mgr Agnieszka Wróbel

aaaaAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studia magisterskie zwieńczone obroną pracy magisterskiej pt. „Dowód nielegalny i jego wartość w procesie karnym” napisanej pod opieką prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego. Obecnie aplikantka aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i doktorantka II roku w Katedrze Postępowania Karnego przygotowująca dysertację doktorską pod opieką Pani dr hab. Dobrosławy Szumiło – Kulczyckiej na temat zagadnienia ciężaru dowodu w procesie karnym.

Zainteresowania naukowe

  • Postępowanie dowodowe w stadium jurysdykcyjnym.
  • mediacja
  • zakazy dowodowe.

Prace zgłoszone do druku

  1. Wróbel, Dowód nielegalny w postępowaniu karnym – wykładnia i aspekt procesowy art. 168a KPK [w:] Postępowanie karne a  inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, Warszawa 2016