dr Maciej Andrzejewski

Pod opieką prof. dra hab. Piotra Hofmańskiego  przygotował pracę magisterską Instytucja sędziego śledczego w modelu postępowania przygotowawczego – studium prawnoporównawcze. Po ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym studiów magisterskich pod opieką tego samego opiekuna naukowego przygotowywał dysertację doktorską Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym. W związku z wyborem prof. dra hab. Piotra Hofmańskiego na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze funkcję promotora w przewodzie doktorskim objął prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, pod opieką którego została ukończona dysertacja doktorska.

Z wynikiem bardzo dobrym ukończył specjalistyczne studia licencjackie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Stopień naukowy licencjata prawa kanonicznego uzyskany na podstawie pracy Jurysdykcja sądu w sprawach małżeńskich na przykładzie prawa kanonicznego i prawa polskiego przygotowanej w Katedrze Kanonicznego Prawa Procesowego pod opieką ks. prof. dra hab. Tomasza Rozkruta. Następnie w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod opieką prof. KUL dr hab. Marty Greszaty-Telusiewicz przygotował rozprawę doktorską Zasada kontradyktoryjności w systemie kanonicznego prawa procesowego.

Kierownik i wykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor ponad 30 publikacji, w większości dotyczących prawa karnego procesowego, które były publikowane  na łamach czasopism prawniczych  „Państwo i Prawo”, „Palestra” i in. Prelegent na licznych konferencjach naukowych, wygłaszał m. in. referat  na Zjeździe Katedr Postępowania Karnego zorganizowanym przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Za działalność naukowo-badawczą nagradzany wielokrotnie stypendiami naukowymi: stypendium doktoranckie, stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Posiada również uprawnienia do występowania przed sądami kościelnymi w charakterze adwokata lub/i pełnomocnika, w szczególności w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Ukończył warsztaty Ars Docendi służące doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • 2016-2018 Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Prawa i Administracji
 • 2014-2016 Członek Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania
 • 2014 Członek Rady Towarzystwa Doktorantów
 • 2013-2017 Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji
 • 2013-2017 Wiceprzewodniczący Komisji Ekonomiczno-Socjalnej ds. stypendium dla najlepszych doktorantów
 • 2012-2017 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Prawa i Administracji
 • 2009-2011 Członek Uczelnianej Komisji Prawnej Samorządu Studentów

Działalność pozauczelniana

 • 2014 Uczestnik prac parlamentarnych Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego nad nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zasadach finansowania nauki
 • 2014 Przewodniczący Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • 2010-2012 Wolontariusz Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2010-2011 Członek zwyczajny Stowarzyszenia Polska Młodych, w ramach projektu Damy Radę wolontariusz udzielający bezpłatnych porad prawnych najuboższym mieszkańcom Krakowa

Zainteresowania naukowe

 • Procesowe i materialnoprawne aspekty wyroku łącznego
 • Ewolucja instytucji sędziego śledczego na tle prawnoporównawczym
 • Kształtowanie się modelu postępowania przygotowawczego
 • Założenia konstrukcyjne postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Realizacja zasad procesowych w prawie polskim i prawie kanonicznym
 • Implikacje cywilnego i kanonicznego prawa małżeńskiego
 • Kanoniczne prawo karne materialne i procesowe
 • Funkcjonowanie studiów III stopnia w ujęciu normatywnym

Granty badawcze

1. Wykonawca grantu badawczego Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym, przyznanego przez Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Harmonia 4;

2. Wykonawca grantu badawczego Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantów badawczych dla Młodej Kadry 2014 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

3. Kierownik grantu badawczego Zasada kontradyktoryjności w prawie kanonicznym – teoria i praktyka, przyznanego przez Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 13.

Wykaz publikacji

1. M. I. Andrzejewski, Instytucja sędziego śledczego w modelu postępowania przygotowawczego w świetle prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, [w:] Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2011, s. 121-148;

2. M. I. Andrzejewski, Kluczowe problemy międzynarodowego procesu karnego- sprawozdanie z dyskusji, [w:] Kluczowe…, op. cit., s. 285-287;

3. M. I. Andrzejewski, Wybrane problemy procesu karnego- sprawozdanie z dyskusji, [w:] Kluczowe…, op. cit., s. 343-345 (współautor M. Czerwińska);

4. M. I. Andrzejewski, Nowa jakość w postępowaniu karnym- referendarz sądowy, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2011, nr 2, s. 4-14 (współautor M. Cios);

5. M. I. Andrzejewski, Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za wykroczenie, [w:] Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. A. Światłowski, G. Bogdan, Kraków 2011, s. 89-101 (współautor M. Czerwińska);

6. M. I. Andrzejewski, Rola i przyszłość Afrykańskiego Trybunału Praw Człowieka i Ludów w regionalnym systemie ochrony praw człowieka, [w:] Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, red. M. Marcinko, Kraków 2012, s.10-21 (współautor M. Cios);

7. M. I. Andrzejewski, Hybrydalność orzekania sądu kasacyjnego w postępowaniu karnym,  Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 2011, t. VII, z. 1, s. 61-77 (współautor M. Cios);

