prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański

Kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ w latach 2003-2015

admin PH

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1978), stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1981 r. broniąc rozprawę „Orzekanie w procesie karnym o  naprawieniu szkody wyrządzonej przez pracownika” (UMK). Doktor  habilitowany  nauk  prawnych  w  zakresie   postępowania karnego: Uniwersytet Śląski, Katowice 1990 (tytuł rozprawy: Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego). W 1997 r. decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

W latach 1991-2002 kierownik Zakładu Prawa Karnego na Uniwersytecie w Białymstoku, prodziekan Wydziału Prawa tego Uniwersytetu w latach 1991-1996. Katedrą Postępowania karnego UJ kierował w latach 2003-2015 r. Od 1996 r. do 2015 r. był sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, a od 1999 r. Rzecznikiem prasowym tego sądu. Od wielu lat uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W latach od 2009 do 2013 z-ca przewodniczącego, a od stycznia 2013 r. do marca 2015 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Ekspert Rady Europy. Kawaler Srebrnego Krzyża Zasługi (2000 r.). W grudniu 2014 r. został wybrany jako pierwszy Polak do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (kadencja 2015-2024) i pełni ten zaszczytny urząd od 10 marca 2015 r.

11 marca 2021 r, wybrany Prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego na lata 2021-2024.

Sylwetka na stronie MTK: link

Zainteresowania badawcze

 • sprawność postępowania karnego,
 • ochrona praw jednostki w procesie karnym,
 • stosowanie środków przymusu.

Pozostałe formy aktywności zawodowej

 • od 1991 członek Komisji do Spraw Reformy Prawa Karnego (Zespół Prawa Karnego Skarbowego, Zespół ds. nowelizacji prawa karnego) – do 1997 r.
 • od 1991 członek Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Policyjnego”
 • od 1995 przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Orzecznictwa Sądow Apelacji Białostockiej” – do 1996 r.
 • od 1983 członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego
 • od 1988 członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa  Karnego (AIDP)
 • od 1999 członek Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego
 • od 1999 ekspert Komisji Sejmu RP ds. Nowelizacji Prawa Karnego
 • 2001 członek Komisji Kodyfikacyjnej przy Prezydencie RP
 • 2001 członek grupy ekspertów Komitetu Problematyki Przestępczości Rady Europy (Reflection Group on developments in international co-operation in criminal matters) – do 2002 r.
 • od 2004 członek grupy ekspertów Komitetu Problematyki Przestępczości Rady Europy (Committee of Experts on Transnational Justice)  do 2006 r.
 • od 2005 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – do 2006 r.
 • od 2005 członek Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości
 • od 2006 członek Rady Programowej Europejskiego Przeglądu Sądowego
 • od 2007 członek Rady Programowej Acta Iuridica Cracoviensis
 • 2007-2008 członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • od 2008 członek Rady Programowej miesięcznikka „Probacja”
 • 2009-2013 z-ca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
 • od 2012 przewodniczący Rady naukowej i redaktor naczelny „Systemu Prawa Karnego Procesowego”
 • od 2013 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Emailpiotr.hofmanski@uj.edu.pl

Lista publikacji

Stan na dzień 3 października 2014 r.

Prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański

 

LISTA PUBLIKACJI

(stan na dzień 15 września 2023 r.)

 I. Monografie i opracowania popularno-naukowe

 

 1. Obywatel przez organami ścigania. Warszawa 1987, Wyd. Prawnicze, s. 92 (opracowanie popularnonaukowe)
 2. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego. Katowice 1988, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 298 (monografia, praca habilitacyjna)
 3. Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego. Białystok 1993, Wyd. Temida 2, s. 398 (monografia)
 4. Prawa człowieka przed Trybunałem w Strasburgu. Białystok 1993. Wyd. Temida 2, s. 70 (opracowanie popularnonaukowe)
 5. Ochrona praw człowieka. Studium z zakresu ochrony prawnej przed ingerencjami w prawa uczestników procesu karnego. Białystok 1994, Wyd. Temida 2, s. 339 (monografia)
 6. Konwencja Europejska a prawo karne. Toruń 1995, wyd. TNOiK, s. 369 (monografia)
 7. Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka. Warszawa 1997, wyd. CZSW, s. 72 (monografia)
 8. Świadek anonimowy w procesie karnym, Kraków 1998, Wyd. Zakamycze, s. 182 (monografia)
 9. Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych (współautor), Kraków. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 554; wydanie II, Warszawa 2010, s. 589; wydanie III Warszawa 2011, s. 586
 10. Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej (redaktor i współautor), Wolters Kluwer Polska Warszawa 2008, s. 333.
 11. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym/Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Ververtung im Strafprocess (współredaktor i współautor), C.Beck, Warszawa 2015, s. 751

II. System prawa karnego procesowego (redaktor naczelny Systemu, redaktor tomu I, współautor tomów I, II i IV). Wolters Kluwer, Warszawa 2013 – ? (tom I, cz. 1, 2013, s. 831; tom I, cz. II, 2013, s. 822; tom II, 2014, s. 849; tom III, 2015, s. 1818; Tom IV, 2015, s. 1147; tom V, 2015, s. 1169; tom VI, 2016, s. 1396; tom VIII, cz. 1 – 4, 2019, s. 5409; tom IX, 2021, s. 1584, tom X, 2016, s. 1644; tom XIV, 2014, s. 626; tom XVIII, 2018, s. 1220).

 

III. Podręczniki, skrypty, komentarze

 

