dr hab. Michał Rusinek

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ, doktorat uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym” (2006 r.), Od 2002 r. związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i zatrudniony przez wiele lat jako asystent i adiunkt, wieloletni asystent w Sądzie Najwyższym, radca prawny.

Zainteresowania naukowe:  m.in. prawo dowodowe w procesie karnym i innych postępowaniach, przedmiot procesu, środki zaskarżenia, problematyka ochrony informacji,  dozór elektroniczny.

E-mail: m.rusinek@uj.edu.pl

Publikacje

I. Z zakresu prawa karnego

a) książki

 1. Rusinek M. (2007): Tajemnica zawodowa i jej ochrona w procesie karnym, Warszawa, Wolters Kluwer, ss. 264.
 2. Rusinek M. (2010): Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer, ss. 256.
 3. Rusinek M. (2019): Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym, Wolters Kluwer, ss. 556 (opublikowane także jako rozdział w pracy zbiorowej pod red. J. Skorupki pt. System prawa karnego procesowego. Tom VIII. Dowody, cz. 2).

b) artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Rusinek M. (2004): Odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń za niedochowanie wymogów ustawy o kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 2004/1, s. 53-65.
 2. Rusinek M., Żak M. (2004): Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r., I KZP 27/03, Prokuratura i Prawo 2004/4, s. 120-126.
 3. Rusinek M., Majcher S., Żak M. (2004): Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Przewlekłość postępowania karnego i środki służące jego przyspieszeniu” – kwiecień 2004 r., Państwo i Prawo 2004/9, s. 119-120.
 4. Rusinek M., Majcher S., Żak M. (2005): Szybkość postępowania karnego – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej, (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić?, red: Waltoś S., Czapska J., Warszawa, Lexis Nexis.
 5. Rusinek M., Majcher S., Żak M. (2006): Die internationale Konferenz „Die Beschleunigung des Strafverfahrens“ – Abschlussbericht, Archivum Iuridicum Cracoviense 2004-2005, vol. XXXVII-XXXVIII, s. 305-318.
 6. Rusinek M. (2006): Dostęp Centralnego Biura Antykorupcyjnego do tajemnicy bankowej, Prawo Bankowe 2006/11, s. 65-76.
 7. Plebanek E., Rusinek M. (2007): Ujawnienie tajemnicy w procesie karnym a odpowiedzialność karna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007/ 1, s. 73-99.
 8. Rusinek M. (2007): W sprawie uniewinnienia od zarzutu czynu ciągłego – w związku z artykułem P. Kardasa: Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007/2, s. 101-109.
 9. Rusinek M. i in. (2007): Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja w systemach państw członkowskich UE (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 1-12 XI 2006), Państwo i Prawo 2007, nr 11, 127-128.
 10. Rusinek M. i in., red.: Korcyl-Wolska M. (2008): Procedura karna. Zbiór kazusów, Warszawa, Wolters Kluwer, ss. 166.
 11. Rusinek M. (2008): O„prawie do kłamstwa” (artykuł polemiczny), Prokuratura i Prawo 2008/4, s. 83-92.
 12. Rusinek M. i in., red.: Górski A., Hofmański P. (2008): The European Arrest Warrant and its Implemantation in the Member States of the European Union, Warszawa, Wolters Kluwer, s.64-65, 80-81.
 13. Rusinek M. (2008): O dostępie do akt postępowania przygotowawczego de lege ferenda, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008/2, s. 93-105.
 14. Rusinek M. (2008): Krytycznie o przyjętym kształcie dozoru elektronicznego, Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 60, s. 51-64.
 15. Rusinek M. (2009): Glosa do wyroku SN z dnia 5 listopada 2008 r., V KK 146/08, Przegląd Sądowy 2009/6, s. 139-146.
 16. Rusinek M. (2009): Kilka uwag o zakazach dowodowych w projekcie prawa nieletnich [w:] W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, red.: Hofmański P., Waltoś S., Warszawa, Wolters Kluwer, s. 369-379.
 17. Rusinek M. i in., red.: Hofmański P., Zgryzek K. (2010): Proces karny. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa, LexisNexis.
 18. Rusinek M., (2011): Oskarżanie „dwutorowe” a rzetelny proces karny – uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 30 września 2009 r., I KZP 1/09 (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy. Warszawa, Wolters Kluwer, s. 243-250.
 19. Rusinek M. (2011): Sankcje z kodeksu wykroczeń w nowej regulacji kredytu konsumenckiego, Monitor Prawa Bankowego 2011/12, s. 79-85.
 20. Rusinek M. i in., red.: Hofmański P., Zgryzek K. (2012): Proces karny. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa, LexisNexis, wydanie II aktualizowane.
 21. Rusinek M., (2012) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 XII 2011, K 33/08, Państwo i Prawo 2012, nr 10, s. 129.
 22. Rusinek M., (2013) Niezmienność przedmiotu postępowania karnego a gwarancje oskarżonego [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Warszawa 2013, s. 482.
 23. Rusinek M., (2013) Przedmiot procesu [w:] System prawa karnego procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 508-570.
 24. Rusinek M. i in., (2014) Łamigłówki procesu karnego, red. D. Szumiło-Kulczycka, Bielsko-Biała 2014.
 25. Nowicki K., Rusinek M., Warchoł M., (2014) Proces karny w diagramach, Bielsko-Biała 2014.
 26. Rusinek M., (2015) Glosa do postanowienia SN z dnia 21 stycznia 2014 r., V KK 247/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 1, s. 81.
 27. Rusinek M., (2015) Wniosek w poszukiwaniu dowodów – artykuł 367a k.p.k., Palestra 2015, nr 7-8, s. 176.
 28. Rusinek M., (2015) Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 30.09.2014, I KZP 16/14, Przegląd Sądowy 2015, nr 11-12, s. 174.
 29. Rusinek M., Żak M., (2015) Dowody zgromadzone przez podmioty prywatne – raporty krajowe [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym, Warszawa 2015, s. 73.
 30. Rusinek M. (2018) Przepisy karne w ustawie o kredycie hipotecznym, Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 7-8, s. 116.
 31. Rusinek M. i in., red.: J. Skorupka (2019) System prawa karnego procesowego. Tom VIII. Dowody, cz. II, Warszawa 2019, s. 1905-2315 (tożsame z monografią pt. Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019).

