, Lex, Warszawa 2011, s. 745-758;
 57. Rozdział w pracy zbiorowej: „Procesowa problematyka uprawnień straży gminnych (miejskich)” [w:] Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce, pod red. J.Czapskiej i M.Szafrańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 121-133;
 58. Artykuł: „Erozja zakazu dowodu ze świadka ze słyszenia (hearsay) w prawie angielskim” [w:] Iudicium et Scientia, Księga Jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Lex, Warszawa 2011, s. 633-644,
 59. Artykuł: „Wzlot i upadek sądów grodzkich”, w: C.Nowak, M.Szczerbińska-Byrska (red.): „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego”, Tarnów 2011, s. 73-81;
 60. Artykuł: „Kontradyktoryjny proces karny – między prawdą materialną a szybkością postępowania”, Państwo i Prawo 2012, Nr 1, s. 33-49 (wsp. B.Nita);
 61. Artykuł: „Wyrok łączny a uprzednie skazanie bez rozprawy” [w:] Państwo prawa i prawo karne; Księga Jubileuszowa Profesora Andrzej Zolla, s.1767-1780;
 62. Artykuł: „Uwzględnianie okresu tymczasowego aresztowania w państwie obcym w postępowaniu przed sądem polskim”, Europejski Przegląd Sądowy, 2012 Nr 11, s.12-19 (wsp. B.Nita);
 63. Artykuł: „Odczytanie w postępowaniu karnym protokołu czynności dowodowej przeprowadzonej przed obcym organem”, Europejski Przegląd Sądowy nr 2/2013, s.4-11, (wsp. B.Nita)
 64. Artykuł: „Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania” Państwo i Prawo nr 2/2013, s.87-101, (wsp. B.Nita)
 65. Artykuł: „Odmiejscowienie, wielomiejscowość czy bilokacja”, (w:) M.Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 [2013], s.189-197;
 66. Artykuł: „Uchylenie mandatu w trybie art.101 k.p.w. lub art. 140 k.k.s. w świetle proponowanych zmian”, D.Gil (red.) Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym, s. 281-296, Lublin 2013;
 67. Artykuł: „Środek nadzwyczajny, czy quasiodwołanie? Proponowana zmiana przepisów k.p.w. i k.k.s. dotyczących nadzwyczajnego uchylenia mandatu karnego” (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, pod.red. A.Błachnio-Parzych, J.Jakubowskiej-Hary, J.Kosonogi i H.Kuczyńskiej, Warszawa 2013, s.754-763;
 68. Rozdział: „Typowy i atypowy przebieg procesu karnego” (w:) P.Hofmański (red.): System Prawa Karnego Procesowego, tom I, Zagadnienia ogólne, część 2, Lexisnexis, Warszawa 2013, s. 193-285;
 69. Rozdział: „Stosowanie Kodeksu postępowania karnego w innych postępowaniach” (w:) P.Hofmański (red.): System Prawa Karnego Procesowego, tom I, Zagadnienia ogólne, część 2, Lexisnexis, Warszawa 2013, s. 766-811;
 70. Rozdział: „Country Report Poland”, [w:] K.Ambos, S.Koenig, P.Rackow (red.): Rechtshilferecht in Strafsachen, Nomos Verlag, Badan-Baden 2014, s. 1274-1281;
 71. Rozdział: „Czy jest możliwe ożywienie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”, [w:] I.Ramus: Obrót powszechny i gospodarczy; Problemy prawnomaterialne i procesowe”, Kielce 2014, s.43-58;
 72. Rozdział: Prawo do prywatności i zasada prawdy materialnej w kontekście pozyskiwania i wykorzystywania informacji relewantnych procesowo, [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, Warszawa 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, s. 11-44, ISBN: 978-83-255-7326-3. (wsp. P.Czarnecki
 73. Das Recht auf Privatsphäre und der Grundsatz der materiellen Wahrheit im Zusammenhang auf die Erhebung und Verwertung von prozessrelevanten Informationen, [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym = Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 27-44, ISBN: 978-83-255-7326-3. (wsp. P.Czarnecki)
 74. Rozdział: „Składy orzekające sądu karnego” (w:) Z.Kwiatkowski (red.): System Prawa Karnego Procesowego, tom V, Sądy i inne organy postępowania karnego, Warszawa 2015, s. 491-519;