 1. Podręcznik do ćwiczeń z prawa karnego. (współautor i redaktor naukowy). Białystok 1993, Wyd. Temida 2, s. 229 (wyd. II poprawione i uzupełnione: Białystok 1996, s. 306)
 2. Pajęczyna. Podręcznik do ćwiczeń z prawa karnego. (współautor i redaktor naukowy). Białystok 1998, wyd. I, Białystok 1998, s. 257
 3. Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej. Polska edycja Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej – podręcznik (współautor), (w wersji polskiej i niemieckiej). Wyd. I: Szczytno 1994, s. 243 (w wersji polskiej) i 253 (w wersji niemieckiej); wyd. II: Szczytno 1995, s. 280 (w wersji polskiej) i 300 (w wersji niemieckiej); wyd. III Szczytno 1996, s. 132 (w wersji polskiej) i 292 (w wersji niemieckiej)
 4. Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów. Skrypt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (autorstwo dwóch rozdziałów), wyd. I: Warszawa 1997, s. 416; wyd. II (zeszyty 1 – 5): Warszawa 1998
 5. Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. Tom 3, Prawo karne, red. E.Zielińska, (współautor), Warszawa 1997, Oficyna Naukowa, s. 604
 6. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wybór do ćwiczeń z prawa karnego. (współautor i redaktor). Białystok 1997, wyd. Temida2, s. 204
 7. Kodeks postępowania karnego. Komentarz (redaktor i współautor), C.H.Beck, Warszawa 1999 , t. I, s. 1077, t. II s. 1260; Suplement, tom I, s. 116, t. II, s. 160, Warszawa 2000; Wyd. II Warszawa 2004, tom I, s. 1193, tom II, s. 755, tom III, s. 624, Suplement, Warszawa 2004, s. 100; Wyd. III Warszawa 2007, tom I, s. 1309, tom II, s. 828, tom III, s. 985, tom IV- Aktualizacje, s. 400; Wyd. IV Warszawa 2011-2012, tom I, s. 1623, tom II, s. 1011, tom III, s. 1279 (także system informacji prawnej LEGALIS).
 8. Wzory pism procesowych w sprawach karnych (współautor z S. Zabłockim), Wyd. Prawn., Wyd. I: Warszawa 2000, s. 754, Wyd. II: Warszawa 2010, s. 795; Wyd. III, Warszawa 2012, s. 820
 9. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej Przegląd problematyki, Orzecznictwo (SN 1918 – 2000). Piśmiennictwo. (współautor), Kraków 2002, s. 218
 10. Pokrzywdzony przez przestępstwo a Europejska Konwencja Praw Człowieka [w:] Poszanowanie godności ofiar przestępstw, CSP Legionowo 2002, s. 181
 11. Kodeks karny. Komentarz, red. O.Górniok (autor komentarza do 3 rozdziałów, współautor komentarza do dalszych 5 rozdziałów), wyd. LexisNexis, Wyd. 1, Warszawa 2004, s. 999; Wyd. 2, Warszawa 2006, s. 1059, Wyd. 3, Warszawa 2008, s. 1291, Wyd. 4, Warszawa 2010, s. 1447, Wyd. 5, Warszawa 2012, s. 1517, Wyd. 6 Warszawa 2014, s. 1745 (także system informacyjny LEX Polonica)
 12. Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar (autor komentarza do 3 rozdziałów, współautor komentarza do dalszych 5 rozdziałów), wyd. LexisNexis, Wyd. 1, Warszawa 2008, s. 1291, Wyd. 2, Warszawa 2010, s. 1447, Wyd. 3, Warszawa 2012, s. 1517, Wyd. 4, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 1745, Wyd. 5, Wyd. Wolters Kluwer. Warszawa 2016, (także system informacyjny LEX)
 13. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, red. L. Garlicki) (współautor), C.H.Beck, Tom I Komentarz do art. 1 – 18, Warszawa 2010, s. 833, Tom II Komentarz do art. 19 – 59 oraz Protokołów dodatkowych, Warszawa 2011, s. 773
 14. Proces karny. Kazusy i ćwiczenia. Warszawa 2010 (współredaktor), s. 382; Wydanie drugie, Warszawa 2012, s. 408
 15. Proces karny. Zarys systemu (współautor), Wyd. XI LexisNexis, Warszawa 2013, s. 654; Wyd. XII, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 694, Wyd. XIII, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 698, Wyd. XIV, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 708, Wyd. XV, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 726, Wyd. XVI, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 702
 16. Międzynarodowe prawo karne (współautor), Wyd. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 327

 

IV. Studia, artykuły, udział w pracach zbiorowych

 

