dr Paweł Czarnecki

1a(ur. 1982 r.), adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ, w latach 2010-2015 asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ; od 2005 r. kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, od 2017 r. wpisany na listę mediatorów w sprawach karnych przy SO w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ (2006 r.), natomiast 10 grudnia 2012 r. uzyskał na WPiA UJ stopień doktora nauk prawnych po przedstawieniu rozprawy doktorskiej „Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”. (promotor prof. dr hab. Piotr Hofmański). Wieloletni Trener drużyny WPIA UJ na ogólnopolskim konkursie wiedzy z postępowania karnego (od 2013 r.) oraz trener drużyny uniwersyteckiej  Nuremberg Moot Court (od 2020).

Czynny propagator honorowego krwiodawstwa, miłośnik dydaktyki i dyskursu naukowego – entuzjasta akademickich wyzwań nie tylko na karnoprocesowej niwie.

Prywatnie: Olkuszanin z nabytku, kolekcjoner flag, wybitny teoretyk jazdy samochodowej, mistrz rozpoznawania pieśni religijnych po jednej nutce.

Mail: pawellas@op.pl lub pawel.czarnecki@uj.edu.pl

Więcej o mnie na:pobrane (1)  fb-icon pobrane photo

 

Działalność akademicka

 • Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016-2020)
 • Członek Zespołu Pełnomocnika Rektora UJ ds. prawnych (od 2015-2018)
 • Członek Zespołu Radców Prawnych UJ (od 2019-nadal)
 • Członek Zespołu V ds. statutu (od 2018-2019)
 • Członek Zespołu ds. odbiurokratyzowania procedur w UJ (2016-2018)
 • Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji (2016-2020, 2021-nadal)
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (od 2013-)
 • Sekretarz Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej (od 2016-2020, 2021-)
 • Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów (kadencja 2021-2024)

Nagrody uniwersyteckie:

 • 21.5.2014 – Zwycięzca w plebiscycie Samorządu Studentów „Laudacje studenckie” w kategorii „Przyjaciel studenta”
 • 5.12. 2014 – I stopnia -indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne
 • 14.11.2016 – III stopnia – indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne
 • 7.12.2018 – III stopnia  – zespołowa osiągnięcia organizacyjne
 • 17.11.2020 – II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne
 • 14.10.2021 – Nagroda Pro Arte Docendi
 • 17.11.2022 – III stopnia – indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne

W roku akademickim 2014/2015 oraz w 2020/2021 wyróżniony za wysoką jakość pracy dydaktycznej

Recenzent:

Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Wrocławskie Studia Prawnicze, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS, Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej i Zeszyty Naukowe TDUJ, Probacja.

Zainteresowania naukowe:

 • Przenikanie się płaszczyzn prawa karnego materialnego i procesowego
 • Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach represyjnych
 • Model postępowania wykroczeniowego i kumulacji odpowiedzialności represyjnej
 • Odpowiedzialność i postępowanie dyscyplinarne w polskim systemie prawa
 • Problematyka odpowiedzialności nieletnich i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja, konsensualizm, negocjacje)
 • Ustrój organów ochrony prawnej oraz konstytucyjnych aspektów praw i wolności obywatelskich.

Udział w grantach badawczych:

 1. Udział w grancie KBN nr 2H02A01725) na temat przewlekłości postępowania karnego i środków służących jego przyspieszeniu – kierownik prof. dr hab. Stanisław Waltoś i prof. dr hab. Janina Czapska
 2. Udział w projekcie badawczym pt. „Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym – teoria i praktyka” (2011-2014) – kierownik prof. dr hab. Krzysztof Płeszka;
 3. Wykonawca w grancie KBN nr 1H02A02 629 „Europejski nakaz aresztowania i jego funkcjonowanie w Unii Europejskiej” (kierownik prof. dr hab. Piotr Hofmański;
 4. Wykonawca w grancie NCN z programu Opus 6 nr 2013/11/B/HS5/04119 – „Standard ochrony prawa do milczenia w procesie karnym” (2014-2017) – kierownik prof. UwB, dr hab. Andrzej Sakowicz;
 5. Wykonawca w grancie NCN z programu Harmonia 4 nr DEC-2013/08/M/HS5/00038, „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym” (2013-2015) – kierownik prof. dr hab. Piotr Hofmański;
 6. Kierownik grantu przyznanego przez WPiA UJ ze środków MNiSW nr projektu: K/DSC/002561 „Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych”.(2014-2015);
 7. Wykonawca w grancie NCN z programu Opus 10 nr 2015/19/B/HS5/01217- „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa” prof. UJ, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka (2016-2020);
 8. Wykonawca w grancie NCN z programu Opus 12 nr 2016/23/B/HS5/00437„Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?” Prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski (2017-2020).

