Mgr Małgorzata Czerwińska

Odbyła studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. W latach 2009-2011 członek Uczelnianej Komisji Prawnej Samorządu Studentów UJ. W latach 2010-2012 redaktor w Kolegium Redakcyjnym Zeszytów Prawniczych i Internetowego Przeglądu Prawniczego. Wieloletnia wolontariuszka Polskiego Czerwonego Krzyża, Ośrodka Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, a w 2013 r. również Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Od października 2015 r. Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej na WPiA UJ. W materii procesu karnego szczególnie zainteresowana problematyką stosowania środków przymusu, w szczególności środków zapobiegawczych oraz postępowaniem przed sądami międzynarodowymi. Rozprawę doktorską na temat: „Sądowa kontrola zatrzymania a Europejska Konwencja Praw Człowieka” przygotowuje pod opieką Prof. UJ, dr. hab. Andrzeja Światłowskiego.

Publikacje:

 1. Czerwińska, M. I. Andrzejewski,Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za wykroczenie, [w:] Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. G. Bogdan, A. Światłowski, Kraków 2011, s. 89-101.
 2. Czerwińska,Kluczowe problemy procesu karnego w świetle prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – sprawozdanie z dyskusji, [w:] Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2011, s. 167-171.
 3. Czerwińska,Zasady procesowe w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, [w:] Kluczowe…, opcit. s. 227-245.
 4. Czerwińska, M. I. Andrzejewski,Wybrane problemy procesu karnego – sprawozdanie z dyskusji, [w:] Kluczowe…, opcit. s. 343-345.
 5. Czerwińska, E. Paczos,Areszt domowy jako remedium ograniczające stosowanie tymczasowego aresztowania, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2011, t. VII, s. 49-59.
 6. Czerwińska,Rola Międzynarodowego Trybunału Karnego w udoskonalaniu systemu ochrony praw człowieka, [w:] Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, red. M. Marcinko, Kraków 2012, s. 133-144.
 7. Czerwińska,Prawo do składania wyjaśnień i prawo do milczenia – w teorii i praktyce, [w:] Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012, s. 99-107.
 8. Czerwińska, M. Haręża,Zwyczajne środki zaskarżenia (rozdział 9), [w:] Aplikacje prawnicze 2012. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej, red. Piotr Fik, Kamil Mamak, Piotr Staszczyk, Warszawa 2012, s. 146-167.
 9. Czerwińska, M. Haręża,Nadzwyczajne środki zaskarżenia (rozdział 10), [w:] Aplikacje…,op. cit., s. 168-184.
 10. Czerwińska,Czy istnieje skuteczna alternatywa dla tymczasowego aresztowania?, [w:]Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K.M. Woźniak, Lublin 2012, s. 179-194.
 11. Czerwińska, M. Haręża,Zwyczajne środki zaskarżenia (rozdział 9), [w:] Aplikacje prawnicze 2013. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej, red. Piotr Fik, Kamil Mamak, Piotr Staszczyk, Warszawa 2013, s. 146-167.
 12. Czerwińska, M. Haręża,Nadzwyczajne środki zaskarżenia (rozdział 10), [w:] Aplikacje prawnicze 2013. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej, red. Piotr Fik, Kamil Mamak, Piotr Staszczyk, Warszawa 2013, s. 168-184.
 13. Czerwińska,Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz (Rozdziały 7-10), red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, K. Mamak, O. Sharvan, Warszawa 2013.
 14. Czerwińska, A. Falkiewicz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”, Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 10, s. 119-123.

Redakcja naukowa:

 1. Katalog dowodów w postępowaniu karnym, P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2014, s. 396.
 2. Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2015, s. 420.