 75. Rozdział: „Synergy or chaos: Administrative vs. penal sanctions in Polish tax law” (w:) V.Babčák, A.Románová, I.Vojníková (eds.), Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky; Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion”, Kosice 2015, t. II, s. 65-76, (wsp. A.Nita)
 76. Rozdział: „Poland” w: R.Seer, A.L.Wilms (red.) Surcharges and Penalties in Tax Law”, IBFD, Amsterdam 2016, s. 521-547, ISBN 978-90-8722-371-7 (wsp. A.Nita)
 77. Artykuł: “Administrative versus penal sanctions in Polish tax law – the dual system or two systems?”, Вестник Воронежского государственного университета, серия Право, 1(24) – 2016, s. 196-207, wsp. A.Nita;
 78. Rozdział: „Strony szczególne” (w:) C.Kulesza (red.): System Prawa Karnego Procesowego, tom VI, WoltersKluwer, Warszawa 2016
 79. Rozdział: „Przedstawiciel ustawowy” (w:) C.Kulesza (red.): System Prawa Karnego Procesowego, tom VI, WoltersKluwer, Warszawa 2016.
 80. Rozdział: „Pełnomocnicy w postępowaniach pozakodeksowych” (w:) C.Kulesza (red.): System Prawa Karnego Procesowego, tom VI, WoltersKluwer, Warszawa 2016;
 81. Rozdział: „Legal assumptions and burden of proof in Polish tax law”, w: Selected Issues in Taxation and Tax Authorities in Central Europe, P. Smoleń (red.), wyd. KUL, Lublin 2016, s. 151-159 (wspólnie z Adamem Nitą)
 82. Artykuł: „Optymalizacyjna funkcja postępowań szczególnych a kształt postępowania w sprawach o wykroczenia” (w:) Verba volant, scripta manent; Proces kary, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski (red.), Warszawa 2017, Wydawnictwo Wolters Kluwer (wspólnie z Barbarą Nita-Światłowską), s. 448-459 (17 stron);
 83. Artykuł: „Brexit and Future of European Criminal Law – a Polish Perspective”, dostępny od 15 maja 2017 na stronie internetowej  http://link.springer.com/article/10.1007/s10609-017-9310-2  oraz Criminal Law Forum 2017 nr 2/2017, vol. 28 (wspólnie z Barbarą Nita-Światłowską), s. 319-324 (9 stron);
 84. Artykuł: Nita-Światłowska Barbara, Światłowski Andrzej, „Ograniczenia orzekania reformatoryjnego sądu odwoławczego w postępowaniu karnym (rozważania z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej”, Białostockie Studia Prawnicze, 2018, Vol 23, Nr 1 [20] , s. 123-137;
 85. Artykuł: Fałszerstwo fakturowe jako przykład kryminalizacji zbędnej, w: K.Banasik, A.Kargol, A.Kubiak-Cyrul, M.J.Lubelski, E.Plebanek, A.Strzelec (red.), W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, Kraków 2018, s, 715-729
 86. Artykuł: Podatek od towarów i usług a nowe sankcje w Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie karnym w: B. Brzeziński, K. Lasecki-Sulecki, W. Morawski: Poprawa efektywności systemu podatkowego” nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie, Warszawa 2018, s. 141-172, wsp. A. Nita;
 87. Artykuł: Nita-Światłowska Barbara, Światłowski Andrzej, „Przeszkoda procesowa z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. wobec zmian terminów przedawnienia (kontekst konstytucyjny)”, Państwo i Prawo 2018, Nr 10, s. 93-106;
 88. Rozdział w monografii: „Kryminalizacja fałszerstw fakturowych”, S.Kowalski, H. Paluszkiewicz, O. Włodkowski (red.), Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 1-11
 89. Rozdział: Czy w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego jest miejsce dla konsensualizmu? w: Radosław Olszewski , Dariusz Świecki , Jarosław Kasiński , Piotr Misztal , Katarzyna Rydz-Sybilak , Amadeusz Małolepszy (red.), Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania: księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin Warszawa 2009, s. 400-409;
 90. Rozdział: Dowody w postępowaniach szczególnych i konsensualnych – zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Zeszyt 105/2019, s.193-205;