Wykaz publikacji naukowych

I. Monografie naukowe, komentarze, systemy prawa

 1. justawa_o_cudzoziemcach._komentarzP. Czarnecki, M. Czerwińska, K. Mamak, O. Sharvan, Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-7806-930-0 (wersja elektroniczna komentarza), całość ark. 27,81 (autor 7 rozdziałów) >>;
 2. dyscP. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, wyd. Beck, Warszawa 2013, ss. 566, ISBN 978-83-255-8513-0, ark. 38,5 >>;100230106
 3. P. Czarnecki, Ustawa o języku polskim. Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2014, ss. 189, ISBN: 978-83-278-0513-3, całość ark. 9,5 >>.
 4. KKKM. Berent, J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, M. Filar (red. naukowy), W. Filipkowski, O. Górniok, E. M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L. K. Paprzycki, E. W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R. A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016, ss. 1820, ISBN: 978-83-264-9966-1, (współautor komentarza z P. Hofmańskim do art. 64 i 1 rozdziału: art. 109-114a);
 5. KPK infoK. T. Boratyńska, P. Czarnecki, A. Górski, M. Królikowski, A. Sakowicz (red.), M. Warchoł, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 1708, ISBN 978-83-255-8439-9, (współautor komentarza do 14 rozdziałów: art. 24–44 (z A. Ważnym), 45–91 (z K. Boratyńską), 285–296 (z K. Boratyńską), 425–443 (z K. Boratyńską), art. 517a–517j z A. Górskim);
 6. K. T. Boratyńska, P. Czarnecki, J. Kosonoga, K. Mamak, A. Nowak-Sadło, J. Raglewski, P. Rogoziński, D. Stachurski, A. Światłowski, M. Wąsek – Wiaderek, A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 700, ISBN 978-83-255-9541-8 (autor: rozdziału 2. (art. 16), rozdziału 11. (art. 57, 59-60), rozdziału 14 (art. 85–88); rozdziału 16. (art. 93–94), rozdziału 20 (art. 114–116) i  działu XIII (art. 117–119), ark. 4,65;
 7. B. Bachurska, A. Bidas, P. Czarnecki, H. Gajewska-Kraczkowska, D. Gil, A. Grochowska, P. Hofmański (redaktor naczelny), Ł. Jagiełłowicz, M. Komar-Zabłocka, Ł. Łuczak, A. Masłowska, K. Nowicki, K. Oleksy, M. Rogacka-Rzewnicka, M. Warchoł, Ł. Wiśniewski, J. Znamierowski, System Prawa Karnego Procesowego; t. XVIII, Autor rozdziału: Rozdział 18.8. Koszty postępowań dyscyplinarnych, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 1038-1107, ark. 4,27>>;wolters
 8. J. Barcik, A. Barczak-Oplustil (red.), M. Bielski, P. Czarnecki, M. Florczak-Wątor, W. Górowski, A. Górski, M. Iwański, dr J. Kapelańska-Pręgowska, P. Karlik, M. Królikowski, M. Małecki, K. Michalak, E. Plebanek, M. Pyrcak-Górowska, M. Romańska, M. Smaga, T. Sroka (red.), I. Wrześniewska-Wal, D. Zając, System Prawa Medycznego. Tom 6. Odpowiedzialność publicznoprawna, Autor rozdziału: Rozdział 24. Specyfika postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w prawie medycznym, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2022, s. 1123-1196, ISBN 978-83-8291-429-0; ark. 5,13>>;
 9. A. Kluczewska (red.), P. Balcer-Czarnecka, P. Czarnecki, M. Eysymontt, S. Głogowska, P. Pacek-Berek, R. Wszołek, Pisma procesowe w postępowaniach przed sądem rodzinnym z objaśnieniami i wzorami do pobrania,  autor rozdziału, Pisma procesowe według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2023, s. 631-744, ISBN 978-83-8356-038-0, ark. 9,02>>;
 10. P. Drembkowski, G. Kowalski (red.) i inni, Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Komentarz, autor rozdziału: art. 177–185, 303–320, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2023, s. 629-662 i 835-874, ISBN 978-83-8291-775-8, ark. 7,27 >>
 11. M. Olężałek (red.) i inni, Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników. Praxis, autor rozdziału: „Naczelne zasady polskiego procesu karnego”, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2024, s. 32-112, ISBN 978-83-8291-264-7, ark. 9,35>>Zrzut ekranu 2022-12-09 102219

