dr Marcin Żak

polpAdiunkt w Katedrze Postępowania Karnego, od 2006 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych Kraków. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa dowodowego oraz postępowania przed sądem drugiej instancji oraz podobieństw między postępowaniem cywilnym a postępowaniem karnym.

Email: m.zak@uj.edu.pl

 

 

 

I. WYKAZ PUBLIKACJI KARNOPROCESOWYCH

 1. Można bez oskarżonego, Rzeczpospolita 6 maja 2003 r.;  s. 1
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r. sygn. I KZP 27/03, Prokuratura i Prawo 2004 r. nr 4 (wspólnie z Michałem Rusinkiem); s. 120-126;
 3. Szybkość postępowania karnego (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 5-6 IV 2004) Państwo i Prawo 2004 r. nr 9 (wspólnie z Michałem Rusinkiem i Szymonem Majcherem). s. 119-120;
 4. Szybkość postępowania karnego – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej (wspólnie z Michałem Rusinkiem i Szymonem Majcherem), [w:] Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić? (red. S. Waltoś i J. Czapska), Lexis Nexis, Warszawa 2005, strony: 146-162;
 5. Die internationale Konferentz „Die Beschleunigung des Strafverfahrens” – Abschlussbericht Archivum Iuridicum Cracoviense 2004-2005 vol. XXXVII-XXXVIII,  (wspólnie z Michałem Rusinkiem i Szymonem Majcherem); s. 305-318;
 6. Procedura karna. Zbiór kazusów (red.) M. Korcyl – Wolska, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 r. (współautor) stron: 165;
 7. Wybrane zagadnienia postępowania apelacyjnego w postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl – Wolskiej (red. P. Hofmański i S. Waltoś); Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 425-439;
 8. Sprawozdanie Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego Kraków 25-28 IX 2008; PiP 2009 nr 5 (wspólnie z M. Rusinkiem), s. 1;
 9. Dowodowe znaczenie notatki urzędowej w kontekście art. 174  kpk (strony 1023-1033) [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański; Wolters Kluwer; Warszawa 2010,  wydanie I; s.1038;
 10. A. Światlowski, M. Żak – The Future of Criminal Courts in Poland, Archivum Iuridicum Cracoviense 2010 r., strony:  103-119;
 11. Proces karny. Kazusy i ćwiczenia, (red.) P. Hofmański i K. Zgryzek Lexis Nexis        Warszawa 2010, s. 382. rozdziały: 20: Postępowanie odwoławcze część ogólna s. 307-323; 21: Apelacja i zażalenie s. 323-340; 22: Nadzwyczajne środki zaskarżenia s. 340-355;
 12. Wnoszenie pism droga elektroniczną oraz elektroniczne doręczenia w procesie karnym; Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XIV 2010, z. 3, strony 117-  133;
 13. Prawo do obrony przed sądem drugiej instancji w procesie karnym. Wybrane zagadnienia., [w:] „Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy” red. K. Krajewski, B. Stańdo – Kawecka., Warszawa 2011; s. 267-285;
 14. Proces karny. Kazusy i ćwiczenia, (red.) P. Hofmański i K. Zgryzek, wyd. Lexis Nexis Warszawa 2012,  rozdziały: 20: Postępowanie odwoławcze część ogólna s. 307-323;21: Apelacja i zażalenie s. 323-340; 22: Nadzwyczajne środki zaskarżenia s. 340-355
 15. Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – kierunki zmian 0,75 arkusza [w:] Kluczowe problemy procesu karnego, (red.) Piotr Hofmański, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011;
 16. Źródła prawa karnego procesowego i rola orzecznictwa sądowego”; 4,25 arkusza tekstu w: System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 1 red. P. Hofmański; Wydawnictwo: LexisNexis 2013; s. 431-507, j. polski  ISBN: 978-83-278-0366-5.

II. PUBLIKACJE Z INNYCH DZIEDZIN PRAWA

 1. Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.49.408) wspólnie z K. Korusem i D. Rogoń, Sopot, Lex/el., 2003; stron: 40;
 2. Komentarz do ustawy z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.02.240.2058) wspólnie A. Kopeć, Sopot, Lex/el. 2003; stron: 22;
 3. Komentarz do ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U.04.162.1693), w zakresie zmian do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503), Sopot, Lex/el., 2004; stron: 22;
 4. Komentarz do ustawy z 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.04.49.466), Sopot, Lex/el., 2004; stron 22;
 5. Komentarz do ustawy z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 04.141.1492), Sopot, Lex/el., 2004; stron 40;
 6. Komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.04.64.594) Sopot, Lex/el., 2005; stron: 105;
 7. Komentarz do ustawy z 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.50.360), Sopot, Lex/el., 2006; stron: 34;
 8. Marcin Żak „Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców” 1,25 arkusza teksu,  w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd, red. B. Baran. Warszawa 2013, str. 206-221; j. polski; ISBN: 978-83-264-3997-1;
 9. Marcin Żak „Odpowiedzialność zawodowa zarządcy nieruchomości – podstawa, sankcje i tryb postępowania” 1 arkusz tekstu w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd, red. B. Baran. Warszawa 2013,  str. 855-865; j. polski; ISBN: 978-83-264-3997-1
 10. Marcin Żak „Odpowiedzialność za wykroczenia” 0,7 arkusza tekstu  w: Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd, red. B. Baran. Warszawa 2013, str. 865-872; j. polski; ISBN: 978-83-264-3997-1;
 11. M. Żak, D. Szumiło-Kulczycka, M. Rusinek, A. Górski, A. Sakowicz, „Wykorzystywanie w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności pozaprocesowych : raport polski”  W: Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 549-615. 978-83-255-7327-0;
 12. M. Żak, M. Rusinek, „Dowody zgromadzone przez podmioty prywatne : raporty krajowe.” W: Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym Red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, s. 73-92. 978-83-255-7327-0.