PUBLIKACJE ONLINE 

 1. Artykuł: „The Changing Legal System of an EU Candidate Country: the Polish Case Study”, www.uniadrion.unibo.it , opubl. 26.10.2002 r.
 2. Komentarz on-line do Kodeksu Postępowania Karnego pod red. J.Skorupki, C.H.Beck, Warszawa, system Legalis, komentarz do przepisów działu X (Postępowanie uproszczone, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone) oraz rozdziału 56 (Wyrok łączny), opubl. 2010;
 3. Komentarz on-line do Kodeksu Postępowania Karnego pod red. J.Skorupki, C.H.Beck, Warszawa, system Legalis, komentarz do przepisów działu X (Postępowanie uproszczone, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone) oraz rozdziału 56 (Wyrok łączny), wersja II, opubl. 2010;
 4. Komentarz on-line do Kodeksu Postępowania Karnego pod red. J.Skorupki, C.H.Beck, Warszawa, system Legalis, komentarz do przepisów działu X (Postępowanie uproszczone, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone) oraz rozdziału 56 (Wyrok łączny), wersja III; opubl. 2011;
 5. Komentarz on-line do Kodeksu Postępowania Karnego pod red. J.Skorupki, C.H.Beck, Warszawa, system Legalis, komentarz do przepisów działu X (Postępowanie uproszczone, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone) oraz rozdziału 56 (Wyrok łączny), wersja IV-XV; opubl. 2011-14; .
 6. Komentarz on-line do Kodeksu Postępowania Karnego pod red. J.Skorupki, C.H.Beck, Warszawa, system Legalis, komentarz do przepisów działu X (Postępowanie uproszczone, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone) oraz rozdziału 56 (Wyrok łączny), wersja XVI; opubl. 2014.
 7. Komentarz on-line do Kodeksu Postępowania Karnego pod red. J.Skorupki, C.H.Beck, Warszawa, system Legalis, komentarz do przepisów działu X (Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone) oraz rozdziału 60 (Orzekanie kary łącznej), wersja XIX-XXVI; opubl. 2015-17; (zmieniona istotnie wskutek wejścia w życie nowelizacji z 23.09.2013 r.)
 8. Artykuł: „Brexit and Future of European Criminal Law – a Polish Perspective”, dostępny od 15 maja 2017 na stronie internetowej http://link.springer.com/article/10.1007/s10609-017-9310-2 (wspólnie z Barbarą Nita-Światłowską), s. 319-324 (9 stron); także pod poz. 87 powyżej;

GLOSY

 1. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 1991 r. (II AKo 23/91, dot. art. 110 k.p.k.) „Orzecznictwo Sądów Polskich”, z. 9/1992, s.399 (wspólnie z J.Rybakiem, 70 %);
 2. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 14 czerwca 1988 r. (VI KZp 5/88, dot. rozgraniczenia postępowania rewizyjnego i wykonawczego) – Studenckie Zeszyty Prawnicze UJ, z.1 (1993);
 3. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 7 stycznia 1992 r. (III CZP 135/91, dot. wykładni art. 952 par.1 k.c.), „Rejent” nr 11/1992;
 4. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1992 r. (I KZP 27/92, dot. art. 15 k.p.k.) (wsp. z J. Rybakiem, 30 %), OSP nr 11/1993;
 5. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1992 r. (I KZP 16/92, dot. stosowania tymczasowego aresztowania przy przestępstwach skarbowych), Palestra 7-8/1994, s.222;
 6. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1993 r., (I KZP 30/93, dot. prawnokarnej ochrony funkcjonariusza straży miejskiej), OSP nr 10/1994;
 7. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lutego 1994 r. (II AKz 54/94, dot. zawieszenia postępowania co do zarzutów wyłączonych do odrębnego rozpoznania – wsp. z Barbarą Nitą, 70 %), Palestra nr 11/1994;
 8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r., (I KZP 39/93, dot. prawnego statusu gry w trzy karty), Palestra nr 1-2/1995;
 9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1997 r., V KKN 180/96, OSNKW 5/1997, poz. 47, OSP nr 2/1998.
 10. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.10.2001, sygn. SK 8/00, Prokuratura i Prawo nr 5/2002;
 11. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24.04.2005 III S.A. 2177/01 (niepublikowany), Finanse Komunalne nr 1-2/2005, s.131 ;
 12. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.05.2004 r., sygn. SK 32/03 (dot. wykładni art. 523 § 2 k.p.k.) , Prokuratura i Prawo nr 5/2005, s. 121;
 13. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.03.2008 r., sygn. V KK 389/07 (dot. postępowania dowodowego co do istoty sprawy przed sądem odwoławczym), Palestra 2009, Nr 7-8, s. 319-323, wsp. z Barbarą Nitą;
 14. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13 września 2012 r., II AKa 128/12, Przegląd Sądowy 2013, Nr 9, s.132-140, wsp. z Barbarą Nitą.