II. Redakcja naukowa

 1. katalogKatalog dowodów w postępowaniu karnym, red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, wyd. C.H. Beck – seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2014, s. 396, ISBN 978-83-255-6676-0, ark. 21,42 >>
 2. Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, wyd. C.H. Beck, seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2015, ss. 420, ISBN 978-83-255-7613-4, ark. 23,90 >>
 3. Bez tytułu1W przestrzeni prawa karnego i bezpieczeństwa publicznego” red. P. Czarnecki, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 3(20), ISSN 1689- 9601 >>
 4. 13411Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, seria: Inne, C.H.Beck, Warszawa 2015, ss. 751, ISBN 978-83-255-7326-3, ark. 67,50 >>
 5. Postępowania represyjnePostępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, wyd. C.H. Beck – seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2016, s. 300, ISBN 978-83-255-7968-5, ark. 18,23 >>.
 6. proces-karny-testy-podpowiedzi-rozwiazaniaProces karny : testy, podpowiedzi, rozwiązania,  (red.) P. Czarnecki, autorzy M. Andrzejewska, M. Andrzejewski, P. Balcer, P. Czarnecki, M. Czerwińska, P. Dębowski, A. Falkiewicz, A. Gurbiel, M. Klonowski, H. Mazur, M. Popiel, P. Szczepanek, M. Tokarska, M. Toruński, J. Zagrobelny, wyd. Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2016, ss. 231, ISBN 978-83-942238-2-3, ark. 9,40;Bez tytułu
 7. Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, wyd. Kasper, Kraków 2016, ss. 358, ISBN: 978-83-63896-35-5, ark. 19,87.
 8. Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?, red. A. Światłowski, P. Czarnecki, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-192-7, art. 42.19900-pokrzywdzony-jako-uczestnik-postepowan-represyjnych-czwarty-wierzcholek-trojkata-pawel-czarnecki

III. Artykuły naukowe

 1. P. Czarnecki, Kontrowersje wokół wyznaczania sędziów w sprawach karnych na tle zasady uczciwego procesu, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, nr 1, s. 27-43, ISBN 1506-1817, ark. 1,07 >>;
 2. P. Czarnecki, A Matukin, Terytorialny aspekt obowiązywania ustawy karnej procesowej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, nr 1, s. 79-96, ISBN 1506-1817, ark. 1,08 >>;
 3. P. Czarnecki, A Matukin, Status osoby najbliższej w KPK cz. I, Edukacja Prawnicza 2009, nr 6, s. 23-24, wyd. C.H. Beck, ISSN 1231-0336, („Status osoby najbliższej w KPK cz. II – wydanie internetowe http://www.edukacjaprawnicza.pl/), ark. 1,29;
 4. P. Czarnecki, Kwalifikacja przy delegacji…. Bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. czy też raczej 439 § 1 pkt 2 k.p.k.?, Ius Novum 2009, nr 4, s. 85-94, ISSN 1897-5577, ark. 0,63 >>;
 5. P. Czarnecki, Okiem procesualisty na tajniki interpretacji przepisów o tajemnicy statystycznej w postępowaniu karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, wydanie specjalne, s. 117-127, ISBN 1506-1817, ark. 0,76 >>;
 6. P. Czarnecki, A Matukin, Intertemporalne aspekty obowiązywania ustawy karnej procesowej – zarys problematyki, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010, nr 1, s. 183-204; ISBN 1506-1817, ark. 1,40 >>;
 7. P. Czarnecki, Pojęcie i funkcje delegacji sędziego w aspekcie ustrojowym i karnoprocesowym, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia 2010, nr 2, s. 63-69, ISSN 1640-8365 ark. 0,97 >>;
 8. P. Czarnecki, Czynności operacyjno-rozpoznawcze a postępowanie karne, Palestra 2014, nr 7-8, s. 121-128, ISSN 0031-0344, ark 0,54;