c) opublikowane referaty z konferencji naukowych

 1. Rusinek M. (2009): Dostęp do tajemnicy statystycznej w procesie karnym, Materiały z seminarium naukowego „Tajemnica statystyczna w postepowaniu karnym”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, wydanie specjalne, s. 35-46.
 2. Rusinek M. (2009): Praktyczne problemy przesłuchania świadka incognito w postępowaniu sądowym [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Materiały Zjazdu Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Olsztyn 2009, red.: Kasprzak J., Młodziejowski B., Olsztyn, Print Group, s. 681-692.
 3. Rusinek M. (2010): Kilka uwag o „tożsamości czynu” [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, Kraków 2008, red.: Hofmański P., Warszawa, Wolters Kluwer, s. 557-563.
 4. Rusinek M. (2015): Kontrola operacyjna a tajemnica zawodowa w świetle wyroku TK z 30 lipca 2014 r., [w:] Krajowy model regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom (analiza i ocena po wyroku TK z 30.07.2014 r. K 23/11), A. Adamski, M. Leciak (red.), Warszawa 2015.
 5. Rusinek M., (2021): O wzroście formalizmu prawa dowodowego w polskim procesie karnym, [w:] Quo vadit processus criminalis? Rzeczywistość i wyzwania, R. Olszewski, A. Małolepszy (red.), Warszawa – łódź 2021.
 6. Rusinek M., (2022):(Pozorna) prawnokarna ochrona dostępu do informacji publicznej, [w:]20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, M. Błachucki, G. Sibiga (red.), Warszawa 2022.

d) ważniejsze publikacje w formie elektronicznej

 1. Rusinek M. (2007): Komentarz do ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Sopot, Wydawnictwo Lex.
 2. Rusinek M. (2007): Komentarz do ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Sopot, Wydawnictwo Lex.

II. Z innych gałęzi prawa

a) książki

 1. Grzywacz-Damasiewicz A., Porzycki M., Rusinek M., (2004): Najem lokalu użytkowego, Warszawa, Lexis Nexis, ss. 204.
 2. Rusinek M. i in. (2004): Sprzedaż, Warszawa, Lexis Nexis, ss. 296.
 3. Rogoń D., Rusinek M., Włodarska K., red.: Pisuliński J. (2004): Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, ss. 444.
 4. Grzywacz-Damasiewicz A., Chudzik M., Porzycki M., Rusinek M., (2005): Najem lokalu użytkowego, wyd. II zaktualizowane, Warszawa, Lexis Nexis, ss. 216.
 5. Rusinek M. i in., red. Zoll F. (2005): Komentarz do ustawy – Prawo bankowe, t. II, Warszawa, Zakamycze, ss. 858.
 6. Rusinek M. i in., red. A. Kidyba (2008): Meritum. Prawo spółek, Warszawa, Wolters Kluwer.

b) artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Rusinek M., Włodarska K. (2003): O zmianach w kredycie konsumenckim, Prawo Bankowe 2003/10, s. 44-53.
 2. Rusinek M. (2010): O tajemnicy bankowej w outsourcingu, Monitor Prawa Bankowego 2010/9, s. 75-84.

III. Popularnonaukowe

 1. Rusinek M.: Co dalej z nieważnością?, Rzeczpospolita, 20 września 2002 r.,
 2. Rusinek M., Włodarska K.: Jak przeciąć węzeł?, Rzeczpospolita, 14 lutego 2004 r.
 3. Rusinek M., Włodarska K.: Klient z debetem, Rzeczpospolita, 17 listopada 2004 r.
 4. Rusinek M.: Na słowo informatora, Rzeczpospolita, 1 czerwca 2005 r.
 5. Rusinek M.: Funkcjonariusze będą mieć problemy z uzyskaniem informacji bankowych, Gazeta Prawna, 16 sierpnia 2006 r.