RECENZJE:

 1. Recenzja książki „Reconstucting Criminal Law”, N.Lacey, C.Wells, D.Meure, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4/1992;
 2. Recenzja pracy zbiorowej: „Problemy nauk penalnych” – księgi ku czci prof. Oktawii Górniok, PiP nr 8/1997;
 3. Recenzja książki M.Bojarskiego i W.Radeckiego: „Wykroczenia; Kompendium dla straży gminnych (miejskich)”, Prokuratura i Prawo nr 2/1998;
 4. Recenzja książki: Dariusz Kala: „Kodeksowe postępowania szczególne”, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 2001, ss. 145 oraz wkładka ss.25, Prokuratura i Prawo nr 11/2001;
 5. Recenzja książki: Laura K. Donohue: „Counter-terrorist Law and Emergency Powers in the United Kingdom 1922-2000″, Irish Academic Press, Dublin, Portland Or, stron 422, Państwo i Prawo nr 1/2002;
 6. Recenzja książki „Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności; Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Andrzej Marek (red.), Toruń 2004, Prokuratura i Prawo, nr 12/2005, s. 125.

PRZEGLĄDOWE, DYDAKTYCZNE I POPULARYZATORSKIE:

 1. Kazus dydaktyczny z zakresu k.k., k.p.k. i k.w.: „Rzecznik Praw Obywatelskich zamiast sądu rewizyjnego?”, Edukacja Prawnicza, nr 1/1994;
 2. Kazus dydaktyczny z zakresu k.p.k. i u.u.s.p.: „Diabeł siedzi w szczegółach”, Edukacja Prawnicza nr 3/1994;
 3. Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1992 r., (I KZP 16/92, dot. stosowania tymczasowego aresztowania przy przestępstwach skarbowych), „Tymczasowe aresztowanie przy przestępstwach skarbowych”, Edukacja Prawnicza, nr 8/1994;
 4. Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22  grudnia  1993 r., (I KZP 30/93, dot. prawnokarnej ochrony funkcjonariusza straży miejskiej), Edukacja Prawnicza, nr 9/1994;
 5. Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia  16 lutego  1994 r., (I KZP 39/93, dot. prawnego statusu gry w trzy karty), Edukacja Prawnicza, nr 6/1995;
 6. Szczegółowy skorowidz artykułowy k.k., k.p.k. i k.k.w. [w:] Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Karny Wykonawczy z przepisami wykonawczymi, wyd. I, II zmienione, III zmienione, IV zmienione i V zmienione, Bielsko-Biała 1993, 1994, 1995 i 1996. (wsp. z J.Rybakiem i B.Nita, 70 %);
 7. Skorowidz artykułowy k.w., k.p.w. i u.u.k.w. [w:] Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i Ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń z przepisami wykonawczymi, wyd. I, wyd II zmienione i wyd. III zmienione, Bielsko-Biała 1995, 1996. (wsp. z B.Nita i Z.Wroną, 35%);
 8. Komentarz do wyroku SN z dnia 01.06.1994, (II KRN 81/94), dot.znaczenia uprzedniego skazania z zastosowaniem art.61 k.k. dla przyjęcia recydywy wielokrotnej, Edukacja Prawnicza nr 7/1995;
 9. „Przykładowe pytania egzaminacyjne z postępowania karnego” Edukacja Prawnicza nr 8/1995;
 10. Tabela konkordancji k.p.k. z 1969 r. i k.p.k. z 1997 r., (w:) Kodeks Postępowania Karnego, S.Waltoś, A.Światłowski (opr.), Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
 11. Tabela konkordancji k.k.w. z 1969 r. i k.k.w. z 1997 r., (w:) Kodeks Karny wykonawczy, S.Waltoś, A.Światłowski (opr.), Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
 12. Artykuł: „Nowy kodeks postępowania karnego”, Edukacja Prawnicza nr 11/1998;
 13. Artykuł: „Kodeks postępowania karnego po zmianach z 20 lipca 2000 r.” Edukacja Prawnicza nr 11/2000
 14. Artykuł: „Czynny żal ‚po czynie’ w Kodeksie karnym”, Edukacja Prawnicza nr 5/2001, s. 2,
 15. Artykuł: „Zrozumieć regulację błędu w k.k.”, Edukacja Prawnicza 10/2001;
 16. Artykuł: „Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności”, Edukacja Prawnicza nr 4 (2002);
 17. Artykuł: „Nowy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; przydałoby się prościej i szybciej”, Edukacja Prawnicza nr 6/2002, s. 2;
 18. Omówienie: Decyzji Sądu Konstytucyjnego Rumunii z 16 kwietnia 2003 r., Nr 148 dotyczącej problemów związanych z konstytucyjnością projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rumunii w kierunku umożliwiającym integrację Rumunii ze strukturami euroatlantyckimi oraz akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego (wspólnie z Barbarą Nitą), Przegląd Sejmowy 5/2008, s. 312-317.