 9. P. Czarnecki, Kodeks etyki adwokackiej jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Palestra 2014, nr 9, s. 96-101, ISSN 0031-0344, ark 0,51;
 10. P. Czarnecki, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r., Internetowy Przegląd Prawniczy 2015, nr 1, red. Sz. Pawelec, s. 52-76, ISSN 1689-9601, ark. 1,63 >>;
 11. P. Czarnecki, Skarga na wyrok sądu odwoławczego. (Non)sens nowego rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego?, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, nr 2, s. 77-105, ISBN 1506-1817, ark. 1,60 >>;
 12. P. Czarnecki, Status nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich, Przegląd Sądowy 2016, nr 9, s. 45-62, ISSN 0867-7255, ark. 1,16 >>;
 13. P. Czarnecki, Przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, Białostockie Studia Prawnicze 2017, nr 1, s. 23-34, ISSN 1689–7404, ark. 0,8 >>
 14. P. Czarnecki, Status obwinionego w postępowaniach dyscyplinarnych w polskim systemie prawnym, Przegląd Prawa Publicznego 2017, nr 4, s. 84-94, ISSN 1896-8996, ark. 0,78.
 15. P. Czarnecki, Przedstawiciel społeczny w transparentnym procesie karnym, Studia Iuridica 2017, nr 69, s.21-37, ISSN 0137-4346, ark. 0,99 >>.
 16. P. Czarnecki, Stosowanie Kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych, PiP 2017, nr 10, s. 100-113; ISSN 0031-0980, ark. 1,08 >>;
 17. P. Czarnecki, Zakres przedmiotowy i podmiotowy zażalenia w polskim procesie karnym, Białostockie Studia Prawnicze 2018, nr 1, s. 33-45, ISSN 1689–7404, ark. 0,76 >>
 18. P. Czarnecki, M. Popiel, The rights and obligations of the injured person in the Polish criminal procedure against international standards, Journal of the South Regional Center of National Academy of Legal Sciences of Ukraine 2019, nr 18, pp. 145-152, ISSN 2312-6566, ark.  0,64>>
 19. P. Czarnecki, Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019, nr 105, s. 26-40, ISBN 1643-0484, ark. 95>>
 20. P. Czarnecki, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Trybunału Konstytucyjnego RP, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 4(56), s. 123-136, ISSN 2082-1212, ark. 0,82.>>
 21. P. Czarnecki, W poszukiwaniu optymalnego stopnia profesjonalizacji i formalizacji postępowania dyscyplinarnego wobec studentów w Polsce, Studia Iuridica 2020 nr 84, ISSN 0137-4346, s. 59-76, ark. 0,98>>
 22. P. Czarnecki, Status pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich, Przegląd Sądowy 2021, nr 1, s. 59-72, ISSN 0867-7255, ark 0,90 >>
 23. P. Czarnecki, Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniach dyscyplinarnych w polskim systemie prawnym, Przegląd Prawa Publicznego 2022, nr 5, s. 60-74, ISSN 1896-8996, ark. 1,17 >>
 24. P. Czarnecki, Mediacja akademicka –konfrontacja teorii z uczelnianą praktyką, Forum Polityki Kryminalnej 2023, nr  2 (4), s. 1–22, ISSN 2720-1589, ark. 1,53>>
 25. P. Czarnecki, Zabójstwo w afekcie (148 § 4 k.k.) z perspektywy dowodowej i statystycznej, Studia Prawnicze : Rozprawy i Materiały 2023, Nr 1, s. 63-84, ISSN 1689-8052, ark. 0,94>>
 26. P. Czarnecki, Przedawnienie i zatarcie skazania przestępstw przeciwko wolności seksualnej – między surowym ukaraniem sprawcy a ochroną interesów małoletniego pokrzywdzonego, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2023, nr 2 (22), s. 152-184, ISSN 2545-3475, ark. 2,06 >>
 27. P. Czarnecki, Kontratyp aksjologiczny z art. 275 ust. 1a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jako przejaw patologii legislacyjnej w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich, Forum Polityki Kryminalnej 2023, nr 2 (6), s. 1–30;  ark. 2,09 >>