 1. Orzekanie w procesie adhezyjnym o naprawieniu szkody wyrządzonej przez pracownika. Nowe Prawo 1980, nr 9, s. 48-55
 2. Materialnoprawne przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę spowodowaną oczywiście niesłusznym tymczasowym aresztowaniem (współautor). Palestra 1981, nr 10-12, s. 37-49
 3. Przesłuchanie de lege ferenda (współautor). Problemy Praworządności 1982, nr 1, s. 85-94
 4. Nowe oblicze zasądzenia odszkodowania z urzędu w polskim procesie karnym. Nowe Prawo 1982, nr 5-6, s. 64-77
 5. Zasądzenie odszkodowania od podżegacza, pomocnika i pasera w trybie art. 363 § 3 k.p.k. (współautor). Studia Prawnicze 1982, nr 3-4, s. 373-394.
 6. Orzekanie o naprawieniu szkody w sprawach o przestępstwa z art. 200, 202 i 218 k.k. w praktyce sądowej. Nowe Prawo 1984, nr 4, s. 109-121.
 7. Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników. Problemy Prawa Karnego, tom. 10-11, Katowice 1985, s. 52-70
 8. Ustalenia alternatywne w procesie karnym (współautor). PiP 1985, nr 7-8, s. 145-150
 9. Powództwo adhezyjne o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika. Zagadnienia procesowe. Problemy Prawa Karnego, tom 12, Katowice 1986, s. 11-31
 10. Materialnoprawna problematyka powództwa adhezyjnego o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika. Problemy Prawa Karnego, tom 13, Katowice 1987, s. 31-48
 11. Die Bindung des Strafrichters an Gerichtsurteilen und Verwaltungsakten in Polen. Osteuropa-Recht 1988, s. 134-140
 12. Kilka uwag na temat prejudycjalności w polskim procesie karnym. PiP 1988, nr 11, s. 102-107
 13. Granice swobody sądu w ustalaniu faktów sprawy w procesie karnym. Studia Prawnicze 1988, nr 4, s. 233-269
 14. W sprawie nowelizacji przepisów o dowodach w kodeksie postępowania karnego. Nowe Prawo 1989, nr 2-3, s. 165-179
 15. Stosowanie środków przymusu w procesie karnym. Problem karnoprocesowych ograniczeń praw obywatelskich, red. K. Amelung, K.Marszał (autor rozdziału: Problem odpowiedzialności państwa za szkody spowodowane środkami przymusu w procesie karnym), Katowice 1990, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 190
 16. Częściowa prawomocność wyroków w procesie karnym. Problemy Prawa Karnego, tom 17, Katowice 1991, s. 9 – 42
 17. Granice swobody sądu w kształtowaniu prawnej podstawy rozstrzygnięcia. Problemy Prawa Karnego, tom 17, Katowice 1991, s. 139-159
 18. Reforma procedury karnej a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych. Studia Prawnicze 1992, nr 1, s. 73-96
 19. Nowe oblicze środków przymusu w procesie karnym. Białostockie Studia Prawnicze 1992, nr 1, s. 147-202
 20. Granice kryminalizacji aborcji w Europie Zachodniej. Przegląd Prawa Karnego 1992, nr 6, s. 91-109
 21. Europejskie standardy praw człowieka w zakresie kontroli stosowania przymusu, a reforma kodeksu postępowania karnego [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Cieślaka. Kraków 1993, s. 451-460
 22. Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Innym Formom Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania lub Karania. Przegląd Policyjny 1993, nr 3-4, s. 5-19
 23. Reforma postępowania karnego skarbowego. PiP 1994, nr 10, s. 38-44
 24. W sprawie nowelizacji przepisów o obronie koniecznej [w:] Z problematyki prawa karnego. Białystok 1994 (red. P.Hofmański), s. 79-102
 25. Procesowe środki ścigania przestępczości zorganizowanej. Wprowadzenie do problemu. Przegląd Policyjny 1994, nr 2-3, s. 13-19
 26. Świadek anonimowy w polskim procesie karnym? Przegląd Policyjny 1994, nr 2-3, s. 20-36
 27. Jak w nowej Konstytucji zapewnić bezpieczeństwo obywateli? [w:] Materiały konferencji „Ku Konstytucji stabilizującej Polskę”, Warszawa 27.10.1994r., Warszawa 1994, s. 35-45
 28. Poland after ratification of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, Helsinki Monitor 1995, nr 1, s. 45-55
 29. Prawo do udziału tłumacza jako jeden z warunków uczciwego procesu. Materiały konferencji „Zwalczanie przestępczości kryminalnej i gospodarczej popełnianej przez cudzoziemców”. Supraśl 14-16.09.1994 r., Szczytno 1995, s. 51-62
 30. Menschenrechtsschutz in Polen. Neue Dimension nach 1989. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Demokracja Wczoraj i Dziś”. Białowieża 9-12 grudnia 1993. Wyd. Temida2, Białystok 1995, s.261-278
 31. Ochrona praw człowieka w procesie karnym. Zasada fair trial. [w:] Standardy praw człowieka a polskie prawo karne. Materiały Konferencji Międzynarodowej, Mądralin k. W-wy, 17-19 czerwca 1993 r., wyd. Scholar, red. J.Skupiński, Warszawa 1995, s. 35 – 51
 32. Prawo do poszanowania prywatności według art. 17 Paktu i art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a rozwiązania polskiego prawa karnego materialnego i procesowego [w:] Standardy praw człowieka a polskie prawo karne. Materiały Konferencji Międzynarodowej, Mądralin k. W-wy, 17-19 czerwca 1993 r., wyd. Scholar, red. J.Skupiński, Warszawa 1995, s. 253  – 270
 33. Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das Straf- und Strafprozeßrecht, (współredaktor z H.J.Hirschem, E.Pływaczewskim i C.Roxinem oraz autor rozdziału Zeugenschutz im polnischen Strafprozeßrecht), Białystok 1996, wyd. Temida 2, s. 207
 34. Zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary (de lege lata et ferenda) [w:] Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Profesor Oktawii Górniok. Katowice 1996, s. 78-89
 35. Pacyfizm czy zagłada, red. M. Szyszkowska (autor rozdziału: Idea pacyfizmu a prawo karne), Warszawa 1996, Wyd. Interlibro, s. 211
 36. Idea ochrony praw człowieka a alternatywne myślenie o prawie karnym. O pojednane pomiędzy sprawcą i ofiarą przestępstwa [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesor Anny Michalskiej. Toruń 1996, s. 243-248
 37. Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej a europejskie standardy w zakresie ochrony praw człowieka. WPP 1996, nr 3-4, s. 19 – 26
 38. Sąd Najwyższy czy pogotowie aresztowe? (współautor) Rzeczpospolita 1996, nr 270
 39. Jednak Parlament i tylko prawo. (współautor). Rzeczpospolita 1996, nr 282
 40. Polish Law Deals with the Communist Past (współautor) Review of Central and East European Law 1996 (tom 22), nr 5, s. 521-534
 41. Podstawowe dylematy teoretyczne nowej Konstytucji RP (współautor tomu: Pojęcie i konstrukcja prawna praw i wolności podstawowych oraz sądowa ochrona praw jednostki, red. L.Wiśniewski, autor rozdziału: Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka), Wyd. Sejmowe, Warszawa 1997, s. 260
 42. Government policy and the rule of law. Theoretical and practical aspects in Poland and Netherlands (współredaktor z B.Hesselem i autor rozdziału The principle of legality and rule of law oraz rozdziału podsumowującego), Białystok-Utrecht 1997, s. 261
 43. Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, (współredaktor z H.J.Hirschem, E.Pływaczewskim i C.Roxinem oraz autor rozdziału Ochrona świadka w polskim procesie karnym), Białystok 1997, wyd. Temida2, s. 527
 44. Wybrane problemy postępowania kasacyjnego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego (współautor), Palestra 1997, nr 11-12, s. 19-34
 45. Zasądzenie odszkodowania z urzędu w procesie karnym po reformie z 1995 r. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego. Warszawa 1997, s. 117-125
