IV. Katedra w latach 2003-2017

7.     Profesor Piotr Hofmański i jego współpracownicy  

W 2003 r. następcą prof. Stanisława Waltosia na stanowisku Kierownika Katedry po prawie trzydziestu latach pełnienia przezeń tej funkcji został prof. Piotr Hofmański, dotychczasowy kierownik Zakładu Prawa Karnego na Uniwersytecie w Białymstoku, prodziekan Wydziału Prawa tego Uniwersytetu, sędzia Sądu Najwyższego. W tym czasie w Katedrze pracował już dr Andrzej Światłowski, a także dr hab. Marianna Korcyl-Wolska, której uczniowie dr Michał Rusinek i dr Marcin Żak dołączyli do grona pracowników naukowych Katedry. Po objęciu Katedry przez prof. Hofmańskiego do grona pracowników dołączyła także dr Dobrosława Szumiło-Kulczycka. Pracownikami Katedry zostali również: wypromowany przez prof. Hofmańskiego dr Adam Górski, który przeszedł z Uniwersytetu w Białymstoku, a w ostatnich latach także dr Paweł Czarnecki. W 2007 r. z Katedry odeszła dr hab. Korcyl-Wolska, przenosząc się do innej krakowskiej uczelni.


Wraz ze zmianą kierownictwa, Katedra zmieniła również swoją siedzibę, przenosząc się z Colegium Wróblewskiego (ul. Olszewskiego 2), do nowo pozyskanego wówczas przez Wydział budynku Pałacu Larischa, przy ul. Brackiej 12. (sekretariat pozostał jednak w poprzednim miejscu i nadal tam się znajduje). Na przestrzeni kilku lat doszło do pomyślnego przeprowadzenia na Wydziale aż siedmiu karnoprocesowych kolokwiów habilitacyjnych, w tym trzech – pracowników Katedry, kolejno: w 2009 r. – dr. hab. Andrzeja Światłowskiego (Jedna czy wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania karnego rozpoznawczego), w 2011 r. dr. hab. Adama Górskiego (Europejskie ściganie. Zagadnienia ustrojowe), a w 2013 r. dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej (Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego). Katedra prowadziła również różnorodne badania, w tym trzy duże projekty badawcze, z czego dwa pierwsze zrealizowane były w latach 2005-2008, a sfinansowane przez Komitet Badań Naukowych: „Europejski nakaz aresztowania i jego funkcjonowanie  w Unii Europejskiej”, którego pokłosiem była publikacja pod red. P. Hofmańskiego: Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej (2008) oraz drugi projekt „Przewlekłość procesu karnego i środki służące jego przyśpieszeniu”, zakończony monografiami pod red. S. Waltosia, J. Czapskiej: Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić? (2005) oraz Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu (2007). W latach 2013-2015 realizowany był grant badawczy o międzynarodowym charakterze, przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu „Harmonia” pt. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym. Obecnie pracownicy Katedry z powodzeniem ubiegają się o finansowanie kolejnych programów badawczych. Organizowane są też liczne konferencje i seminaria naukowe, między innym w 2008 Katedra była organizatorem Zjazdu Katedr Prawa Karnego Procesowego, uznanego przez uczestników za spory sukces naukowy i organizacyjny.


8. Katedra w latach 2015-17

W związku z wyborem prof. Piotra Hofmańskiego na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w lutym 2015 r. pełnienie obowiązków kierownika Katedry powierzono dr hab. Andrzejowi Światłowskiemu. Z dniem 1 listopada 2015 został on profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Trwająca przez trzy semestry nieobecność prof. Hofmańskiego oraz równoczesny roczny urlop naukowy dra Michała Rusinka spowodowały też odmłodzenie zespołu katedry. Począwszy od pierwszego semestru roku akademickiego 2015/16 dołączyli do niego zatrudnieni na zastępstwo, w niepełnym wymiarze czasu pracy, wyróżniający się doktoranci: mgr Paweł Dębowski i mgr Magdalena Tokarska. Wywiązali się znakomicie ze swoich obowiązków naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; na kolejny rok planowane było podobne czasowe zatrudnienie kolejnych doktorantów, nie okazało się to jednak niestety możliwe – z powodów formalnych. Obecnie ściśle współpracują oni z Katedrą, ale nie są zatrudnieni.


Z dniem 1 lipca 2016 r. profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego został dr hab. Adam Górski. Z powodzeniem buduje on zespół badawczy specjalizujący się m.in. w zagadnieniach prawa medycznego a także międzynarodowego i europejskiego prawa karnego – link.


W rok akademicki 2016/17 Katedra weszła w składzie siedmiu pracowników etatowych, w tym aż czworga z habilitacją. Zakończyli swoje urlopy bezpłatne i podjęli dydaktykę: prof. Piotr Hofmański i dr Michał Rusinek.


Prowadziliśmy w upływającym roku 2016/17 wykład obligatoryjny z procesu karnego (dla studentów stacjonarnych we wtorki, z 22 grupami ćwiczeniowymi „w tygodniu” oraz dla studentów niestacjonarnych, w soboty „zjazdowe”, z 4 grupami ćwiczeniowymi w weekendy), zaplanowaliśmy trzy wykłady specjalizacyjne na kierunku prawo w pierwszym semestrze i jeden w drugim, dwa przedmioty w języku angielskim (jeden – w pierwszym semestrze – przeznaczony dla studentów zagranicznych, drugi – w drugim semestrze – dla wszystkich zainteresowanych), trzy cykle zajęć określanych jako warsztaty, a także proseminarium, seminaria magisterskie (dwie grupy na V roku i trzy grupy na IV roku) oraz seminaria doktorskie (także dla doktorantów niestacjonarnych) i wykłady dla doktorantów. Nadto gościnnie prowadziliśmy – jak co roku – procesową część jednego z wykładów oferowanych w Katedrze Prawa Karnego. Na kolejny rok zgłosiliśmy podobną ofertę dydaktyczną.

Zakończenie roku 2016/17


(opracował: Maciej Andrzejewski, aktualizacja: tenże oraz inni pracownicy Katedry)