dr Jan Kluza

Asesor SR w Kielcach, w wydziale karnym, wcześniej aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz doktorant w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji z 2017 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. „Pokrzywdzony jako oskarżyciel w procesie karnym” przygotowanej pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej, pod opieką której przygotował pracę doktorską na temat trybów ścigania przestępstw.

Zainteresowania naukowe:

 • Prawo karne materialne;
 • Społeczna szkodliwość czynu;
 • Tryby ścigania przestępstw;
 • Oportunizm w ściganiu przestępstw;
 • Publiczne prawo międzynarodowe

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Serial „Gra o Tron”
 • Jazda na rowerze
 • Literatura współczesna

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Kluza Postępowanie ułaskawieniowe czy jego brak?, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2/2016,
 2. Kluza Projektowany artykuł 55a ustawy o IPN (analiza krytyczna), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3/2016,
 3. Kluza Reguły ne peius w postępowaniu odwoławczym na tle nowelizacji [w:] P. Czarnecki, M. Nowak (red.) Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Kraków 2016,
 4. Kluza Novum w procesie karnym – skarga na wyrok sądu odwoławczego, Kwartalnik Prawo Społeczeństwo Ekonomia 1/2017,
 5. Kluza Prawo do samostanowienia narodów w świetle integracji europejskiej, Chorzowskie Studia Polityczne 12/2016,
 6. Kluza Imperatywny wniosek prokuratora o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 5/2017,
 7. Kluza, K. Sączek, Odpowiedzialność za „Inne naruszenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych” jako nieuzasadniona ochrona karna. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 15/13, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 9/2017,
 8. Kluza Wpływ ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego na szybkość i rzetelność procesu karnego. Studium przypadku, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 20 (32)/2017.
 9. Kluza Krytyczna analiza nowelizacji dotyczącej konfiskaty rozszerzonej – omówienie zmian w obrębie kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne. Tom prawniczy           17 (2/20717),
 10. Kluza Skarga subsydiarna pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w ujęciu prawnoporównawczym, Studia Prawnicze i Administracyjne 3/2017,
 11. Kluza Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 4 /17, Młoda Palestra         4/2017,
 12. Kluza Krytyczna analiza poselskiego projektu ustawy o unieważnieniu wyroków wydanych w toku tzw. procesu brzeskiego, Studia Iuridica Toruniensia XX (2017).
 13. Kluza Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., III KK 349/16 (częściowo krytyczna),Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 4/2017.
 14. Kluza Przestępstwo znieważenia prezydenta – relikt czy konieczność?,Młoda Palestra, 1/2018
 15. Kluza, Ł. Juszczyk Przywłaszczenie mienia w świetle małżeńskiej wspólności majątkowej, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 3/2017.
 16. Kluza Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., III KK 349/16 (częściowo krytyczna), Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 4/2017.
 17. Kluza Przestępstwo znieważenia prezydenta – relikt czy konieczność, Młoda Palestra, 1/2018.
 18. Kluza Odpowiedzialność karna intraneusa za sprawcze formy współdziałania w popełnieniu przestępstwa dzieciobójstwa, Prokuratura i Prawo, 6/2018.
 19. Kluza Wniosek o ściganie przestępstwa w procesie karnym, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2/2018.
 20. Kluza Przestępstwo samouwolnienia się Uwagi na tle orzeczeń Sądu Najwyższego o sygn. I KZP 11/16 oraz I KZP 3/17, Zeszyty Prawnicze, 2/2018.
 21. Kluza Przestępstwo propagowania treści faszystowskich w świetle ostatnich doniesień medialnych. Studium przypadku z Wodzisławia Śląskiego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 3/2018.
 22. Kluza Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy o europejskim nakazie dochodzenia, Zeszyty Naukwoe Towarzystwa Doktorantów UJ, 2/2018.
 23. Kluza Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 roku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3/2018.
 24. Kluza Wybryk a zwyczaj w prawie wykroczeń. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 30.1.2018 r., IV KK 475/17, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 4/2018.
 25. Kluza O granicach zasad ne bis in idem i lex retro non agit. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. „ustawy o bestiach”, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 3/2018.
 26. Kluza, Skarga nadzwyczajna w postępowaniu karnym, Ius Novum 1/2019.
 27. KluzaSubsydiarny akt oskarżenia w perspektywie nowelizacji kodeksu postępowania karnego – ustawy z 19 lipca 2019 r., Studia Prawnicze i Administracyjne 2/2019.
 28. KluzaPrzestępstwo przemocy ekonomicznej, Prokuratura i Prawo  9/2019.
 29. Kluza, Ł. Juszczyk,Problematyka tożsamości i wielości czynów w odniesieniu do przestępstwa nielegalnego urządzania gier hazardowych na automatach, Prokuratura i Prawo  10/2019.
 30. KluzaWniosek o uzasadnienie wyroku w postępowaniu karnym w perspektywie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Witkowski przeciwko Polsce, skarga nr 21497/14, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 4/2019.
 31. KluzaPrzestępstwo niealimentacji przed i po nowelizacji z 23 marca 2017 r. Aspekty intertemporalne,Zeszyty Prawnicze 4/2019.
 32. KluzaWpływ skargi nadzwyczajnej na możliwość składania przez strony skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach karnych oraz cywilnych, Prokuratura i Prawo 2/2020.
 33. KluzaZawieszenie terminów przedawnienia karalności czynów zabronionych w czasie pandemii koronawirusa, e-Palestra 8/2020.
 34. KluzaProblematyka informowania o dostępie do aborcji a pomocnictwo do przestępstwa przerwania ciąży (art. 152 § 2 k.k.), Prawo i Więź 2/2020.
 35. KluzaGlosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2019 r., K 3/16 dotyczącego maksymalnego terminu stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu karnym, Zeszyty Prawnicze  1/2020.
 36. KluzaReguły ne peius a postępowanie odwoławcze w kształcie nadanym nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 19 lipca 2019 r., Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 3/2020.
 37. KluzaZasady orzekania kary łącznej na skutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego K 14/17 i P 20/17, Prokuratura i Prawo 10-11/2020