 46. Traktaty międzynarodowe o prawach człowieka w orzecznictwie polskich sądów karnych [w:] Materiały V Ogólnopolskich Dni Prawniczych, Rzeszów 22-25 Maja 1997, Rzeszów 1997, s. 148-159
 47. Funkcjonalność postępowania kasacyjnego w świetle nowego Kodeksu postępowania karnego (współautor) [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe. Warszawa 1997, s. 233-251
 48. The Rule of Law after Communism, red. A.Czarnota i M.Krygier (współautorstwo rozdziału Can we do Justice to the Past?), London 1998, Wyd. Dartmouth, s. 239
 49. Prawo, historia i sprawiedliwość. Polska ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego a zasady rządów prawa (współautor) [w:] Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii, red. E.Pływaczewski, Białystok 1998, s. 137 – 160
 50. Funkcjonalność postępowania kasacyjnego w świetle nowego Kodeksu postępowania karnego (współautor) [w:] Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe (red. E.Skrętowicz), Kraków 1998, s. 325-343
 51. Menschenrechtsschutz in Polen und Reformen des Straf- und Strafprozeßrechts nach der politischen Wende 1989, Schriftenreihe der Österreichischen Juristenkommission, Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat. Rechtstaat – Liberalisierung und Strukturreform, Wien 1998, s. 297 -307
 52. Zatrzymanie policyjne w świetle nowego kodeksu postępowania karnego [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego, Zeszyt 14, Warszawa 1998, s. 187-206
 53. Wpływ standardów w zakresie ochrony praw człowieka na system prawa karnego i praktykę sądów karnych [w:] Biuletyn CEUW 1998, nr 3-4, s. 107-127
 54. Ochrona praw człowieka w postępowaniu karnym [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1988, s. 178-201
 55. Horyzontalna prawomocność części wyroku w procesie karnym, PS 1998, nr 4, s. 3 -21
 56. Przerażająca wymowa liczb (współautor), Rzeczpospolita 1998, nr 98, s. 15-16
 57. Odpowiedzialność karna według ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (współautor) [w:] Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia (red. B.Ćwiertniak), Opole 1998, s. 316 – 342
 58. Prozessualle Maßnahmen zur Bekämfung der organisierten Kriminalität [w:] Prawo karne a problem zmiany ustroju politycznego/Strafrecht und politischer Systemwechsel (red. A.Eser, A.Zoll), Kraków 1998, s. 247 – 262
 59. The Road Ahead for Poland’s New Constitution and Codes of Criminal Law adn Procedure [w:] Comparative Criminal Justice System: From Diversity To Rapprochment, Proceedigs of the Intertational Conference for the 25th aniversary of the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Siracusa (Italy), 16-20 December 1997, Eres, AIDP 1998, s. 255 –259
 60. Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego (współredaktor), Wyd. Temida 2, Białystok 1999, s. 286
 61. Tymczasowe aresztowanie – meandry wykładni art. 263 k.p.k. [w:] Księga jubileuszowa ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, Poznań 1999, s. 287-300
 62. „Rechtsstaatliche” Beweisverbote im polnischen Strafprozeßrecht [w:] Beweisverbote in Laendern der EU und vergleichbaren Rechtsordnungen (red. F.Hoepfel i B.Huber), Freiburg 1999, s. 149-158
 63. Veränderungen in Polen nach der Ratifizierung der Europäischen Konvention über den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten unter besondere Berücksichtigung des Strafrechtsszstems [w:] The History of the Supreme Courts of Europe and the Development of Human Rights, Budapest 1999, s. 371 – 405
 64. Zatrzymanie policyjne w świetle nowego kodeksu postępowania karnego [w:] U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi (red. O.Górniok), Katowice 1999, s. 299 – 313
 65. Zasady wymiaru kary i środków karnych (współautor) [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze. z. 26, Warszawa 1999, s. 9 –67
 66. Powrót do przestępstwa (współautor) [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze. z. 26, Warszawa 1999, s. 69 –82
 67. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (współautor) [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze. z. 26, Warszawa 1999, s. 83 – 134
 68. Środki zabezpieczające (współautor) [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze. z. 26, Warszawa 1999, s. 135 –164
 69. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze. z. 26, Warszawa 1999, s. 165 – 181
 70. Pierwsze doświadczenia ze świadkiem incognito (współautor) [w:] Przeciwdziałanie korupcji i przestępczości zorganizowanej, Biuletyn CEUW 1999, nr 3-4, s. 85 – 92
 71. Nieważność orzeczeń – wybrane problemy (współautor) [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Dody, Kraków 2000, s. 265 – 307
 72. Banały i uproszczenia. Prawo i Życie 2000, Nr 10, s. 13-14
 73. Świadek anonimowy – niespełnione nadzieje (współautor) [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Waltosia, Wyd. Prawn. PWN, Warszawa 2000, s. 678-697
 74. Papierowe tygrysy z parku jurajskiego (współautor), Rzeczpospolita 2000, Nr 259, s. C3-C4
 75. Prawo do udziału tłumacza w postępowaniu karnym [w:] Przestępczość przygraniczna. Postępowanie karne przeciwko cudzoziemcom w Polsce, red. A. Szwarc, Wyd. Poznańskie, Poznań 2000, s. 148-156
 76. Wpływ europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka za prawo i orzecznictwo sądowe państw członkowskich Rady Europy. Jurysta 2000, nr 11-12, s. 20-23
 77. Rozważania. W standardzie europejskim. Prawo i Życie 2000, nr 12, s. 11 – 15
 78. Racjonalna reforma prawa karnego, Instytut Spraw Publicznych (red. A. Zoll), Warszawa 2001, s. 337 (współautor referatu programowego i głosy w dyskusji)
 79. Inicjatywa Rady Europy. Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych. Gdańsk pomoże Barcelonie. Rzeczpospolita 2001, Nr 80, s. C3
 80. Rechtliche Initiativen gegen organisierte Kriminalität, red. W.Gropp i B. Huber (współautor rozdziału: Landesbericht Polen), Freiburg in Br. 2001, s. 987
 81. W obronie godności i niezawisłości sędziów. Czyńcie swoją powinność. Rzeczpospolita 2001, Nr 282, s. C2
 82. Human Rights Treaties in Judicial Decisions of the Polish Courts [w:] Demo-Droit, Themis, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2001, s. 67-82
 83. Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na rozwój polskiego procesu karnego (współautor) [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia (red.H. Machińska), Wyd. OIRE, Warszawa 2002, s.124-154
 84. Reforma procedury karnej. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2001, nr 32-33, s. 22-37
 85. Prosecuting War Crimes. Domestic Legislation. Poland www.ins.ethz.ch/pfpdc/index.htm
 86. Krimialität im Granzgebiet, red. Gerhardt Wolf (autor rozdziału: Das Recht auf einen Dolmetscher bzw. Übersetzer im Strafverfahren), Berlin – Heidelberg 2002, s. 269
 87. Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała (współredaktor z K. Zgryzkiem, Wyd. U.Śl., Katowice 2003, s. 531.
 88. Maßnahmen gegen Organisierte Kriminalität im Rechtsstaat -Möglichkeiten und Grenzen, red. Bahri Öztürk  i W. Gropp (współautor rozdziału Rechtsstaatliche OK-Bekämpfung an der Grenze zur EU), Wyd. Seçkin, Ankara 2003, s. 234
 89. W sprawie tzw. „kompleksu cywilnoprawnego” [w:] Współczesna problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga pamiątkowa ku czci Prof. K. Marszała. Wyd. UŚl. Katowice 2003, s.134 – 145