PUBLICYSTYCZNE I  INNE:

 1. „The Constitutional Tribunal in Poland” – biuletyn SVS (Szwajcarskiego Związku Studentów) – 1988 (wsp. z Krzysztofem Wojtyczkiem, 50 %);
 2. „Pilni słuchacze prawa” – Dziennik Polski, nr ../1992, 6 VII 1992 r.;
 3. „Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa” – „Acta Universitatis Jagiellonicae”, nr 17/1992, 21 lipca 1992 r.
 4. „Szkoci wiedzą swoje”, „Dziennik Polski”, nr 245/1992, 19 X 1992 r., s.6;
 5. „O różnicach w tradycji prawnej Anglii i Szkocji – wykład Lorda Kanclerza”, „Acta Universitatis Jagiellonicae”, nr 2 (161), 30.XI.1992;
 6. Opracowanie: „Państwowa i samorządowa; Projekt ustawy o policji – zarys ważniejszych problemów”. Wspólnota, nr 8/1993, (wsp. z J.Wójcikiewiczem, 30 %)
 7. Notatka z konferencji naukowej „Perspektywy kodyfikacji prawa karnego, Kraków, 4 maja 1993″, Monitor Prawniczy, nr 3/1993.
 8. Wstęp do: “Studenckie Zeszyty Prawnicze – z.2″, Wydawnictwo UJ, Kraków 1995
 9. „Co dalej z nieważnością w procesie karnym?”, Rzeczpospolita, Dział „Prawo co dnia”, 17 sierpnia 2000 r.;
 10. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Środki zaskarżenia w procesie karnym”, Kraków, 14 czerwca 2000 r., Prokuratura i Prawo, nr 10/2000.
 11. Wstęp do “Studenckie Zeszyty Prawnicze – z.5”, Kraków, 2000;
 12. a. Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności”, Kraków, 13-14 listopada 2000 r., Alma Mater nr …/2001; b. Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności”, Kraków, 13-14 listopada 2000 r., Prokuratura i Prawo nr 5/2001;
 13. „Uchylić drzwi. Dlaczego student prawa nie może być obrońcą w sprawach o wykroczenia?”, Rzeczpospolita, Dział „Prawo co dnia”, 9 lutego 2002, s. C3;
 14. Głos w dyskusji panelowej „Uproszczone formy kończenia procesu karnego”, konferencja w Popowie, 26-28 października 2001 r., w: P.Kruszyński (red.): Postępowanie karne w XXI wieku, s. 148;
 15. Artykuł: „Zmarnowana szansa; Czy jest potrzebna nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?”, Rzeczpospolita 1.12.2003 r.