IV. Udział w pracach zbiorowych i pokonferencyjnych

 1. P. Czarnecki, Rola kuratora sądowego w postępowaniu w sprawach nieletnich – konfrontacja wymagań ustawowych z rzeczywistością, [w:] W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej”, red. P. Hofmański, S. Waltoś, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 247-268, ISBN 978-83-7601-876-8 ark. 1,14;
 2. P. Czarnecki, Zasada swobodnej oceny dowodów z perspektywy organów procesowych i biegłego sądowego, [w:], Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, wyd. Print Group, Olsztyn 2009, s. 213-227, ISBN 978-83-61350-45-3, ark. 0,73;
 3. P. Czarnecki, Koncepcja kodeksu odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych – założenia modelowe, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego. Kraków 25-28 września 2008 r., red. P. Hofmański, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 381-394 ISBN 978-83-264-0115-2, ark. 0,92;
 4. P. Czarnecki, Od wielości ku jedności, czyli kilka uwag dotyczących metodyki tworzenia przyszłego europejskiego kodeksu postępowania karnego, [w:] Europejski kodeks postępowania karnego, red. P. Kruszyński, S. Pawelec, M. Warchoł, wyd. Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW, Warszawa 2010, s. 95-104, ISBN 978-83-927864-9-8, ark. 0,63;
 5. P. Czarnecki, O wykroczeniu w postępowaniu karnym parę jeszcze nieuczesanych myśli, [w:] Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, wyd. Wolters, Kluwer, Warszawa 2011, s. 63-87, ISBN 978-83-264-1454-1, ark. 1,22;
 6. A. Adamczak, P. Czarnecki, Prawnokarna ochrona praw pracownika – nierozerwalny styk przestępstw i wykroczeń?, [w:] Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. G. Bogdan, R.A. Światłowski, wyd. AT Group, Kraków 2011, s. 103-121, ISBN 978-83-61026-66-2, ark. 1,06
 7. P. Czarnecki, Czy osobie podejrzanej przysługuje prawo do obrony? – przyczynek do krytycznej analizy zagadnienia w kontekście obowiązku poddania tej osoby badaniu alkomatem, [w:] Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012, s. 83-97, ISBN 978-83-63155-09-4, ark. 0,96;
 8. P. Czarnecki, Realizacyjna funkcja norm karnoprocesowych – spotkanie kodeksu karnego z kodeksem postępowania karnego, [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 707-719, ISBN 978-83-264-4123-3, ark. 0,79;
 9. P. Czarnecki, K. Mamak, Triumfy funkcji kompensacyjnej w prawie karnym na marginesie art. 59a k.k., [w:], Nowelizacja części ogólnej Kodeksu karnego –nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba, Kraków 2013, s. 89-111, ISBN 978-83-63861-13-1, ark. 1,21;
 10. P. Czarnecki, Najsurowsza kara dyscyplinarna – między prewencją a represją, [w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 42-56, ISBN 978-83-264-4578-1, ark 1,01;
 11. P.Czarnecki, „Interes społeczny” jako przesłanka ingerencji prokuratora w postępowanie prywatnoskargowe, [w:] Proces karny we współczesnym społeczeństwie, red. A. Światłowski, wyd. Kasper, Kraków 2014, s. 271-291, ISBN 978-83-63896-19-5, ark. 1,02;
 12. P. Czarnecki, Prawo dowodowe nową dziedziną prawa? – ziarnko kryminalistyki na karnoprocesowej niwie, [w:] Katalog dowodów w postępowaniu karnym, red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2014, s. 1-13, ISBN 978-83-255-6676-0, ark. 0,78;
 13. P. Czarnecki, Policja sesyjna jako instrument zapewniania porządku w toku rozprawy sądowej, [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, red. M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B.T. Bieńkowska, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 38-51, ISSN 978-83-264-8236-6, ark. 0,78;
 14. P. Czarnecki, Model postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata i radcy prawnego działających w charakterze obrońcy i pełnomocnika po 1 lipca 2015 r., [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 525-538, ISBN 978-83-264-8312-7, ark. 1,03;
 15. P. Czarnecki, Nowe Zadania i wyzwania dla uczestników procesu w Wielkiej Nowelizacji 2015, [w:] Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej, red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 3-14, ISBN 978-83-255-7613-4, ark 0,72;
 16. P. Czarnecki, A. Światłowski, Prawo do prywatności i zasada prawdy materialnej w kontekście pozyskiwania i wykorzystywania informacji relewantnych procesowo, (Das Recht auf Privatsphäre und der Grundsatz der materiellen Wahrheit im Zusammenhang auf die Erhebung und Verwertung von prozessrelevanten Informationen), [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, seria: Inne, C.H.Beck, Warszawa 2015 r., ISBN 978-83-255-7326-3, s. 11-44, ark.1,51;
 17. P. Czarnecki, Czynności operacyjne u wrót procesu. Garść refleksji, (Operative Tätigkeiten am Tor des Prozesses. Ein paar Reflexionen), [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, seria: Inne, C.H.Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7326-3, s. 183-194, ark. 0,54;
 18. P. Czarnecki, Mediation in Criminal Cases in the Practice of Justice, s. 176-181, Mediation in Poland. Theory & practice, red. M Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, wyd. Jak, Kraków 2015, p. 176-181, ark. 0,53;