 90. Orzeczenie sądu kasacyjnego [w:] Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2003, s. 341 – 354
 91. Nowela do Kodeksu postępowania karnego z 10 stycznia 2003 r. – założenia podstawowe. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2003, nr 38-39, s. 3 – 20.
 92. Die Kassation im System der Rechtsbefehle im polnischen Strafprozess [w:] „Kriminalität im Grenzgebiet”. Das Straverfahrensgesetzbuch der Republik Polen –  Kodeks Postępowania Karnego, Springer Verlag’ Berlin, Heidelberg, New York 2003, s. 165 – 177.
 93. Ciszej nad trumną nieważności…, Palestra 2003, nr 6, s. 119 – 125
 94. Domniemanie niewinności w prawie pracy [w:] Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa unijnego, Warszawa 2004, s. 96-111
 95. Absprachen im Polnischen Strafverfahren, Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft 2004, nr 1 (tom 116), s. 113-119
 96. Czyżby odwrót od idei ochrony praw człowieka…? [w:] O ludzki wymiar prawa.  Księga jubileuszowa Profesora T.Jasudowicza. Toruń 2004, s. 183 – 187
 97. O jawności posiedzeń sądowych w procesie karnym [w:] Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności – Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, red. A. Marek, Toruń 2004, s. 119-133
 98. Transition of Criminal Procedure Systems, red. B. Pavišić (współautor rozdziału Criminal Procedure System of the Republic of Poland), Rijeka 2004, s. 298.
 99. Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić (współautor rozdziału: Przewlekłość procesu karnego w Polsce i środki jej zwalczania), red. S. Waltoś, J. Czapska, Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa 2005, s. 263.
 100. Uzasadnienie orzeczenia o oddaleniu kasacji (na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego). PiP 2005, nr 7, s. 39 – 50
 101. Meandry wykładni art. 9 § 2 kodeksu postępowania karnego, czyli jak postępować z „wnioskami” składanymi na podstawie tego przepisu [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska (red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda), Lublin 2005, s. 645 – 660.
 102. Zmiany w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów sędziów i prokuratorów. PiP 2006, nr 1, s. 3-15.
 103. Die internationale Zusammenarbeit bei grenzüberschreitender Kriminalität aus der Sicht Polens. [w:] Strafrechtsentwicklung in Osteuropa: Zwischen bewältigten und neuen Herausforderungen (red. A. Eser, J. Arnold, J.Trappe), Wyd. Dunkcker&Humboldt, Berlin 2006, s. 400-406
 104. Reguły kolizyjne w obszarze międzynarodowej współpracy w sprawach karnych (współautor z A. Sakowiczem), PiP 2006, nr 11, s. 29-42.
 105. Przyszłość ścigania karnego w Europie, EPS 2006, nr 12, s. 4-11.
 106. Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych (autor Wprowadzenia i Zakończenia). Red. A. Górski, A. Sakowicz, Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa 2006, s. 498.
 107. Beschleunigung des Strafverfahrens im internationalen Vergleich. Ideen und Praxis (współautor rozdziału Die Beschleunigung des Strafverfahrens in Polen), red. . Archivum Iuridicum Creacoviense/ Vol. XXXVII-XXXVIII, Kraków 2006, s. 318.
 108. Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen. Präventive und repressive Massnahmen von dem Hintergrund des 11. September 2001, Red. W.Gropp/A.Sinn (współautor rozdziału Landesbericht Polen), Wyd. Nomos, Baden-Baden 2007, s. 683.
 109. Zagubiona przyszłość procesu karnego. Światło w tunelu (red. S. Waltoś i J. Czapska) (autor Rozdziału), Kraków 2007, s. 282.
 110. Po co nam nowe postępowanie przyspieszone? Księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Gaberle, Kraków 2007, s. 197 – 204.
 111. O nowelizowaniu Kodeksu postępowania karnego (współautor), Monitor Prawniczy 2007, nr 2, s. 1-6
 112. Niektóre zagadnienia związane z granicami orzekania w instancji odwoławczej w procesie karnym (współautor). Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi Lublin 2007, s. 180-198
 113. On the Amendment of the Art. 55 of the Polish Constitution (współautor), Archivum Iuridicum Cracoviense, tom XXXIX-XL 2006-2007, s. 69-82.
 114. Granice skargi oskarżycielskiej w świetle najnowszego orzecznictwa (współautor), Księga pamiątkowa ku czci Prof. S. Stachowiaka, Poznań 2008, s. 133 – 150.
 115. Strafverteidigung vor neuen Herausforderungen. Denkanstösse aus sieben Rechtsordnungen (red. Weigend, S. Walther, B. Grunewald) (współautor rozdziału), Berlin 2008, s. 425.
 116. The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union (współredaktor, autor wprowadzenia), Warszawa, C. Beck 2008, s.
 117. Konstytucyjne problemy implementacji europejskiego nakazu aresztowania (współautor), [w:] Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego, Warszawa 2009, s. 27-36
 118. Polnische Erfahrungen mit dem in cognito Zeuge. Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrecht. Festschrift für Knut Amelung zum 70. Geburtstag (red. M. Böse i D. Sternberg-Lieben), Berlin 2009, s. 645-656
 119. Die Zukunft der Europӓischen Strafverfolgung. Festschrift für Andrzej Szwarc. Frankfurt/Oder 2009,
 120. Kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach. Garść refleksji [w:] Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian (red. M. Mozgawa, K. Dudka), Warszawa 2009, s. 147-155
 121. Pozbawienie wolności w toku procesu karnego. Wybrane aspekty konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe (współautor). [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 513-544
 122. Prawo do obrony a ochrona pokrzywdzonego przestępstwem – uwagi na tle art. 185a i standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (współautor), [w:] W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Mariannie Korcyl-Wolskiej, red. P. Hofmański, S. Waltoś, Warszawa 2009, s. 305-319
 123. Szkodliwy dualizm w zakresie orzekania o naprawieniu szkody w procesie karnym. Iuris Effectus 2009, zeszyt specjalny, s. 35-39
 124. Aktuelle Probleme der strafrechtlichen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland, Deutsch-Polnische Juristen Zeitung 2009, Sonderausgabe, s. 29-33.
 125. W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Mariannie Korcyl-Wolskiej, (współredaktor z S. Waltosiem), Warszawa 2009, s. 446
 126. Ujednolicenie zasad procesowych, [w:] Europejski kodeks postępowania karnego, red. Piotr Kruszyński, Szymon Pawelec, Marcin Warchoł, (autor rozdziału), Warszawa 2010, s. 143 i n.
 127. Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, Kraków 25-28 września 2008 r., (redaktor) Warszawa 2010, s. 1038
 128. Ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej w kontekście idei utworzenia urzędu Prokuratury Europejskiej, [w:] Ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej a przemiany instytucjonalne. materiały Konferencji, red. Celina Nowak, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2010, s. 244 i n.
 129. Czy potrzebny jest nam dualizm w zakresie orzekania o naprawieniu szkody w procesie karnym? [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, Kraków 25-28 września 2008 r., Warszawa 2010, s. 541-545
 130. Dostęp do akt postępowania przygotowawczego. Uwagi na tle znowelizowanego art. 156 k.p.k. [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Toruń 2010, s. 567 – 579