8. M. I. Andrzejewski, Prawo do obrony w cieniu kalkulacji ekonomicznych, [w:] Prawo do obrony teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012, s. 23-32;

9. M. I. Andrzejewski, Mowa nienawiści, czyli kilka słów o rasizmie w Internecie, [w:] Internet jako narzędzie komunikacji globalnej, red. J. Olchowski, M. Mencel, Poznań 2012, s. 13-20;

10. M. I. Andrzejewski, Postępowanie w I instancji. Zawieszenie i umorzenie postępowania (opracowanie dotyczące procedury karnej), [w:] Aplikacje prawnicze 2012. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium, red. P. Fik, K. Mamak, P. Staszczyk, Wydanie I, Warszawa 2012, s. 95-118;

11. M. I. Andrzejewski, Postępowanie w I instancji. Zawieszenie i umorzenie postępowania (opracowanie dotyczące procedury karnej), [w:] Aplikacje prawnicze 2012. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium, red. P. Fik, K. Mamak, P. Staszczyk, Wydanie II, Warszawa 2013, s. 95-118;

12. M. I. Andrzejewski, Dominus litis postępowania przygotowawczego-sędzia śledczy czy prokurator?, [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. M. Woźniak, Lublin 2012, s. 120-139;

13. M. I. Andrzejewski, Umorzenie absorpcyjne – droga czy bezdroże osiągania trafnej reakcji karnej?, [w:] Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej, red. A. Światłowski, Kraków 2013, s. 7-21 (współautor M. Andrzejewska);

14. M. I. Andrzejewski, Rzecznik Praw Dziecka – organ ochrony prawnej czy papierowy tygrys?, [w:] Ochrona Praw Dzieci, red. K. M. Woźniak, A. Jakieła, Lublin 2014, s. 23-36;

15. M. I. Andrzejewski, Międzynarodowa konferencja naukowa Pozaprocesowe  pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym, Kraków, 22–23 maja 2014 r., Palestra 2014, nr 7-8, s. 268-272 (współautor M. Andrzejewska);

16. M. I. Andrzejewski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. K 18/10, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, nr 8, s. 85-90 (współautor M. Andrzejewska);

17. M. I. Andrzejewski, Konferencja naukowa Model dualistyczny czy dwa modele. Konsensualizm a kontradyktoryjność w procesie karnym, Kraków, 14–15 marca 2015 r., Palestra 2015, nr 5-6, s. 251-254 (współautor M. Andrzejewska);

18. M. I. Andrzejewski, Konferencja naukowa Intertemporalne zagadnienia nowelizacji Kodeksu postępowania karnego Kraków, 19 czerwca 2015 r., Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 12, s. 120-124 (współautor M. Andrzejewska);

19. M. I. Andrzejewski, Konferencja naukowa Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Kraków, 25 września 2015 r., Palestra 2016, nr 1-2, s. 247-251 (współautor M. Andrzejewska);

20. M. I.  Andrzejewski, Czy sąd kościelny jest innym sądem lub organem w rozumieniu art. 44 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych?, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, t. 10-11, z. 1, Lublin 2014-2015, s. 5-17 (współautor M. Andrzejewska);

21. M. I. Andrzejewski, Warunki legalności i granice prywatnego gromadzenia dowodów dla celów procesu karnego- sprawozdanie z dyskusji, [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Kraków 2015, s. 151-156;

22. M. I. Andrzejewski, Bedingungen für Rechtsmäßigkeit sowie Grenzen der privaten Beweiserhebung für den Strafprozess- Diskussionsbericht, [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Kraków 2015, s. 157-164;

23. M. I. Andrzejewski, Sprawozdanie z otwartego seminarium Katedry Postępowania Karnego nt.: „Odwrócenie wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego” Kraków, 1 kwietnia 2016 r., Palestra 2016, nr 6, s. 160-161 (współautor M. Andrzejewska);

24. M. I. Andrzejewski, Postępowanie w przedmiocie wyroku łącznego na tle innych postępowań represyjnych, [w:] Postępowanie karne a inne  postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, Warszawa 2016, s. 167-177;

25. M. I. Andrzejewski, Wielka Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – rekapitulacja wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, [w:] Postępowanie karne…, op. cit., s. 265-290 (współautorzy M. Andrzejewska, P. Czarnecki);

26. M. I. Andrzejewski, Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, [w:] Proces karny. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, red. P. Czarnecki, Kraków 2016, s. 103-109 i 205-209;

27. M. I. Andrzejewski, Samodzielność jurysdykcyjna sądu w procedurach sądowych, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, nr 15, s. 33-51;

28. Maciej I. Andrzejewski, Zarzuty kasacyjne podnoszone w sprawach dotyczących wyroku łącznego – analiza wybranego piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego, [w:] Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, Kraków 2016, s. 302-314;

29. M. I. Andrzejewski, Przebieg prac legislacyjnych nad reformą wrześniową i marcową- analiza porównawcza, Palestra 2016, nr 13, s. 216-232 (współautor M. Andrzejewska);