 19. P. Czarnecki, M. Hacia-Groticka, Expert Opinions on Institutional Barriers to the Development of Mediation and the Promotion of Mediation in Legal Circles, [w:] Mediation in Poland. Theory & practice, red. M Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, wyd. Jak, Kraków 2015, p. 182-187, ark. 0,41;
 20. P. Czarnecki, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa karnego w postępowaniach represyjnych, [w:], Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, wyd. C.H. Beck – seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2016, s. 13-24, ISBN 978-83-255-7968-5, ark. 0,73;
 21. P. Czarnecki, Model postępowania dyscyplinarnego w polskim systemie prawa, [w:], Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, wyd. C.H. Beck – seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2016, s. 253-264, ISBN 978-83-255-7968-5, ark. 0,74;
 22. M. Andrzejewska, M.I. Andrzejewski, Paweł Czarnecki, Wielka Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – rekapitulacja wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, [w:], Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, wyd. C.H. Beck – seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2016, s. 265-290, ISBN 978-83-255-7968-5, ark. 1,75;
 23. P. Czarnecki, Quo vadis appellatio…? Rewolucja czy ewolucja w aktualnym modelu postępowania odwoławczego w sprawach karnych?, [w:] Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, wyd. Kasper, Kraków 2016, s. 15-36, ISBN 978-83-63896-35-5, ark. 1,28 >>;
 24. P. Czarnecki, Populizm penalny z perspektywy karnoprocesowej – czyli prawo karne pod ostrzałem, [w:] Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, red. J. Czapska, M. Szafrańska, D. Wójcik, wyd. WUJ, Kraków 2016, s. 221-233, ISBN 978-83-233-4168-0 ark. 1,01;
 25. P. Czarnecki, Mediacja w sprawach karnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, [w:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Wolters Kluwer 2017, s. 422-448, ISBN 978-83-8107-061-4, ark. 1,56;
 26. M. Hacia‑Groticka, P. Czarnecki, Opinie ekspertów na temat barier instytucjonalnych oraz promocji mediacji w środowiskach prawniczych, [w:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Wolters Kluwer 2017, s. 449-477, ISBN 978-83-8107-061-4, ark. 1,67;
 27. P. Czarnecki, Aparat intertemporalny w nowelizacjach Kodeksu postępowania karnego – próba poszukiwania optymalnego modelu, [w:] Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, red.S. Steinborn, red. K. Woźniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 519-538, ISBN,978-83-7865-654-8, ark. 1,21;
 28. P.Czarnecki, Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego – najnowszy środek kwestionowania orzeczeń w postępowaniu karnym, [w:] W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych, red. D. Gil, A. Piasecki, Warszawa 2018, Wydawnictwo KUL, s. 135-153, ISBN 978-83-8061-596-0, art. 1,11>>;
 29. P. Czarnecki, Zasada jawności postępowania karnego a dostęp pokrzywdzonego do wymiaru sprawiedliwości, [w:] red. J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek, Jawność życia publicznego, Opole 2018, wyd. Scriptorium, s. 189-203, ISBN 978-83-950872-6-4, ark. 0,97;
 30. P. Czarnecki, Zasada iura novit curia a pozycja biegłego w postępowaniu karnym, [w:] red. D. Gil, P.Rogowski, Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych, Kraków 2019, Wydawnictwo KUL, s. 19-37, ISBN 978-83-8061-595-3, ark. 1,14; >>
 31. P. Czarnecki, Rola pełnomocnika pokrzywdzonego w toku mediacji w sprawach karnych, [w:] red. D. Gil, A. Piasecki, Rola reprezentantów stron w postępowaniach sądowych, Kraków 2019, Wydawnictwo Naukowe UP, s. 73-85, ISBN 978-83-8084-440-7, ark. 0,65;
 32. P. Czarnecki, The principle of the presumption of innocence in criminal proceedings in the 21st century, [w:], red. S. Żółtek, V. Vachev, Theory and Practice of Criminal Law,  Warszawa 2019, Fundacja Instytut Studiów i Analiz Prawnych, pp. 101-121, ISBN 978-83-955899-0-4, ark.  1,0;
 33. P. Czarnecki, Postępowanie dycyplinarne przed Sądem Najwyższym – czy nowy model wymaga dalszych zmian?, [w:], red. D. Gil, A. Piasecki, Zmiany w Sądzie Najwyższym i ich wpływ na ostateczny wynik postępowań sądowych, wyd. Wydawnictwo Pedagogiczne Kraków 2019, s. 41-52, ark. 0,71
 34. P. Czarnecki, Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego w rzetelnym procesie karnym, [w:] red. C. Kulesza, A. Sakowicz, Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, Białystok 2019, wyd. Temida 2, s. 615-625, ISBN  978-83-65696-53-3, ark. 0,76;
 35. P. Czarnecki, Prezentacja poglądów adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów do wskazanych zawodów na temat kosztów procesu karnego, [w:] red. D. Szumiło-Kulczycka, Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, wyd. WUJ, Kraków 2020, s. 275-313, ISBN 978-83-233-4966-2, ark. 1,4;