 131. O modelu postępowania przygotowawczego i sądowego (w związku z pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego), [w:] Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. K. Krajewski, B. Stańdo-Kawecka, Warszawa 2011, s. 173-181 (współautor)
 132. Reguły ne peius a niektóre zasady procesowe, [w:] Iudicium et Scientia, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Romualda Kmiecika, pod red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Lublin 2011, s. 373- 394 (współautor)
 133. Dowodzenie w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym. Zagadnienia modelowe [w:] Funkcje procesu karnego Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana. red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, s. 467 – 479 (współautor)
 134. Prawda materialna w kontradyktoryjnym procesie karnym? [w:] Księga pamiątkowa ku czci Dr Ewy Weigend, CzPKiNP t. XV, Kraków 2011
 135. Obecność oskarżonego na rozprawie – jego prawo czy obowiązek. Wrocławskie Studia Sądowe 2011, nr 1, s. 9-17
 136. Proces karny w perspektywie zmian proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego (w) Kluczowe problemy procesu karnego (red. P. Hofmański), Warszawa 2011
 137. Implementation of the EAW-framework decision in Poland. – TAIEX Website 2011
 138. Kluczowe problemy procesu karnego (redakcja i autorstwo wprowadzenia), Warszawa 2011, s. 345
 139. Reforma procedury karnej a Sąd Najwyższy (współautor Stanisław Zabłocki), [w:] Księga ku czci Profesora A. Zolla, red. P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, Warszawa 2012, s. 1631 – 1656
 140. Wykorzystanie w postępowaniu karnym informacji pozyskanych poza procesem – paląca potrzeba zmian. K Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak Tom I, Toruń 2012, s. 13 – 22
 141. Zasada humanizmu w prawie karnym (w) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje. Warszawa 2013, s. 61-68
 142. Kasacja w sprawach karnych a niektóre uwarunkowania wynikające z zobowiązań traktatowych (współautor), [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa profesora Jana Skupińskiego, J. Jakubowska-Hara, A. Błachnio-Parzych, H. Kuczyńska, J. Kosonoga, Warszawa 2013, s. 361-407
 143. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne oskarżenie pracownika (współautor), [w:] Księga jubileuszowa Prof. W. Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013, s. 147- 161.
 144. Wielka reforma Kodeksu postępowania karnego. Zagadnienia modelowe. Forum Prawnicze 2013, nr 4, s. 9-24
 145. Funkcja sądzenia – u progu przebudowy modelu [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, s. 523-530.
 146. Zasada prawdy w postulowanym modelu procesu karnego (w:) Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym, red. K. Kremens, J. Skorupka, Wrocław 2013, s. 43-47
 147. Model kontradyktoryjny w świetle projektu zmian k.p.k. (w) Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 33-39
 148. Gwarancje art. 5 i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w znowelizowanym polskim procesie karym, EPS 2014, nr 1, s. 32- 39
 149. Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa 2014, s. 689 (redakcja i autorstwo wprowadzenia)
 150. O nowym modelu procesu karnego i obawach prof. Lecha Gardockiego, Dziennik Gazeta Prawna z 28.03.2014 r.
 151. W kierunku kontradyktoryjności – nowy model polskiego procesu karnego (w:) Kazneno prawo, kazneno postupovno prawo i kriminalistika. Zbornik radova povodom 70. godine źivota Berislava Pavisica (red. Miomir Matulović i Eduard Kunstek), Rijeka 2014, s. 199-210
 152. Sędziowie, czyńcie swoją powinność, Rzeczpospolita z dnia 5 lutego 2014, s. 4.
 153. Sprawność postępowania odwoławczego w świetle noweli do Kodeksu postępowania karnego z dnia 23 września 2013 r. (w:) Księga jubileuszowa ku czci Profesora Lecha Gardockiego (współautor), Warszawa 2014, s. 103 – 110
 154. Gwarancje prawa do obrony w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego zawartych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. w: Prawo do obrony w postępowaniu penalnym, Warszawa 2014, s. 7 – 16
 155. Czy konieczna jest redukcja postępowania przygotowawczego? w: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, Warszawa 2014, s. 59-71 oraz PS 2014, nr 9, s. 7 – 14 (przedruk)
 156. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego (w) Wielka nowelizacja procesu karnego (red. J. Godyń, M. Hudzik, L. Paprzycki), Warszawa 2014, s. 9-30
 157. Dwugłos w sprawie nowego kształtu postępowania przygotowawczego (współautor), Prokuratura i Prawo 2015, nr 1-2, s. 77-91
 158. Prokuratura a kontradyktoryjny model postępowania sądowego. Wyzwania i możliwe zagrożenia. Konferencja w PG – referat, Prok. i Pr. 2015, nr 1-2, s. 182- 192
 159. Nowy model postępowania odwoławczego w procesie karnym (w:) Postępowanie odwoławcze w polskim procesie karnym – u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2016, s. 97-101
 160. Polski proces karny – pomiędzy kontradyktoryjnością a inkwizycyjnością. (w:) Nowe tendencje w prawie karnym procesowym. Niemcy, Polska, Ukraina, red. F.-Ch. Schroeder, T. de Vries, Białystok 2016, s. 45 – 65; wersja ukraińska, Kijów 2013, s. 117 – 139;
 161. Główne problemy postępowania odwoławczego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (w:) Międzynarodowy Trybunał Karny – Teoria. Praktyka. Wyzwania; International Criminal Court – Theory. Practice, Challenges, red. A. Górski, Kraków 2017 (s. 24-30 wersja polska, s. 451-470 wersja angielska)
 162. Standaryzacja uzasadnień wyroków sądów pierwszej instancji (współautor) (w:) Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 235 – 256
 163. Międzynarodowy Trybunał Karny i standardy ochrony praw jednostki (w:) Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, Wolter Kluwer, Warszawa 2020, s. 95-107
 164. Przyszła reforma procedury karnej. A może by tak sięgnąć po no case to answer?, Studia Iuridica Toruniensis, Vol. 27 (2020), s. 77 – 92;
 165. The Past, Present and Future of the International Criminal Court, red. A. Heizne, V.E.Dittrich (autor Wprowadzenia), Nuremberg Academy Series, No. 5, 2021
 166. Rome Statute of the International Criminal Court. Article by Article Commentary, red. K. Ambos (autor Wprowadzenia), München, Oxford, Baden-Baden 2022
 167. Sprawiedliwość naprawcza w systemie Statutu Rzymskiego (współautor), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Bogusława Cudowskiego, Białystok 2022
 168. Zasada ne bis in idem w świetle art. 20 Statutu Rzymskiego i jej implikacje dla wykładni i aplikacji prawa polskiego (współautor), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Waltosia. Warszawa 2022
 169. Gillet, Prosecuting Enviromental Harm before the International Criminal Court (autor Przedmowy), Cambridge 2022
 170. The COVID-19 pandemic and the realities of the International Criminal Court (w) K.G.Roszczynialska, Impact of the COVID-19 Pandemic on Justice System. Reconstruction or Erosion of Justice Systems – Case Study and Suggested Solutions, Brill V&R Unipress, Goettingen 2023
 171. The International Criminal Court at 20: Reflections on the Past, Present and the Future (autor wprowadzenia), (w) Karsten Stahn, R. Braga da Silva (red.) The International Criminal Court in its third Decade: Reflecting on Law and Practices, Brill-Martinus Nijhof Pubisher, Boston 2023