REDAKCJA  I  WSPÓŁREDAKCJA  KSIĄŻEK:

 1. „Studenckie Zeszyty Naukowe – t.1″ Wyd.UJ, Kraków 1993,
 2. „Problemy kodyfikacji prawa karnego – Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka”, nakładem Katedry Postępowania Karnego UJ, Kraków 1993 – współpraca,
 3. „Kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy” – wyd. I, wyd. II zmienione, wyd. III zmienione, wyd. IV zmienione i wyd V zmienione, wyd. „Park”, Bielsko-Biała 1993, 1994, 1995, 1996 i 1996 – współredakcja i opracowanie skorowidza artykułowego,
 4. „Studenckie Zeszyty Naukowe – t.2″ Wyd UJ, Kraków 1995
 5. „Kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, przepisy związkowe” – wyd. I, wyd. II zmienione i wyd. III zmienione, wyd. „Park”, Bielsko-Biała 1995, 1996 i 1996, – współredakcja i udział w opracowaniu skorowidza artykułowego,
 6. „Kodeks postępowania karnego z tablicami konkordancji”, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
 7. „Kodeks karny wykonawczy z tablicami konkordancji”, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
 8. „Postępowanie karne. Przebieg.”, wyd. C.H.Beck, Warszawa 1998. (autorzy: M.Korcyl-Wolska, B.Nita, M.Czajka, A.Światłowski)
 9. “Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności; Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia”, Kraków 2000 (zespół redakcyjny: J.Czapska, A.Gaberle, A.Światłowski, A.Zoll, 40 %);
 10. “Wzory pism w postępowaniu karnym skarbowym”, Arche, Gdańsk 2002, (wsp. G.Bogdan, M.Czajka, 30 %);
 11. „Prawo wykroczeń w perspektywie zmian” (pod red. Andrzeja Światłowskiego i Grzegorza Bogdana), nakładem Sekcji Prawa Karnego TBSP UJ, Kraków 2011;
 12. „Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej”, nakładem Sekcji Procesu Karnego TBSP UJ Kraków 2013;
 13. „Proces karny a Konstytucja”, nakładem Sekcji Procesu Karnego TBSP UJ Kraków 2013
 14.  „Proces karny we współczesnym społeczeństwie”, wydawnictwo Kasper, Kraków 2014
 15. „Model dualistyczny czy dwa modele; Kontradyktoryjność a konsensualizm w procesie karnym”, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2015;
 16. „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione”, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2016;
 17. „Proces karny 2020. O modelu procesu karnego w państwie prawnym”, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Kraków 2018;

REFERATY  I  KOMUNIKATY  NA  KONFERENCJACH  NAUKOWYCH; WYKŁADY GOŚCINNE:

