mgr Anna Sikora

zdjęcie A.SikoraAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Uczestniczka seminarium magisterskiego prowadzonego przez dr hab. Dobrosławę Szumiło-Kulczycką. Pracę magisterską pod tytułem „Pozycja prawna oskarżonego w postępowaniu karnym” obroniła w 2016r. W czasie studiów była aktywnym członkiem Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ, a w roku akademickim 2015/2016 Przewodniczącą Koła. Doktorantka IV roku w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej.

Zainteresowania naukowe

 • status biernego uczestnika procesu karnego;
 • sprawność postępowania karnego;
 • tryby konsensulane;
 • postępowania karne szczególne;
 • koszty procesu karnego;

 Publikacje naukowe

 1. A. Sikora, M. Nowak, Oskarżony i prokurator stronami równymi sobie? Rozważania nad równouprawnieniem stron w postępowaniu karnym po ,,Wielkiej Nowelizacji 2015”, (w:) P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 51-61, ISBN: 978-83-255-7613-4.
 2. A. Sikora, Pytania prejudycjalne krajowych sądów karnych i ich uregulowanie w polskim procesie karnym, (w:) D. Gil (red.), Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE (seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości V), Lublin 2015, s. 163- 174, ISBN: 978-83-8061-119-1.
 3. A. Sikora, M. Nowak, (Nie)efektywna pomoc prawna prowadzona nieodpłatnie z urzędu w sprawach karnych, (w:) A. Brzezińska-Rawa, J.May, D. Sylwestrzak (red.), Bezpłatna pomoc prawna, Toruń 2016, s. 117-130, ISBN: 978-83-944366-0-5.
 4. A. Sikora, M. Nowak, Prawo do humanitarnego procesu karnego, (w:) Prawa człowieka ponad wszystko, Ukraina 2015, s. 54-66.
 5. A. Sikora, M. Nowak, Zasada szybkości postępowania i jej wpływ na gwarancje procesowe uczestników w „nowym” procesie karnym, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016, s. 83-101, ISBN: 978-83-8061-261-7.
 6. A. Sikora, Sprzeciw oskarżonego w postępowaniu nakazowym (w:) P. Czarnecki, M. Nowak (red.), Postępowanie odwoławcze  w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, Kraków 2016, s. 105-118, ISBN: 978-83-63896-35-5.
 7. Anna Sikora, Mateusz Nowak, „Realizacja uprawnienia osób pozbawionych wolności do zatrudnienia w świetle danych statystycznych” w Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia nr 2/2018, s. 62-75, ISSN: 2392-1838
 8. Anna Sikora „Ile trwa proces karny? Przyspieszenie postępowania jako cel ostatnich nowelizacji” [w:] W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych, red. D.Gil, A. Piasecki, s.105-120.
 9. Anna Sikora „Oskarżony obiektem okazania. Uwagi dotyczące obowiązku oskarżonego poddania się okazaniu w celach rozpoznawczych” w Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ nr 7/2017, s. 57, ISSN 1689–9601
 10. Anna Sikora „Konstytucyjne granice stosowania przymusu bezpośredniego względem oskarżonego. Uwagi na tle orzecznictwa TK i ETPCz”  w Studia Iuridica nr 69/2017, s. 115, ISSN: 0137-4346