 36. P. Czarnecki, Prezentacja poglądów osób uczestniczących w wydawaniu rozstrzygnięć w sprawach karnych dotyczących problematyki kosztów procesu karnego, , s. 239-273, [w:] red. D. Szumiło-Kulczycka, Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, wyd. WUJ, Kraków 2020, ark. 1,29;
 37. P. Czarnecki, Koszty procesowe mediacji jako nieefektywnego sposobu konsensualnego rozpoznania sprawy, [w:] red. D. Gil, Wokół mediacji i porozumień procesowych w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2020, s. 43-55, ISBN 978-83-8084-719-4, ark. 0,77;
 38. P. Czarnecki, A. Kluczewska, Ochrona procesowa i pozaprocesowa sygnalisty w postępowaniu karnym, s. 65-78 [w:] red. B. Baran, M. Ożóg, Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-264-6, ark. 1,05;
 39. P. Czarnecki, Pokrzywdzony jako aktywny uczestnik kontradyktoryjnego postępowania przygotowawczego, [w:] red. R. Olszewski, A. Małolepszy, Quo vadit processus criminalis? Rzeczywistość i wyzwania, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 289, ISBN: 978-83-8223-629-3, ark. 0,76;
 40. P. Czarnecki, Pokrzywdzony w oczach osób wykonujących zawody prawnicze w sprawach karnych, [w:] red. A. Światłowski, P. Czarnecki, Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?,  s. 43-88, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021,ISBN 978-83-8235-192-7, ark. 2,26;
 41. P. Czarnecki, Prawo pokrzywdzonego do sądu karnego, [w:] red. A. Światłowski, P. Czarnecki, Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?, s. 89-103, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-192-7, ark. 0,96;
 42. P. Czarnecki, Aktywność pokrzywdzonego w zaskarżaniu decyzji procesowych, [w:] red. A. Światłowski, P. Czarnecki, Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?, s. 277-289, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-192-7, ark. 0,61;
 43. P. Czarnecki, Status Ministra Sprawiedliwości jako organu nadzorczego w postępowaniach dyscyplinarnych prokuratorów, [w:] red. P. Mikuli, G. Kuca, M. Mistygacz, Minister Sprawiedliwości a prokuratura: w poszukiwaniu optymalnego modelu relacji, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 167-187, ISBN: 978-83-8138-373-8, ark. 1,3;
 44. P. Czarnecki, Karne aspekty relacji człowiek–zwierzę–środowisko, [w:] red. J. Makulska, K. Adamczyk, Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego chowu bydła, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego Kraków 2021, s. 141-164, ISBN 978-83-66602-09-0, ark. 1,4;
 45. P. Czarnecki, Pokrzywdzony jako (nie) strona w postępowaniu karnym nierozstrzygnięty dylemat ustawodawcy w świetle najnowszych zmian w procedurze karnej, [w:] M. Wielec, G. Ocieczek, B. Oręziak, J. Repeć, K. Łuniewska, Współczesne problemy procesu karnego. Tom I, wyd. Episteme, Lublin 2021, s. 35-46, ISBN 978-83-65172-30-3, ark. 0,62;
 46. P. Czarnecki, Zasada elektronizacji (cyfryzacji) procesu karnego.  [w:] D. Szumiło-Kulczycka (red.), W pogoni za rzetelnym procesem karnym. Księga dedykowana prof. Stanisławowi Waltosiowi, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 439-448, ISBN 978-83-8286-217-1, ark. 0,67;
 47. P. Czarnecki, Tymczasowe aresztowanie w statystyce. Prima czy ultima ratio środków zapobiegawczych? [w:] red. M. Grzyb, K. Krajewski, Polityka kryminalna: między teorią a praktyką. Księga jubileuszowa profesor Janiny Błachut, wyd. Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2022, s. 45-74, ISBN 978-83-963398-1-2, ark. 0,83;
 48. P. Czarnecki, Instytucja ławnika jako przejaw zasady udziału czynnika społecznego w  postępowaniu karnym – perspektywa procesowa i ustrojowa,  [w:] T. Bojanowski (red.), Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej. wyd. Episteme, Warszawa 2022, s. 213-232, ISBN 978-83-67049-58-0, ark. 1,03;
 49. P. Czarnecki, E-dydaktyka w naukach prawnych, [w:] red. K. Oplustil , P. Tuleja, K. Prokopowicz, Blaski i cienie nauczania w dobie pandemii. Nauka prawa a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 170-lecia istnienia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, s. 59-76, ISBN 978-83-233-5168-9, ark. 0,99;
 50. P. Czarnecki, Zaskarżenie orzeczeń sądu karnego w przedmiocie kosztów procesu, [w:] D. Gil (red.), Przyczyny środków zaskarżenia w perspektywie prawa do sprawiedliwego orzeczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022, s. 25-38, ISBN 978-8084-977-8, ark. 0,74;
 51. P. Czarnecki, A. Kluczewska, Dowód poszlakowy. Spotkanie prawnika z kryminalistykiem, [w:] red. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, R. Krawczyk, D. Wilk, Piękno kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Wójcikiewicza, wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2023, s. 49-67, ISBN 978-83-67153-47-8, ark. 1,26;
 52. P. Czarnecki, Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych komorników w świetle przepisów ustawy o komornikach sądowych, [w:] R. Giętkowski (red.), Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego, Gdańsk 2023, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 185-204, ISBN 978-83-8206-558-9, ark. 0,86

