dr Patrycja Balcer

14359042_10210560526915772_5166893695053107682_n

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studiów doktoranckich w Katedrze Postępowania Karnego UJ, adwokat przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie w Orleanie (Master en droit privée); sekretarz na studiach podyplomowych: „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów”. Rozprawę doktorską pt. “Rola i znaczenie zarzutów w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych” przygotowała pod opieką dr. hab. prof UJ, Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej.
W dniu 26 kwietnia 2021 r. obroniła pracę doktorską a Rada Dyscypliny Naukowej nadała jest stopień doktorski 31 maja 2021 r.
Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

publiczna obrona pracy doktorskiej

Zainteresowania karnoprocesowe:

 • granice środka odwoławczego a granice zaskarżenia;
 • postępowanie odwoławcze w perspektywie nowelizacji przepisów k.p.k.
 • dostęp strony, uczestnika i innych osób do akt postępowania karnego;
 • prawomocność horyzontalna;
 • rola procesu karnego we współczesnym społeczeństwie;
 • prawo do obrony;
 • dydaktyka procesu karnego

Publikacje:

 1. Zasada tożsamości czynu a reguła ne bis in idem [w:] P. Czarnecki (red.), Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych, Warszawa 2016, s. 61-70;
 2. Dział IX. Postępowanie odwoławcze., [w:] P. Czarnecki (red.), Proces karny. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, Kraków 2016, s.79-86 i 186-191;
 3. Dowodzenie w postępowaniu apelacyjnym. Przed Wielką Nowelizacją, Patrycja Balcer, Kraków 2015;
 4. Zasada tożsamości czynu a reguła ne bis in idem [w:] P. Czarnecki, Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych, Warszawa 2015;
 5. Ustalenia faktyczne sądu II instancji w perspektywie nowelizacji przepisów o postępowaniu dowodowym przed sądem odwoławczym po 1 lipca 2015 roku [w:] T. Gardocka, M. Jakubik, Szkice o nowym modelu procesu karnego, Warszawa 2014, s. 159-169;
 6. Realizacja zasady domniemania niewinności w życiu społecznym – aspekty wybrane, [w:] A. Światłowski (red.), Proces karny we współczesnym społeczeństwie, Kraków 2014, s. 132-150;
 7. Mediacja w sprawach nieletnich – aspekty wybrane [w:]  J. Czapska, M. Szeląg – Dylewski (red.), Mediacja w prawie, Kraków 2014, s. 377 – 388;
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym Patrycja Balcer, Hubert Mazur, Monitor Prawniczy 17/2014, s. 919-920;
 9. Prawo oskarżonego do posiadania nie więcej niż trzech obrońców – rozwinięcie czy ograniczenie prawa do obrony”, [w:] A. Światłowski (red.), Prawo do obrony – teoria i rzeczywistość, Kraków 2012, s. 33-41;

Prezentacje konferencyjne: 

 1. Prawo do jednoczesnego posiadania nie więcej niż̇ trzech obrońców – rozwiniecie czy ograniczenie prawa oskarżonego do obrony, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawo do Obrony – teoria a rzeczywistość zorganizowana przez Sekcję Postępowania Karnego TBSP UJ, 7-8 grudnia 2011 roku, Kraków;
 2. Internet jako środek masowego komunikowania, za pomocą którego popełniane są przestępstwa znieważenia i zniesławienia, Ogólnopolska Konferencja Człowiek Zalogowany zorganizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1-3 lutego 2013 roku, Kraków;
 3. Przewlekłość postępowania karnego zagrożeniem dla praworządności, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna praworządność: wyzwania i działania, Katedra Pedagogiki Katolickiej Instytutu Wydziały Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, 9 kwietnia 2013 roku;
 4. The idea of the deposit tax in Cyprus as the example of austerity measures affecting the financial systems in the other countries of the European Union (tłum. Koncepcja podatku od depozytów na Cyprze jako przykład drastycznych środków oszczędnościowych wpływających na systemy finansowe innych państw UE, Międzynarodowa Konferencja pt. Mitigating the impact of the Economic Crisis in Europe by legal regulations zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków na Uniwersytecie Jagiellońskim, 26- 27 kwietnia 2013 roku;
 5. Kultura prawna jako budulec dyplomacji kulturalnej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Partnerstwo Wschodnie – Perspektywy dyplomacji kulturalnej, Instytut Wschodnich Inicjatyw, 29 – 31 sierpnia 2013 roku;
 6. Rola mediów w kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa, International Scientific Conference (tłum. Międzynarodowa Konferencja Naukowa) Ko(media) – contexts of media discourse: (CO)mmunication, (CO)operation, (CO)ntestation, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 18-20 września 2013 roku;
 7. Aspekty prawne poufności danych osobowych w Internecie, III edycja konferencji“ Człowiek Zalogowany” Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 28 lutego – 2 marca 2014;
 8. Realizacja zasady domniemania niewinności – aspekty wybrane, Studencka Konferencja Karnoprocesowa Proces karny we współczesnym społeczeństwie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 14-16 marca 2014 roku;
 9. Ustalenia faktyczne sądu drugiej instancji w perspektywie nowelizacji przepisów o postępowaniu dowodowym przed sądem odwoławczym po 1 lipca 2015 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowy model procesu karnego”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 16 maja 2014 roku;
 10. Zarzuty apelacyjne w perspektywie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – aspekty wybrane, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Środki zaskarżenia w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń, 9-10 czerwca 2014 roku;
 11. Przepis art. 427 § 4 k.p.k. – zwiększenie, czy ograniczenie udziału stron w postępowaniu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku – nowe wyzwania i problemy”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 12 lipca 2015 roku. 

Udział w grantach:

 1. udział w realizacji projektu badawczego realizowanego w języku niemieckim pt. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym realizowanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie grantu uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki – Harmonia4;
 2. udział w projekcie badawczym (grancie) pt. Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjno – karnych pod kierunkiem dr hab. Dobrosławy Szumiło – Kulczyckiej realizowanym na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości;
 3. udział w projekcie badawczym (grancie)  pt. Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych, realizowanego pod kierunkiem dr Pawła Czarneckiego finansowanego w ramach grantów badawczych dla Młodej Kadry 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr projektu: K/DSC/002561 (2014 – 2015);
 4. udział w projekcie badawczym (grancie) Opus 10 „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa” prof. UJ, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka (2016-2018).