30. M. I. Andrzejewski, Reforma procedury karnej 2013–2015 w wypowiedziach środowiska prawniczego (analiza statystyczna), Państwo i Prawo 2016, z. 11, s. 79-91 (współautor M. Andrzejewska);

31. M. I. Andrzejewski, The Historical Perspective of the Relations Between the Constitutional Court and the Supreme CourtZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017, nr 19, s. 101-110 ;

32. M. I. Andrzejewski, Spór o kontradyktoryjność w debacie środowiska prawniczego w latach 2012-2015, [w:] Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018, s. 34-48  (współautor M. Andrzejewska);

33. M. I. Andrzejewski, Quasi-strony-pojęcie i rodzaje(zob. też. Przedstawiciel podmiotu zbiorowego, Zobowiązany do zwrotu korzyści, Pokrzywdzony), Peiper Leon, Przepadek poręczenia (zob. także poręczenie majątkowe), Przesłanki procesowe, Przesłuchanie pokrzywdzonego przestępstwem zgwałcenia, Udział stron i ich przedstawicieli w rozprawie i w posiedzeniach w sprawach karnych, Wariograf, Wznowienie dochodzenia lub śledztwa, Wyłączenie sprawy do odrębnego postępowania, Zawiadomienie o przestępstwie), [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom – Prawo Karne, red. P. Hofmański, S. Pikulski, J. Warylewski (oddane do druku).

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych

1. Instytucja sędziego śledczego w modelu postępowania przygotowawczego w świetle prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Postępowania Karnego TBSP UJ oraz Seminarzystów Katedry Postępowania Karnego UJ „Kluczowe problemy procesu karnego”, Biały Dunajec 14-16 stycznia 2011 r.;

2. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za wykroczenie na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Prawa Karnego TBSP UJ „Prawo wykroczeń w perspektywie zmian”, Kraków 8-10 kwietnia 2011 r. (współautor M. Czerwińska);

3. Konfrontacja polskiej mediacji w sprawach karnych ze standardami międzynarodowymi na konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków w ramach Krakowskich Dni Alternatywnego Rozwiązywania Sporów, Kraków 4 czerwca 2011 r. (współautor M. Cios);

4. Wina przy przestępstwach sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa w myśli Profesora Kazimierza Buchały, na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Prawa Karnego TBSP UJ „Prof. Kazimierz Buchała 1924-2002 wspomnienie o życiu i dorobku naukowym”, Kraków 9 czerwca 2011 r. (współautor M. Cios);

5. Prawo do obrony w cieniu kalkulacji ekonomicznych na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Postępowania Karnego TBSP UJ „Prawo do obrony- teoria a rzeczywistość”, Kraków 07-08 grudnia 2011 r.;

6. Umorzenie absorpcyjne- droga czy bezdroże osiągania trafnej reakcji karnej na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Postępowania Karnego TBSP UJ „Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej”, Biały Dunajec  16-18 marca 2012 r. (współautor M. Cios);

7. Trybunał Konstytucyjny contra Sąd Najwyższy- garść refleksji o pewności i stabilności prawa na konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono”, Poznań 11-12 kwietnia 2012 r.;

8. Uwodzenie w sieci- kilka refleksji na temat przestępstwa groomingu, na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Seksuologii Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 21 kwietnia 2012 r.;

9. Wzloty i upadki procesu inkwizycyjnego- wpływ tradycji romanistycznej na proces karny, na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Porównawczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Interes Publiczny a interes prywatny w prawie rzymskim. Współczesne spostrzeżenia”, Kętrzyn 27-29 maja 2012 r. (współautor M. Cios);

10. Profesora Makarewicza na instytucję sędziego śledczego zapatrywania- konfrontacja przeszłości z teraźniejszością, na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Prawa Karnego TBSP UJ „80-lecie Kodeksu Makarewicza – czy duch kodeksu jest wciąż obecny we współczesnej myśli karnistycznej”, Kraków 21 czerwca 2012 r .;

11. Obywatel w kolejce po sprawiedliwość – oczekiwania pod adresem nowelizacji kodeksu postępowania karnego, na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury „Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie ”, Lublin 4 grudnia 2012 r.;

12. Ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian na konferencji zorganizowanej przez Zakład Postępowania Karnego oraz Koło Nauk Penalnych „Iure et Facto” WPiA UAM Poznań 22-23 kwietnia 2013 r.;

13. Prawo do prywatności w zderzeniu z uprawnieniami organów ścigania karnego, na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej WZNoS KUL „Rodzina w prawie”, Stalowa Wola 28 maja 2013 r. (współautor M. Andrzejewska);

14. Rozważania o zgodności z Konstytucją tzw. lex. Trynkiewicz na konferencji zorganizowanej przez Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitas” WZPiNG KUL „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości IV”, Stalowa Wola 8-9 kwietnia 2014 r.;

15. Wielka reforma procedury karnej 2013/2015 w wypowiedziach środowiska prawniczego – analiza statystyczna za lata 2012-2015 koreferat otwierający VII Zjazd Katedr Postępowania Karnego zorganizowany przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sopot 2-4 czerwca 2016 r. (współautor M. Andrzejewska).