V. Opinie prawne i opracowania

 1. P. Czarnecki, Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy 1532 z dnia 16 maja 2013 r.), opracowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych 2013, ark. 0,77
 2. P. Czarnecki Opinia prawna do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i o zmianie niektórych innych ustaw, opracowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych 2014, ark. 1,01;
 3. P. Czarnecki Opinia prawna do projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druk sejmowy 2653 z dnia 24 lipca 2014 r.), opracowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych 2014, ark. 0,92;
 4. D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, P. Balcer, A. Leszczyńska, Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych. Opracowanie na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, ss. 326. >>.

VI. Sprawozdania, recenzje i teksty popularnonaukowe

 1. P. Czarnecki, G. Górski, Sprawozdanie z panelu Pozycja niektórych uczestników postępowania karnego” [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego. Kraków 25-28 września 2008 r., red. P. Hofmański, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, op. , s. 883-886, ark 0,27;
 2. P. Czarnecki „Dydaktyka głupcze! … – czyli jak i po co uczyć, by procesu karnego nauczyć, [w:] Węzłowe…, op. cit. s. 910-916, ark. 0,45;
 3. P. Czarnecki, Konferencja 30 marca 2010 r. Model postępowania przygotowawczego i sądowego – sprawozdanie z dyskusji, [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, red. P. Czarnecki i B. Wiraszka-Bereza, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 2010, z. 1, s. 173-192, ISSN 2082-6125, ark. 1,5;
 4. P. Czarnecki, Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy. Sprawozdanie z dyskusji, [w:] Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy, red. P. Nycz, R. Duszkiewicz, wyd. AT Group, Kraków 2011, s. 177-184, ISBN 978-83-61026-46-4, ark. 0,56;
 5. P. Czarnecki, Analiza problemowa dyskusji prowadzonej w czasie konferencji „Podstawy odpowiedzialności karnej” – rekapitulacja rozważań, [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, red. P. Czarnecki i B. Wiraszka-Bereza, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011, z. 3, s. 94-109, ISSN 2082-6125, ark. 1,16;
 6. P. Czarnecki, Konferencja „Kary, środki karne i kara łączna w Kodeksie karnym” zorganizowana przez KKPK w dniach 15–16 listopada 2011 r. w Popowie – bilans pokonferencyjnych rozważań, [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, red. P. Czarnecki i B. Wiraszka-Bereza, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011, z. 3, s. 192-211; ISSN 2082-6125, ark.1,49;
 7. P. Czarnecki, Jubileusz Sędziego Stanisława Zabłockiego, Palestra 2014, nr 11-12, s. 210-212, ISSN 0031-0344, ark 0,21;
 8. P. Czarnecki, Zdążyć przed Panem… Legislatorem. O inicjatywie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego zmiany postępowania karnego, Palestra 2011, nr 5-6, s. 194-197, ISSN 0031-0344, ark 0,28;
 9. P. Czarnecki, Dowód z czynności operacyjno rozpoznawczych – dopuszczalność pozyskiwania i procesowego wykorzystania, Na wokandzie 2014, nr 3, s. 23-25, ISSN 2081–4852, ark. 0,43;
 10. P. Czarnecki, Konferencja nt. „Postępowanie w sprawach o wykroczenia – w poszukiwaniu optymalnego modelu” (Dębe, 19–21 października 2014 r.), Prok. i Pr 2015, nr 6, s. 183-197; ISSN 1233–2577, ark 1,01 >>;
 11. P. Czarnecki, Kierunki rozwoju prawa karnego w perspektywie międzynarodowej i europejskiej (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 24.6.2014 r.), PiP 2015, nr 7, s. 124-126; ISSN 0031-0980, ark. 0,24 >>;
 12. P. Czarnecki, Przedstawiciele procesowi stron w znowelizowanej procedurze karnej (Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 28.10.2014 r.) PiP 2015, nr 9, s. 123-124; ISSN 0031-0980, ark. 0,23 >>;
 13. P. Czarnecki, Dział specjalny, [w:] Proces karny : testy, podpowiedzi, rozwiązania,  (red.) P. Czarnecki, wyd. Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2016, ISBN 978-83-942238-2-3, s. 130-143 i 223-231;
 14. P. Czarnecki, A. Kluczewska, Archipelag utrwalonych wspomnień, czyli recenzja książki prof. Stanisława Waltosia „Wędrowanie po wyspach pamięci”, Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2020, nr 2, s. 89-96,  ISSN 1689–9601, ark. 0,56>>.

VI. Materiały dydaktyczne (poza kanałem na You Tube)

 1.  P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli akademickich na podstawie Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Prezentacja Power point: >>
 2. P. Czarnecki, Czy surowe kary zmniejszają liczbę przestępstw, Prezentacja Power Point>>icon.pdf
 3. P. Czarnecki, WOW – Weryfikacja Obecności i Wiedzy – czyli jak błyskawicznie sprawdzać obecność i kolokwia, Prezentacja Power Point >>
 4. P. Czarnecki, Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio, >>
 5. P. Czarnecki, Jak się uczyć, żeby zdać? – metody i techniki uczenia się – poradnik, >>
 6.  Materiały do egzaminu: https://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/category/materialy/