 

 

V. Glosy

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.11.1979 r., IV KR 231/79, Nowe Prawo 1981, nr 10-12, s. 258-264
 2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.03.1980r., II KR 50/80, PiP   1981, nr 6, s. 147-150
 3. Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 1.02.1978 r., IV PR 9/78 i z 24.04.80r., V PRN 1/80. Nowe Prawo 1982, nr 9-10, s. 185-189
 4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11.10.1980r., III KZ 180/80, PiP  1983, nr 7, s. 143-145
 5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.07.1982r., RW 590/82, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1983, nr 4, s. 441-445
 6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.02.1983r., II KR 28/83 (współautor), Palestra 1984, nr 5, s. 88-93
 7. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.06.1983r., VI KZP 6/83 (współautor), Problemy Praworządności 1984, nr 5, s. 74-77
 8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15.06.1983r., II KZ 31/83. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1984, nr 7-8, s. 391-394
 9. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego 18.06.1985r., VI KZP 14/85, Nowe Prawo 1986, nr 11-12, s. 151-155
 10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2.12.1985r.,  II KR 349/85,  PiP  1987, nr 9, s. 145-147
 11. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.01.1986r., II KR 351/85. Problemy Praworządności 1988, nr 1, s. 63-67
 12. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.12.1993r., I KZP 29/93, Przegląd Sądowy 1995, nr 5, s. 77-87
 13. Glosa do postanowień Sądu Najwyższego z 26.08.1996 r., II KZ 34/96 i z 29 sierpnia 1996 r., V KZ 29/96, Palestra 1997, nr 1, s. 241-245
 14. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24.01.1997 r., V KO 12/97, PiP  1997, nr 10, s.110-116
 15. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17.3.1998 r. w sprawie Antoni Belziuk p-ko Polsce (współautor), Palestra 1988, nr 7-8, s. 6 – 24
 16. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9.11.1999 r., II KKN 295/98, Palestra 2000, nr 2-3, s. 211 – 222
 17. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z  12.2000 r. w sprawie Jabłoński p-ko Polsce (współautor), Palestra 2001, nr 3-4, s. 19-39
 18. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2001, I KZP 50/2000 (współautor), Prok. i Pr.2001, nr 5, s. 93-103
 19. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005r., P 1/05, PiP  2005, nr 9, s. 113-117
 20. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2005 r., III KK 318/05, EPS 2006, nr 7, s. 44-46.

VI. Sprawozdania

 1. Węgierska reforma procedury karnej. Konferencja naukowa. Trewir, 29.IV – 2.V.1991. PiP  1991, nr 9, s. 108-109
 2. Umacnianie współdziałania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z sądami krajowymi (Seminarium, Strasburg, 9-10 IX 2002), PiP 2003, nr 2, s. 119-121
 3. Rola sądu najwyższego w zapewnieniu jednolitości interpretacji prawa. VI spotkanie prezesów sądów najwyższych Europy, Warszawa 11-13 października 2000 r.  Palestra 2001, nr 1-2

VII. Recenzje

 1. Piotr Kruszyński: Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym. Warszawa 1983 (współautor). Nowe Prawo 1985, nr 2, s. 104-112
 2. Zbigniew Gostyński: Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody. Katowice 1984. Palestra 1985, nr 7-8, s. 85-91
 3. Dieter C. Umbach, Thomas Clemens: Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Mitarbeiterkommentar und Handbuch. Heidelberg 1992. Przegląd Zachodni 1993, nr 4, s. 287-289
 4. Barbara Nita: Trybunał Konstytucyjny a proces karny, Kraków 1999, PiP , 2001, nr 2, s. 86-89
 5. Czapliński, A. Wyrozumska: Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego. Warszawa 2001, PiP 2002, nr 5, s. 89.
 6. Gaberle: Leksykon polskiej procedury karnej, Wyd. ARCHE, Gdańsk 2004, Palestra 2005, nr 3-4, s. 195-196
 7. Wiliński: Proces karny w świetle Konstytucji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, PiP 2013, nr 6, s. 115-117
 8. Recenzja książki „Judicial Management versus independence of judiciary”, red. Dobrosława Szumiło-Kulczycka i Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Warszawa 2018, Polski Proces Cywilny, 2018, nr 4, s. 555-558

 

 

 

 

VIII. Tłumaczenia 

 1. Michael Walter, Wolfgang Fischer: Negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów, swoboda działania, a samoakceptacja policji. Przegląd Policyjny 1992, nr 1(24), s. 5-25 (z jęz. Niemieckiego)
 2. Gunther Arzt: Gotowość przyznania się do winy, a system prawa karnego. Przegląd Policyjny 1992, nr 2-3 (26-27), s. 72-89 (z jęz. niemieckiego)
 3. Gunther Arzt: Ułatwienia dowodowe przy przepadku. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Zjawisko prania brudnych pieniędzy, możliwości przeciwdziałania”, Mikołajki 21-24.04.1993r. Szczytno 1993, s. 163-192 (z jęz. niemieckiego)
 4. J. Lampe: Pranie brudnych pieniędzy i jego zwalczanie w Niemczech. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Zjawisko prania brudnych pieniędzy, możliwości przeciwdziałania”, Mikołajki 21-24.04.1993r. Szczytno 1993, s. 193-228 (z jęz. niemieckiego)
 5. Vogt: Zwalczanie prania brudnych pieniędzy i możliwości odebrania nielegalnie uzyskanych dochodów w Niemieckiej Republice Federalnej. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Zjawisko prania brudnych pieniędzy, możliwości przeciwdziałania”, Mikołajki 21-24.04.1993r. Szczytno 1993, s. 229-252 (z jęz. niemieckiego)
 6. Petrus C. van Duyne: Pranie brudnych pieniędzy: ocena zakresu zjawiska i jego konsekwencji. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Zjawisko prania brudnych pieniędzy, możliwości przeciwdziałania”, Mikołajki 21-24.04.1993r. Szczytno 1993, s. 109-162 (z jęz. niemieckiego)
 7. H.Gössel: Ochrona świadków i ofiar przestępstw w niemieckim procesie karnym (Zeugen – und Opferschutz in deutschem Srfprozeßrecht) (w: Prawo i poces karny wobec nowych form i technik przestępczości, red. H.J.Hirsch, P.Hofmański, E.Pływaczewski, C.Roxin), wyd. Temida 2, Białystok 1997 (z jęz. niemieckiego)
 8. Lilie: Tajny agent i osoby zaufane (Verdeckte Ermittler und Vertauenspersonen) (w: Prawo i poces karny wobec nowych form i technik przestępczości, red. H.J.Hirsch, P.Hofmański, E.Pływaczewski, C.Roxin), wyd. Temida 2, Białystok 1997 (z jęz. niemieckiego)
 9. Ruggeri: Wykorzystanie dowodów pozyskanych za granicą w europejskiej przestrzeni prawnej. Perspektywa włoskiego procesu karnego, Monitor Prawniczy 2016, nr 10, s. 538 – 543 (z jęz. niemieckiego)

