dr Michał Toruński

michal.torunski

Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aktualnie asesor prokuratury. Pod opieką dr. hab., prof. UJ Adama Górskiego przygotował rozprawę doktorską dotyczącą prawa do tłumaczenia.

Zainteresowania naukowe:

– prawo karne międzynarodowe
– zagadnienia konstytucyjne w procesie karnym
– postępowanie przygotowawcze
– dowody prywatne

Koncentruje badania naukowe pod opieką prof. Adama Górskiego w ramach pracy doktorskiej na problemie praw oskarżonego w prawie Unii Europejskiej oraz na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, mając w szczególności na uwadze prawo do tłumaczenia w postępowaniu karnym.

Publikacje:

1. M. Toruński, Dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Toruński Rocznik Podatkowy 2013
2. M. Toruński, A. Górski, Zmiany w treści prawa do tłumaczenia w postępowaniu karnym według dyrektywy Unii Europejskiej 2010/64/UE, Białostockie Studia Prawnicze 15/2014
3. M. Toruński, Skutki zamiany nieruchomości między skarbem państwa a miastem na prawach powiatu w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Toruński Rocznik Podatkowy 2014
4. M. Toruński, Podstęp użyty wobec oskarżonego jako dowód prywatny – uwagi de lege ferenda w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Forum Prawnicze 1/2015
5. M. Toruński, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 2015 roku (I SA/Kr 1692/14) – zbycie udziałów lub akcji innowacyjnej spółki kapitałowej powstałej na skutek wdrożenia tak zwanego mechanizmu preinkubacji, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 3/2015
6. M. Toruński, A. Górski, F. Gołba, Artykuł 540 § 3 k.p.k. – konkretna czy abstrakcyjna podstawa wznowienia postępowania karnego – glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26.06.2014 r. (I KZP 14/14), Europejski Przegląd Sądowy 1/2016;
7. M. Toruński, K. Michalak, Środki zapobiegawcze po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – wybrane zagadnienia związane z art. 258 § 2 k.p.k. oraz art. 259 § 3 k.p.k., Jurysta 1/2016;
8. M. Toruński, Oryginalizm czy „living constitution” – dwie metody wykładni Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kortowski przegląd prawa 3/2016;
9. M. Toruński, F. Gołba, Ściganie karne w Unii Europejskiej przed i po Traktacie z Lizbony – wybrane zagadnienia, Studia Prawa Publicznego 2016/3(15)
10. M. Toruński, Kontrowersje wokół wykładni art. 82 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym – problem określenia kręgu podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu akcyzy, Toruński Rocznik podatkowy 2016;
11. M. Toruński, K. Michalak, Wybrane zagadnienia związane z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 19/2016;
12. M. Toruński, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014 roku o sygnaturze II FSK 289/12, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 7 – 8/2016;
13. M. Toruński, A. Górski, Criminal liability of a physician in Polish law. Selected issues [w:] Health law. Selected issues (monografia pod. red. E. Sarnackiej), 2016;
14. M. Toruński, Kształt art. 427 § 1 k.p.k. w kontekście konstytucyjnego prawa do sądu – wybrane zagadnienia. (publikacja pokonferencyjna) [w:] Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, wyd. Kasper, Kraków 2016.

II. Udział w pracach zbiorowych:

  1. F. Gołba, P. Piękoś, P. Turkowski [red.], Logika dla prawników, C.H. BECK, Warszawa 2012.
  2. P. Czarnecki [red.] Proces karny. Testy, podpowiedzi, rozwiązania wyd. Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2016.