 1. „Porozumiewanie się i uzgadnianie stanowisk (plea bargaining) w procesie karnym Anglii i Szkocji” – komunikat; konferencja: „Porozumiewanie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego” – Poznań, 29-30 czerwca 1992 r.
 2. „Z zagadnień prawnokarnej ochrony funkcjonariusza straży miejskiej przed czynną napaścią” – referat; konferencja: „Straże Miejskie w systemie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”, Szczytno, 3 – 4. czerwca 1994 r.
 3. „Kilka uwag o czynnościach administracyjno – porządkowych straży miejskiej” – komunikat; konferencja: „Straże Miejskie w systemie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”, Szczytno, 3 – 4. czerwca 1994 r.
 4. „Niektóre zagadnienia karnoprocesowe projektu ustawy o strażach gminnych w wersji Ia z 20 listopada 1995 r.” – doniesienie; konferencja „Odpowiedzialność władz lokalnych za stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminach”, Kraków, 15 grudnia 1995 r.
 5. „Porozumienia w publicznoskargowym procesie karnym – szansa czy zagrożenie?” – IV Ogólnopolskie Dni Prawnicze, Kraków 23-26 maja 1996 r.
 6. „Uprawnienia straży gminnych (miejskich) w postępowaniach karnych” – międzynarodowa konferencja „Bezpieczny Obywatel – Bezpieczne Państwo”, Lublin, 27-28 czerwca 1997 r.
 7. „Z zagadnień dydaktyki dyscyplin penalnych”, Zjazd Katedr i Zakładów prawa karnego procesowego, Kazimierz Dolny, 08-10 września 1997 r.
 8. “The informal and paraformal settlements in the Polish criminal justice system”, konferencja “Porozumienia w procesie karnym”, Kraków, 20-22 września 1999 r.
 9. “Jak nie prowadzić wykładu – podstawowe zasady efektywnego wykładu” – Regionalna konferencja Prawo na co dzień, Kraków, 3-4 grudnia 1999 r.
 10. Głos w dyskusji panelowej „Uproszczone formy kończenia procesu karnego”, konferencja w Popowie, 26-28 października 2001 r.
 11. Referat „Kompensacyjna funkcja czynnego żalu” na konferencję „Kompensacyjna funkcja prawa karnego” Kraków, 17-18 maja 2002 r.;
 12. Referat: „Rola prawa karnego i prawa wykroczeń w ochronie środowiska kulturowego”, Tarnów 19 maja 2002 r.;
 13. Referat: „<<Blind Date with Dirty Harry>>: A criminal justice dispute on the Polish-language WWW” – XXX Konferencja the European Group for the study of deviance and crime control, Kraków, 29.08 – 01.09.2002;
 14. Referat: „Wpływ odpowiedzialności karnej osoby fizycznej na postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych” – konferencja „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych”, UG – Jastrzębia Góra 12-14 października 2003 r.; (wsp. B.Nita)
 15. Referat: „Instrumenty konsensualne w procesie karnym jako mechanizmy selekcyjne”, Konferencja na Uniwersytecie w Białymstoku „Konsensualizm w procesie karnym”, 17-19 kwietnia 2008 r.
 16. Referat: „Metody kształtowania postępowań odmiennych od modelowego”, Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Kraków, 25-28 września 2008 r.
 17. Referat: „Współzależność sposobów kończenia postępowania karnego”, Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Kraków, 25-28 września 2008 r.
 18. Referat: „Deklarowane i rzeczywiste funkcje postępowania przyspieszonego” , Olsztyn, 11.10.2008 r.
 19. Referat: „Provisional detention in Poland”, Greifswald, 28.11.2008 r.
 20. Referat: „Procesowa problematyka uprawnień straży gminnych (miejskich)”, Konferencja „Straż miejska w świetle prawa i obiektywie mediów”, Kraków 9.11.2009 r.;
 21. Referat: „Wzlot i upadek sądów grodzkich”; Konferencja „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego”, Tarnów 24-25.10.2010 r.
 22. Referat: „Model postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i o wykroczenia skarbowe”; Konferencja „10 lat Kodeksu karnego skarbowego. Ocenia i propozycje zmian”, Wrocław 17 grudnia 2010 r.
 23. Referat: „Odmiejscowienie, dwumiejscowość czy zdalność?” Konferencja „Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012″, Stalowa Wola, 16.04.2012 r.
 24. Referat: Consensual Procedures in the Polish Criminal Process, Seminarium “Absprachen in Strafverfahren”, Kolonia 24 lipca 2012 r.;
 25. Referat: Perspektywy ożywienia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”, Konferencja “Obrót powszechny i gospodarczy – problem prawne i rynkowe”, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. E.Lipińskiego w Kielcach, 3 października 2013 r.
 26. Referat w ramach panelu: “Postępowanie dowodowe w instancji odwoławczej – czy po 1 lipca 2015 r. sądy odwoławcze czeka rewolucja?”, Konferencja „Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 24-26 września 2014 r.
 27. Referat w ramach panelu: “Brexit and the future of the European Criminal Law”, Marburg, 17 stycznia 2017 r.
 28. Referat w ramach Seminarium Polsko-Niemieckiego, “European Arrest Warrant: What should we expect”, Bochum, 7 maja 2017 r.