  IX. Inne

 1. Bibliografia prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa o wykroczeniach i kryminologii za rok 1982 (współautor). Problemy Prawa Karnego, tom 10-11, Katowice 1985, 173-276
 2. Bibliografia prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa o wykroczeniach i kryminologii za rok 1983 (współautor). Problemy Prawa Karnego, tom 12, Katowice 1986 97-206
 3. Bibliografia prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa o wykroczeniach i kryminologii za lata 1984-1985 (współautor). Problemy Prawa Karnego, tom 13, Katowice 1987 96-225
 4. Bibliografia prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa o wykroczeniach i kryminologii za rok 1986 (współautor). Problemy Prawa Karnego, tom 14, Katowice 1988 129-206
 5. Głos w dyskusji. Materiały Konferencji Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości zorganizowanej (Szczytno 26-27.09.1991). Szczytno 1992, s. 196-197
 6. Głos w dyskusji [w:] Problemy reformy prawa karnego (red. W.Bojarski i E.Skrętowicz). Materiały z sesji naukowej „Problemy reformy prawa karnego” (Lublin-Kazimierz Dolny 20-22 września 1993). Lublin 1993, s. 375-377
 7. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (wybór tekstów źródłowych, redakcja i autorstwo wprowadzenia), Wyd. Zakamycze, Wyd. I: Kraków 1997, s. 180; Wyd. II: Kraków 2000, s. 249
 8. Funkcjonalność postępowania kasacyjnego w świetle nowego Kodeksu postępowania karnego. Tezy Referatu (współautor) Lublin 1997, s. 79- 82
 9. Głos w dyskusji – [w:] Konstytucja RP w praktyce. Materiały konferencji naukowej, Popowo 18-19 marca 1999 r., Warszawa 1999, s. 44-45
 10. Chustka czy rewolwer. Wywiad. Gazeta Wyborcza z 23/24 stycznia 1999 r.
 11. Wielka encyklopedia prawa (autor ok. 50 haseł) (red. E. Smoktunowicz), Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 1999
 12. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (redaktor działu i autor haseł), Warszawa – od 2001
 13. Te klocki muszą pasować. Rozmowa. Białostocka Gazeta Współczesna 2001, nr 91, s. XI
 14. Opinia o rządowym projekcie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy i niektórych innych ustaw (druk 2510 – w zakresie przepisów procesowych) oraz o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 1638, 1655, 1814, 2154 oraz 2335), CzPKiNP 2001, nr 2, s. 7 – 54.
 15. Wywiad (na) CD: Polish Language Program. SBS Radio Sydney.  From January – December 2002.
 16. Wprowadzenie do dyskusji. Rola mediów we współczesnym procesie karnym [w:] Postępowanie karne XXI wieku. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Popowo 26-28 października 2001 (red. P. Kruszyński), Warszawa 2002, s. 77-79.
 17. Porządki w procedurze. Wywiad. Forum Penitencjarne 2003, nr 9, s. 8-9.
 18. To nie procedury są winne [w:] Adwokaci pod sąd. Prawo Europejskie w praktyce 2005, nr 3, s. 26-27.
 19. Europeizacja nieunikniona (Wywiad. Prawo europejskie w praktyce) 2005, nr 1, s. 3-7.
 20. Opinia o projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego [w:] Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V Kadencji. Biuro Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, październik 2006, s. 17-22.
 21. Opinia na temat sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej oraz poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania w dniu 23 sierpnia 2006 r. [w:] Nowelizacja art./ 55 Konstytucji RP przez Sejm V Kadencji. Biuro Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, październik 2006, s. 77 – 82.
 22. Prawo i polityka. Wywiad. Gazeta Krakowska 27.04.2007, s. 10.
 23. Harmonizacja prawa krajowego z prawem UE w zakresie współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – zapis dyskusji (moderacja, udział) [w:] Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., Warszawa 2009, s. 104-112
 24. Czasem polityka bierze górę nad zdrowym rozsądkiem. Wywiad (Rzeczpospolita z 9 lutego 2009 r.)
 25. Głos w dyskusji [w:] Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym. Konferencja 19 stycznia 2009 r. Kraków, CzPKiNP 2009, wyd. specjalne.
 26. Głos w dyskusji podczas dyskusji panelowej na konferencji „Reguły kolizyjne w prawie karnym w perspektywie wykonywania europejskiego nakazu aresztowania”, CzPKiNP 2009, z. 2, s. 105-107
 27. Kodeks postępowania karnego. Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Zbiór tekstów. Wprowadzenie. Warszawa 2009
 28. Komisja Kodyfikacyjna ma dużo do zrobienia. Rozmowa, Prawo Europejskie w praktyce, 2010, nr 3. s. 3-6
 29. Zmiana modelu procesu karnego jest potrzebna. Rozmowa, Prawo Europejskie w praktyce 2012, nr 2, s. 18-20
 30. Reforma prawa karnego procesowego. Wprowadzenie. Zeszyt specjalny (4)/2012 Kwartalnika KSSiP, s. 5-11
 31. Głosy w dyskusji [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, s. 255
 32. Kodeks postępowania karnego. Zbiór tekstów. Wprowadzenie. Warszawa 2014
 33. Kto chce zniszczyć Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego? Gazeta Prawna 16.9.2015
 34. Niszczycielskie zapędy resortu sprawiedliwości dopadły k.p.k.: „dobra zmiana” to tryumf niekompetencji, Gazeta Prawa 2.2.2016
 35. Nakaz aresztowania Putina. To dopiero początek. Wywiad, Wirtualna Polska 18.3.2023
 36. Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Onetu, Wywiad, Onet 18.3.2023
 37. Der Haftbefähl gegen Putin kann vollstreckt werden, Wywiad Juris Die Monatschrift 2023, nr 8-9, s. 349